ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)

កាក់ដែលទាក់ទងនឹង #privacy


នៅ ឈ្មោះកាក់ ព័ត៌មានលម្អិត
1 ADA
Cardano (ada)
Cardano គឺ ជា វេទិកា ដែល មាន លក្ខណៈ សម រម្យ មួយ ដែល នឹង អនុញ្ញាត ឲ្យ មាន ការ ផ្ទេរ តម្លៃ ដែល អាច សរសេរ កម្មវិធី ស្មុគស្មាញ ក្នុង របៀប ដែល មាន សុវត្ថិភាព និង អាច ធ្វើ មាត្រដ្ឋាន បាន ។. វា គឺ ជា ច្រវាក់ មួយ ក្នុង ចំណោម ច្រវាក់ ដំបូង ដែល ត្រូវ បាន សាង សង់ នៅ ក្នុង ភាសា សរសេរ កម្ម វិធី ហាសខែល ដែល មាន សុវត្ថិភាព ខ្ពស់ ។. កាដាណូ កំពុង អភិវឌ្ឍ វេទិកា កិច្
Cardano is a decentralised platform that will allow complex programmable transfers of value in a secure and scalable fashion. It is one of the first blockchains to be built in the highly secure Haskell programming language. Cardano is developing a smart contract platform which seeks to deliver more advanced features than any protocol previously developed. It is the first blockchain platform to evolve out of a scientific philosophy and a researchf
2 WLD
Worldcoin (wld)
បេសកកម្ម នៃ គម្រោង Worldcoin គឺ ដើម្បី កសាង អត្តសញ្ញាណ និង បណ្តាញ ហិរញ្ញ វត្ថុ ធំ ជាង គេ បំផុត របស់ ពិភព លោក ជា ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ សាធារណៈ ដែល ផ្តល់ ភាព ជា ម្ចាស់ ដល់ មនុស្ស គ្រប់ គ្នា ។. សមាសភាគ សំខាន់ មួយ នៃ គម្រោង Worldcoin គឺ ការ អភិវឌ្ឍ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ មូលដ្ឋាន ដែល នឹង មាន សារៈ សំខាន់ សំរាប់ ពិភព លោក ដែល AI ដើរ តួ នាទី កាន់ តែ ធំ ។ ប្រព័ន្ធ
The mission of the Worldcoin project is to build the world’s largest identity and financial network as a public utility,giving ownership to everyone. A key component of the Worldcoin project is the development of the foundational infrastructure that will be important for a world where AI plays an increasingly large role.The Worldcoin system revolves around World ID,a privacypreserving global identity network. World ID enables users to verify thei
3 BAT
Basic Attention (bat)
ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ជា មូលដ្ឋាន Token BAT គឺ ជា វេទិកា ផ្លាស់ ប្តូរ ការ ផ្សាយ ពាណិជ្ជ កម្ម ដែល មាន លក្ខណៈ ត្រឹម ត្រូវ ដែល សាង សង់ ឡើង នៅ លើ វេទិកា Ethereum ។. Basic Attention Token បាន កាន់ កាក់ ដំបូង នៅ ថ្ងៃ ទី 31 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 សំរាប់ ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ ERC20 ដែល មិន បញ្ចេញ ឈ្មោះ របស់ ខ្លួន ដែល បង្កើន ប្រហែល $ 35 លាន USD នៅ ពេល នោះ ក្នុង រយៈ
Basic Attention Token BAT is an opensource, decentralized ad exchange platform built on Ethereum platform. Basic Attention Token held an initial coin offering on May 31, 2017 for its eponymous ERC20 utility token, raising approximately $35M USD at the time in less than 30 seconds. The Basic Attention Token aims to fix digital advertising, which is broken, fraudulent and opaque. Basic Attention Token work by having advertisers pay BAT to website p
4 MINA
Mina Protocol (mina)
ពិភព លោក ដែល មាន ពន្លឺ ជាង គេ នៅ ក្នុង ច្រវាក់ ដែល មាន អំណាច ដោយ អ្នក ចូល រួម ។. Mina កំពុងកសាងច្រកចេញចូលឯកជនភាពរវាងពិភពពិតនិង crypto — និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់អនាគតដែលមានសុវត្ថិភាព, លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងគ្រប់គ្នាសមនឹងទទួលបាន...
The worlds lightest blockchain, powered by participants. Mina is building a privacypreserving gateway between the real world and crypto — and the infrastructure for the secure, democratic future we all deserve.
5 SCRT
Secret (scrt)
Secret ជា កាក់ ដើម របស់ បណ្តាញ សម្ងាត់ ដែល ជា បណ្តាញ សុជីវធម៌ សម្រាប់ ការ គណនា ឯក ជន / សុវត្ថិភាព ។. Nodes នៅ លើ បណ្តាញ ដែល គេ ស្គាល់ ថា ជា nodes សម្ងាត់ អាច អនុវត្ត ការ គណនា ទូទៅ លើ ទិន្នន័យ ដែល បាន អ៊ិនគ្រីប ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ កិច្ច សន្យា ឆ្លាត ដែល គេ ស្គាល់ ថា ជា កិច្ច សន្យា សម្ងាត់ ដើម្បី ប្រើ ទិន្នន័យ ឯក ជន និង ងាយ ស្រួល ជា ការ បញ្ចូល ។. ការ ផ្ត
Secret is the native coin of the Secret Network, a decentralized network for private / secure computation. Nodes on the network known as secret nodes can perform generalizable computations over encrypted data, which allows smart contracts known as secret contracts to use private and sensitive data as inputs. Our focus is on computational privacy, not just transactional privacy. Developers can build decentralized, privacypreserving Secret Apps on
6 RVN
Ravencoin (rvn)
Ravencoin គឺជា blockchain មួយ ដែល បាន ឧទ្ទិស ជា ពិសេស ចំពោះ ការ បង្កើត និង ការ ផ្ទេរ ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ peertopeer ។. ដូច Monero ផ្តោត តែ លើ ភាព ឯកជន ប៉ុណ្ណោះ Ravencoin មាន ជំនាញ ក្នុង ការ ផ្ទេរ ទ្រព្យសកម្ម – គ្មាន អ្វី ទៀត ទេ គ្មាន អ្វី តិច ជាង នេះ ទេ។. ទោះបី ជា អ្នក អាច ផ្លាស់ ប្តូរ ទ្រព្យ សកម្ម លើ ច្រវាក់ ផ្សេង ទៀត ដូច ជា Bitcoin និង Ethereum
Ravencoin is a blockchain specifically dedicated to the creation and peertopeer transfer of assets. Just as Monero is solely focused on privacy, Ravencoin specializes in asset transfer – nothing more, nothing less. Although you can exchange assets over other blockchains, like Bitcoin and Ethereum, that’s not their intended purpose. And the lack of specialization leads to problems that are specific to transferring assets. Ravencoin enables you to
7 ARPA
ARPA (arpa)
ARPA Network ARPA គឺជាបណ្តាញគណនាដែលមានសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវភាពត្រឹមត្រូវ សុវត្ថិភាពនិងភាពឯកជននៃ blockchains។. ARPA threshold BLS signature network បម្រើជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃ Random Number Generator RNG, មានសុវត្ថិភាពកាបូប, ស្ពានឈើឆ្កាង, និងការរក្សាសិទ្ធិដោយសមតុល្យនៅតាម blockchain ជាច្រើន។. ARPA ពី មុន ត្
ARPA Network ARPA is a decentralized secure computation network built to improve the fairness, security, and privacy of blockchains. ARPA threshold BLS signature network serves as the infrastructure of verifiable Random Number Generator RNG, secure wallet, crosschain bridge, and decentralized custody across multiple blockchains. ARPA was previously known as ARPA Chain, a privacypreserving Multiparty Computation MPC network founded in 2018. ARPA M
8 DASH
Dash (dash)
Dash DASH គឺ ជា សាច់ ប្រាក់ ឌីជីថល ដែល បាន រចនា ឡើង ដើម្បី ផ្តល់ សេរី ភាព ហិរញ្ញ វត្ថុ ដល់ មនុស្ស គ្រប់ គ្នា ។. ការបង់រំលោះជា បន្ទាន់ ងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាព មានការបញ្ចុះតម្លៃជិតហ្សេរ៉ូ។ ដែល បាន បង្កើត ឡើង ដើម្បី គាំទ្រ ករណី ប្រើប្រាស់ ជីវិត ពិត ប្រាកដ ដាស គឺ ជា ដំណោះ ស្រាយ ការ បង់ ប្រាក់ ដែល មាន សុជីវធម៌ ឈាន មុខ គេ ។. អ្នក ប្រើប្រាស់ អាច ទិញ ទំន
Dash DASH is digital cash designed to offer financial freedom to everyone. Payments are instant, easy and secure, with nearzero fees.Built to support real life use cases, Dash is the leading decentralized payment solution. Users can purchase goods at thousands of merchants and trade it at major exchanges and brokers around the globe.Since its creation in 2014, Dash has demonstrated leadership in innovation and pioneered groundbreaking features su
9 IOTX
IoTeX (iotx)
IoTeX គឺ ជា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ blockchain ដែល អាច ស្វ័យ ប្រវត្តិ និង ភាព ឯកជន សម្រាប់ អ៊ីនធឺណិត របស់ Things IoT ។. ក្រុមសកលរបស់ IoTeX មាន Ph.Ds នៅក្នុង Cryptography, ប្រព័ន្ធចែកចាយ, និង ការរៀនម៉ាស៊ីន, វិស្វករកម្រិតកំពូលនិងអ្នកសាងសង់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលមានបទពិសោធន៏.. IoTeX កំពុង អភិវឌ្ឍ ការ បង្កើត ថ្មី ៗ ជា ច្រើន នៅ ក្នុង ផ្ទះ ដើម្បី រុញ ព្រំ ដែន នៃ
IoTeX is the autoscalable and privacycentric blockchain infrastructure for the Internet of Things IoT. IoTeX’s global team is comprised of Ph.Ds in Cryptography, Distributed Systems, and Machine Learning, top tier engineers, and experienced ecosystem builders. IoTeX is developing several inhouse innovations to push the frontier of blockchain 3.0, including a blockchainsinblockchain architecture for heterogeneous computing, lightning fast RollDPoS
10 ROSE
Oasis Network (rose)
បណ្តាញ Oasis គឺ ជា វេទិកា blockchain ដែល មាន ភាព ឯកជន សម្រាប់ ហិរញ្ញវត្ថុ បើក ចំហ និង សេដ្ឋ កិច្ច ទិន្នន័យ ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ ។..
The Oasis Network is a privacy-enabled blockchain platform for open finance and a responsible data economy.
11 ZEC
Zcash (zec)
Zcash គឺ ជា រូបិយប័ណ្ណ រូបិយប័ណ្ណ ត្រឹមត្រូវ និង បើក ដំណើរ ការ ដែល ផ្តល់ នូវ ភាព ឯកជន និង តម្លា ភាព ជ្រើស រើស នៃ ជំនួញ ។. ការទូទាត់ប្រាក់ Zcash ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅលើ blockchain សាធារណៈប៉ុន្តែអ្នកផ្ញើ, អ្នកទទួល, និងចំនួននៃការជួញដូរនៅតែជាឯកជន. Zcash គឺ ផ្អែក លើ ការ ស្រាវជ្រាវ គ្រីប peerreviewed និង ត្រូវ បាន សាង សង់ ឡើង ដោយ ក្រុម វិស្វកម្ម ពិសេស
Zcash is a decentralized and opensource cryptocurrency that offers privacy and selective transparency of transactions. Zcash payments are published on a public blockchain, but the sender, recipient, and amount of a transaction remain private.Zcash is based on peerreviewed cryptographic research, and built by a securityspecialized engineering team on an open source platform based on Bitcoin Cores battletested codebase. Our improvement over Bitcoin
12 ZEN
Horizen (zen)
Horizen គឺ ជា បណ្តាញ សូន្យ ដែល មិន អាច ដឹង បាន នៃ blockchains ដែល ប្រើ ថាមពល ដោយ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ node ធំ ជាង គេ បំផុត នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម នេះ ។. សង្វាក់ Blockchain ត្រូវបានបើកដោយ Zendoo protocol ដែលប្រើ SNARKverification និងអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពបត់បែនពេញលេញនៅក្នុងប្រភេទ sidechain, ការយល់ស្រប, ល្បឿននិងភាពឯកជន។. ការ ផ្ទៀង ផ្ទាត់ គ្រីប នៃ ច្រវ៉ាក់ បណ្ត
Horizen is a zeroknowledgeenabled network of blockchains powered by the largest node infrastructure in the industry. Blockchain interoperability is enabled by the Zendoo protocol, which uses SNARKverification and allows for complete flexibility in sidechain type, consensus, speed, and privacy. Cryptographic verification of networked chains offers massive scale, and the network currently supports up to 10,000 sidechains with a throughput limit of
13 PHA
Phala Network (pha)
Phala Network គឺជាសេវាកម្មគណនាពពកដែលរក្សាភាពឯកជននៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Web 3.0 ដោយផ្អែកលើ Substrate ។.
Phala Network is a privacy-preserving cloud computing service in the Web 3.0 ecosystem based on Substrate
14 WAN
Wanchain (wan)
លោក Wanchain ព្យាយាម ភ្ជាប់ វត្តមាន ទៅ នឹង អនាគត តាម រយៈ ការ រុករក និង ការ អនុវត្ត បច្ចេកវិទ្យា blockchain។. វ៉ាន់ឆៃន មានបំណងកសាង "ធនាគារ" ដែលចែកចាយ។. ដូច ជា ធនាគារ បុរាណ គឺ ជា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៃ ក្របខ័ណ្ឌ ហិរញ្ញ វត្ថុ បច្ចុប្បន្ន វ៉ាន់ឆៃន ព្យាយាម កសាង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ថ្មី ដែល បាន ចែក ចាយ ទ្រព្យ សកម្ម ឌីជីថល ដើម្បី បង្កើត នូវ ការ កែ លម្អ គម្រ
Wanchain seeks to link the present to the future, through the exploration and implementation of blockchain technology. Wanchain aims to build a distributed “bank”. Just as traditional banks are the infrastructure of the current financial framework, Wanchain seeks to build a new, distributed infrastructure of digital assets to form an improved, modern framework an ambitious goal indeed.Wanchain connects and exchanges value between different block
15 DGB
DigiByte (dgb)
អ្វី ដែល ជា DigiByteDigiByte គឺ ច្រើន ជាង រូបិយប័ណ្ណ ឌីជីថល លឿន ជាង មុន ។. វាគឺជា blockchain ច្នៃប្រឌិតដែលអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល, កិច្ចសន្យាឆ្លាតវៃ, កម្មវិធីដែលមាន សុជីវធម៌និងធានាភាពត្រឹមត្រូវ. អ្វី ដែល ធ្វើ ឲ្យ DigiByte រឹង មាំ ជាង អ្វី ផ្សេង ទៀតDigiByte គឺ ជា ច្រវាក់ បើក ចំហ ដែល កំពុង កើន ឡើង យ៉ាង លឿន ដែល បាន បង្កើត ឡើង នៅ ចុង ឆ្
What is DigiByteDigiByte is more than a faster digital currency. It is an innovative blockchain that can be used for digital assets, smart contracts, decentralized applications and secure authentication.What makes DigiByte stronger than othersDigiByte is a rapidly growing opensource blockchain created in late 2013 and released in early 2014. After 6 years of forward thinking development, DigiByte has become one of the safest, fastest, longest and
16 DUSK
DUSK Network (dusk)
Dusk Network គឺជា blockchain ដែល គ្មាន ការ អនុញ្ញាត ខ្ពស់ ក្នុង គោល បំណង ផ្តល់ នូវ ភាព ឯកជន ភាព កម្មវិធី និង ការ ធ្វើ សវនកម្ម ។ បច្ចុប្បន្ន បណ្តាញ Dusk កំពុង ស្ថិត នៅ ក្នុង ដំណាក់ កាល Testnet និង ជា ពិធី សារ blockchain សម្រាប់ ការ ដាក់ ពង្រាយ ងាយ ស្រួល នៃ dApps ដែល អាច ប្រើ បាន ដោយ កម្មវិធី ដូច្នេះ បាន ក្លាយ ជា ឆ្អឹង ខ្នង នៃ ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល dApp
Dusk Network is a high throughput permissionless blockchain aimed at providing privacy, programmability and auditability.Dusk Network is currently in the Testnet phase and is a blockchain protocol for easy deployment of programmable zeroknowledge dApps, thus becoming the backbone of an open, permissionless and global privacyoriented dApp ecosystem.Dusk Network aims to remove technical barriers that have undermined mainstream issuance and trading
17 CKB
Nervos Network (ckb)
Nervos គឺជាបណ្តាញ cryptoeconomy layered ។. Nervos បំបែក ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៃ cryptoeconomy ទៅ ជា ពីរ ស្រទាប់ : ស្រទាប់ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ស្រទាប់ 1 ដែល បម្រើ ជា ឫស ទុកចិត្ត និង ជា អ្នក ថែទាំ ឆ្លាត និង ស្រទាប់ ជំនាន់ ២ សម្រាប់ ជំនួញ ដែល មាន សមត្ថភាព ខ្ពស់ និង ការ ការពារ ភាព ឯកជន ។ ឯកសារ នេះ ផ្តល់ នូវ ទិដ្ឋភាព ទូទៅ នៃ មូលដ្ឋាន ចំណេះ ដឹង ទូទៅ របស់ Nervos CK
Nervos is a layered cryptoeconomy network. Nervos separates the infrastructure of a cryptoeconomy into two layers: a verification layer layer 1 that serves as a trust root and smart custodian, and a generation layer layer 2 for highperformance transactions and privacy protection.This document provides an overview of the Nervos Common Knowledge Base CKB, a public permissionless blockchain and layer 1 of Nervos. CKB generates trust and extends this
18 AZERO
Aleph Zero (azero)
Aleph Zero គឺ ជា វេទិកា blockchain ដែល មាន សមត្ថភាព ខ្ពស់ រួច ទៅ ហើយ ដែល មាន ប្រលោម លោក ដែល មាន ពិធីការ យល់ ព្រម Acyclic Graph DAGbased ដែល ត្រូវ បាន មើល និង បង្ហាញ នៅ ក្នុង សន្និសីទ ACM ។. រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ន Aleph Zero បានរៃ អង្គាសប្រាក់ ១៥មដុល្លារ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបន្ត ដោយរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយ ជង់ Substrate និងពង្រីកក្រុម។. ក្នុង ឆ្នាំ 2022 អាឡេហ្
Aleph Zero is an enterpriseready, highperformance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph DAGbased consensus protocol that has been peerreviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacyenhancing features based on secure multiparty computation research and zeroknowledge pro
19 ARK
Ark (ark)
ARK ផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់, developers និង startups ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា blockchain ច្នៃប្រឌិត។. ពួក គេ មាន គោល បំណង បង្កើត ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ទាំង មូល នៃ ច្រវ៉ាក់ ដែល ភ្ជាប់ គ្នា និង ពីងពាង និម្មិត នៃ ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ ដែល មិន ចេះ ចប់ មិន ចេះ ហើយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ARK អាច បត់ បែន បាន ខ្ពស់ អាច សម្រប ខ្លួន បាន និង អាច ធ្វើ មាត្រដ្ឋាន បាន ។. ARK គឺ ជា វេទិកា
ARK provides users, developers, and startups with innovative blockchain technologies. They aim to create an entire ecosystem of linked chains and a virtual spiderweb of endless usecases that make ARK highly flexible, adaptable, and scalable. ARK is a secure platform designed for mass adoption and will deliver the services that consumers want and developers need. It is fast, decentralized, scalable, collaborative, bridging and opensource. The ARK
20 CRO
Cronos (cro)
យើង ស្នើ Crypto.com Chain ដែល ជា ពិធីការ ទូទាត់ ទូរស័ព្ទ ចល័ត ដែល មាន លក្ខណៈ ត្រឹមត្រូវ ជំនាន់ ក្រោយ មធ្យោបាយ ទូទាត់ ទូទាត់ ចល័ត ដែល មាន ប្រសិទ្ធភាព និង មាន សុវត្ថិភាព បំផុត ដើម្បី បង់ និង ត្រូវ បង់ ក្នុង crypto, នៅ កន្លែង ណា ក៏ ដោយ, ថ្លៃ cryptowithout ណាមួយ។. Crypto.com Chain នឹង ផ្តល់ នូវ ទស្សនៈ របស់ ខ្លួន ដោយ ការ អភិវឌ្ឍ សមាសភាគ បច្ចេកវិទ្យា និង
We propose Crypto.com Chain, the next generation decentralized mobile payment protocol, the most efficient and secure way to pay and be paid in crypto, anywhere, any cryptowithout fees. Crypto.com Chain will deliver on its vision by developing innovative technology components and processes inc. scalable encryption algorithm to protect users’ privacy, utilizing trusted execution environments, sustainable price stability mechanisms, user protection
21 KEY
SelfKey (key)
SelfKey ផ្តល់ ឲ្យ អង្គការ និង បុគ្គល ដែល មាន ភាព ជា ម្ចាស់ ពេញលេញ លើ អត្តសញ្ញាណ ឌីជីថល ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួកគេ ដោយ ផ្តល់ អំណាច ដល់ ពួកគេ ដើម្បី រក ឃើញ ភាព ឯកជន និង សេរីភាព បន្ថែម ទៀត។. SelfKey គឺជា ប្រព័ន្ធ អត្តសញ្ញាណ អធិបតេយ្យ ដែល ផ្អែក លើ blockchain ហើយ អាច ផ្តល់ នូវ ការ គ្រប់គ្រង និង គ្រប់គ្រង អត្តសញ្ញាណ ឌីជីថល ដល់ អ្នក ប្រើ ប្រាស់ ។. បន្ថែមពីនេ
SelfKey provides organizations and individuals with complete ownership over their own digital identity, empowering them to discover additional privacy and freedom. SelfKey is a selfsovereign identity system that is based on the blockchain and can provide control and management of digital identities to users. Additionally, users can utilize SelfKey to securely manage a crypto portfolio and instantly onboard immigration, cryptocurrency, and financi
22 STRAX
Stratis (strax)
Stratis គឺ ជា វេទិកា អភិវឌ្ឍន៍ Blockchain ដ៏ មាន ឥទ្ធិ ពល និង អាច បត់ បែន បាន ដែល បាន រចនា ឡើង សម្រាប់ តម្រូវ ការ នៃ អាជីវកម្ម សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ ពិភព លោក ពិត ប្រាកដ និង អង្គ ការ ផ្សេង ទៀត ដែល ចង់ អភិវឌ្ឍ សាក ល្បង និង ដាក់ ពង្រាយ កម្ម វិធី នៅ លើ ច្រវាក់ ។. Stratis ធ្វើ ឲ្យ ដំណើរ ការ អភិវឌ្ឍន៍ សាមញ្ញ យ៉ាង ខ្លាំង សម្រាប់ បង្កើត កម្មវិធី Blockchain និង
Stratis is a powerful and flexible Blockchain Development Platform designed for the needs of the real world financial services businesses and other organisations that want to develop, test and deploy apps on the blockchain. Stratis significantly simplifies the development process for creating Blockchain applications and accelerates the lifecycle for Blockchain development projects. Stratis private chain allows businesses to deploy their own custo
23 FIRO
Firo (firo)
Firo ដែលពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Zcoin គឺជា cryptocurrency ដែល privacyfocused ដែលបានដាក់ពង្រាយភស្តុតាង zeroknowledge ដើម្បីធានានូវការជួញដូរអនាមិកពេញលេញ។. វា ដំណើរ ការ ដោយ អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ប្រើប្រាស់ បំផ្លាញ កាក់ ហើយ បន្ទាប់ មក ប្រោសលោះ នៅ ពេល ក្រោយ សម្រាប់ កាក់ ថ្មី ដែល គ្មាន ប្រវត្តិ ជំនួញ ។ Firo ខុស ពី កាក់ ឯក ជន ផ្សេង ទៀត នៅ ក្នុង ទី ផ្សារ ដែល
Firo formerly known as Zcoin, is a privacyfocused cryptocurrency that deploys zeroknowledge proofs to ensure fully anonymous transactions. It works by allowing users to destroy coins and then redeem later for brand new ones with no transaction history. Firo differs from the other privacycentric coins in the market in that it does not merely obfuscate payment trails, but rather, works to abolish them. Its operation is backed by the Lelantus priva
24 ATA
Automata (ata)
បណ្តាញ ស្វ័យ ប្រវត្តិ គឺ ជា ពិធី សារ សេវា ដែល មាន លក្ខណៈ សម រម្យ មួយ ដែល ផ្តល់ សេវា ឯក ជន ភាព ដែល គ្មាន ដាន ដូច ជា កម្ម វិធី កណ្តាល សំរាប់ dApps នៅ លើ Ethereum និង Polkadot ដើម្បី សម្រេច បាន ភាព ឯក ជន ការ ធានា រ៉ាប់ រង ខ្ពស់ និង ការ គណនា ដែល គ្មាន ការ ប៉ះ ទង្គិច គ្នា ។. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី Automata សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬអាន lightpaper...
Automata Network is a decentralized service protocol that provides middlewarelike traceless privacy services for dApps on Ethereum and Polkadot to achieve privacy, high assurance and frictionless computation. For more information about Automata, visit the website or read the lightpaper.
25 BDX
Beldex (bdx)
ប៊ែលឌីច គឺ ជា កាក់ ឯក ជន មួយ ដែល ផ្តល់ អំណាច និង ការ គ្រប់ គ្រង ដល់ អ្នក កាន់ របស់ ខ្លួន ដើម្បី អនុវត្ត ជំនួញ សាធារណៈ និង ឯក ជន ។. ជំនួញ នេះ អាច មាន ពី ជំនួញ ដែល អាច តាម ដាន បាន ជា សាធារណៈ និង អាច តាម ដាន បាន រហូត ដល់ ជំនួញ ឯក ជន ដែល មិន អាច បង្ហាត់ បាន ។. កាក់ BDX ផ្តល់ នូវ ការ គ្រប់ គ្រង សរុប ដល់ អ្នក ប្រើប្រាស់ ដោយ ផ្តល់ អំណាច ដល់ ពួក គេ ជាមួយ ន
Beldex is a privacyenabled coin, giving power and control to its holders to perform public and private transactions. The transactions can range from traceable publically available and traceable transactions to untraceable private transactions. BDX coins gives total control to users, empowering them with the choice of making transaction that are traceable and untraceable.With a lot of ICOs around choosing the right one becomes the hardest part in
26 LTO
LTO Network (lto)
LTO Network គឺជាវេទិកា blockchain សម្រាប់បង្កើតកម្មវិធីលំហូរការងារដែលមានសុជីវធម៌ខណៈពេលដែលរក្សាភាពឯកជននៃទិន្នន័យនិងការអនុលោមតាម GDPR។. អ្នក អភិវឌ្ឍន៍ និង សហគ្រាស អាច ប្រើ LTO toolkit ដើម្បី បង្កើត ដំណោះ ស្រាយ ថ្មី ឬ រួម បញ្ចូល ដំណោះ ស្រាយ ដែល មាន ស្រាប់ - ហើយ រត់ វា តាម វិធី ថ្លា សុវត្ថិភាព និង សុជីវធម៌ ។..
LTO Network is a blockchain platform for creating decentralized workflow applications, while maintaining data privacy and GDPR compliance. Developers and enterprises can use the LTO toolkit to either create new, or integrate existing solutions — and run them in a transparent, secure and decentralized way.
27 LAT
PlatON Network (lat)
Platon គឺជាប្រភេទថ្មីនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើប្រាស់ blockchain និងបច្ចេកវិទ្យារក្សាភាពឯកជនដើម្បីជួយដល់មនុស្សនិងអង្គការដែលមានតម្រូវការគណនា។. វា អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក អភិវឌ្ឍន៍ បង្កើត កម្មវិធី ដែល បាន ចែក ចាយ អ្នក ផ្តល់ ទិន្នន័យ អាច រក្សា ទុក ទិន្នន័យ ដោយ សុវត្ថិភាព ហើយ អ្នក ប្រើប្រាស់ អាច គ្រប់ គ្រង ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ ពួក គេ បាន ។. ផ្លាតុង
Platon is a new type of internet infrastructure that uses blockchain and privacy-preserving technologies to help people and organizations with computing needs. It enables developers to build distributed applications,data providers can securely store data,and users can manage their assets. Platon also has resources like whitepapers,technology guides,and more to help people learn about it.
28 REQ
Request (req)
អ្វី ដែល ជា សំណើ REQThe Request REQ utility token ដែល បាន ចាប់ ផ្តើម នៅ ឆ្នាំ 2017 ធានា នូវ ការ អនុវត្ត និង ស្ថិរ ភាព នៃ បណ្តាញ ស្នើ សុំ ។. បណ្តាញ ស្នើ សុំ ខ្លួន ឯង គឺ ជា ប្រព័ន្ធ ទូទាត់ គួរសម របស់ Ethereumbased ដែល នរណា ម្នាក់ អាច ស្នើ សុំ ការ បង់ ប្រាក់ និង ទទួល បាន ប្រាក់ តាម រយៈ មធ្យោបាយ សុវត្ថិភាព ។. វា លុប ចោល តម្រូវ ការ សម្រាប់ ភាគី ទី បី ដើ
What Is Request REQThe Request REQ utility token, launched in 2017, ensures the performance and stability of the Request Network. The Request Network itself is an Ethereumbased decentralized payment system where anyone can request a payment and receive money through secure means. It removes the requirement for third parties in order to provide a cheaper, more secure payment solution that works with all global currencies.When a user creates a requ
29 ZKS
ZKSpace (zks)
ផ្អែក តាម បច្ចេកវិទ្យា ZKRollups, L2 Labs បាន បើក ដំណើរ ការ ZKSpace ដែល ជា ពិធីការ ដែល មាន លក្ខណៈ ពេញ លេញ របស់ Layer2 រួម មាន DEX, payment, និង NFT function ហើយ វា ផ្ទេរ ថូខឹន ទាំងអស់ រួម មាន protocols ERC20 និង ERC721 onto Layer2 ដោយ ប្រើ បច្ចេកវិទ្យា ZKRollups។. ស្ថានភាព ថេរ នៃ Layer1 និង Layer2 ត្រូវ បាន ធានា ដោយ ផ្អែក លើ ភស្តុតាង សូន្យ ដែល បាន
Based on ZKRollups technology, L2 Labs has launched ZKSpace, a fullfeatured protocol of Layer2, including DEX, payment, and NFT function, and it transfers all tokens including protocols ERC20 and ERC721 onto Layer2 using ZKRollups technology. The consistent state of Layer1 and Layer2 is guaranteed based on continuously generated zeroknowledge proofs, so as to make all token swaps, transfers, and NFT minting and trading on Layer 2, realizing realt
30 CSIX
Carbon Browser (csix)
កាបូន គឺ ជា កម្មវិធី រុករក បណ្ដាញ ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ និង បើក ចំហ ដែល បង្កើត ឡើង ដោយ Carbon X Labs ដោយ ផ្អែក លើ ថ្ងាស ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ Chromium SDK និង ម៉ាស៊ីន Blink ដ៏ មាន ឥទ្ធិ ពល របស់ វា ។. កាបូន គឺ ជា កម្មវិធី រុករក ដែល មាន ភាព ឯកជន លឿន ដែល រា រាំង ការ ផ្សាយ អនឡាញ និង អ្នក តាមដាន ។. បច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅលើ Google Play Store ហើយមកដល់ឆាប់ៗនេះ iOS,Ma
Carbon is a free and opensource web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium SDK and its powerful Blink engine. Carbon is a fast privacyfocused browser,which blocks online ads and trackers. Currently live on Google Play Store and coming soon to iOS,Mac OS and PC.
31 CAPS
Ternoa (caps)
អនុស្សាវរីយ៍គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃយើង។. ប្រសិន បើ សតិ ដើរ តួ នាទី ដ៏ សំខាន់ មួយ ក្នុង ការ បង្កើត យើង នោះ សេចក្ដី ពិត គឺ ថា ការ ចងចាំ គឺ ជា រឿង មួយ ផ្នែក ហើយ មាន តែ ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ ដូច ជា រូបភាព សំឡេង និង អត្ថបទ ប៉ុណ្ណោះ ដែល អាច ឲ្យ យើង រក្សា និង ចងចាំ ពី អតីតកាល របស់ យើង ។. ការ គាំទ្រ ទាំង នេះ ក៏ អនុញ្ញាត ឲ្យ យើង បញ្ជូន អនុស្សាវរីយ៍ ទៅ កាន់ ជំ
Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we mu
32 CRU
Crust Network (cru)
អ្វីទៅជា Crust NetworkCrust Network ផ្តល់នូវបណ្តាញផ្ទុកដោយសុក្រិត្យនិងដំណោះស្រាយពពកសម្រាប់ទាំងពីរ Web 3.0 ក៏ដូចជា Web 2.0 ecosystem និងត្រូវបានសាងសង់នៅលើក្របខ័ណ្ឌ Substrate របស់ Polkadot។. វា ផ្តល់ នូវ ស្រទាប់ លើក ទឹក ចិត្ត តែ មួយ គត់ សម្រាប់ ពិធីការ IPFS និង ប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យា blockchain ដើម្បី បង្កើន សុវត្ថិភាព ភាព ឯកជន សមត្ថភាព និង ភាព ជា ម
What is Crust NetworkCrust Network provides a decentralized storage network and cloud solutions for both, the Web 3.0 as well as Web 2.0 ecosystem and is build on Polkadot’s Substrate framework. It provides an unique incentive layer for the IPFS protocol and utilizes blockchain technology to enhancesecurity, privacy, performance and ownership of data.How does the roadmap look likeThe mainnet launched on the 1st of September 2021 and currently hol
33 NGL
Gold Fever Native Gold (ngl)
RedditYouTube Gold Fever គឺជាហ្គេមដ៏សប្បាយមួយដែលអ្នកអាចរកប្រាក់បានដោយធ្វើពុតដើម្បីទៅការប្រញាប់ប្រញាល់មាស។. អ្នក ត្រូវ ចុះ ហត្ថលេខា យល់ ព្រម ចំពោះ លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើប្រាស់ និង គោលការណ៍ ឯកជន ហើយ បន្ទាប់ មក អ្នក អាច ចាប់ ផ្ដើម លេង បាន ។. អ្នកអាចឈ្នះប្រាក់បានតាមរយៈការធ្វើកិច្ចការដូចជាការរុករករ៉ែមាស, ប្រមូលវត្ថុពិសេស, និងបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍.. ប្រយ័ត្ន
RedditYouTube Gold Fever is a fun game where you can earn money by pretending to go on a gold rush. You need to sign up,agree to the terms of use and privacy policy,and then you can start playing. You can win money by doing tasks like mining for gold,collecting special items,and completing events. Be careful though - you could lose your money if you make mistakes!
34 LAMB
Lambda (lamb)
Lambda គឺជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ blockchain ដែលមានល្បឿនលឿន សុវត្ថិភាព និង អាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបាន ដែលផ្តល់នូវកម្មវិធីដែលមានលក្ខណៈសមរម្យនៃសមត្ថភាពផ្ទុកទិន្នន័យ DAPPs ដែលមានគុណភាពឥតដែនកំណត់ និងបំពេញសេវាកម្មដូចជា multichain data costorage, crosschain data management, ការការពារភាពឯកជនទិន្នន័យ, PDP និងចែកចាយការគណនាឆ្លាតវៃតាមរយៈ logic decoupling និងការអន
Lambda is a fast, safe, and scalable blockchain infrastructure project, which provides decentralized applications DAPPs data storage capabilities with unlimited scalability and fulfills services such as multichain data costorage, crosschain data management, data privacy protection, PDP, and distributed intelligent computing through logic decoupling and independent implementation of Lambda Chain and Lambda DB.Through the logical decoupling and sep
35 SYLO
Sylo (sylo)
ពិធីសារ Sylo ផ្តល់ នូវ ការ ទំនាក់ទំនង សម្ងាត់ ជា ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ មួយ ទៅ កាន់ កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង សម្ងាត់ Sylo ។. ពិធីការ នេះ ដើរ តួ ជា ស្រទាប់ បណ្តាញ សម្ងាត់ សម្រាប់ Sylo App បង្កើត នូវ ការ តភ្ជាប់ P2P និង ផ្តល់ នូវ វិធី មួយ សម្រាប់ អ្នក ប្រើ ដើម្បី ធ្វើ អន្តរកម្ម និង ប្តូរ ទិន្នន័យ ជា សម្ងាត់ ។ ពិធី សារ ស៊ីឡូ កំពុង ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ដើម្បី ផ្
The Sylo Protocol provides confidential communication as a utility to the Sylo Confidential Communication App. The protocol acts as the confidential networking layer for the Sylo App, creating P2P connections and providing a way for users to interact and exchange data confidentially.The Sylo Protocol is being developed to provide fully decentralised confidential communication as a utility to all connectedapps within the Sylo ecosystem. Powered by
36 ATOR
AirTor Protocol (ator)
AirTor ផ្តល់ អំណាច ដល់ The Onion Router ToR តាម រយៈ ការ លើក ទឹក ចិត្ត លើ រទេះ រុញ និង ជួយ សម្រួល ដល់ ការ ទទួល យក យ៉ាង ទូលំទូលាយ នូវ ពិធី សារ បញ្ជូន បន្ត បណ្តាញ ដែល មាន សុវត្ថិភាព តាម រយៈ ផលិត ផល របស់ យើង ។. AirTor រួមចំណែកដូចខាងក្រោមនេះទៅកាន់បណ្តាញ ToR ដែលមានស្រាប់:1 A framework for existing ToR relays to receive cryptocurrency rewards in our nativ
AirTor empowers The Onion Router ToR through onchain incentives,and facilitates wider adoption of secure network relay protocols through our products. AirTor contributes the following to the existing ToR network:1 A framework for existing ToR relays to receive cryptocurrency rewards in our native currency,ATOR,in accordance with their cumulative useful uptime,through a ProofofUptime mechanism 2 The introduction of the AirTor Router Hotspot,a hand
37 BEAM
BEAM (beam)
Beam Mimblewimble គឺជា scalable, fungible, និង ជាសម្ងាត់ cryptocurrency ដោយផ្អែកលើការអនុវត្ត Mimblewimble។ ហេតុអ្វី បាន ជា លក្ខណៈ ពិសេស BEAMCore រួម មាន ការ ត្រួត ពិនិត្យ ពេញលេញ លើ ភាព ឯកជន របស់ អ្នក រាល់ ជំនួញ គឺ ជា រឿង ឯកជន ដោយ លំនាំ ដើម គ្មាន អាសយដ្ឋាន ឬ ព័ត៌មាន ឯកជន ផ្សេង ទៀត ត្រូវ បាន រក្សា ទុក នៅ លើ blockchain, Superior scalability ដោយសារ តែ
Beam Mimblewimble is a scalable, fungible, and confidential cryptocurrency based on the Mimblewimble implementation.WHY BEAMCore features include complete control over your privacy, All transactions are private by default, No addresses or other private information are stored on the blockchain, Superior scalability due to compact blockchain size, Optin Auditability, Support online and offline transactions, atomic swap, hardware wallets integration
38 CLORE
Clore.ai (clore)
Clore.ai គឺជាវេទិកាច្នៃប្រឌិតមួយដែលភ្ជាប់បុគ្គលនិងអាជីវកម្មដែលស្វែងរកការប្រើប្រាស់ជីភីយូសខ្ពស់សម្រាប់កិច្ចការផ្សេងៗដូចជាការបណ្តុះបណ្តាលបញ្ញាសិប្បនិម្មិត,វីដេអូ rendering,and cryptocurrency mining.. តាមរយៈការផ្តល់ទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់ Clore.ai អាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលដំណើរការធនធានគណនាដ៏មានអានុភាពក្នុងតម្លៃប្រកួតប្រជែង និងលើមូលដ្ឋានដែលអាចបត់បែនបាន។
Clore.ai is an innovative platform that connects individuals and businesses seeking to utilize highperformance GPUs for various tasks,such as artificial intelligence training,video rendering,and cryptocurrency mining. By providing a userfriendly marketplace,Clore.ai enables users to access powerful computing resources at competitive prices and on a flexible basis.The swift lease initiation process and minutebyminute billing system ensure that bot
39 DOCK
Dock (dock)
dock.io គឺជា ពិធីការ ផ្លាស់ ប្តូរ ទិន្នន័យ ដែល មាន លក្ខណៈ ត្រឹមត្រូវ ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ មនុស្ស តភ្ជាប់ ទម្រង់ កេរ្តិ៍ឈ្មោះ និង បទពិសោធន៍ របស់ ពួកគេ នៅ ទូទាំង បណ្ដាញ ដោយ មាន ភាព ឯកជន និង សុវត្ថិភាព ។.
dock.io is a decentralized data exchange protocol that lets people connect their profiles, reputations and experiences across the web with privacy and security.
40 FRA
Findora (fra)
Findora ជា ប្លុកឆេង សាធារណៈ ដែល មាន ភាព ឯកជន ដែល អាច សរសេរ បាន ។. ដើម ឡើយ ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ជា គម្រោង ស្រាវជ្រាវ គ្រីប សាកល វិទ្យាល័យ ក្នុង ឆ្នាំ 2017 ហើយ ចុង ក្រោយ បាន ចាប់ ផ្តើម ដំណើរ ការ ទៅ កាន់ សាធារណៈ ជន ក្នុង ឆ្នាំ 2021 ហ្វាំងហ្គូរ៉ា ប្រើប្រាស់ ការ ជោគ ជ័យ ចុង ក្រោយ បំផុត នៅ ក្នុង ភស្តុតាង ដែល មិន បាន ដឹង សូន្យ និង ការ គណនា ពហុ ភាគី ដើម្បី
Findora is a public blockchain with programmable privacy. Originally conceptualized as a university cryptography research project in 2017, and finally launched to the public in 2021, Findora utilizes the latest breakthroughs in zeroknowledge proofs and multiparty computation, to allow users transactional privacy with selective auditability. For more information, please visit
41 IRON
Iron Fish (iron)
អ្វីទៅជាគម្រោងអំពីIron Fish encrypts រាល់ transaction,shielding your asset information from public view.. ជាមួយ នឹង គន្លឹះ មើល អាន មិន បញ្ចេញ ឈ្មោះ អ្នក នៅ តែ អនុលោម តាម និង គ្រប់ គ្រង ។ អ្វី ដែល ធ្វើ ឲ្យ គម្រោង របស់ អ្នក មាន តែ មួយ គត់ ដែល ត្រូវ បាន ប្រើ ដោយ បណ្តាញ ពិភព លោក នៃ កម្ម ករ ជីក រ៉ែ និង សំណាញ់ ដែក គឺ ជា ការ ស៊ាំ នឹង ការ ត្រួត ពិនិត្យ ភាព
What is the project aboutIron Fish encrypts every transaction,shielding your sensitive asset information from public view. With readonly view keys,you remain compliant and in control.What makes your project uniquePowered by a global network of miners and nodes,Iron Fish is a censorship resistant,resilient,and privacyenabled platform for everyday crypto transactions.History of your project.Similarly to how the invention of the SSL/TLS layer in the
42 PANDO
Pando (pando)
Pando Coin ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ដើម្បី ផ្តល់ នូវ វិធី ថ្មី បដិវត្តន៍ នៃ វប្បធម៌ Rewards ដល់ បរិស្ថាន រុក រក ។. ពិភពលោក ដូច ដែល យើង ដឹង ថា វា កំពុង ផ្លាស់ ប្ដូរ ជានិច្ច ។. ដោយ ផ្អែក លើ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ បច្ចុប្បន្ន ដែល កើត ឡើង នៅ ក្នុង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ យ៉ាង លឿន នូវ បច្ចេកវិទ្យា អ្នក ប្រើប្រាស់ និង អាជីវកម្ម ពិភព លោក យើង ដឹង ថា វប្បធម៌ វែបសាយត៍ ក៏ កំព
The Pando Coin was engineered to provide a revolutionary new way of Rewards culture to the browsing environment. The world as we know it is constantly changing. Based on the current changes taking place in the fast shifting global consumer and business technology, we know that web culture is also changing. Blockchain technology is affecting the way we experience the internet. PANDO coin is engineered to allow its users to experience maximum finan
43 XPLL
ParallelChain (xpll)
ParallelChain គឺជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី blockchain មានភាពស្ថេរភាពនៃពីរស្រទាប់1 platforms: បណ្តាញ Mainnet សាធារណៈនិងឯកជន។. គ្រប់ បណ្តាញ ទាំង អស់ អាច ធ្វើ អន្តរ ប្រតិបត្តិ បាន នៅ កម្រិត ពិធី សារ តាម រយៈ ប៉ុស្តិ៍ សុវត្ថិភាព និង ឯក ជន មួយ ដែល ហៅ ថា InterParallelChain Communication IPC ។ IPC បម្រើ គោលបំណង ពីរ ក្នុង ParallelChain.It ផ្តល់ នូវ ចំណុច ប្រទាក់ រ
ParallelChain is a scalable blockchain ecosystem of two layer1 platforms: the public Mainnet and Private networks. All networks are interoperable at the protocol level through a secure and private channel called InterParallelChain Communication IPC.IPC serves two purposes in ParallelChain.It provides an interface between the metaverse and the real world by enabling applications to operate across public and private layers.Second,it allows networks
44 STOS
Stratos (stos)
Stratos គឺជា ជំនាន់ បន្ទាប់ នៃ Data Mesh ដែល មាន លក្ខណៈ ត្រឹមត្រូវ ដែល ផ្តល់ នូវ ការ ផ្ទុក តុល្យភាព ខ្លួន ឯង មូលដ្ឋាន ទិន្នន័យ និង បណ្ដាញ គណនា ។. Stratos កើត សម្រាប់ ការ ធ្វើ មាត្រដ្ឋាន សមត្ថភាព ដំណើរការ blockchain ខណៈ រក្សា នូវ អត្ថប្រយោជន៍ ដែល មាន សុចរិតភាព នៃ ពិធីការ ដែល បាន ចែក ចាយ រួម មាន ការ មិន ទុក ចិត្ត ភាព មិន គួរ ឲ្យ ទុក ចិត្ត ការ ផ្ទៀងផ្
Stratos is the next generation of decentralized Data Mesh that provides scalable, reliable, selfbalanced storage, database, and computation network. Stratos is born for scaling blockchain process capacity while retaining the decentralized benefits of a distributed protocol including trustless, traceability, verifiability, privacy and etc.Stratos is best positioned to support data storage and adoption for developers and users in this everexpanding
45 TYPE
TypeIt (type)
អ្វី ដែល ជា គម្រោង អំពីTypet គឺ ជា ក្ដារ ចុច ថ្មី បដិវត្តន៍ ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ប្រើ រក ចំណូល អកម្ម ដោយ ប្រើ វា ដើម្បី ធ្វើ សកម្មភាព វាយ ដំ ថ្ងៃ របស់ ពួក គេ ។. ក្តារ ចុច ថ្មី នេះ បាន បម្លែង ស្បែក ក្ដារ ចុច ទៅ ជា ថូខឹន ដែល មិន អាច បត់ បាន ឬ NFTs ដែល អ្នក ប្រើ អាច ជា ម្ចាស់ និង ប្រើ ដើម្បី ទទួល បាន ថូខឹន ដូច ដែល វា វាយ ។ អ្វី ដែល ធ្វើ ឲ្យ គម្រោង រប
What is the project aboutTypet is a revolutionary new keyboard that allows users to earn a passive income simply by using it to conduct their daytoday typing activities. This innovative keyboard has converted keyboard themes into nonfungible tokens,or NFTs,which users can own and use to earn tokens as they type.What makes your project uniqueTypet is a powerful app that enables users to earn income by typing. With features like buying and selling
46 ABEL
Abelian (abel)
អ្វីទៅជាគម្រោងអំពីAbelian គឺជាប្រព័ន្ធ Layer 1 Blockchain ដែលវាធន់ទ្រាំនិងរក្សាភាពឯកជន។. ដោយ quantum resistant ប្រព័ន្ធ cryptographic របស់ Abelian អាច ការពារ ប្រឆាំង នឹង ការ វាយ ប្រហារ ដែល បាន ចាប់ ផ្តើម ដោយ កុំព្យូទ័រ quantum ដ៏ មាន ឥទ្ធិ ពល នា ពេល អនាគត ។. ដោយ ការ រក្សា ភាព ឯក ជន អាប៊ែលៀន មាន កាក់ ឯក ជន ABEL ដែល អាច ត្រូវ បាន ប្រើប្រាស់ ដោយ ភាព ឯ
What is the project aboutAbelian is a Layer 1 Blockchain system which is quantum resistant and privacy preserving. By quantum resistant,Abelian’s cryptographic systems can defend against attacks launched by the future powerful quantum computers. By privacy preserving,Abelian has the privacy coin ABEL,which can be used with full privacy,privacy with accountability,or privacy in the pseudonymous level.What makes your project uniqueThis is the world
47 BCD
Bitcoin Diamond (bcd)
Bitcoin Diamond BCD ជា សែ ល របស់ Bitcoin ដែល កើត មាន ឡើង នៅ កម្ពស់ មុន នៃ ប្លុក 495,866 ហើយ នៅ ទី នោះ សង្វាក់ ថ្មី មួយ នឹង ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ជា BCD ។. អ្នក ជីក រ៉ែ Bitcoin Diamond នឹង ចាប់ ផ្តើម បង្កើត ប្លុក ជាមួយ នឹង ក្បួន ដោះ ស្រាយ ភស្តុតាង ថ្មី មួយ ហើយ និង អភិវឌ្ឍ និង បង្កើន ការ ការពារ សម្រាប់ ការ ផ្ទេរ គណនី និង ភាព ឯក ជន ដោយ ផ្អែក លើ លក្ខណៈ
Bitcoin Diamond BCD is a fork of Bitcoin that occurs at the predetermined height of block 495,866 and therewith a new chain will be generated as the BCD. Bitcoin Diamond miners will begin creating blocks with a new proofofwork algorithm, and will consecutively develop and enhance the protection for account transfer and privacy based on original features of BTC. This will cause a bifurcation of the Bitcoin blockchain. The original Bitcoin blockcha
48 CIRI
CIRI Coin (ciri)
CIRI Coin គឺ ជា cryptocurrency ដែល ប្រើ ក្នុង ភាព ឯកជន ដែល ជំរុញ ឲ្យ មាន ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល CIRI ។. តាម រយៈ ការ កាត់ ផ្តាច់ cryptography,encrypted messaging,and private key management,CIRI រក្សា សារ និង ជំនួញ សម្ងាត់...
CIRI Coin is the cryptocurrency used in the privacydriven CIRI ecosystem. Through cuttingedge cryptography,encrypted messaging,and private key management,CIRI keeps messages and transactions confidential.
49 GENE
GenomesDAO (gene)
យើង ជឿ ថា អ្នក គួរ តែ ជា ម្ចាស់ ហ្សែន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក ប្លង់ ឌីអេនអេ នៃ អ្វី ដែល ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ក្លាយ ជា អ្នក ដូច្នេះ យើង បាន សង់ Genomes.io ។. Genomes.io គឺជាធនាគារទិន្នន័យ DNA ឯកជន និងមានសុវត្ថិភាព ដែលដាក់អ្នកឲ្យត្រលប់ទៅគ្រប់គ្រង genome utilising AMD SVSES Vault និងបច្ចេកវិទ្យា blockchain។. ដោយ ដោះ ស្រាយ ភាព ឯក ជន សុវត្ថិភាព និង ការ ព្រួយ ប
We believe you should own your own genome, the DNA blueprint of what makes you who you are, so we built Genomes.io. Genomes.io is a private and secure DNA data bank that puts you back in control of your genome utilising AMD SVSES Vault and blockchain technology. By addressing privacy, security and ownership concerns of DNA testing and sharing, we are building the world’s largest userowned genomic data bank to secure the future of personalised me
50 GLEEC
Gleec Coin (gleec)
Gleec CoinDIGITAL CURRENCY FOR REAL WORLD USE Safe, Easy and Valuable. Gleec Coin គឺ ជា ជំហាន មួយ មុន គម្រោង cryptocurrency ផ្សេង ទៀត ជា ច្រើន ដែល សន្យា ថា នឹង ទទួល បាន ការ កើន ឡើង ហួស ហេតុ ដោយ ផ្អែក លើ គំនិត តែ ប៉ុណ្ណោះ ។. ក្រុម ហ៊ុន នេះ បាន ប្រតិបត្តិ រួច ទៅ ហើយ នូវ ផលិត ផល ការងារ ដែល មាន សក្តានុពល ពិត ប្រាកដ ក្នុង ការ ទទួល បាន ការ ទាក់ ទាញ ក្នុង
Gleec CoinDIGITAL CURRENCY FOR REAL WORLD USE Safe, Easy and Valuable. Gleec Coin is a step ahead of many other cryptocurrency projects that promise exorbitant gains based on mere ideas. The company already operates working products that have real potential to gain traction among users.Our token was designed through Bitcoin Fork for privacysensitive users that buy and sell products or services online. We believe that blockchain technology will be
51 GNOME
GNOME (gnome)
យើង ជឿ ថា អ្នក គួរ តែ ជា ម្ចាស់ ហ្សែន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក ប្លង់ ឌីអេនអេ នៃ អ្វី ដែល ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ជា នរណា ដូច្នេះ យើង បាន សង់ ហ្សែនដេសដាអូ ។. GenomesDAO គឺ ជា ធនាគារ ទិន្នន័យ ឌីអេនអេ ឯក ជន និង មាន សុវត្ថិភាព ដែល ដាក់ អ្នក ឲ្យ ត្រលប់ មក គ្រប់ គ្រង ហ្សែន របស់ អ្នក ដែល ប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យា AMD SVSES Vault និង blockchain ។. ដោយ និយាយ ពី ភាព ឯកជន
We believe you should own your own genome, the DNA blueprint of what makes you who you are, so we built GenomesDAO. GenomesDAO is a private and secure DNA data bank that puts you back in control of your genome utilising AMD SVSES Vault and blockchain technology. By addressing privacy, security and ownership concerns of DNA testing and sharing, we are building the world’s largest userowned genomic data bank to secure the future of personalised me
52 GOLC
GOLCOIN (golc)
GolCoin គឺ ជា គន្លឹះ ចម្បង ដែល ផ្តល់ ថាមពល ដល់ ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ពេញលេញ រួម មាន វេទិកា ស្តេក វិនិយោគ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ជា អ្នក ត្រួស ត្រាយ Metaverse ដែល ជា វេទិកា សម្រប សម្រួល ការ រុក រក រ៉ែ និង ជំនាន់ ក្រោយ នៃ ទី ផ្សារ NFT ។ ក្នុង នាម ជា ថូខឹន ពហុ រទេះ រុញ ហ្គូលខូន បាន ធ្វើ ឲ្យ ប្រាកដ ថា អ្នក កាន់ ថូខេន អាច ចូល ទៅ កាន់ ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ ពួក គេ ប
GolCoin is the main key powering a complete ecosystem including an investment staking platform, a pioneering exchange, a revolutionary Metaverse, a mining facilitation platform, and the next generation of NFT marketplaces.As a multichain token, GolCoin makes sure that the token holders can access their assets easily and dont miss any opportunities on different networks.Each part of this ecosystem has lots of innovations presented to the crypto wo
53 GRIN
Grin (grin)
Grin coin គឺជាគម្រោងប្រភពបើកចំហឯកត្តជន & ស្រាលដោយផ្អែកលើការអនុវត្ត mimblewimble blockchain ។. MimbleWimble គឺ ជា ពិធី សារ blockchain ដែល មាន ទម្ងន់ ស្រាល ដែល បាន ស្នើ ឡើង ដោយ អ្នក និពន្ធ អនាមិក ដែល មាន ឈ្មោះ ថា Tom Elvis Jedusor ដែល បំផុស គំនិត ដោយ Harry Potter នៅ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2016 ។. ចាប់ តាំង ពី ពេល នោះ មក សំណើ នេះ បាន ទទួល នូវ ការ កើន ឡើង ដ៏
Grin coin is a private & lightweight open source project based on the mimblewimble blockchain implementation. MimbleWimble is a lightweight blockchain protocol proposed by anonymous author that goes by the name Tom Elvis Jedusor inspired by Harry Potter in July 2016. Since then, the proposal has gained a huge following among Bitcoin and privacy advocates.Unlike bitcoin or ethereum, there are no addresses in Grin. In order to transact using Grin,
54 HC
HyperCash (hc)
Hcash គឺជា cryptocurrency ថ្មី ដែល បាន រចនា ឡើង ដើម្បី អនុញ្ញាត ឲ្យ មាន ការ ផ្ទេរ តម្លៃ ក្នុង ចំណោម blockchains និង រវាង blockchains និង cryptocurrencies ឥត ឈប់ ឈរ។. លើសពីនេះទៀត ក្រុមហ៊ុន Hcash នឹងគាំទ្រលើការធ្វើជំនួញឯកជន ការគ្រប់គ្រង DAO និងភាពស៊ាំ quantum ។ ដោយសារ តែ Hcash សង្ឃឹម ថា នឹង ក្លាយ ជា ច្រវ៉ាក់ ចំហៀង សម្រាប់ cryptocurrencies ផ្សេង ៗ ជា
Hcash is a new cryptocurrency designed to allow value transfer among blockchains and between blockchains and blockless cryptocurrencies. In addition, Hcash will support private transactions, DAO governance, and quantum resistance.Since Hcash hopes to be a side chain for many different cryptocurrencies, including privacy coins, it will need to implement privacy features to mask how users are moving their funds. To address this issue, Hcash will co
55 HGPT
HyperGPT (hgpt)
អ្វីទៅជាគម្រោងអំពីHyperGPT គឺជាផ្សារទំនើប Web3 AI ដែលប្រើប្រាស់ blockchain ដើម្បីយកឈ្នះលើបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងកម្មវិធី AI តាមបែបប្រពៃណី។. វា ផ្តល់ នូវ ការ ចូល ដំណើរ ការ កណ្តាល ទៅ កាន់ កម្មវិធី ជា ច្រើន ការ សន្សំ ពេល វេលា និង ការ ធ្វើ ឲ្យ ការ គ្រប់ គ្រង សាមញ្ញ ។. អ្នក អភិវឌ្ឍន៍ ទទួល បាន ប្រយោជន៍ ពី API ដែល មាន ស្តង់ដារ កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ និង ធ្វើ ឲ្យ
What is the project aboutHyperGPT is a Web3 AI marketplace that uses blockchain to overcome challenges in traditional AI applications. It offers centralized access to multiple applications,saving time and simplifying management. Developers benefit from a standardized API,reducing costs and enabling easy application switching for users. Users can manage subscriptions securely with cryptocurrency payments.What makes your project uniqueHyperGPT comb
56 TEER
Integritee (teer)
វេទិកា ស្មោះ ត្រង់ អនុញ្ញាត ឲ្យ ក្រុម ហ៊ុន និង dApps ដំណើរ ការ ទិន្នន័យ របស់ អ្នក ប្រើប្រាស់ របស់ ពួក គេ ក្នុង របៀប រក្សា ភាព ឯក ជន មួយ ដែល ជួយ អនុលោម តាម GDPR និង បទ ប្បញ្ញត្តិ ឯក ជន ផ្សេង ទៀត ។. ភាព ស្មោះ ត្រង់ អនុញ្ញាត ឲ្យ ក្រុម ហ៊ុន និង dApps ប្រើប្រាស់ សេវា កម្ម របស់ ខ្លួន ដើម្បី បង្ហាញ ថា តម្រូវ ការ ដែល ទាក់ ទង នឹង ភាព ឯក ជន ទាំង អស់ ត្រូវ បា
The Integritee platform enables firms and dApps to process their users’ data in a privacypreserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Integritee enables firms and dApps using its service to prove that all privacyrelated requirements have been respected. Integritee is a system that enables developers and firms to unlock the value of sensitive data by combining the trust of Polkadot, the scalability of secondlayer
57 KAT
Karat (kat)
តើអ្វីទៅជាគម្រោងអំពីKarat ឥទ្ធិ ពលនៅលើchain MPC និងបច្ចេកវិទ្យា ZK ដើម្បីបង្កើតស្រទាប់ទិន្នន័យ Web 2 & 3 ID ដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។. Karat encrypts user data ដូចជា email និង Twitter,ភ្ជាប់វាទៅកាបូបរបស់អ្នកប្រើប្រាស់, ហើយទុកវានៅលើ IPFS។. ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះមានគោលបំណងជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ Dapps នាពេលអនាគតទាំងអស់ដែលតម្រូវឱ្យមាន Web3 សង្គម,data ind
What is the project aboutKarat leverages onchain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter,links it to the user’s wallet,and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key,allowing them to have completely decentralized control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that requi
58 ZKP
Panther Protocol (zkp)
ដោយ សារ តែ លក្ខណៈ ស្មុគស្មាញ និង ថ្លា នៃ ច្រវាក់ សាធារណៈ អ្នក ប្រើប្រាស់ DeFi ស្ថិត នៅ ក្រោម ការ ឃ្លាំ មើល និង ការ ចារកម្ម សេដ្ឋ កិច្ច ។ អ្នក ជំនួញ DeFi ហានិភ័យ ក្នុង ការ បាត់ បង់ អត្ថ ប្រយោជន៍ ប្រកួត ប្រជែង របស់ ពួក គេ ដោយ ធ្វើ ឲ្យ ប្រវត្តិ ជំនួញ របស់ ពួក គេ ត្រូវ បាន សង្កេត ឃើញ និង យុទ្ធ សាស្ត្រ បញ្ច្រាស វិស្វកម្ម និង មុខ ដែល បណ្តាល ឲ្យ មាន ការ រ
Due to the immutable and transparent nature of public blockchains, DeFi users are subject to surveillance and economic espionage.DeFi traders risk losing their competitive advantages by having their transaction history observed and strategies reverse engineered and frontrun, resulting in a material erosion of alpha and consequently a reduction in performance fees.Without privacy, alpha and individual freedoms erode very quickly. Panther Protocol
59 PART
Particl (part)
Particl គឺ ជា វេទិកា ឯក ជន ដែល បាន បើក និង សម រម្យ ដែល បាន សាង សង់ នៅ លើ ច្រវាក់ ដែល បាន រចនា ជា ពិសេស ដើម្បី ធ្វើ ការ ជាមួយ cryptocurrency ណា មួយ ។. វា អនុញ្ញាត ឲ្យ កម្ម វិធី ដែល មាន សុជីវធម៌ Dapps នៃ គ្រប់ ប្រភេទ ត្រូវ បាន សាង សង់ នៅ ក្នុង បរិស្ថាន ដែល មាន សុវត្ថិភាព អាច គណនា បាន ខ្ពស់ និង ត្រូវ បាន បញ្ចូល ដោយ ផ្ទាល់ ទៅ ក្នុង កាបូប ជា ទង់ ជាតិ រប
Particl is an opensource and decentralized privacy platform built on the blockchain specifically designed to work with any cryptocurrency. It allows decentralized applications Dapps of all sorts to be built within a secure, highlyscalable environment and be integrated directly into Particl’s flagship wallet: Particl DesktopParticls mission is to foster a new decentralized, private and democratic economy supported by its platform and native curren
60 BPRIVA
Privapp Network (bpriva)
បណ្តាញ rivapp មាន Priva Token PRIVA និង សេវា ទាំង អស់ ដែល បាន ផ្តល់ ឲ្យ តាម រយៈ កម្មវិធី privapp.network ដោយ មិន បង្រួម សុវត្ថិភាព និង ភាព ឯក ជន របស់ អ្នក ឡើយ ។ PRIVA គឺ ជា ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ មួយ ដែល ផ្តល់ នូវ គោល បំណង ជា ច្រើន និង ធានា សុវត្ថិភាព និង ការ រីក ចម្រើន នៃ បណ្តាញ របស់ យើង ។ នៅ ពេល ឃើញ ដំបូង PRIVA គឺ ជា ថូខឹន ពហុ មុខ ដែល ជំរុញ ឥរិយាបថ សម
rivapp Network consists of Priva Token PRIVA and all the services provided over privapp.network application without compromising your safety and privacy.PRIVA is a utility token serving multiple purposes and ensures the safety and growth of our network.At first sight, PRIVA is a multifunctional token that drives behavior for both endusers & developers.
61 REL
Relation Native Token (rel)
អ្វី ដែល ជា គម្រោង អំពី ពិធីការ Relation គឺ ជា ពិធីការ ក្រាហ្វ សង្គម ដែល មាន សុជីវធម៌ ។ អ្វី ដែល ធ្វើ ឲ្យ គម្រោង របស់ អ្នក មាន តែ មួយ គត់ បង្កើត ស្រទាប់ ទិន្នន័យ សង្គម Web3 ដែល បំបែក ដែល ផ្តល់ អំណាច ដល់ អ្នក ប្រើប្រាស់ ដែល មាន ការ គ្រប់ គ្រង លើ អត្តសញ្ញាណ សង្គម និង ទិន្នន័យ របស់ ពួក គេ ។. បានកសាងលើបច្ចេកវិទ្យាសមធម៌ វាផ្តល់នូវភាពឯកជនភាព ភាពជាម្ចាស់
What is the project aboutRelation protocol is a decentralized social graph protocol.What makes your project uniqueelation builds a groundbreaking Web3 social data layer that empowers users with control over their social identities and data. Built on decentralized technology,it offers privacy,ownership,and tokenized incentives. With an integrated semantic graph,AI capabilities,and social assets,Relation is shaping the future of social networking i
62 ROOBEE
Roobee (roobee)
រ៉ូប៊ី បាន រៀបរាប់ ខ្លួន ឯង ថា ជា វេទិកា វិនិយោគ ដែល មាន ច្រវាក់ ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ ប្រជា ជន ធ្វើ ការ វិនិយោគ ចាប់ ផ្តើម ពី $ 10 ។. Roobee ប្រើ AI និង blockchain ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួននូវកំណត់ត្រាតម្លាភាពនិងជម្រើសផលិតផលវិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួន។. ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Roobee blockchain ត្រូវបានថាមពលដោយ Ethereum blockchain និង Roobeechain a perm
Roobee describes itself as a blockchainbased investment platform that allows people to make investments starting from $10. Roobee uses AI and blockchain to provide its users with transparent records and personalized investment product choices. Roobee blockchain infrastructure is powered by Ethereum blockchain and Roobeechain a permissioned blockchain based on HyperLedger, with the goal of providing users with data privacy without compromising t
63 SOLVE
SOLVE (solve)
What Is Solve.Care SOLVESolve.Care គឺជាក្រុមហ៊ុនវេទិកាថែទាំសុខភាពដែលប្រើប្រាស់ blockchain ដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលការថែទាំឡើងវិញ កែលម្អការទទួលសេវាថែទាំ កាត់បន្ថយការចំណាយលើការគ្រប់គ្រងផលប្រយោជន៍ និងជួយកាត់បន្ថយការក្លែងបន្លំ និងកាកសំណល់ក្នុងការថែទាំសុខភាពនៅជុំវិញពិភពលោក។. វេទិកា Solve.Care អនុញ្ញាត ឲ្យ បណ្តាញ សុខភាព ឌីជីថល ដែល គេ ហៅ ថា Care Networks
What Is Solve.Care SOLVESolve.Care is a healthcare platform company that uses blockchain to redefine care coordination, improves access to care, reduces benefit administration costs, and helps reduce fraud and waste in healthcare around the world. The Solve.Care platform allows for digital health networks, called Care Networks, to be built and run for patientcentric care based on medical conditions, economic and social needs, and other tailored e
64 SUTER
Suterusu (suter)
អ្វីទៅជា Suterusu SuterSuterusu គឺជាគម្រោងមួយដែលត្រូវបានសាងសង់នៅលើបច្ចេកវិទ្យា cryptographic របស់ stateoftheart zkConsnark។. Suterusu project CTO Dr.. លោក ហ៊្វាង លីន ដៃ គូ ជាមួយ នឹង អ្នក គ្រីប ពី មជ្ឈមណ្ឌល ជាតិ ដឺ ឡាចឺឆេ scientifique និង វិទ្យា ស្ថាន បច្ចេកវិទ្យា Karlsruhe បាន បង្កើត អត្ថ បទ មួយ នៅ លើ គំរោង ភស្តុតាង ជួរ ដែល មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព ថ្មី ម
What is Suterusu SuterSuterusu is a project built upon the stateoftheart cryptographic technologies zkConsnark. Suterusu project CTO Dr. Huang Lin partners with cryptographers from Centre national de la recherche scientifique and Karlsruhe Institute of Technology coauthored a paper on a new efficient range proof scheme with transparent setup accepted by a top Cryptography conference Eurocrypt 2021, which serves as the foundation of Suterusu proto
65 TXA
TXA (txa)
ស្ថាបត្យកម្ម ទី មួយ ដែល គាំទ្រ ល្បឿន ពាណិជ្ជ កម្ម ដូច CEX ខណៈ ដែល ការពារ ភាព ឯក ជន និង មូលនិធិ របស់ អ្នក ប្រើប្រាស់ ដោយ មិន តម្រូវ ឲ្យ មាន ការ ឃុំ ឃាំង មូលនិធិ កណ្តាល ឡើយ ។. TXA បញ្ចូលគ្នានូវការគ្រប់គ្រងបញ្ជាកណ្តាលដោយមានការតាំងទីលំនៅដោយសុជីវធម៌ដើម្បីបង្កើតពិភពលោកដំបូង hDEX HybridDecentralized Exchange ..
The first architecture to support CEXlike trade speeds while also protecting user privacy and funds by not requiring centralized fund custody. TXA merges centralized order management with decentralized settlement to create the worlds first hDEX HybridDecentralized Exchange
66 VOW
Vow (vow)
Vow គឺជាគម្រោងមួយដែលចង់ផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកដោយធ្វើឱ្យលុយកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។. វា ប្រើ បច្ចេកវិទ្យា ផ្សេង គ្នា ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រាកដ ថា លុយ មាន សុវត្ថិភាព សុវត្ថិភាព និង គួរ ឲ្យ ទុក ចិត្ត បាន ។. វា ក៏ ផ្តល់ រង្វាន់ និង ការ សង ប្រាក់ សម្រាប់ អាជីវកម្ម និង បុគ្គល ទាំងឡាយ ផង ដែរ ។. Vow ត្រូវ បាន អនុម័ត ដោយ គណៈកម្មការ សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ ជឺស៊ី
Vow is a project that wants to change the world by making money easier to use. It uses different technologies to make sure that money is secure,safe and reliable. It also provides rewards and refunds for businesses and individuals. Vow has been approved by the Jersey Financial Services Commission,which means it meets certain standards for security and privacy.
67 ZEPH
Zephyr Protocol (zeph)
អ្វី ដែល ជា គម្រោង អំពី ពិធី សារZephyr គឺ ជា ពិធី សារ OverCollateralized Private Stablecoin Protocol ដែល បំផុស គំនិត ដោយ ពិធី សារ Djed នៅ លើ ច្រវ៉ាក់ ដែល មាន មូលដ្ឋាន នៅ ម៉ុនើរ៉ូ ដើម ដែល ទទួល មរតក នូវ លក្ខណៈ ឯក ជន ទាំង អស់ សម្រាប់ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ទាំង អស់ ។ Zephyr Protocol ប្រើម៉ូដែល 3set: ZEPH,ZephUSD និង ZephRSV.អ្វីដែលធ្វើឱ្យគម្រោងរបស់អ្នកមានតែម
What is the project aboutZephyr Protocol is an OverCollateralized Private Stablecoin Protocol inspired by Djed Protocol on a native Monero based chain,inheriting all privacy features for all assets.Zephyr Protocol uses a three asset model: ZEPH,ZephUSD and ZephRSV.What makes your project uniqueFirst Native Chain implementation of the Djed Protocol.First private OverCollateralized stablecoin protocolHistory of your project.Launched on 29/05/2023 G
68 ZTX
Zetrix (ztx)
Zetrix គឺជា layer1 ដែលអនុញ្ញាតជាសាធារណៈ blockchain ដែលជួយសម្រួលដល់កិច្ចសន្យាឆ្លាតវៃ និងផ្តល់ភាពឯកជន សុវត្ថិភាព និងភាពស្កាល់។. ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ cryptographic នៅ Zetrix អាច ត្រូវ បាន ណែ នាំ នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម ជា ច្រើន ដោយសារ វា បង្កើត ដំណើរ ការ កាន់ តែ ថ្លា សុវត្ថិភាព និង មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព សម្រាប់ ការ អនុម័ត សហគ្រាស ទាំង អស់ ។. ច្រវ៉ាក់ Zetrix ប្រ
Zetrix is a layer1 public permissioned blockchain that facilitates smart contracts and delivers privacy, security and scalability. The cryptographic infrastructure in Zetrix can be introduced in multiple industries as it creates a more transparent, secure and efficient process for the adoption of all enterprises. The Zetrix chain uses the DPOS Delegated Proof of Stake and zBFT Zetrix Byzantine Fault Tolerance as its consensus mechanism to support
69 0KN
0 Knowledge Network (0kn)
What Is 0 Knowledge Network 0KN0KN គឺជាជំនាន់បន្ទាប់ដែលមានសុជីវធម៌ និងមិនប្រកាន់ថា metadataprivate mixnetbased anonymous broadcast network with cryptographic security guarantees.0KN is a ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បណ្តាញ ភាព ឯកជន ដែល មាន លក្ខណៈ ត្រឹមត្រូវ ដែល ត្រូវ បាន រចនា ឡើង ដើម្បី រក្សា ភាព មិន បញ្ចេញ ឈ្មោះ របស់ អ្នក ប្រើ នៅ ពេល ប្រឈម មុខ នឹង ការ ត្រួត
What Is 0 Knowledge Network 0KN0KN is a next generation decentralized and incentivized metadataprivate mixnetbased anonymous broadcast network with cryptographic security guarantees.0KN is a decentralized privacy network infrastructure that is designed to preserve user anonymity in the face of an adversary monitoring the entire network and while assuming a fraction of all network servers are malicious. It leverages the next generation stateofthea
70 ZCN
Zus (zcn)
0 លោកChain គឺជាបណ្តាញផ្ទុកដែលមានភាពសមរម្យខ្ពស់ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីលុបបំបាត់ការគំរាមកំហែងអាជីវកម្មដូចជាការអង្កេតការទទួលខុសត្រូវឯកជននិងការបំពានទិន្នន័យ។. 0 លោកChain ជួយ អង្គភាព នានា ឲ្យ សម្រេច បាន នូវ ការ អនុលោម តាម GDPR ការ ធ្វើ មូលដ្ឋាន ការ ធ្វើ ថូខឹន និង ផ្តល់ ប្រាក់ សម្បទាន ដល់ ការ ចែក រំលែក ទិន្នន័យ ឯកជន។. វេទិកាដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់យើងផ្តល់ជូននូ
0Chain is a high performance decentralized storage network designed to eliminate business threats such as censorship, privacy liability and data breach. 0Chain helps entities achieve GDPR compliance, localization, tokenization and monetizes private data sharing. Our decentralized platform offers high performance, high quality of service, collaboration, localization, and streaming to address a broad spectrum of applications.
71 0XGAS
0xGasless (0xgas)
xGasless គឺ ជា ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ដែល គ្មាន ឧស្ម័ន ដែល ព្យាយាម លុប បំបាត់ ជំនួញ ឧស្ម័ន ទាំង ស្រុង ។. ដំណោះ ស្រាយ ថ្មី មួយ របស់ វា ចំពោះ បញ្ហា ថ្លៃ ឧស្ម័ន ដែល ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ប្រើប្រាស់ ធ្វើ ជំនួញ នៅ លើ បណ្តាញ ឆប គ្នា ម៉ាស៊ីន និម្មិត Ethereum ដោយ មិន មាន ការ ចំណាយ ឧស្ម័ន កើត ឡើង ឡើយ ។ ប្រព័ន្ធអេកូស៊ីលនឹងអួតពីកម្មវិធីដូចខាងក្រោម:MEV free Gasless swaps ទ
xGasless is a gasless ecosystem that seek to eliminate gas transaction completely. Its a novel solution to the gas fee problem,enabling users to conduct transactions on the Ethereum Virtual Machine compatible networks without incurring gas costs.The ecosystem will boast of the following applications:MEV free Gasless swap These swaps leverage the concept of relayers or protocol wallets to facilitate trades between users. Relayers act as intermedia
72 VGC
5G-CASH (vgc)
5GCASH VGC គឺជារូបិយប័ណ្ណឌីជីថលមន្ទីរពិសោធន៍ដែលអាចទូទាត់ប្រាក់ភ្លាមៗទៅកាន់នរណាម្នាក់, គ្រប់ទីកន្លែងនៅលើពិភពលោក.. វា ប្រើ បច្ចេកវិទ្យា លក្ខណៈ ពិសេស សំខាន់ ៗ ផ្សេង គ្នា ដើម្បី ប្រតិបត្តិ ការ ដោយ គ្មាន អាជ្ញាធរ កណ្តាល ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ មនុស្ស គ្រប់ គ្នា ប្រតិបត្តិ ការ តាម របៀប ដែល ពួក គេ ចង់ បាន ជាមួយ ស្ថាន ភាព ថ្មី នៃ កាក់ ឯក ជន សិល្បៈ ដែល ប្រើ Sigma
5GCASH VGC is an experimental digital currency that enables instant payments to anyone, anywhere in the world. It uses different key features technology to operate with no central authority allowing everyone to operate the way they want to with new state of the art privacy coin that uses Sigma and Dandelion++ Protocol along with TOR.
73 ADM
ADAMANT Messenger (adm)
ADAMANT ជា អ្នក នាំ សារ ប្លុកឆេន ពិត ឯករាជ្យ ពី រដ្ឋាភិបាល សាជីវកម្ម និង សូម្បី តែ អ្នក អភិវឌ្ឍន៍។. វា អាច ទៅ រួច ដោយសារ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បណ្តាញ ដែល មាន សុជីវធម៌ ប្រភព បើក ចំហ ពេញលេញ និង ដំណើរ ការ ដោយ អ្នក ប្រើប្រាស់ ។ ADM គឺ ជា ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ មួយ ដែល គាំទ្រ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សារ ព័ត៌មាន ADAMANT ដែល មាន តុបតែង លម្អ ។ Blockchain ផ្តល់ នូវ សុវត
ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users.ADM is a utilitytoken supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure.Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store a
74 AEON
Aeon (aeon)
Aeon ជា កាក់ ឯកជន ទម្ងន់ ស្រាល ។. ស្រដៀង គ្នា នឹង របៀប ដែល Litecoin ជា ការ បន្ថែម ស្រាល ជាង មុន ទៅ លើ Bitcoin អ្នក អាច មើល ទៅ Aeon ជា ប្អូន ប្រុស តូច របស់ Monero។. សហគមន៍ ម៉ុនរ៉ូ ត្រូវ បាន ផ្តោត ទាំង ស្រុង ទៅ លើ ភាព ឯក ជន និង ការ មិន បញ្ចេញ ឈ្មោះ សម្រាប់ អ្នក គាំទ្រ ។. ការ ផ្តោត នេះ មាន កាំជ្រួច របស់ វា ប៉ុន្តែ បាន បណ្តាល ឲ្យ កាក់ ធ្លាក់ ចុះ ពី ទស្
Aeon is a mobilefriendly, lightweight privacy coin. Similar to the way that Litecoin is a lighter supplement to Bitcoin, you can look at Aeon as Monero’s little brother. The Monero community is wholly focused on privacy and anonymity for the enduser. This focus has its perks but has caused the coin to fall behind from a usability standpoint. Aeon builds upon Monero’s CryptoNote hash while adding some lightweight functionality of its own.Aeon is t
75 AESIRX
AesirX (aesirx)
###Project OverviewThe AesirX project តំណាងឱ្យការលោតប្តូរទៅជាអនាគតនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឌីជីថល។. វាគឺជាវេទិកា blockchainbased ដ៏ទូលំទូលាយដែលរួមនឹង AesirX Shield of Privacy,AesirX Analytics,AesirX Business Intelligence BI,and AesirX Single Sign On SSO.. សមាសភាគស្នូលទាំង ៤ នេះ ធ្វើការដោយស្របគ្នា ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកំណត់ឡើងវិញនូវរបៀបដែលទិន្នន័យត្រូវប
###Project OverviewThe AesirX project represents a transformative leap into the future of digital ecosystems. It is a comprehensive blockchainbased platform that encompasses AesirX Shield of Privacy,AesirX Analytics,AesirX Business Intelligence BI,and AesirX Single Sign On SSO. These four core components,working in harmony,are designed to redefine the way data is handled,privacy is safeguarded,and insights are derived.### Uniqueness of the Projec
76 AGGRX
AggrX (aggrx)
អ្វី ដែល ជា គម្រោង អំពីAggrX គឺ ជា ដប មួយ ដែល ប្រើប្រាស់ API 1inch ដើម្បី សម្រប សម្រួល ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ថូខេន និង កាក់ យ៉ាង លឿន នៅ ទូទាំង ច្រវ៉ាក់ ផ្សេង ៗ ។ អ្វី ដែល ធ្វើ ឲ្យ គម្រោង របស់ អ្នក មាន តែ មួយ គត់ ដែល បាន បញ្ចប់ ក្នុង រយៈ ពេល 60 វិនាទី ។ ចំណុច ប្រទាក់ bots គឺ userfriendly ហើយ វា ផ្តល់ នូវ ការ ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព ពេល វេលា ពិត ប្រាកដ អំពី
What is the project aboutAggrX is a bot that utilizes the 1inch API to facilitate swift token and coin swaps across various chains.What makes your project uniqueAll completed within a time frame ofunder 60 seconds.The bots interface is userfriendly,and it provides realtime updates on swap transactions.History of your project.Telegram bot called AggrX which is an aggregator bot designed to optimize crypto swaps and find the best prices across diff
77 AICB
AICB (aicb)
AICB ប្តេជ្ញាផ្តល់ខ្សែសង្វាក់សាធារណៈសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អង្គភាពដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការការពារភាពឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនពេញលេញ, ព័ត៌មានទាំងអស់នៅលើច្រវ៉ាក់នេះគឺបើកចំហនិងតម្លាភាព, ហើយមានមនុស្សធម្មជាតិសង្គមនៅពីក្រោយអាសយដ្ឋាននៅលើច្រវ៉ាក់នេះ.. បណ្តាញ និង ប្រព័ន្ធ blockchain ជាច្រើន អាច ភ្ជាប់ ទៅ វា បាន ដោយ អនុញ្ញាត ឲ្យ ប្រព័ន្ធ កណ្តាល ដែល មាន លក្ខណៈ
AICB is committed to providing a public chain for authenticated entity users,under the condition of fully protecting personal privacy,all information on the chain is open and transparent,and there are social natural persons behind the address on the chain. Many blockchain networks and systems can be connected to it,allowing decentralized centralized systems to merge with it and penetrate each other,and ultimately connect the onchain and offchain


កាក់ជួញដូរច្រើនបំផុត


(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ 1 ម៉ោង)
នៅ ពី គឺ ($US) ចំណូល ($)
1 BTC 41,960.68 1,739,796,231.29
3 ETH 2,247.67 908,799,224.13
4 ARS 1,021.30 810,435,974.70
5 SOL 69.66 663,890,394.60
6 AVAX 35.72 459,690,860.73
7 FDUSD 1.00 331,400,473.89
8 DOGE 0.10 284,359,947.93
9 XRP 0.62 274,411,517.93
10 JTO 3.08 246,347,416.96
11 LUNC <0.01 218,527,435.08
12 ADA 0.55 203,683,362.61
13 ORDI 48.14 193,354,611.04
14 LINK 15.01 162,272,159.14
15 USTC 0.04 142,773,612.36
16 LUNA 1.02 137,366,564.49
17 MATIC 0.86 132,333,044.48
18 OP 2.16 124,399,500.96
20 TIA 9.90 113,392,201.53
22 MEME 0.03 105,169,601.62
23 RUNE 6.04 101,065,953.35
24 INJ 21.97 88,923,487.47
25 NEAR 2.34 72,682,727.30
26 SAND 0.52 70,206,376.21
27 LTC 73.40 64,842,178.85
28 SNX 4.37 59,046,239.34
29 PEPE <0.01 58,449,061.92
30 EGLD 64.74 57,712,642.34
31 GALA 0.03 57,289,914.03

កាក់ជាមួយនឹងតម្លៃកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស


(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ 1 នាទី)
នៅ ពី គឺ ($US) ច្រើនទៀត (%)
1 QI 0.03
+86.12
2 COMBO 0.97 +21.64
3 AMP <0.01 +18.06
4 INJ 21.97 +15.86
5 CTXC 0.39 +15.58
6 BEAMX 0.02 +10.77
7 RAY 0.72 +8.51
8 SNX 4.37 +7.48
9 AVAX 35.72 +7.30
10 POWR 0.38 +6.87
11 JOE 0.70 +6.61
12 XEC <0.01 +5.86
13 BTTC <0.01 +5.69
14 DEXE 5.07 +5.10
15 IMX 2.00 +4.49
16 LUNA 1.02 +4.31
17 TIA 9.90 +2.64
18 ELF 0.69 +2.62
19 CRV 0.71 +2.54
20 POND 0.01 +2.42
21 CHESS 0.22 +1.83
22 BLZ 0.29 +1.61
23 POLS 0.72 +1.45
24 RARE 0.13 +1.26
25 MINA 0.82 +1.22
26 PYR 6.90 +1.07
27 ICP 5.55 +0.95
28 OSMO 0.81 +0.66
29 OP 2.16 +0.65
30 USDP 1.00 +0.02

តម្លៃកាក់កំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។


(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ 1 នាទី)
នៅ ពី គឺ ($US) កាត់បន្ថយ (%)
1 OG 5.30 -16.33
2 JTO 3.08 -12.38
3 MEME 0.03 -12.32
4 ZRX 0.39 -12.24
5 RSR <0.01 -12.22
6 UNFI 7.38 -12.01
7 ENJ 0.32 -11.80
8 KP3R 74.93 -11.80
9 XVS 9.58 -11.38
10 LINA 0.01 -11.30
11 QTUM 3.17 -11.08
12 PHA 0.11 -10.96
13 KAVA 0.78 -10.82
14 ID 0.27 -10.74
15 FLOW 0.77 -10.44
16 ILV 100.41 -10.44
17 KEY <0.01 -10.31
18 BEL 0.69 -10.30
19 SKL 0.04 -10.11
20 SEI 0.24 -10.06
21 BLUR 0.48 -10.00
22 1INCH 0.37 -9.92
23 APE 1.67 -9.86
24 ALPACA 0.18 -9.81
25 ACH 0.02 -9.81
26 BADGER 3.95 -9.79
27 NKN 0.11 -9.79
28 CHZ 0.08 -9.79
29 ANKR 0.03 -9.78
30 OAX 0.18 -9.71

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
74
Greed

Bitcoin's long and short positions ratio.

?
នៅ Name គឺ ($US) Ratio:

Short!

1 Binance 1,169,912,357
48.8%
51.2%
2 Bybit 672,566,892
41.95%
58.05%
3 OKX 630,620,464
48.29%
51.71%
4 Bitget 192,700,147
45.45%
54.55%
5 Deribit 57,354,470
46.21%
53.79%
6 Bitmex 45,471,854
45.14%
54.86%
7 dYdX 40,826,340
39.2%
60.8%
8 BingX 29,129,019
51.95%
48.05%
9 CoinEx 5,819,040
45.13%
54.87%
10 Bitfinex 3,249,628
44.8%
55.2%

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
នៅ ព័ត៌មាន កាលបរិច្ឆេទ
1 រ៉ូប៊ីនេ ដើម្បី បញ្ឈប់ ការ ជួញ ដូរ ភាគ ហ៊ុន របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក នៅ ក្នុង ទី ផ្សារ អង់គ្លេស
(Robinhood to roll out US stock trading in British market)
2023-11-30
2 Binance settlement net វិជ្ជមាន សម្រាប់ ឧស្សាហកម្ម cryptocurrency Mike Novogratz
(Binance settlement net positive for cryptocurrency industry Mike Novogratz)
2023-11-30
3 វេទិកា វិនិយោគ Crypto Fasset បាន ផ្តល់ អាជ្ញា ប័ណ្ណ ប្រតិបត្តិ ការ នៅ ឌូបៃ
(Crypto investment platform Fasset granted operational license in Dubai)
2023-11-30
4 ជំនួសដោយ fee RBF បានពន្យល់
(Replace by fee RBF explained)
2023-11-30
5 Elon Musk ទៅ អ្នក ផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម ដែល ព្យាយាម ធ្វើ ឃាត X Go ញាក់ ខ្លួន ឯង
(Elon Musk to advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
6 នាយក ប្រតិបត្តិ ណេអូប៊ែង និយាយ ថា DeFi អាច ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ផ្លាស់ ប្តូរ បរទេស របស់ អាហ្វ្រិក
(DeFi could solve Africas foreign exchange problems neobank CEO says)
2023-11-30
7 រ៉ូប៊ីនេ ដើម្បី បញ្ឈប់ ការ ជួញ ដូរ ភាគ ហ៊ុន របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ទៅ ទី ផ្សារ អង់គ្លេស
(Robinhood to roll out US stock trading to the British market)
2023-11-30
8 ដឺ ហ្វី អាច ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ផ្លាស់ ប្តូរ បរទេស របស់ អាហ្វ្រិក នាយក ប្រតិបត្តិ ធនាគារ ថ្មី និយាយ ថា
(De Fi could solve Africas foreign exchange problems neo bank CEO says)
2023-11-30
9 ប្រាក់ ដុល្លារ ឌីជីថល កាណាដា មិន បាន ធ្វើ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ ទេ ទោះបី ជា មាន ការ យល់ ដឹង ខ្ពស់ ក៏ ដោយ
(Digital Canadian dollar fails to impress despite high awareness)
2023-11-30
10 អូស្ត្រាលី ព្យាយាម ម្តង ទៀត ដើម្បី ប្រយុទ្ធ នឹង ការ បោក បញ្ឆោត គ្រីប ក្នុង វិស័យ នា ពេល អនាគត
(Australia tries again to combat future sectors crypto scams)
2023-11-30
11 លោក Elon Musk ប្រាប់ អ្នក ផ្សាយ ពាណិជ្ជ កម្ម ដែល ព្យាយាម ធ្វើ ឃាត X Go ញាក់ ខ្លួន ឯង
(Elon Musk tells advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
12 12 ថ្ងៃ នៃ ការ គ្មាន ការងារ ធ្វើ ក្រោយ មក សាំ អាល់មេន បាន ត្រលប់ មក OpenAI វិញ ជា ផ្លូវ ការ
(12 days of unemployment later Sam Altman is officially back at OpenAI)
2023-11-30
13 Sam Altman ត្រឡប់ មក OpenAI វិញ ជា ផ្លូវ ការ នៅ ពេល ដែល Microsoft ចូល រួម ក្នុង ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល
(Sam Altman officially returns to OpenAI as Microsoft finally joins board)
2023-11-30
14 Sam Altman ត្រឡប់ មក វិញ ជា CEO OpenAI នៅ ពេល ដែល Microsoft ទទួល បាន កៅអី ក្តារ
(Sam Altman returns as OpenAI CEO as Microsoft gets board seat)
2023-11-30
15 Crypto exchange FTX ទទួលបាន nod to sell 873M of assets to repay creditors
(Crypto exchange FTX gets nod to sell 873M of assets to repay creditors)
2023-11-30
16 ការ ប្រកួត Bitcoin ETF ទទួល បាន ម៉ូដែល BlackRock ដែល ចូល ទី 13
(Bitcoin ETF race gets 13th entrant BlackRock revises ETF model)
2023-11-30
17 ប្រទេស ប្រេស៊ីល អាច នឹង ត្រូវ បង្កើន ពន្ធ លើ គ្រីប ដែល បាន កាន់ កាប់ នៅ ក្រៅ ប្រទេស ក្នុង ពេល ឆាប់ ៗ នេះ
(Brazilians may soon need to stump up taxes on crypto held abroad)
2023-11-30
18 ជាង 75 ប្រកួត ក្នុង ចំណោម ការ ប្រកួត Web3 បាន បរាជ័យ ក្នុង រយៈ ពេល ប្រាំ ឆ្នាំ ចុង ក្រោយ នេះ ខូអ៊ីនជីកូ
(Over 75 of Web3 games failed in last five years CoinGecko)
2023-11-30
19 ស្រាវជ្រាវអំពី dynamics នៃ ការ គ្រប់ គ្រង ទីផ្សារ មុន ពេល អ្នក លោត ចូល ក្នុង Bitcoin ETFs
(Research the dynamics of market manipulation before you jump in Bitcoin ETFs)
2023-11-30
20 តើ Sony និង Microsoft អាច នាំ យក blockchain ទៅ កាន់ កុងស៊ុល ល្បែង បាន ដែរ ឬ ទេ
(Can Sony and Microsoft bring blockchain to gaming consoles)
2023-11-29
21 កំហឹង ChatGPT wont និយាយ ថា slurs Q បំបែក ការ អ៊ិនគ្រីប 99 បណ្ដាញ ក្លែងក្លាយ AI Eye
(Outrage ChatGPT wont say slurs Q breaks encryption 99 fake web AI Eye)
2023-11-29
22 អនាគត CME Bitcoin បង្ហាញ ថា វិនិយោគិន លេង ល្បែង លើ តម្លៃ 40K BTC
(CME Bitcoin futures show investors betting on 40K BTC price)
2023-11-29
23 Binance នឹង បញ្ចប់ ការ គាំទ្រ សម្រាប់ BUSD stablecoin នៅ ខែ ធ្នូ
(Binance will end support for BUSD stablecoin in December)
2023-11-29
24 តុលាការ អេស្តូនី nixs ធ្វើ បត្យាប័ន ពី អ្នក បោកប្រាស់ គ្រីប ដែល ត្រូវ បាន ចោទ ប្រកាន់ ទៅ កាន់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក
(Estonian court nixes extradition of accused crypto scammers to US)
2023-11-29
25 អនុ លេខាធិការ រតនាគារ សហ រដ្ឋ អាមេរិក អំពាវនាវ ឲ្យ មាន ឧបករណ៍ បន្ថែម ដើម្បី អនុម័ត ក្រុម ហ៊ុន គ្រីប
(US Deputy Treasury Secretary calls for additional tools to sanction crypto firms)
2023-11-29
26 ការ ដេញ ថ្លៃ Square Enix កាលបរិច្ឆេទ Azuki DAO rebrands to Bean Nifty Newsletter
(Square Enix auction dates Azuki DAO rebrands to Bean Nifty Newsletter)
2023-11-29
27 អតីត ក្រុម ហ៊ុន គ្រីប អធិការបតី អង់គ្លេស Copper បាន ចាប់ ផ្តើម វេទិកា សន្តិ សុខ ដែល បាន កាត់ ទោស
(Former British Chancellors crypto firm Copper launches tokenized securities platform)
2023-11-29
28 ការ លក់ និង តម្លៃ NFT ត្រូវ បាន ជំរុញ ដោយ កង្វះ ខាត សំណាង និង សុទិដ្ឋិនិយម យោង តាម ការ សិក្សា ជា ច្រើន ។
(NFT sales and pricing are driven by luck scarcity and optimism according to multiple studies)
2023-11-29
29 ការវិភាគតម្លៃ 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX
(Price analysis 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX)
2023-11-29
30 SoFi Technologies ត្រូវបញ្ឈប់សេវាកម្ម crypto ដោយ Dec 19
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec 19)
2023-11-29
31 តម្លៃ Bitcoin បរាជ័យ 385K ការ បំបែក ដោយសារ GDP របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក បង្កើន ឥទ្ធិ ពល ដល់ ទុក្ខ វេទនា ចុះ ចត ដ៏ លំបាក របស់ Fed
(Bitcoin price fails 385K breakout as US GDP fuels Fed hard landing woes)
2023-11-29
32 BIS ណែ នាំ ធនាគារ កណ្តាល ឲ្យ រៀប ចំ ផែនការ ជា មុន សំរាប់ សន្តិ សុខ CBDC
(BIS advises central banks to plan in advance for CBDC security)
2023-11-29
33 ផាកកូស ទទួល បាន ការ អនុម័ត ជា គោល ការណ៍ ដើម្បី ចេញ នូវ ស្ថេរ ភាព នៅ អាប៊ូ ដាប៊ី
(Paxos receives in principle approval to issue stablecoins in Abu Dhabi)
2023-11-29
34 រឿង Crypto រឿង Charlie Shrem ប្រាប់ ពី របៀប ដែល គាត់ បាន ក្លាយ ជា មហា សេដ្ឋី Bitcoin
(Crypto Stories Charlie Shrem tells how he became a Bitcoin millionaire)
2023-11-29
35 រតនាគារ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម អ្នក លាយ គ្រីប ស៊ីនបាដ ដោយ ចោទ ប្រកាន់ ទំនាក់ទំនង កូរ៉េ ខាង ជើង
(US Treasury sanctions crypto mixer Sinbad alleging North Korea ties)
2023-11-29
36 SoFi Technologies ត្រូវបញ្ឈប់សេវាកម្ម crypto ដោយ Dec19
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec19)
2023-11-29
37 ហេតុអ្វី JSON LD សំខាន់សម្រាប់ Web3
(Why JSON LD matters for Web3)
2023-11-29
38 Iota បើក គ្រឹះ 100M Abu Dhabi សម្រាប់ ការ ពង្រីក មជ្ឈិម បូព៌ា
(Iota launches 100M Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
39 Wormhole តម្លើង 225M នៅតម្លៃ 25B
(Wormhole raises 225M at 25B valuation)
2023-11-29
40 AI ពិតប្រាកដប្រើករណីក្នុង crypto No 3 Smart contract audits cybersecurity
(Real AI use cases in crypto No 3 Smart contract audits cybersecurity)
2023-11-29
41 Poloniex ត្រៀម បន្ត ការ ដក ថយ ក្រោយ ការ hack 100M
(Poloniex prepares to resume withdrawals after 100M hack)
2023-11-29
42 Bitcoin NFT ផ្សារទំនើប Bioniq ការភ្នាល់រង្វិលជុំគោលដៅនៃការរំខានបណ្តាញ
(Bitcoin NFT marketplace Bioniq eyes lofty goal of alleviating network congestion)
2023-11-29
43 Santander តែងតាំង អ្នក ឃុំឃាំង crypto custodian Taurus ដើម្បី ការពារ របាយការណ៍ Bitcoin Ether
(Santander appoints crypto custodian Taurus to safeguard Bitcoin Ether Report)
2023-11-29
44 IOTA បើក គ្រឹះ អាប៊ូ ដាប៊ី ចំនួន 100 លាន សំរាប់ ការ ពង្រីក មជ្ឈិម បូព៌ា
(IOTA launches 100 million Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
45 នាយក ប្រតិបត្តិ Huddle01 ពន្យល់ ពី មូលហេតុ ដែល បច្ចេកវិទ្យា ទំនាក់ទំនង ត្រូវ តែ មាន សុជីវធម៌
(Huddle01 CEO explains why communications tech must be decentralized)
2023-11-29
46 Jack Dorsey ចង់ ធ្វើ ឲ្យ ការ រុក រក រ៉ែ Bitcoin មាន លក្ខណៈ សម រម្យ ជាមួយ នឹង ការ វិនិយោគ ថ្មី
(Jack Dorsey wants to decentralize Bitcoin mining with new investment)
2023-11-29
47 របៀប ដែល NFTs អាច ផ្លាស់ ប្តូរ ជីវិត ប្រចាំ ថ្ងៃ
(How can NFTs transform daily life)
2023-11-29
48 ក្រុម ហ៊ុន គ្រីប របស់ ចក្រ ភព អង់គ្លេស ទទួល បាន ការ ទូរស័ព្ទ ពី ក្រឡាចត្រង្គ ពន្ធ
(UK crypto hodlers get a call from the tax grinch)
2023-11-29
49 អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ជំរុញ ឲ្យ អនុវត្ត យ៉ាង ឆាប់ រហ័ស នូវ គោល នយោបាយ ប្លុកឆេន របស់ ប្រទេស នីហ្សេរីយ៉ា
(Stakeholder urges swift implementation of Nigerias blockchain policy)
2023-11-29
50 BIS Innovation Hub បង្ហាញគម្រោង CBDC ឯកជនរបស់ខ្លួន
(BIS Innovation Hub presents its private CBDC project)
2023-11-29

ព័ត៌មានអាមេរិក ដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើទីផ្សារ

នៅ ព័ត៌មាន ថ្ងៃ កាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា
1 ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 01:01
2 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 18:00
3 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 20:30
4 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 20:30
5 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 20:30
6 ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 01:01
7 របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 02:00
8 សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 20:30
9 សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 20:30
10 របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 22:30
11 អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:00
12 ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:00
13 សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:00
14 សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:30
15 របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
16 សន្ទស្សន៍​ការ​លក់​រាយ​ស្នូល និង​សន្ទស្សន៍​លក់​រាយ​ប្រចាំ​ខែ (Retail Sales m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
17 ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
18 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
19 របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 22:00
20 របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 22:30
21 សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 20:30
22 របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:15
23 អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:15
24 ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:45
25 ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:45
26 ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) 16-12-2023 04:00

កាក់ដែលបានមើលថ្មីៗនេះ

Aergo (aergo) Bitbar (btb) NFT Marble (dozen) Loopring (lrc) TripCandy (candy) dYdX (dydx) A4 Finance (a4) Starship AI (spai) Wrapped Kaspa (kas) Terra (luna)

កាក់ចៃដន្យពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យ

BlockVerse (block)Equilibrium EOSDT (eosdt)Monopoly Millionaire Control (mmc)GPT Guru (gptg)ReapChain (reap)

Hashtags កាក់ទាក់ទងនឹងនិន្នាការពិភពលោក

#NFTs #Web3 #virtual world #wellness #medicine #VR #real estate #digital money #blockchain infrastructure #decentralized application
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000