ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)

កាក់ដែលទាក់ទងនឹង #DAO


នៅ ឈ្មោះកាក់ ព័ត៌មានលម្អិត
1 APE
ApeCoin (ape)
ApeCoin គឺ ជា ថូខឹន អភិបាល កិច្ច និង ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ ERC20 ដែល ត្រូវ បាន ប្រើប្រាស់ នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល APE ដើម្បី ផ្តល់ អំណាច ដល់ អគារ សហគមន៍ ដែល មាន សុជីវធម៌ នៅ ផ្នែក ខាង មុខ នៃ គេហទំព័រ3 ។ ក្នុង នាម ជា ស្រទាប់ ពិធី សារ បើក ចំហ នៃ ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ApeCoin បម្រើ ការ ជា ច្រើន គោល បំណង :Governance ApeCoin គឺ ជា ថូខឹន អភិបាល កិច្ច របស់ ប្រព
ApeCoin is an ERC20 governance and utility token used within the APE ecosystem to empower a decentralized community building at the forefront of web3.As the opensource protocol layer of the ecosystem, ApeCoin serves several purposes:Governance ApeCoin is the ecosystem’s governance token, allowing ApeCoin holders to participate in ApeCoin DAO.Unification of Spend ApeCoin is the ecosystem’s utility token, giving all its participants a shared and
2 CRV
Curve DAO (crv)
Similar to Uniswap, Curve Finance is an Automated MarketMaker AMM based Decentralised Exchange DEX.. មិន ដូច Uniswap ទេ ការ ផ្តោត សំខាន់ របស់ វា គឺ គ្រាន់ តែ ដើម្បី ផ្លាស់ ប្តូរ រវាង ទ្រព្យ សកម្ម ដែល ត្រូវ បាន គេ សន្មត ថា មាន តម្លៃ ដូច គ្នា ប៉ុណ្ណោះ ។. នេះ មាន ប្រយោជន៍ នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល DeFi ដោយសារ មាន ថូខឹន និង ថូខឹន សំយោគ ជា ច្រើន ដែល មា
Similar to Uniswap, Curve Finance is an Automated Market Maker AMM based Decentralised Exchange DEX. Unlike Uniswap, its main focus is only to swap between assets that are supposed to have the same value. This is useful in the DeFi ecosystem as there are plenty of wrapped tokens and synthetic tokens that aim to mimic the price of the real underlying asset. For example, one of the biggest pools is 3CRV, which is a stablecoin pool consisting of DAI
3 MKR
Maker (mkr)
MKR គឺ ជា រូបិយ ប័ណ្ណ គ្រីប ដែល បាន បង្ហាញ ថា ជា វេទិកា កិច្ច សន្យា ឆ្លាត និង ធ្វើ ការ ជាមួយ កាក់ Dai និង មាន បំណង ធ្វើ ជា រូបិយ ប័ណ្ណ គម្រប ដែល ផ្តល់ ឲ្យ អ្នក ជំនួញ នូវ ជម្រើស ថេរ មួយ ទៅ នឹង កាក់ ភាគ ច្រើន ដែល បច្ចុប្បន្ន មាន នៅ លើ ទី ផ្សារ ។. Maker ផ្តល់ នូវ ប្រព័ន្ធ stablecoin ដែល មាន តម្លា ភាព ដែល អាច ត្រួត ពិនិត្យ បាន ពេញលេញ នៅ លើ Ethereum blo
MKR is a cryptocurrency depicted as a smart contract platform and works alongside the Dai coin and aims to act as a hedge currency that provides traders with a stable alternative to the majority of coins currently available on the market. Maker offers a transparent stablecoin system that is fully inspectable on the Ethereum blockchain. Founded almost three years ago, MakerDao is lead by Rune Christensen, its CEO and founder. Maker’s MKR coin is a
4 LDO
Lido DAO (ldo)
ការ ត្រូវ បាន គេ លួច ចូល ឬ Misused Lido គឺ ជា ដំណោះ ស្រាយ ស្តេក រាវ ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ ប្រជា ជន ដាក់ ភាគ ហ៊ុន ETH របស់ ពួក គេ ដោយ មិន ចាំបាច់ បិទ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ឬ រក្សា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ឡើយ ។. វា ជួយ ដល់ បញ្ហា នៃ ការ ស្តេក ដំបូង របស់ Beacon Chain ដោយ ធ្វើ ឲ្យ វា កាន់ តែ រាវ និង អាច ចូល ដំណើរ ការ បាន ។. ស្តេកឃឺ អាច ទទួល បាន ថូខឹន STETH ដែល ត្រូវ បា
being Hacked Or Misused Lido is a liquid staking solution that lets people stake their ETH without having to lock up assets or maintain infrastructure. It helps with the problems of initial Beacon Chain staking by making it more liquid and accessible. Stakers can receive STETH tokens which are issued 11 to their initial stake and can be used like regular ETH to earn rewards,and are updated daily. There are some risks involved with staking,includi
5 SHIB
Shiba Inu (shib)
Shiba Inu SHIB គឺ ជា ថូមេ ដែល បាន ចាប់ ផ្តើម ជា រូបិយ ប័ណ្ណ ដ៏ សប្បាយ រីករាយ មួយ ហើយ ឥឡូវ នេះ បាន ផ្លាស់ ប្តូរ ទៅ ជា ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ដែល មាន សុជីវធម៌ ។. ក្នុង អំឡុង ពេល ការ បង្ហោះ ដំបូង 50 % នៃ ការ ផ្គត់ផ្គង់ ត្រូវ បាន បែង ចែក ទៅ ក្នុង កាបូប អេតធើរ៉ូម វីតាលីក ។. ជា លទ្ធផល នោះ លោក Vitalik បាន បន្ត បរិច្ចាគ ១០% នៃ ការ កាន់ កាប់ ស៊ីប៊ី របស់ លោក ទៅ ល
Shiba Inu SHIB is a meme token which began as a fun currency and has now transformed into a decentralized ecosystem. During the initial launch, 50% of the supply was allocated into Vitalik Buterins ethereum wallet. As a result of that, Vitalik proceeded to donate 10% of his SHIB holdings to a COVID19 relief effort in India and the remaining 40% is burnt forever. That donation was worth about $1 billion at that time, which makes it one of the larg
6 DAI
Dai (dai)
ក្រុមហ៊ុន MakerDAO បាន ដាក់ ចេញ នូវ Multicollateral DAI MCD។. ថូខេន នេះ សំដៅ ទៅ លើ DAI ថ្មី ដែល ត្រូវ បាន ប្រមូល ផ្តុំ ដោយ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ជា ច្រើន ។.
MakerDAO has launched Multicollateral DAI MCD. This token refers to the new DAI that is collaterized by multiple assets.
7 KNC
Kyber Network Crystal (knc)
អ្វី ដែល ជា Kyber Network KNCKyber Network គឺ ជា មណ្ឌល នៃ ពិធី សារ វត្ថុ រាវ ដែល រួម បញ្ចូល វត្ថុ រាវ ពី ប្រភព ផ្សេង ៗ ដើម្បី ផ្តល់ នូវ ជំនួញ សុវត្ថិភាព និង ភ្លាម ៗ នៅ លើ កម្ម វិធី DApp ដែល មាន សុជីវធម៌ ណា មួយ ។. គោល ដៅ ចម្បង របស់ Kyber Network គឺ ដើម្បី អនុញ្ញាត ឲ្យ DeFi DApps ប្តូរ DEXs ដែល មាន សុជីវធម៌ និង អ្នក ប្រើប្រាស់ ផ្សេង ទៀត ងាយ ស្រួល ចូល
What Is Kyber Network KNCKyber Network is a hub of liquidity protocols that aggregates liquidity from various sources to provide secure and instant transactions on any decentralized application DApp. The main goal of Kyber Network is to enable DeFi DApps, decentralized exchanges DEXs and other users easy access to liquidity pools that provide the best rates.All transactions on Kyber are onchain, which means they can be easily verified using any E
8 CVX
Convex Finance (cvx)
Convex គឺ ជា ពិធី សារ មួយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ សាមញ្ញ នូវ បទ ពិសោធន៍ ជំរុញ ខ្សែកោង ដើម្បី ពង្រីក បរិមាណ អតិបរមា ។. Convex អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ផ្តល់ វត្ថុ រាវ ខ្សែកោង ទទួល បាន ថ្លៃ ពាណិជ្ជ កម្ម និង អះអាង ថា បាន បង្កើន CRV ដោយ មិន ចាក់ សោ CRV ខ្លួន ឯង ឡើយ ។. អ្នក ផ្តល់ វត្ថុ រាវ អាច ទទួល បាន រង្វាន់ រុក រក រ៉ែ CRV និង វត្ថុ រាវ ដែល បាន បង្កើន ឡើង ដោយ មាន ការ ខ
Convex is a protocol that simplifies Curve boosting experience in order to maximize yields. Convex allows Curve liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.If you would like to stake CRV, Convex lets users receive trading fees as well as a share of boosted CRV received by liquidity providers. This allows
9 PEOPLE
ConstitutionDAO (people)
ប្រជា ជន ដែល បាន បរិច្ចាគ លុយ ទៅ គម្រោង រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញDao ឥឡូវ នេះ អាច ទទួល បាន ប្រាក់ របស់ ពួក គេ វិញ ។. ពួក គេ មាន ជម្រើស ពីរ គឺ ការ អះអាង ឬ ការ ប្រោសលោះ ។. ការ អះអាង មាន ន័យ ថា ការ ដាក់ មនុស្ស ថូខេន ចូល ទៅ ក្នុង កាបូប របស់ អ្នក ហើយ ការ ប្រោសលោះ មាន ន័យ ថា ការ ផ្លាស់ ប្តូរ វា សម្រាប់ អេតេរ៉ូម ក្នុង អត្រា 1 អេតឺរ៉ូម សម្រាប់ ប្រជា ជន ថូខេន រាប់ លាន
People who donated money to the ConstitutionDao project can now get their money back. They have two choices: claiming or redeeming. Claiming means depositing a People Token into your wallet,and redeeming means exchanging it for Ethereum at a rate of 1 Ethereum for every million People Tokens. Whatever you decide to do,make sure to do your own research first!
10 RDNT
Radiant Capital (rdnt)
ធនាគារ កណ្តាល ថ្មី នៃ DeFiCapital នៅ ក្នុង DeFi ត្រូវ បាន បែង ចែក យ៉ាង ខ្លាំង នៅ ទូទាំង ច្រវ៉ាក់ ដែល បាន បង្ហាញ ដោយ ទី ផ្សារ លុយ ផ្សេង ៗ ជា ច្រើន ដែល ទាំង អស់ នេះ មាន វត្ថុ រាវ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ ។. Radiant មាន គោល បំណង ក្លាយ ជា ទី ផ្សារ លុយ omnichain ដំបូង ដែល អ្នក ប្រើប្រាស់ អាច ដាក់ ទ្រព្យ សកម្ម ធំ ៗ ណា មួយ នៅ លើ ច្រវ៉ាក់ ធំ ៗ ណា មួយ និង ខ
The New Central Bank of DeFiCapital in DeFi is extremely fragmented across chains, evidenced by the dozens of different money markets, all with their own liquidity. Radiant aims to be the first omnichain money market, where users can deposit any major asset on any major chain and borrow a variety of supported assets across multiple chains.Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit.Borrowers are
11 SUN
Sun Token (sun)
វេទិកា SUN.io គឺ TRONs ជា វេទិកា អវកាស ដំបូង ដែល គាំទ្រ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ស្ថេរ ភាព ការ រុក រក រ៉ែ ថូខេន និង ការ អាត្មានិយម ។. ក្រោយ ការ ស្តារ ឡើង វិញ SUN token ថ្មី ជា អភិបាលកិច្ច ពហុ វិស័យ ដែល បាន ធ្វើ ឡើង នៅ លើ វេទិកា SUN ស្រដៀង នឹង CRV token of Curve DAO និង EPS token of Ellipsis នឹង ផ្តល់ សិទ្ធិ និង អត្ថប្រយោជន៍ ផ្សេងៗ ដល់ អ្នក កាន់ កាប់ ដូច ជា
The SUN.io platform is TRONs first onestop platform that supports stablecoin swap, token mining and selfgovernance. After the redenomination, the new SUN token, as a multifunctional governance token on the SUN platform similar to the CRV token of Curve DAO and the EPS token of Ellipsis, will grant token holders various rights and benefits such as the voting and governance right in the community, value capture, staking rewards, etc..
12 YGG
Yield Guild Games (ygg)
Yield Guild Games YGG គឺ ជា អង្គ ការ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ដ៏ សម រម្យ មួយ DAO សម្រាប់ ការ វិនិយោគ លើ ថូខឹន ដែល មិន អាច រលាយ បាន NFTs ដែល ប្រើ នៅ ក្នុង ពិភព និម្មិត និង ល្បែង ដែល មាន ច្រវាក់ ។. បេសកកម្ម របស់ អង្គ ការ នេះ គឺ ដើម្បី បង្កើត សេដ្ឋ កិច្ច ពិភព លោក និម្មិត ធំ ជាង គេ បំផុត ដែល ធ្វើ ឲ្យ ទ្រព្យ សកម្ម សហគមន៍ របស់ ខ្លួន ប្រសើរ ឡើង សម្រាប់ ឧបករណ៍ ប្រើប
Yield Guild Games YGG is a decentralized autonomous organization DAO for investing in non fungible tokens NFTs used in virtual worlds and blockchainbased games. The organisation’s mission is to create the biggest virtual world economy, optimizing its communityowned assets for maximum utility and sharing its profits with its token holders.
13 ALPHA
Alpha Venture DAO (alpha)
មន្ទីរ ពិសោធន៍ ហិរញ្ញ វត្ថុ អាល់ហ្វា ផ្តោត លើ ការ ស្រាវជ្រាវ និង ការ សាង សង់ នៅ ក្នុង លំហ ហិរញ្ញ វត្ថុ DeFi ដែល បាន ធ្វើ សមកាលកម្ម ។. អាល់ហ្វា ឡេនឌីង ដែល ជា ផលិត ផល ទី មួយ ដែល សាង សង់ ដោយ មន្ទីរ ពិសោធន៍ ហិរញ្ញ វត្ថុ អាល់ហ្វា គឺ ជា ពិធី សារ ផ្តល់ ប្រាក់ កម្ចី សម រម្យ មួយ ដែល មាន អត្រា ការ ប្រាក់ កែ សម្រួល ក្បួន ដោះ ស្រាយ ដែល សាង សង់ នៅ លើ Binance Sm
Alpha Finance Lab is focused on researching and building in the Decentralized Finance DeFi space. Alpha Lending, the first product built by Alpha Finance Lab, is a decentralized lending protocol with algorithmically adjusted interest rates built on Binance Smart Chain.
14 BADGER
Badger DAO (badger)
Badger DAO មានគោលបំណងបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃផលិតផល DeFi ដែលមានគោលដៅចុងក្រោយក្នុងការនាំយក Bitcoin ចូលទៅក្នុង Ethereum ។. វា គឺ ជា គម្រោង DeFi ដំបូង គេ ដែល បាន ជ្រើស រើស ផ្តោត ទៅ លើ BTC ជា ទ្រព្យ សកម្ម បម្រុង ចម្បង ជា ជាង ការ ប្រើប្រាស់ ETH ។ ក្នុងកំឡុងពេលបើកដំណើរការមានផលិតផលពីរចម្បងគឺ Sett និង DIGG។ ..
Badger DAO aims to create an ecosystem of DeFi products with the ultimate goal of bringing Bitcoin into Ethereum. It is the first DeFi project that chose to focus on BTC as the main reserve asset rather than using ETH. During launch, there are two main products, Sett and DIGG. 
15 UNFI
Unifi Protocol DAO (unfi)
Unifi Protocol DAO គឺជាក្រុមនៃកិច្ចសន្យាឆ្លាតវៃឥតខ្ចឹកឥតខ្ចឹកដែលមានលក្ខណៈចម្រុះដែលមានគោលបំណងផ្តល់ឧបករណ៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ DeFi ដែលមិនមានលក្ខណៈសមរម្យ។.
Unifi Protocol DAO is a group of noncustodial, interoperable multichain smart contracts that aims to provide the tools for Decentralized Finance DeFi product development.
16 DAO
DAO Maker (dao)
DAO Maker Token គឺ ជា ថូខឹន អភិបាល កិច្ច នៃ ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ផលិត DAO ដែល សាង សង់ នៅ លើ Ethereum ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក កាន់ គ្រប់ គ្រង ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ។. DAO Maker បាន រៀប ចំ ការ ផ្តល់ ជូន កាក់ ថាមវន្ត ជា បន្ត បន្ទាប់ ចាប់ តាំង ពី ចុង ឆ្នាំ 2020 ដែល កើន ឡើង ជាង 8 លាន USD ។. DAO Maker Token មាន គោល បំណង បង្កើត ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ដែល មាន សុជីវធម៌ ដ
DAO Maker Token is the governance token of the DAO Maker Ecosystem built on Ethereum, allowing holders to govern the ecosystem. DAO Maker held a series of Dynamic Coin Offerings since late 2020, raising over 8 million USD. The DAO Maker Token aims to create a decentralized ecosystem, enabling a goto platform for retail venture investing in equity and tokens.
17 MAV
Maverick Protocol (mav)
អ្វី ដែល ជា គម្រោង អំពី ពិធី សារ Maverick គឺ ជា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ DeFi បន្ទាប់ ដែល ផ្តោត លើ ការ បង្កើន ប្រសិទ្ធិ ភាព ឧស្សាហកម្ម ដែល ផ្តល់ ថាមពល ដោយ Maverick AMM ។ អ្វី ដែល ធ្វើ ឲ្យ គម្រោង របស់ អ្នក មាន តែ មួយ គត់Maverick AMM លុប បំបាត់ ភាព ស្មុគស្មាញ នេះ ដោយ អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ប្រើ ជ្រើស របៀប ចលនា ដែល នឹង ផ្លាស់ទី វត្ថុ រាវ របស់ ពួក គេ សម្រាប់ ពួក
What is the project aboutMaverick Protocol is a nextgeneration DeFi infrastructure focused on increasing industry efficiency,powered by Maverick AMM.What makes your project uniqueMaverick AMM eliminates this complexity by letting users select a movement mode that will move their liquidity for them. Some other innovative features of Maverick AMM are: Customized Liquidity Distributions Fee Autocompounding Liquidity Shaping Using Boosted Positions N
18 USDD
USDD (usdd)
ក្រុមហ៊ុន ស្តាតខូអ៊ីន (StableCoin USDD) ដែល មាន លក្ខណៈ ត្រឹមត្រូវ នៅ លើ TRONThe TRON DAO Reserve គ្រប់គ្រង USDD និង ធានា នូវ ស្ថិរភាព តម្លៃ របស់ ខ្លួន។.
Decentralized StableCoin USDD on TRONThe TRON DAO Reserve manages USDD and guarantees its price stability
19 BEAM
Beam (beam)
$BEAM token បម្រើ ជា ទ្រព្យ សកម្ម crypto ដើម សម្រាប់ បណ្តាញ Beam ដែល ជា បណ្ដាញ ល្បែង ដែល មាន អំណាច ដោយ Merit Circle DAO។. Beam គឺ ជា ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ដែល អ្នក លេង ល្បែង និង អ្នក អភិវឌ្ឍន៍ ជួប ជុំ គ្នា ដើម្បី បង្កើត អនាគត នៃ ឧស្សាហកម្ម ល្បែង ។. សមាសភាគ ស្នូល មួយ របស់ វា គឺ Beam SDK ដែល ជា ឧបករណ៍ អភិវឌ្ឍ កម្មវិធី ដែល អាច បត់ បែន បាន ដែល អាច ឲ្យ អ្នក
The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network,a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK,which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their ingame blockchain ele
20 OM
MANTRA (om)
MANTRA គឺ ជា អេកូស៊ីល ប្លុកឆេន ដែល មាន លក្ខណៈ បញ្ឈរ និង គ្រប់ គ្រង បទ ប្បញ្ញត្តិ ។. MANTRA OMniverse រួម បញ្ចូល ទាំង DAO, MANTRA Nodes: អាជីវកម្ម blockchain infrastructureasaservice ដែល រួម មាន ស្តេក លក់ រាយ ប្រតិភូ ស្ថាប័ន ការ គ្រប់ គ្រង node និង ប្រតិបត្តិការ សុពលភាព whitelabel, MANTRA Chain: ពិធី សារ សម្រាប់ ទ្រព្យ សកម្ម ដែល បាន គ្រប់ គ្រង សម្រា
MANTRA is a first of its kind, verticallyintegrated and regulatory compliant blockchain ecosystem. The MANTRA OMniverse encompasses the DAO; MANTRA Nodes: a blockchain infrastructureasaservice business that includes retail staking, institutional delegation, node management and whitelabel validator operations; MANTRA Chain: a protocol for regulated assets for the Cosmos ecosystem; and MANTRA Finance: a globallyregulated DeFi platform that brings t
21 GHST
Aavegotchi (ghst)
GHST គឺ ជា ថូខឹន អេកូស៊ីតេន នៃ អាវ៉ាហ្គូតឈី ។. ប្រើ GHST ដើម្បី ទិញ ទ្រព្យសកម្ម ឌីជីថល ផ្សេងៗ នៅ ក្នុង សកល Aavegotchi ដូចជា Aavegotchi portals & wearables ។. កាន់ GHST ដើម្បី ឲ្យ អាវ៉ាហ្គូតឈី របស់ អ្នក អាច ចូល រួម ក្នុង អភិបាល កិច្ច DAO និង ទទួល បាន GHST ដោយ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នៅ កសិកម្ម ឆៅ អាវ៉ាហ្គូតឈី ។.
GHST is the ecogovernance token of Aavegotchi. Use GHST to purchase various digital assets within the Aavegotchi universe, such as Aavegotchi portals & wearables. Hold GHST so your Aavegotchi can participate in DAO governance, and earn GHST by excelling at Aavegotchi rarity farming.
22 AMB
AirDAO (amb)
អេកូស៊ីល Ambrosus ផ្តល់ នូវ វេទិកា blockchain កម្រិត ឧស្សាហកម្ម និង IoT សម្រាប់ ការ ធ្វើ ឌីជីថល នៃ ដំណើរ ការ រាង កាយ នៅ ទូទាំង សេដ្ឋ កិច្ច ពិភព លោក ។. សាង សង់ សម្រាប់ ទាំង សហគ្រាស និង សហគ្រិន អាមប្រូស ផ្តល់ នូវ ឧបករណ៍ IoT គែម រួម ជាមួយ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ blockchaincloud ដ៏ រឹង មាំ មួយ ដែល បាន រចនា ឡើង ដើម្បី ធានា សុវត្ថិភាព និង គ្រប់ គ្រង ទិន្នន័យ
The Ambrosus Ecosystem provides an industrial grade blockchain and IoT platform for the digitization of physical processes across the global economy. Built for both enterprises and entrepreneurs, Ambrosus offers cutting edge IoT devices, alongside a robust blockchaincloud infrastructure designed to holistically secure and manage data collected from the real world.
23 BNT
Bancor Network (bnt)
អ្វី ដែល ជា Bancor BNTBancor គឺ ជា ពិធី សារ ស្តេក ដ៏ សម រម្យ តែ មួយ គត់ ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក រក ប្រាក់ ជាមួយ នឹង ការ ប៉ះ ពាល់ តែ មួយ គត់ និង ការ ការពារ ពេញលេញ ពី ការ បាត់ បង់ មិន ត្រឹម ត្រូវ ។. បានបើកដំណើរការក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ Bancor ជាពិធីការ DeFi ដំបូងគេបង្អស់។ សព្វថ្ងៃនេះ វាបង្កើតបានរាប់លានក្នុងថ្លៃក្នុងមួយខែសម្រាប់អ្នកដាក់ប្រាក់, ការផ្តល់ជូនរហូតដ
What Is Bancor BNTBancor is the only decentralized staking protocol that allows you to earn money with singletoken exposure and full protection from impermanent loss. Launched in 2017, Bancor was the first DeFi protocol.Today, it generates millions in fees per month for depositors, offering up to 60% APR on tokens like ETH, WBTC, LINK, MATIC, AAVE & more. Bancor is owned by its community as a decentralized autonomous organization Bancor DAO.The p
24 BNX
BinaryX (bnx)
BinaryX គឺជាវេទិកាហ្គេម crypto ដែលរាយនៅលើ Binance និង Gate.io។. បច្ចុប្បន្ន BinaryX កំពុង ដំណើរ ការ ល្បែង មួយ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា CyberDragon ដែល យើង បាន បង្កើត ឡើង ពី scratch BinaryX គឺ ជា វេទិកា ល្បែង អនឡាញ ដ៏ ធំ មួយ នៅ លើ BNB Chain ។. គិត ត្រឹម ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ មាន អាសយដ្ឋាន ជាង ១០០ គីឡូ ដែល បាន ធ្វើ ឡើង នៅ លើ ច្រវាក់ នេះ ដែល ជា ការ ផ្គត់
BinaryX is a crypto game platform listed on Binance and Gate.io. Currently,BinaryX is running a game called CyberDragon which we have developed from scratch BinaryX is a large onchain online game platform on BNB Chain. As of November 2021,there were more than 100k addresses held on the chain,a total supply of 21 million tokens,and a current circulating market cap of $540 million. CyberDragon is currently one of the most popular P2E PlaytoEarn ga
25 DF
dForce (df)
dForce កំពុង តស៊ូ មតិ សម្រាប់ ការ កសាង ឈុត ពេញ មួយ ឈុត នៃ ពិធីការ DeFi ដែល គ្រប ដណ្តប់ លើ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ការ ផ្តល់ ប្រាក់ កម្ចី ពាណិជ្ជ កម្ម ស្តេក និង ស្ពាន បម្រើ ការ ជា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ DeFi នៅ ក្នុង Web3 ។. dForce DAO គឺ ជា គម្រោង ដែល ដឹក នាំ ដោយ សហគមន៍ ជាមួយ នឹង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ពិធី សារ សំខាន់ ៗ ដែល ជំរុញ ដោយ សហគមន៍ និង ត្រូវ បាន សម្រេច រួម
dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a communitydriven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance. Stablecoin USXUSX is the most important DeFi primitive within dForce’s protocol matrix. As a decentralized and algorithmic stablecoin, U
26 MTL
Metal DAO (mtl)
Metal MTL គឺជាគម្រោង blockchain ដែលចង់ធ្វើឱ្យ cryptocurrencies សាមញ្ញនិងធ្វើឱ្យវាកាន់តែមានភាពងាយស្រួលដល់សាធារណជនទូទៅ។. លោហៈ មាន គោល បំណង អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ប្រើប្រាស់ ផ្ទេរ ប្រាក់ ភ្លាម ៗ នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក ដោយ គ្មាន អ្វី ក្រៅ ពី លេខ ទូរស័ព្ទ ឡើយ ។. រករង្វាន់រាល់ពេលដែលអ្នកចំណាយ ឬធ្វើការទិញ។. Ditch ធនាគារ ហើយ ទៅ ឌីជីថល ។ ពិនិត្យ មើល CoinBureau សម្រាប
Metal MTL is a blockchain project that wants to simplify cryptocurrencies and make them more accessible to the general public. Metal aims to allow users to transfer money instantly around the globe with nothing more than a phone number. Earn rewards every time you spend or make a purchase. Ditch the bank and go digital.Check out CoinBureau for the full review of Metal.
27 MPLX
Metaplex (mplx)
Metaplex គឺជាពិធីការគួរសមសម្រាប់ការបង្កើតពាណិជ្ជកម្មនិងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្មឌីជីថលនៅលើ Solana blockchain។. Metaplex ផ្តល់ នូវ កម្មវិធី ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ ដូច ជា Packs, Fusion , "Entangled" និង Encrypted NFTs ។. កម្មវិធី ដូច ជា Gumdrop និង Hydra ជួយ សម្រួល ដល់ ការ ចែក ចាយ ថូខឹន ។ ពិធីការ Metaplex មាន ៤ សមាសភាគ។១.. ស្តង់ដា Digital Asset កំណត់រចនាសម
Metaplex is a decentralized protocol for the creation, commerce and use of digital assets on the Solana blockchain. Metaplex provides utility programs like Packs, Fusion, “Entangled” and Encrypted NFTs. Programs like Gumdrop and Hydra facilitate the distribution of tokens.The Metaplex protocol has four components.1. The Digital Asset Standard defines the metadata structure for nonfungible tokens NFTs, enabling interoperability across all particip
28 VEMP
vEmpire DDAO (vemp)
vEmpire DDAO ផ្តល់ នូវ ស្តេក DeFiEsque នៃ Metaverse Tokens នៅ លើ វេទិកា របស់ ខ្លួន អាង ស្តេក ទាំង នេះ ត្រូវ បាន បែង ចែក ដោយ កាល វិភាគ នៃ ការ បញ្ចេញ ឧស្ម័ន vEmpires ។. ជាមួយ គ្នា ដោយ ប្រើ ថូខឹន Metaverse ដែល មាន ស្តេក ដើម្បី ឈ្លានពាន ពិធី សារ ផ្សេង ទៀត vEmpire ក៏ ផ្តល់ នូវ Play to Earn games ដែល បង្កើន ឡើង ដោយ ការ ប្រមូល ផ្តុំ NFT របស់ យើង ផង ដែរ ។.
vEmpire DDAO offers DeFiEsque staking of Metaverse Tokens onto its platform, these staking pools are incentivised by vEmpires emissions schedule. Alongside using staked Metaverse tokens to Invade other protocols, vEmpire also offers Play to Earn games, boosted by our NFT collection.
29 WING
Wing Finance (wing)
ហិរញ្ញ វត្ថុ ស្លាប គឺ ជា វេទិកា ហិរញ្ញ វត្ថុ ដ៏ សម រម្យ មួយ ដែល សាង សង់ ឡើង ដោយ ក្រុម ដែល នៅ ពី ក្រោយ Ontology ដែល គាំទ្រ អន្តរកម្ម ឆ្លង កាត់ រវាង ពិធី សារ ផ្សេង ៗ ។. ក្រុម ស្លាប បាន បង្កើត វិធី សាស្ត្រ វាយ តម្លៃ ឥណទាន ថ្មី មួយ ដែល បាន រចនា ឡើង ដើម្បី គាំទ្រ ការ ផ្តល់ ប្រាក់ កម្ចី ដែល មាន ឥណទាន របស់ ខ្លួន និង បង្កើន តម្លា ភាព ។. គម្រោង នេះ មាន គោល
Wing Finance is a decentralized finance DeFi platform built by the team behind Ontology that supports crosschain interactions between various protocols. The Wing team created an innovative credit valuation method designed to support its creditbased lending and to increase transparency. The project aims to create a fair and synergistic relationship between borrowers, creditors, and guarantors through decentralized governance and its own risk contr
30 COCOS
COCOS BCX (cocos)
Cocos Blockchain Expedition គឺជា DAO ដើម្បីឱ្យ Metaverse អនាគត មាន បច្ចេកវិទ្យា គួរសម និង MetaFi ។. បច្ចុប្បន្ន នេះ យើង អភិវឌ្ឍ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផ្សេងៗ សម្រាប់ NFT, GameFi, IGO និង ច្រើនទៀត។. បេសកកម្ម របស់ យើង គឺ ដើម្បី ក្លាយ ជា ប្រអប់ ឧបករណ៍ ពេញលេញ ដើម្បី ជួយ អ្នក អភិវឌ្ឍន៍ និង អ្នក ប្រើប្រាស់ ឱប ក្រសោប សេដ្ឋ កិច្ច គ្រីប ។..
Cocos Blockchain Expedition is a DAO to enable the future Metaverse with decentralization technology and MetaFi. We currently develop various infrastructures for NFT, GameFi, IGO and more. Our mission is to become the fullstack toolbox to help developers and users embrace the crypto economy.
31 CWAR
Cryowar (cwar)
Cryowar គឺជា Solana based, NFT, PvPvP, fastpaced gaming arena metaverse ដែលសាងសង់នៅលើ Unreal Engine។. ហ្គេម PvPvP បាន សាង សង់ ទាំង លើ សេដ្ឋ កិច្ច ដែល កើន ឡើង យ៉ាង លឿន របស់ ទូរស័ព្ទ ចល័ត និង កុំព្យូទ័រ ។. វា បាន ណែ នាំ នូវ ការ អនុវត្ត ដ៏ ល្អ បំផុត នៃ ពិភព ប្លុកឆេន នៃ ការ បោះ ឆ្នោត DAO NFTs និង ហិរញ្ញ វត្ថុ ដែល មាន សុជីវធម៌ និង PlayToEarn ។. គ្រីអូវ៉
Cryowar is a Solana based, NFT, PvPvP, fastpaced gaming arena metaverse which is built on the Unreal Engine. PvPvP game built on both mobile and PC rapidly growing economies. It introduced the best practices of the blockchain world of DAO voting, NFTs, and decentralized finance and PlayToEarn. Cryowar has been in development for three years. PlaytoEarn, Deflationary Mechanisms, HighOctane Gameplay, Solana and DAO Governance are just some of the f
32 DORA
Dora Factory (dora)
Dora Factory គឺជាវេទិកាឌីជីថលដែលជួយមនុស្សបង្កើតនូវអ្វីៗថ្មីៗនិងគាំទ្រសហគមន៍ប្រភពបើកចំហ។. វាផ្តល់នូវ protocols,tools, និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីជួយកសាងផលិតផលដែលសំខាន់។. មនុស្ស អាច ទទួល បាន DORA tokens ពី ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ទៅ ប្រើប្រាស់ នៅ Dora Grant DAO ( សហគមន៍ ផ្តល់ ជំនួយ ដល់ ក្រុម ហ៊ុន ) ។. ពួក គេ ក៏ អាច ទទួល បាន vcDORA ដោយ ស្តេក DORA សំរាប់ ការ
Dora Factory is a digital platform that helps people create new things and support open source communities. It provides protocols,tools,and infrastructures to help build products that matter. People can get DORA tokens from exchanges to use in Dora Grant DAO (a venture grant community). They can also get vcDORA by staking DORA tokens for voting in the community.
33 MDAO
MarsDAO (mdao)
សហគមន៍ អ្នក កាន់ ថូខឹន MarsDAO បង្កើត ផលិតផល ដែល ត្រូវ បាន រចនា ឡើង ដើម្បី ដោះស្រាយ កិច្ចការ សំខាន់ៗ ចំនួន ៣ គឺ ៖១.. នាំ មក នូវ ប្រាក់ ចំណេញ ថ្លា ក្នុង ទីផ្សារ cryptocurrency សម្រាប់ អ្នក កាន់ tokeners2.. សម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយទីផ្សារដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស3.. ដោះស្រាយ បញ្ហា អតិផរណា ជាមួយ នឹង គំរូ អតិផរណា MarsDAO ។.
The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main tasks:1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing3. Solve the inflation issue with the MarsDAO deflationary model
34 OAX
OAX (oax)
OAX គឺ ជា ERC20 token ដែល បាន បង្កើត ឡើង ដើម្បី បង្កើន ឥទ្ធិ ពល ដល់ វេទិកា ផ្លាស់ ប្តូរ ដែល មាន លក្ខណៈ សម រម្យ " openANX " ដែល ផ្តល់ នូវ សៀវភៅ បញ្ជា ដែល បាន ប្រមូល ផ្តុំ ដើម្បី បង្កើន វត្ថុ រាវ កាន់ កាប់ កិច្ច ព្រម ព្រៀង សម្រាប់ ច្រក ទ្វារ ទ្រព្យ សកម្ម ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ហានិភ័យ ឥណទាន និង មាន ប្រព័ន្ធ ដោះ ស្រាយ ជម្លោះ ដែល មិន ទាន់ កំណត់ ដែល គ្រប់ គ្
OAX is an ERC20 token developed to fuel an opensource decentralized exchange platform “openANX” which provides an aggregated order book to increase liquidity; holds collateral for asset gateways to reduce credit risk; and features an offchain, predetermined dispute resolution system governed by the Decentralized Autonomous OrganizationDAO to maximize consumer protection.
35 RANKER
RankerDao (ranker)
RankerDAO ដែល ជា អង្គការ ស្វ័យ ប្រវត្តិ Decentralized Autonomous ORGANIZATIONDAO ដែល ផ្តល់ អំណាច ដល់ អ្នក ទទួល យក គ្រីប ដើម្បី ទទួល បាន នូវ និន្នាការ ធំ បំផុត នៃ សកម្មភាព blockchainbased ពី បញ្ឈរ ផ្សេងៗ។ នៅ ក្នុង DAO យើង មាន Guild of Gamers ដែល ប្រមូល ផ្តុំ ជុំវិញ ការ លេង ល្បែង របស់ យើង រង និង ទទួល បាន អត្ថ ប្រយោជន៍ ពេញលេញ ពី សមាជិក ភាព របស់ ពួក គេ
RankerDAO, a Decentralized Autonomous OrganizationDAO that empowers crypto adopters to gain access to the biggest trend of blockchainbased activities from various verticals.Within the DAO, we have a Guild of Gamers who congregate around our gaming subguild and get the full benefits of their membership of the guild through innovative concepts taken through the emergent SocialFi ecosystem.
36 SDAO
SingularityDAO (sdao)
SingularityDAO ជា អង្គ ការ ដែល មាន សុពលភាព ច្រវាក់ ដោយ មាន គោល ដៅ ចម្បង នៃ ការ គ្រប់ គ្រង DynaSets កន្ត្រក ផ្សេង ៗ គ្នា នៃ ទ្រព្យ សកម្ម cryptocurrency ដែល គ្រប់ គ្រង ដោយ AI យ៉ាង ខ្លាំង ។. អំណាច បោះឆ្នោត នៅ ក្នុង SingularityDAO ត្រូវ បាន ផ្តល់ ដោយ អង្គការ SingularityDAO token SDAO។ SingularityDAO នាំមកនូវយុទ្ធសាស្រ្តនៃហានិភ័យដ៏ស្មុគស្មាញនៃមូលនិធិ AI
SingularityDAO is a decentralised, blockchainbased organisation with the main goal of governing DynaSets, diversified baskets of cryptocurrency assets dynamically managed by AI. Voting power in SingularityDAO is granted by the SingularityDAO token SDAO.SingularityDAO brings the sophisticated riskmanagement strategies of AImanaged funds to DeFi, using SingularityNET’s superior AI technology.
37 STPT
STP (stpt)
STP គឺ ជា ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល មួយ ដែល បាន ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង សម្រាប់ DAOs ។. វា បាន ចាប់ ផ្តើម ដំណើរ ការ ខប បណ្តាញ ដែល ជា ឈុត ពេញលេញ នៃ ឧបករណ៍ ដើម និង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែល សម្រប សម្រួល ការ សម្រេច ចិត្ត ប្រកប ដោយ សុជីវធម៌ ដែល មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព សម្រាប់ អ្នក ប្រើប្រាស់ សហគមន៍ និង អង្គ ការ ដើម្បី ពង្រឹង ការ បង្កើត និង ការ គ្រប់ គ្រង DAOs ។. តាម រយៈ Ve
STP is an ecosystem optimzed for DAOs. It launched Verse Network, a full suite of native tools and infrastructures facilitating efficient decentralized decisionmaking for users, communities and organizations to streamline the creation and management of DAOs. Through Verse Network, users can access a suite of nocode DAO tools to launch and manage their DAOs on a range of blockchains.
38 VIDT
VIDT DAO (vidt)
Vidt Dao គឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលជួយមនុស្សឱ្យមានសុវត្ថិភាពនិងការពារទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលដ៏មានតម្លៃរបស់ពួកគេដូចជាវិញ្ញាបនប័ត្រ,NFTs,sensor data,and firmware។. វា គឺ ជា គម្រោង ប្រភព បើក ចំហ មួយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ប្រាកដ ថា ទិន្នន័យ និង ឯក សារ គឺ ត្រឹម ត្រូវ ។. ក្រុម Vidt Dao Awareness Team ត្រូវបានធ្វើឡើងពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលជួយមនុស្សប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះ
Vidt Dao is a technology that helps people secure and protect their valuable digital assets like certificates,NFTs,sensor data,and firmware. It is an open source project that makes sure data and documents are authentic. The Vidt Dao Awareness Team is made of volunteers who help people use the technology.
39 WILD
Wilder World (wild)
Wilder World គឺ ជា សកល Immersive 3D ដែល មាន អំណាច ទាំង ស្រុង ដោយ ការ សហការ NFTs.In ជាមួយ Zero.Space Wilder World អាច ពង្រីក ពិភពលោក ថតរូប និង ចម្រុះ គ្នា ដែល Wilders ដើរ ដោយ សេរី ទទួល បាន ដី និម្មិត និង បង្ហាញ ខ្លួន តាម រយៈ avatars តែ មួយ គត់ ទ្រព្យ សម្បត្តិ តុបតែង ខ្លួន និង គ្រឿង សង្ហារិម ដែល មាន ម៉ូដ ។. Wilder World ត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញលេញនិង
Wilder World is an Immersive 3D Universe powered entirely by NFTs.In collaboration with Zero.Space, Wilder World enables multileveled, photorealistic and mixed reality worlds where Wilders roam freely, acquire virtual land and express themselves through unique avatars, decorative assets and fashionable accessories. Wilder World is fully owned and governed by its community — creators, players and fans alike are enabled to participate via the Wilde
40 AMC
AI Meta Club (amc)
AI Meta Club គឺជាវេទិកាមួយដែលនាំមកនូវបុគ្គលដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការស្វែងយល់ពីសក្តានុពលនៃបច្ចេកវិទ្យា AI និង metaverse ។. វាផ្តល់នូវ មណ្ឌលសម្រាប់សមាជិកសហគមន៍មកជួបជុំគ្នា,connect,interact,learn and earn rewards for sharing their knowledge on AI technology,trends and opportunities.. ក្នុងនាម ជា អង្គការ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ដែល មាន សច្ចាប័ន DAO,on the E
AI Meta Club is a platform that brings together likeminded individuals passionate about exploring the potential of AI and metaverse technologies. It provides a hub for community members to come together,connect,interact,learn and earn rewards for sharing their knowledge on AI technology,trends,and opportunities. As a decentralized autonomous organization DAO,on the Ethereum Layer 2 Arbitrum,AI Meta Club uses artificial intelligence to guide and p
41 BORING
BoringDAO (boring)
BoringDAO ជួយ មនុស្ស ផ្ទេរ ទ្រព្យ សកម្ម ឌីជីថល ប្រភេទ ផ្សេង ៗ ពី ច្រវ៉ាក់ មួយ ទៅ ច្រវ៉ាក់ មួយ ទៀត ។. វាមានសុវត្ថិភាពរហ័ស និងចំណាយទាប។. វា ក៏ ត្រូវ បាន ធ្វើ ឲ្យ សុជីវធម៌ ផង ដែរ ដូច្នេះ គ្មាន នរណា ម្នាក់ អាច គ្រប់ គ្រង លុយ របស់ អ្នក បាន ឡើយ ។.
BoringDAO helps people transfer different kinds of digital assets from one chain to another. It is secure,fast,and low cost. It is also decentralized so no one has control over your money.
42 BULL
Bullieverse (bull)
Bullieverse គឺ ជា Open Metaverse ដែល បាន បង្កើត ឡើង សម្រាប់ សហគមន៍ របស់ កីឡា ករ និង អ្នក បង្កើត ។. វា ត្រូវ បាន សាង សង់ ឡើង សម្រាប់ ពល រដ្ឋ វេប 3.0 ដែល មាន បរិស្ថាន ពន្លិច ។. ជា លទ្ធ ផល អ្នក លេង ហ្គេម រីករាយ នឹង បទ ពិសោធន៍ ពិភព លោក ខាង ក្រៅ រួម ជាមួយ យន្ត ការ រក ប្រាក់ ថ្លា និង យុត្តិធម៌ ដែល គូស បញ្ជាក់ ពី សេដ្ឋ កិច្ច ល្ខោន របស់ យើង ។. លើស ពី នេះ ទ
Bullieverse is an Open Metaverse developed for the community of players and creators. It is built for the Web 3.0 citizen to have an immersive environment. As a result, gamers enjoy an outoftheworld experience combined with a transparent and fair monetization mechanism that underpins our playandearn economy. Furthermore, it is powered by an easytobuild low code platform for community members creating and publishing games. The result is a highqual
43 BTM
Bytom (btm)
Bytom គឺជាពិធីការ blockchain សម្រាប់កម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុនិង ឌីជីថលនៃទ្រព្យសកម្ម។. ការ ប្រើប្រាស់ ពិធីការ Bytom បុគ្គល និង សហគ្រាស ដូច គ្នា អាច ចុះ ឈ្មោះ និង ប្ដូរ មិន ត្រឹម តែ ទ្រព្យ សកម្ម ឌីជីថល ប៉ុណ្ណោះ ទេ ។ឧ.. Bitcoin ប៉ុន្តែ ទ្រព្យសកម្ម បែប ប្រពៃណី ក៏ ដូច ជា i.e.. មូលបត្រ មូលបត្រ ឬ សូម្បី តែ ទិន្នន័យ ចារកម្ម ។. បេសកកម្ម របស់ ប៊ីតូម គឺ " ដើម្បី ស
Bytom is a blockchain protocol for financial and digital asset applications. Using the Bytom protocol, individuals and enterprises alike can register and exchange not just digital assets i.e. Bitcoin but traditional assets as well i.e. securities, bonds, or even intelligence data. Bytom’s mission is “to bridge the atomic [physical] world and the byte [digital] world, to build a decentralized network where various byte assets and atomic assets cou
44 CHO
Choise.com (cho)
Choise.com គឺជាវេទិកា MetaFi ដំបូងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោក ដែលរួមបញ្ចូលនូវអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នៃសេវាកម្ម CeFi Crypterium និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Charism DeFi។. ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី MetaFi ធ្វើ ឲ្យ ការ ប្រើប្រាស់ ផលិតផល DeFi សាមញ្ញ ធ្វើ ឲ្យ ដំណើរ ការ នេះ ងាយ ស្រួល អាច ទុក ចិត្ត បាន និង ឆ្កួតៗ។. ចំណុច សំខាន់ នៃ Choise.com គឺ ជា ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល DeFi នៅ ក្នុង ផ្
Choise.com is the worlds first MetaFi platform that combines all the benefits of CeFi Crypterium services and the Charism DeFi ecosystem. The MetaFi ecosystem simplifies the use of DeFi products, making the process easy, reliable, and foolproof. At the heart of Choise.com is an inhouse DeFi ecosystem called Charism with its earn products that aim to reduce commissions up to 50 times and unlock crosschain high yield for over 100 million CeFi crypt
45 CLH
ClearDAO (clh)
ClearDAO កំពុង ដោះ ស្រាយ កន្លែង ផលិត ផល DeFi ដោយ សាង សង់ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សម្រាប់ ផលិត ផល ដែល អាច ប្តូរ តាម បំណង បាន ។. Clear SDK ផ្តល់ នូវ ពុម្ព និង ឧបករណ៍ ដែល អាច ឲ្យ អ្នក អភិវឌ្ឍន៍ និង អ្នក ជំនួញ បង្កើត ជម្រើស បាន យ៉ាង ងាយ ស្រួល កំណត់ ចំណាំ អនាគត ការ ផ្លាស់ ប្តូរ និង ការ ចាប់ ផ្តើម ទី ផ្សារ ដើម្បី សម្រួល ដល់ ការ ជួញ ដូរ ផលិត ផល ទាំង នេះ ។. យើង
ClearDAO is tackling the DeFi derivatives space by building the infrastructure for customizable derivatives. The Clear SDK provides templates and tools that enable developers and traders to easily create options, notes, futures,swaps and launch marketplaces to facilitate the trading of these products. We are building a multichain ecosystem where member exchanges offer unique derivative products, all powered by ClearDAO.
46 CULT
Cult DAO (cult)
អ្វី ដែល ជា CULTCULT គឺ ជា ថូខឹន ដែល អាច កាត់ បន្ថយ បាន និង រាវ នៃ CULT DAO ការ ធ្វើ សកម្ម ភាព CULT នឹង រួម ចំណែក ក្នុង ពិធី សារ នេះ ដោយ បំពេញ រតនាគារ DAO យឺត ៗ ដើម្បី ផ្តល់ មូលនិធិ ដល់ ការ វិនិយោគ ទៅ ក្នុង បច្ចេកវិទ្យា ដែល មាន សុជីវធម៌ ។. នេះ ត្រូវ បាន សម្រេច ដោយសារ តែ ពន្ធ 0.4 % លើ ជំនួញ CULT ទាំង អស់ ។ អ្វី ដែល ជា dCULT dCULT គឺ គ្រាន់ តែ ជា " ភ
What is CULTCULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.What is dCULT dCULT is just the “proof of stake token” for CULT. When you stake your CULT into the DAO, you are given dCULT, this can be swapped back at any time into the amount of CULT you
47 DESO
Decentralized Social (deso)
DeSo ជា ស្រទាប់ ថ្មី មួយ ដែល មាន ស្រទាប់ ១ blockchain ដែល បាន សាងសង់ ពី ដី រហូត ដល់ ធ្វើ ឲ្យ ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ សង្គម មាន សុជីវធម៌ សម្រាប់ អ្នក ប្រើប្រាស់ រាប់ ពាន់ លាន នាក់។ យើង ជឿ លើ ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ អ៊ីនធឺណិត ដែល បាន បង្កើត ប្រើ និង បើក ចំហ ដល់ អ្នក អភិវឌ្ឍន៍ រាប់ លាន នាក់ នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក ដើម្បី ស្ថាបនា គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ។ សព្វ ថ្ងៃ នេះ
DeSo is a new layer1 blockchain built from the ground up to decentralize social media for billions of users.We believe in empowering an internet that’s creatorled, userowned, and open to millions of developers around the world to build off one another.Today, there’s only a handful of bigtech companies that own and control all the information we consume online.DeSo puts the ownership back in the hands of users, not platforms. Your identity, your p
48 TRVL
TRVL (trvl)
TRVL គឺ ជា ការ វិវត្ត បន្ទាប់ នៃ ការ ចែក រំលែក ផ្ទះ ។. ដោយ ប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យា Web 3.0 Dtravel គឺ ជា វេទិកា ចែក រំលែក ផ្ទះ ដំបូង គេ ក្នុង ពិភព លោក ដែល ផ្តល់ ឲ្យ សមាជិក របស់ ខ្លួន នូវ សំឡេង និង អំណាច ក្នុង ការ ធ្វើ ការ សម្រេច ចិត្ត លើ វេទិកា និង អភិបាល កិច្ច តាម រយៈ DAO Dtravel ។. វា ជួយ សម្រួល ដល់ ការ រក ឃើញ ការ ស្នាក់ នៅ ការ កក់ និង ការ បង់ ប្
TRVL is the next evolution of home sharing. Using Web 3.0 technologies, Dtravel is the worlds first home sharing platform that gives its members a voice and power to make decisions on the platform and governance through the Dtravel DAO. It facilitates accommodation discovery, booking, and payments and allows for cryptocurrency payments, including the Dtravel native token TRVL.
49 GAFI
GameFi (gafi)
GameFi ជា មណ្ឌល ដែល មាន ការ អាក់រអុល និង ជា ហាង លក់ ទំនិញ សម្រាប់ ហិរញ្ញ វត្ថុ ល្បែង បម្រើ ដល់ ស្ទូឌីយ៉ូ ល្បែង កីឡា ករ អ្នក ជំនួញ និង វិនិយោគិន ។. ហ្គេមហ្វី នឹង នាំ មក នូវ សហគមន៍ ល្បែង ដែល សន្យា ថា នឹង បង្កើត ឡើង នៅ លើ បណ្តាញ BSC និង Polygon ដែល ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ នូវ ចំណង ជើង playtoearn ដែល បាន ជាន់ ខ្ពស់ បំផុត ភាគ ច្រើន ។. ដំណាល គ្នា នេះ GameFi ជា ទី
GameFi is an allencompassing hub and onestop shop for game finance, serving game studios, players, traders, and investors. GameFi will bring the gaming community the promising blockchain game initiatives developed on the BSC and Polygon networks, which host most of the toprated playtoearn titles. Simultaneously, GameFi is the first marketplace to enable crossgames trading of ingame items and NFTs.GameFi is strongly backed by Icetea Labs, an incub
50 H2O
H2O Dao (h2o)
H2O DAO គឺ ជា ពិភព លោក ដែល បាន ធ្វើ សមកាលកម្ម ជា លើក ដំបូង នៃ អង្គ ការ សហគមន៍ ដែល ឧទ្ទិស ដល់ ការ ផ្តល់ ឲ្យ សមាជិក សហគមន៍ នូវ ព័ត៌មាន ឧស្សាហកម្ម ប្លុកឆេន ចុង ក្រោយ បំផុត និង មាន ប្រជាប្រិយ ភាព បំផុត និង មាន ប្រជាប្រិយ ភាព បំផុត ។ H2O គឺ ជា ពិភព លោក ដែល បាន ធ្វើ សមកាលកម្ម ជា លើក ដំបូង នៃ អង្គ ការ សហគមន៍ ដែល ឧទ្ទិស ដល់ ការ ផ្តល់ ឲ្យ សមាជិក សហគមន៍ នូវ
H2O DAO is the worlds first decentralized community organization dedicated to providing community members with the latest and most popular blockchain industry information and industry benefits.H2O is the worlds first decentralized community organization dedicated to providing community members with the latest and most popular blockchain information as well as industry benefits. Established by community members on their own initiative to help othe
51 HSF
Hillstone Finance (hsf)
ហ៊ីលស្តូន ហិរញ្ញ វត្ថុ គឺ ជា គម្រោង វត្ថុ រាវ ទ្រព្យ សកម្ម ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ កិច្ច សន្យា ឆ្លាត ដែល ប្រតិបត្តិ ដោយ ដៃ គូ ហ៊ីលស្តូន ដែល ជា អ្នក ជំនាញ M&A ដំបូង គេ នៅ ក្នុង ប្រទេស កូរ៉េ ដែល មាន គោល បំណង ផ្តល់ វត្ថុ រាវ ដល់ ផលិត ផល ហិរញ្ញ វត្ថុ រទេះ រុញ ផ្សេង ៗ ឬ ទ្រព្យ សកម្ម រាង កាយ និង ផ្តល់ នូវ ប៉ុស្តិ៍ វិនិយោគ និង ហិរញ្ញ វត្ថុ ដ៏ សម្បូរ បែប និង ង
Hillstone Finance is a smart contractbased asset liquidity project operated by Hillstone Partners, the first M&A specialist in Korea, which aims to provide liquidity to various onchain financial products or physical assets and to provide a rich, diverse and convenient investment and financing channel for the public.The original intention of the project is to become a decentralized financial service provider in the metaverse world. Based on the mu
52 BIRD
LuckyBird (bird)
LuckyBird គឺ ជា ការ បន្ថែម ដ៏ គួរ ឲ្យ រំភើប និង ពិសេស មួយ ទៅ លើ ពិភព NFTs ដោយ ផ្តល់ ឲ្យ អ្នក ប្រមូល នូវ ផ្នែក សិល្បៈ ដ៏ កម្រ និង មាន តម្លៃ មួយ ដែល មាន ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ បន្ថែម នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល មេតាវើស ។. ការ រចនា ដើម របស់ ពួក គេ គឺ rarity,limited edition releases, ande អាច ចូល ដំណើរ ការ តម្លៃ បាន ធ្វើ ឲ្យ ពួក គេ មាន បំណង ចង់ បាន យ៉ាង ខ្លា
LuckyBird is an exciting and unique addition to the world of NFTs,offering collectors a rare and valuable piece of artwork with additional utility in the metaverse ecosystem. Their original design,rarity,limited edition releases,and accessible pricing make them highly desirable to collectors and enthusiasts. LuckyBird is a metaverse project created by the Singaporebased WEMI Foundation. Lucky Bird focuses on infrastructure,economic models,and cro
53 MELOS
Melos Studio (melos)
សួនឧទ្យានសម្រាប់តន្ត្រីករដែលត្រួសត្រាយ Online Woodstock, Utopia សម្រាប់អ្នកបង្កើតតន្ត្រី.. តន្ត្រី គឺ ជា វិធី ដែល មិន មាន ភាព តានតឹង បំផុត ដើម្បី ផ្សព្វ ផ្សាយ ការ បំផុស គំនិត ។. យើង ប្តេជ្ញា ចិត្ត បង្កើត ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ដែល មាន ភាព ម៉ត់ចត់ និង សេរីភាព សម្រាប់ តន្ត្រី អ្នក ត្រួសត្រាយ ។. អភិបាល កិច្ច DAO របស់ យើង ធ្វើ ឲ្យ ប្រាកដ ថា អ្នក បង្កើត គ្រប
A paradise for pioneering musicians Online Woodstock, Utopia for music creators. Music is the most unrestrained way to propagate inspiration. We are committed to creating a selfsustaining and liberated ecosystem for pioneer music. Our DAO governance makes sure every creator is treated fairly and their music inspiration can grow.
54 SOS
OpenDAO (sos)
OpenDAO $SOS គឺជាថូរសម្រាប់ប្រព័ន្ធអេកូទេសចរណ៍ NFT ។. អាកាសចរណ៍ មួយ ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង សម្រាប់ អ្នក ប្រើប្រាស់ ទាំង អស់ ដែល បាន ជួញ ដូរ នៅ OpenSea ។. ការ កាន់ កាប់ រតនាគារ នឹង ត្រូវ បាន ប្រើប្រាស់ ដើម្បី ការពារ អ្នក ជំនួញ នៅ OpenSea គាំទ្រ ដល់ សិល្បករ/សហគមន៍ NFT និង អ្នក អភិវឌ្ឍន៍ ផ្តល់ ជំនួយ ។.
OpenDAO $SOS is a token for the NFT ecosystem. An airdrop is conducted for all users who have traded on OpenSea. Treasury holdings will be used to protect traders on OpenSea, support NFT artists/communities, and developer grant.
55 POLIS
Star Atlas DAO (polis)
Star Atlas គឺជា metaverse ហ្គេមបន្ទាប់ដែលលេចឡើងពីភាពផ្ទុយគ្នានៃស្ថានភាពនៃសិល្បៈ blockchain ក្រាហ្វិកពេលពិតប្រាកដ ហ្គេមវីដេអូ multiplayer និងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដែលមានសុជីវធម៌។ បច្ចេកវិទ្យា ក្រាហ្វិក Realtime ដោយ ប្រើ Nanite របស់ Unreal Engine 5 អនុញ្ញាត ឲ្យ មាន ការ មើល ឃើញ វីដេអូ ហ្គេម ដែល មាន គុណភាព កុន ។. បច្ចេកវិទ្យា Blockchain ដោយ ប្រើ ពិធីក
Star Atlas is a nextgen gaming metaverse emerging from the confluence of state of the art blockchain, realtime graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies.Realtime graphics technology using Unreal Engine 5’s Nanite allows for cinematic quality video game visuals. Blockchain technology using the Solana protocol established a largely serverless and secured gameplay experience. Nonfungible tokens obtained and traded wi
56 CHSB
SwissBorg (chsb)
ស្វ៊ីសប៊ក កំពុង សម្រប តាម ការ គ្រប់ គ្រង ទ្រព្យ សម្បត្តិ ដោយ ធ្វើ ឲ្យ វា សប្បាយ យុត្តិធម៌ និង សហគមន៍ ។. ទីស្នាក់ការនៅ Lausanne ប្រទេសស្វីស ក្រុមហ៊ុន SwissBorg មានក្រុមអន្តរជាតិដែលមានប្រជាជនជាង ៧៥នាក់ និងកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណចំនួន ២ ផ្តល់ជូន Virtual Currency Exchange និង Virtual Currency Wallets អន្ដរជាតិ។. យើង ជឿ ថា បច្ចេកវិទ្យា ប្លុកឆេន អាច ផ្តល់ អំណាច
SwissBorg is decentralising wealth management by making it fun, fair, and communitycentric. Headquartered in Lausanne, Switzerland, SwissBorg has an international team of over 75 people and holds two licenses to provide Virtual Currency Exchange and Virtual Currency Wallets internationally. We believe that blockchain technology can empower everyone to control their wealth, and that decentralised wealth management is the next step towards a world
57 XTAG
xHashtag (xtag)
អគារនៅលើ Solana, xHashtag គឺជា DAO សម្រាប់ FutureOfWork ដែលជួយសហគមន៍រីកចម្រើនដោយចូលរួមលេង2Earn។. គម្រោង អាច បង្កើន ទេពកោសល្យ សហគមន៍ ដើម្បី បង្កើន កំណើន សហគមន៍ ដោយ ផ្តល់ រង្វាន់ ដល់ សកម្ម ភាព ដ៏ មាន តម្លៃ នៅ ក្នុង ថូខឹន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ ជាមួយ នឹង ការ រួញ រួញ ជា ជម្រើស ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ សម្ពាធ លក់ មាន តុល្យ ភាព ។. តាម ទស្សន វិស័យ របស់ អ្នក ប្រើ
Building on Solana, xHashtag is a DAO for the FutureOfWork that helps Communities grow by engaging in Play2Earn. Projects can leverage community talent to accelerate community growth by rewarding valuable actions in their own tokens with optional vesting to balance sell pressure. From a users perspective, xHashtag offers a way to earn crypto rewards for completing an array of onchain and offchain activities, while for the project, it presents a w
58 ASTO
Altered State Machine (asto)
ASTO គឺ ជា ថូខឺ ថូខឺ ជា ផ្លូវ ការ នៃ ថូខេន រដ្ឋ អាល់បាន ដែល ជា ថូខេន ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ ERC20 ដែល មាន ដើម កំណើត ទៅ ពិធី សារ ម៉ាស៊ីន រដ្ឋ និង ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ដែល បាន ផ្លាស់ ប្តូរ ។. ក្នុង នាម ជា ថូខឹន អភិបាល កិច្ច ASTO ក៏ ជា សំបុត្រ របស់ អ្នក ចំពោះ អភិបាល កិច្ច នៃ ពិធី សារ ASM តាម រយៈ ElderDAO ដែល បច្ចុប្បន្ន កំពុង អភិវឌ្ឍន៍ ។.
ASTO is the official token ticker of the Altered State Token, the ERC20 utility token native to the Altered State Machine protocol and ecosystem. As a governance token, ASTO is also your ticket to Governance of the ASM protocol via the ElderDAO, which is currently still in development.
59 ADF
Art de Finance (adf)
[អ្វីទៅជាគម្រោង] Art de Finance គឺជា Web 3.0 Art Platform សម្រាប់សិល្បៈឌីជីថល/NFT & Physical Arts។. Art de Finance Provides NFT Marketplace,Blockchain Social Platform,NFT Proof of Authenticity,Art Storage for Physical Arts & Art Financing Service. [អ្វី ដែល ធ្វើ ឲ្យ គម្រោង របស់ អ្នក មាន តែ មួយ គត់] ADF មិន ត្រឹម តែ ជា ទីផ្សារ NFT ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្ត
[What is the project about]Art de Finance is a Web 3.0 Art Platform for Digital Arts/NFT & Physical Arts. Art de Finance Provides NFT Marketplace,Blockchain Social Platform,NFT Proof of Authenticity,Art Storage for Physical Arts & Art Financing Service.[What makes your project unique]ADF is not only an NFT marketplace but also establishing a web3.0 social curation project,physical art promotion & storage service. Each service has its characterist
60 NAVI
Atlas Navi (navi)
អាត្លាស ណាវី គឺ ជា កម្ម វិធី រុក រក ដ្រាយ ដំបូង គេ ដែល ប្រើ A.I.. និងកាមេរ៉ាស្មាតហ្វូន ដើម្បីបញ្ចៀសចរាចរណ៍ ដោយរកឃើញស្ថានភាពផ្លូវត្រូវបិទ,ការងារផ្លូវ,បង្គោល,គ្រោះថ្នាក់,ចរាចរណ៍នៅក្នុងផ្លូវនីមួយៗ,មានកន្លែងចតរថយន្ត,យានយន្តប៉ូលិសនិងអ្នកបើកបរឡើងវិញ។. វា មាន អាជ្ញា ប័ណ្ណ រថ យន្ត 3D NFT និង យន្ត ការ Drive to Earn ដែល ផ្តល់ រង្វាន់ ដល់ អ្នក ប្រើប្រាស់ សំរា
Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions closures,road work,potholes,accidents,traffic in each lane,available parking spaces,police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven.Atlas Navi is a free iPhone and Android mobile app. Atlas Navi NAVI token utilities
61 OLAS
Autonolas (olas)
Autonolas ដែល គេ ស្គាល់ ផង ដែរ ថា Olas គឺ ជា បណ្តាញ បង្រួប បង្រួម នៃ សេវា offchain ដូចជា ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម, oracles, និង coowned AI។. វា ផ្តល់ នូវ ជង់ ដែល អាច សម្រប សម្រួល បាន សម្រាប់ ការ ស្ថាបនា សេវា ទាំង នេះ និង ពិធី សារ មួយ សំរាប់ ការ លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ ការ បង្កើត របស់ ពួក គេ ។. Autonolas អាច ប្រតិបត្តិ ការ សេវា ទាំង នេះ បាន តែ មួយ គត់ ក្នុង របៀប
Autonolas,also known as Olas,is a unified network of offchain services such as automation,oracles,and coowned AI. It offers a composable stack for building these services and a protocol for incentivizing their creation. Autonolas uniquely enables the operation of these services in a coowned and decentralized manner.Autonolas services are ideal for combining crypto and AI,executing complex logic in a decentralized manner,and interacting with on an
62 BAD
Bad Idea AI (bad)
ចាប់ តាំង ពី ជំនួយ ការ ផ្ទាល់ ខ្លួន មនុស្ស យន្ត រហូត ដល់ ការ ធ្វើ ឲ្យ រថ យន្ត ដែល ធ្វើ ឲ្យ ខ្លួន ឯង បច្ចេកវិទ្យា AI បាន ចូល ទៅ ក្នុង គ្រប់ ផ្នែក នៃ ជីវិត របស់ យើង ដែល ធ្វើ ឲ្យ យើង ទាំង ភ្ញាក់ ផ្អើល និង ព្រួយ បារម្ភ ។. តើ AI នឹង ជា អ្នក សង្គ្រោះ របស់ យើង ឬ ការ ធ្លាក់ ចុះ របស់ យើង ដើម្បី ឆ្លើយ សំណួរ នោះ ទេ,weve បាន បង្កើត $BAD,a លំហាត់ ដែល មាន សុចរិត
From robotic personal assistants to selfdriving cars,AI technology has infiltrated every aspect of our lives,leaving us both awestruck and anxious. Will AI be our savior or our downfall To answer that question,weve created $BAD,a decentralized experiment that combines Blockchain,AI,and DAOs in a risky,memeworthy concoction. We’ve handed the planning and more to AI & the community and are hoping for the best outcome. Think of $BAD as humanitys Hai
63 BEAN
Bean (bean)
អាហ្ស៊ូគី គឺ ជា សហគមន៍ NFT ដ៏ ល្អ បំផុត នៅ ក្នុង ពិភព លោក ដែល មាន ភាព រួប រួម ដ៏ រឹង មាំ បំផុត នៅ ទូទាំង ពិភព លោក ។. យើង ស្រឡាញ់ សួន ច្បារ អាហ្ស៊ូគី ហើយ មាន ឆន្ទៈ ផ្តល់ អ្វី គ្រប់ យ៉ាង ដែល យើង អាច ធ្វើ បាន សម្រាប់ វា ។. ប៉ុន្តែ ក្រុម ហ្សាហ្កាបូន មិន អើពើ នឹង អារម្មណ៍ របស់ អ្នក ស្មោះ ត្រង់ អាហ្ស៊ូគី ដែល នាំ ឲ្យ មាន សោកនាដកម្ម នៃ ធាតុ ធាតុ ។. ការ បង្
Azuki is the best NFT community in the world,with the strongest cohesiveness worldwide. We love Azuki Garden and are willing to give everything we can for it. But Zagabond team ignored we Azuki loyalists’ feelings,leading to the tragedy of Elementals. Creating NFTs without partitions compared to before is soft rug and a disastrously wrong!Thats why we found AZUKIDAO. Our main idea is to help Azuki overcome difficulties,take back control from Zaga
64 BEND
BendDAO (bend)
Bend គឺ ជា ពិធី សារ វត្ថុ រាវ NFT និង ផ្តល់ ប្រាក់ កម្ចី ជាមួយ នឹង អត្រា ការ ប្រាក់ ប្រតិកម្ម សំរាប់ ហិរញ្ញ វត្ថុ NFT ។. Bend កំពុង នាំ យក ការ ផ្តល់ ប្រាក់ កម្ចី អាង NFT ទៅ កាន់ ទី ផ្សារ ដែល មាន ការ តម អាហារ ដោយ ផ្តល់ ច្រក ចូល ទៅ កាន់ DeFi សំរាប់ អ្នក ប្រើប្រាស់ Web3 ។.
Bend is an NFT liquidity and lending protocol with reactive interest rates for NFT financialization. Bend is bringing NFT pool lending to the fastgrowing market, providing a gateway to DeFi for Web3 users.
65 BREED
BreederDAO (breed)
BreederDAO គឺ ជា រោង ចក្រ ផលិត ទ្រព្យ សកម្ម goto សម្រាប់ ទ្រព្យ សកម្ម ល្បែង ដែល មាន គុណ ភាព នៃ Metaverse ។. យើង បង្កើត ទ្រព្យ សកម្ម ដែល បាន កាត់ បន្ថយ ដែល ផ្តល់ តម្លៃ ល្អ បំផុត ក្នុង ទំហំ សម្រាប់ កាំជ្រួច ធំ ជាង គេ មួយ ចំនួន នៅ ក្នុង Metaverse ដើម្បី ពួក គេ អាច បញ្ចូល សេដ្ឋ កិច្ច លេង របស់ ពួក គេ បាន ។. ឧបករណ៍ ជំនាន់ ទ្រព្យ សកម្ម ទាំង អស់ ត្រូវ បាន
BreederDAO is the goto asset production factory for quality gaming assets of the Metaverse. We generate curated assets that deliver best value at scale for some of the largest guilds in the Metaverse so they can supercharge their playtoearn economies. All asset generation tools are developed inhouse and derived from a combination of comprehensive game mastery, datadriven analytics and modeling. BreederDAO is committed to equipping the next billio
66 CLFI
cLFi (clfi)
## អ្វីទៅជា cLFi cLFi កំពុងបម្រើជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដែលធ្វើនៅក្នុងវិស័យអេកូឡូស៊ី LFi មុខងារចម្បងរបស់ cLFi គឺដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើសកម្មភាពអាជ្ញាប័ណ្ណអង្គភាព,អនុញ្ញាតឱ្យពួកគេធ្វើការ partake នៅក្នុងដំណើរការរុករក minting ken.## តើអ្វីទៅជាតម្លៃនិងបេសកកម្មរបស់ cLFi Vision: A decentralized,sustainable,and fair global economy ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នា
## What is cLFi cLFi is serving as the utility token within the LFi ecosystem,the primary function of cLFi is to enable users to activate the Unit license,allowing them to partake in the token minting process.## What is value and mission of cLFi Vision: A decentralized,sustainable,and fair global economy where everyone has the chance to achieve financial independence and participate in wealth creation.Mission: To empower individuals to take contr
67 COLLAB
Collab.Land (collab)
អ្វីទៅជា Collab.Land tokenCOLLAB token គឺជាចម្បងសម្រាប់អភិបាលកិច្ចនិងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Collab.Land។. ការ ធ្វើ ឲ្យ ត្រឹមត្រូវ គឺ ជា តម្លៃ ចម្បង មួយ របស់ យើង ហើយ ថ្ងៃ នេះ យើង បើក ទ្វារ នៃ ការ ត្រួត ពិនិត្យ សហគមន៍ ដល់ អ្នក ។. ប្រសិន បើ អ្នក ជ្រើស រើស ចូល រួម ជាមួយ យើង យើង នឹង គ្រប់ គ្រង ជាមួយ គ្នា ជា Collab.Land DAO ។. យើងនឹងបោះឆ្ន
What is the Collab.Land tokenCOLLAB token is primarily for governance and use within the Collab.Land ecosystem. Decentralization is one of our core values,and today we open the gates of community stewardship to you. If you choose to join us,we will govern together as the Collab.Land DAO. We will vote on feature requests,offer bounties,curate the Marketplace,and more.The token claim will begin on February 23,2023 on wagmi.collab.land.
68 CONX
Connex (conx)
អ្វីទៅជាគម្រោងអំពីWeb3 ផ្តល់ឱ្យបុគ្គលវ័យក្មេង – ដោយមិនគិតពីឋានៈការងារ – សមត្ថភាពក្នុងការក្លាយជាអ្នកជំនាញក្នុងវាលដែលកំពុងរីកចម្រើននេះដោយមិនចាំបាច់ឡើងច្រើនទសវត្សរ៍ចុងក្រោយដើម្បីឈានដល់កម្រិតមួយដែលអ្នកអាចរួមចំណែកយ៉ាងមានអត្ថន័យដល់ក្រុមហ៊ុនឬផ្នែកការងារជាក់លាក់ណាមួយ។. មនុស្សដែលឆ្លាតជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកកំពុងផ្លាស់ទីចូលទៅក្នុង Web3 – ការចេញក្រុមហ៊ុន FANG –
What is the project aboutWeb3 provides young individuals – regardless of job position – the ability to become an expert in this growing field without having to climb the decadeslong latter to reach a level where you can contribute meaningfully to a company or specific field of work. The smartest people in the world are moving into Web3 – exiting FANG companies – and joining crypto companies or DAOs.What makes your project uniqueConnex aims to bui
69 DARK
Dark Frontiers (dark)
ព្រំ ដែន ងងឹត គឺ ជា វិស័យ អវកាស ដែល មាន ការ ប្រកួត ដែល គ្រប់ គ្រង ដោយ អ្នក លេង ហ្គេម ដែល ផលិត DAO ។. នៅ ពេល ដែល ស្តង់ដារ និង តម្លៃ NFT កំពុង ផ្លាស់ ប្តូរ ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ លើក កម្ពស់ ការ ប្រើប្រាស់ គោល ដៅ ព្រំ ដែន ងងឹត គឺ ដើម្បី ជំរុញ ការ ទទួល យក សំខាន់ ៗ ដោយ បង្កើន សមត្ថ ភាព របស់ NFTs តាម រយៈ ការ ស្តេក ភាព ជា ម្ចាស់ ធាតុ និង ការ បង្កើត តម្លៃ ពិភព លោ
Dark Frontiers is a gamified space realm governed by a Gamestarter produced DAO. As NFT standards and values are shifting towards promoting usecases, Dark Frontiers goal is to drive mainstream adoption by enhancing the usability of NFTs through staking, item ownership, and the creation of realworld value through ingame items.The native token $DARK is the currency of the game, which will correlate with the ingame energy value. $GAME Coin will be r
70 DUST
DUST Protocol (dust)
DUST គឺ ជា ថូខឹន ដែល ចេញ នៅ លើ Solana Blockchain ដែល បាន ចាប់ ផ្តើម ដោយ ការ ផ្គត់ផ្គង់ សូន្យ ។. ធូលី អាច ត្រូវ បាន បូម ដោយ ដុត NFTs ឬ ស្តេក DeGod NFT តែ ប៉ុណ្ណោះ ។ ធូលី នឹង ត្រូវ បាន ប្រើប្រាស់ ជា លើក ដំបូង ដើម្បី ទិញ NFTs នៅ ក្នុង រតនាគារ DeDAO ។.
DUST is a token issued on the Solana Blockchain, started off with zero supply. DUST can only be minted by burning NFTs or staking a DeGod NFT.DUST will first be used to purchase NFTs in the DeDAO treasury.
71 EPK
EpiK Protocol (epk)
ពិធី សារ EpiK បាន ស្រមៃ ឃើញ ថា ការ សាង សង់ KG ដែល មាន លក្ខណៈ សម រម្យ ដោយ ប្រើ បច្ចេកវិទ្យា ប្លុកឆេន ដើម្បី ពង្រីក ផ្តេក នៃ បច្ចេកវិទ្យា AI សព្វ ថ្ងៃ នេះ ដោយ វាយ តម្លៃ លើ បច្ចេកវិទ្យា ផ្ទុក ដែល មាន លក្ខណៈ សម រម្យ ដែល មាន ដើម កំណើត មក ពី Filecoin ដែល បាន រចនា ឡើង តែ មួយ គត់ របស់ Token Economy ដែល ធានា ការ លើក ទឹក ចិត្ត ដោយ យុត្តិធម៌ អង្គ ការ ស្វ័យ ប្
EpiK Protocol envisions building a decentralized KG using blockchain technology to expand the horizons of todays AI technology, tapping on the decentralized storage technology which originated from Filecoin, uniquely designed Token Economy which ensures fair incentives, Decentralized Autonomous Organization DAO to ensure trusted governance, and Decentralized Financial Technology DeFi for reliable financial capabilities. Thus, creating a trusted,
72 FACE
FaceDAO (face)
FaceDAO គឺជាគេហទំព័រ 3.0 ដែលមនុស្សអាចបង្កើតនិងចូលរួមសហគមន៍ដែលមានសុជីវធម៌និងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សពិត 100% នៅទូទាំងពិភពលោក។. វា គឺ ជា វេទិកា ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វ ផ្សាយ សង្គម បន្ទាប់ ដែល សាង សង់ នៅ លើ ច្រវាក់ ដែល ផ្តល់ នូវ បរិស្ថាន ដែល គួរ ឲ្យ ទុក ចិត្ត និង បើក ចំហ ដល់ អ្នក ប្រើប្រាស់ របស់ ខ្លួន ។. វេទិកា នេះ គោរព យ៉ាង ជ្រាល ជ្រៅ ចំពោះ សេរីភាព បញ្ចេញ
FaceDAO is a web 3.0 decentralised platform where people can create and join the decentralised communities and interact with 100% real people worldwide. It is the nextgeneration social media platform built on the blockchain that provides a trusted and open environment to its users. The platform profoundly respects the freedom of expression and ensures that only genuine information and content is shared.   It offers highly innovative and distincti
73 FOOD
FoodChain Global (food)
FoodChain Global បាន បង្កើត FOOD token លើ Polygon កសាង ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល blockchain ដែល ផ្តោត លើ ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង នឹង ការ អត់ ឃ្លាន ជា សកល ។. ថូខឹន FOOD នាំ មក នូវ ភាព និរន្តរ ភាព ដ៏ យូរ អង្វែង ជាមួយ នឹង ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ពេញលេញ របស់ ខ្លួន រួម មាន NFTs ស្តេក និង ទំនិញ ដាច់ ដោយ ឡែក ។. ដើម្បី លើក ទឹក ចិត្ត ឲ្យ មាន ស្តេក ស្បៀង អាហារ ឆេន គ្លូប៊ល ផ្
FoodChain Global, has created the FOOD token on Polygon building a blockchain ecosystem focused on fighting global hunger. The FOOD token brings longterm sustainability with its full ecosystem, including NFTs, staking, and exclusive merchandise. In order to incentivize staking, FoodChain Global offers interest rates from 10 to 20 percent helping to combat global inflation and encouraging holding FOOD tokens for longer periods of time. The FoodCha
74 GSYS
Genesys (gsys)
តើអ្វីទៅជាគម្រោងអំពីGenesys Network, ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលសេវាកម្ម Blockchain ទាំងអស់ត្រូវបានបង្រួបបង្រួមនៅលើវេទិកាតែមួយ. វេទិកា របស់ យើង រួម បញ្ចូល បច្ចេកវិទ្យា DeFiBlockchain ជាមួយ នឹង ដំណោះ ស្រាយ ដែល ជំរុញ ដោយ សហគមន៍ ដើម្បី បង្កើត ផលិត ផល និង សេវា សន្មត ទាប បំផុត សម្រាប់ ជំនួញ គ្រីប និង NFT ។. ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្តល់នូវបទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រ
What is the project aboutGenesys Network,the ecosystem where all Blockchain services are unified on a single platform.Our platform combines DeFiBlockchain technology with communitydriven solutions to create the fastest,most scalable,and lowconsumption products and services for cryptocurrency transactions and NFT’s. Were committed to providing a seamless user experience for our customers,offering a comprehensive suite of decentralized features and
75 GENE
GenomesDAO (gene)
យើង ជឿ ថា អ្នក គួរ តែ ជា ម្ចាស់ ហ្សែន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក ប្លង់ ឌីអេនអេ នៃ អ្វី ដែល ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ក្លាយ ជា អ្នក ដូច្នេះ យើង បាន សង់ Genomes.io ។. Genomes.io គឺជាធនាគារទិន្នន័យ DNA ឯកជន និងមានសុវត្ថិភាព ដែលដាក់អ្នកឲ្យត្រលប់ទៅគ្រប់គ្រង genome utilising AMD SVSES Vault និងបច្ចេកវិទ្យា blockchain។. ដោយ ដោះ ស្រាយ ភាព ឯក ជន សុវត្ថិភាព និង ការ ព្រួយ ប
We believe you should own your own genome, the DNA blueprint of what makes you who you are, so we built Genomes.io. Genomes.io is a private and secure DNA data bank that puts you back in control of your genome utilising AMD SVSES Vault and blockchain technology. By addressing privacy, security and ownership concerns of DNA testing and sharing, we are building the world’s largest userowned genomic data bank to secure the future of personalised me
76 GNOME
GNOME (gnome)
យើង ជឿ ថា អ្នក គួរ តែ ជា ម្ចាស់ ហ្សែន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក ប្លង់ ឌីអេនអេ នៃ អ្វី ដែល ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ជា នរណា ដូច្នេះ យើង បាន សង់ ហ្សែនដេសដាអូ ។. GenomesDAO គឺ ជា ធនាគារ ទិន្នន័យ ឌីអេនអេ ឯក ជន និង មាន សុវត្ថិភាព ដែល ដាក់ អ្នក ឲ្យ ត្រលប់ មក គ្រប់ គ្រង ហ្សែន របស់ អ្នក ដែល ប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យា AMD SVSES Vault និង blockchain ។. ដោយ និយាយ ពី ភាព ឯកជន
We believe you should own your own genome, the DNA blueprint of what makes you who you are, so we built GenomesDAO. GenomesDAO is a private and secure DNA data bank that puts you back in control of your genome utilising AMD SVSES Vault and blockchain technology. By addressing privacy, security and ownership concerns of DNA testing and sharing, we are building the world’s largest userowned genomic data bank to secure the future of personalised me
77 HAO
HistoryDAO (hao)
អំពី $HAOThe HAO token $HAO គឺ ជា អភិបាលកិច្ច របស់ អ្នក កាន់ HistoryDAO.$HAO អាច ៖• រក្សា សិទ្ធិ បោះឆ្នោត របស់ ខ្លួន ក្នុង ការគ្រប់គ្រង រតនាគារ និង ការ លៃ តម្រូវ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ វេទិកា នា ពេល អនាគត • ប្រមូល មូលនិធិ ដើម្បី បង់ ប្រាក់ ជូន ក្រុម ប្រឹក្សា តុលាការ ដើម្បី តម្កល់ វិវាទ តាមច្បាប់• អនុម័ត ចំណាយ ផ្លូវ ច្បាប់• រង្វាន់ ប្រចាំ សប្តាហ៍ ការ ជ្រើស រើ
About $HAOThe HAO token $HAO is the governance token of HistoryDAO.$HAO holders may:• Maintain their voting rights of treasury governance and future platform parameter adjustments• Raise funds to pay for juries to arbitrate disputes• Approve legal expenses• Reward weekly, monthly, and annual awardwinner HistoryNFT selections• Adjust transactions fee rates for trades on the HistoryDAO marketplaceABOUT HistoryDAOHistoryDAO is a firstofitskind platf
78 HC
HyperCash (hc)
Hcash គឺជា cryptocurrency ថ្មី ដែល បាន រចនា ឡើង ដើម្បី អនុញ្ញាត ឲ្យ មាន ការ ផ្ទេរ តម្លៃ ក្នុង ចំណោម blockchains និង រវាង blockchains និង cryptocurrencies ឥត ឈប់ ឈរ។. លើសពីនេះទៀត ក្រុមហ៊ុន Hcash នឹងគាំទ្រលើការធ្វើជំនួញឯកជន ការគ្រប់គ្រង DAO និងភាពស៊ាំ quantum ។ ដោយសារ តែ Hcash សង្ឃឹម ថា នឹង ក្លាយ ជា ច្រវ៉ាក់ ចំហៀង សម្រាប់ cryptocurrencies ផ្សេង ៗ ជា
Hcash is a new cryptocurrency designed to allow value transfer among blockchains and between blockchains and blockless cryptocurrencies. In addition, Hcash will support private transactions, DAO governance, and quantum resistance.Since Hcash hopes to be a side chain for many different cryptocurrencies, including privacy coins, it will need to implement privacy features to mask how users are moving their funds. To address this issue, Hcash will co
79 NHCT
Hurricane NFT (nhct)
អ្វីទៅជាព្យុះ NFTHurricane NFT គឺជាផ្សារទំនើប DAObased crosschain NFT 1st & NFTFi platform នៅលើ Avalanche។. លក្ខណៈ ពិសេស ចម្បង ទាំង ៣ គឺ ផ្សារ រទេះ រុញ NFT, NFT Voucher, និង សេវាកម្ម NFTFi ដូចជា NFT បំណែក, កម្ចី, និង ជម្រើស។. ដោយ កាន់ ឬ ស្តេក អភិបាលកិច្ច របស់ ព្យុះ NFT ដែល បាន កិន NHCT អ្នក ប្រើប្រាស់ អាច ចូលរួម ក្នុង ការ រីក ចម្រើន នៃ ខ្យល់ ព្យុះ
What is Hurricane NFTHurricane NFT is the 1st DAObased crosschain NFT market & NFTFi platform on Avalanche. The 3 main features are crosschain NFT market, NFT Voucher, and NFTFi services such as NFT fragmentation, lending, and options. By holding or staking Hurricane NFT governance token NHCT, users can participate in the growth of Hurricane NFT and benefit from it, including fee discounts, dividends from platform fees, etc. Developed by Hurrican
80 ITHEUM
Itheum (itheum)
$ITHEUM ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ token បង្កើត គ្រឹះ សម្រាប់ សេដ្ឋកិច្ច ទិន្នន័យ web3 ដែល មាន លក្ខណៈ ត្រឹមត្រូវ ដែល អាច ធ្វើ ឲ្យ ពិភព metaverse ដែល មាន ភាព រស់ រវើក និង ផ្ទាល់ ខ្លួន ដែល ទិន្នន័យ ត្រូវ បាន ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម ជាមួយ តម្លៃ រួម រវាង អ្នក បង្កើត ទិន្នន័យ និង អ្នក ប្រើប្រាស់ ទិន្នន័យ។$ITHEUM គឺ ជា ស្នូល នៃ Itheum ដែល ជា ពិធីការ ទិន្នន័យ ចម្រុះ ដែល
The $ITHEUM utility token forms the foundation for a decentralized web3 data economy, enabling vibrant and personalized metaverse worlds where data is traded with shared value between data creators and data consumers.$ITHEUM is the core token of Itheum; a multichain data protocol that aims to empower everyone around the world with the tools to own and trade their personal data in the metaverse.Itheums mission is to take the serious and complicate


កាក់ជួញដូរច្រើនបំផុត


(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ 1 ម៉ោង)
នៅ ពី គឺ ($US) ចំណូល ($)
1 BTC 41,851.16 1,791,113,649.43
3 ETH 2,230.40 931,241,098.39
4 ARS 1,019.00 808,674,329.00
5 SOL 68.07 684,493,229.54
6 AVAX 34.56 472,512,139.21
7 FDUSD 1.00 346,906,044.64
8 DOGE 0.10 292,595,678.24
9 XRP 0.62 284,500,354.20
10 JTO 2.98 248,401,421.64
11 LUNC <0.01 220,910,210.14
12 ADA 0.54 210,444,105.08
13 ORDI 47.81 193,727,836.19
14 LINK 14.80 167,874,511.64
15 USTC 0.04 143,741,820.19
16 MATIC 0.85 138,853,069.62
17 LUNA 1.01 138,390,092.86
18 OP 2.08 131,285,199.55
20 TIA 9.87 115,821,634.26
21 MEME 0.03 106,268,514.14
22 RUNE 5.95 102,046,925.06
24 INJ 21.72 92,381,700.05
25 NEAR 2.31 73,606,810.29
26 SAND 0.51 70,102,733.45
27 QI 0.03 69,345,881.68
28 LTC 72.82 62,400,648.69
29 SNX 4.24 59,902,743.81
30 PEPE <0.01 59,244,059.26
31 GALA 0.03 58,449,968.72

កាក់ជាមួយនឹងតម្លៃកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស


(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ 1 នាទី)
នៅ ពី គឺ ($US) ច្រើនទៀត (%)
1 QI 0.03
+94.48
2 AMP <0.01 +34.92
3 COMBO 0.96 +21.41
4 INJ 21.72 +14.84
5 CHESS 0.24 +11.07
6 CTXC 0.36 +10.32
7 BEAMX 0.02 +9.45
8 POND 0.01 +7.59
9 DEXE 5.09 +6.64
10 RAY 0.70 +6.10
11 POWR 0.37 +5.04
12 AVAX 34.56 +4.41
13 SNX 4.24 +3.93
14 JOE 0.68 +3.82
15 LUNA 1.01 +3.73
16 XEC <0.01 +3.69
17 TIA 9.87 +3.66
18 IMX 1.97 +2.89
19 POLS 0.72 +1.53
20 ELF 0.68 +1.52
21 RARE 0.13 +0.96
22 BTTC <0.01 +0.77
23 BLZ 0.29 +0.42
24 OSMO 0.80 +0.40
25 CRV 0.69 +0.04
26 USDP 1.00 +0.01

តម្លៃកាក់កំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។


(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ 1 នាទី)
នៅ ពី គឺ ($US) កាត់បន្ថយ (%)
1 OG 5.28 -15.76
2 JTO 2.98 -15.17
3 ENJ 0.32 -14.20
4 UNFI 7.25 -13.42
5 MEME 0.03 -13.25
6 RSR <0.01 -13.05
7 ZRX 0.38 -13.03
8 BEL 0.69 -12.88
9 QTUM 3.14 -12.38
10 KP3R 73.75 -12.36
11 ILV 99.21 -12.28
12 LINA 0.01 -12.14
13 PHA 0.11 -11.96
14 XVS 9.45 -11.93
15 LOKA 0.26 -11.74
16 FTM 0.36 -11.61
17 KAVA 0.77 -11.55
18 ID 0.27 -11.49
19 WIN <0.01 -11.43
20 FLOW 0.76 -11.40
21 KEY <0.01 -11.37
22 BLUR 0.48 -11.21
23 BAKE 0.25 -10.95
24 GTC 1.09 -10.89
25 NKN 0.11 -10.79
26 ANKR 0.03 -10.78
27 BADGER 3.89 -10.75
28 SKL 0.04 -10.67
29 1INCH 0.37 -10.65
30 TLM 0.02 -10.56

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
74
Greed

Bitcoin's long and short positions ratio.

?
នៅ Name គឺ ($US) Ratio:

Short!

1 Binance 1,169,912,357
48.8%
51.2%
2 Bybit 672,566,892
41.95%
58.05%
3 OKX 630,620,464
48.29%
51.71%
4 Bitget 192,700,147
45.45%
54.55%
5 Deribit 57,354,470
46.21%
53.79%
6 Bitmex 45,471,854
45.14%
54.86%
7 dYdX 40,826,340
39.2%
60.8%
8 BingX 29,129,019
51.95%
48.05%
9 CoinEx 5,819,040
45.13%
54.87%
10 Bitfinex 3,249,628
44.8%
55.2%

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
នៅ ព័ត៌មាន កាលបរិច្ឆេទ
1 រ៉ូប៊ីនេ ដើម្បី បញ្ឈប់ ការ ជួញ ដូរ ភាគ ហ៊ុន របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក នៅ ក្នុង ទី ផ្សារ អង់គ្លេស
(Robinhood to roll out US stock trading in British market)
2023-11-30
2 Binance settlement net វិជ្ជមាន សម្រាប់ ឧស្សាហកម្ម cryptocurrency Mike Novogratz
(Binance settlement net positive for cryptocurrency industry Mike Novogratz)
2023-11-30
3 វេទិកា វិនិយោគ Crypto Fasset បាន ផ្តល់ អាជ្ញា ប័ណ្ណ ប្រតិបត្តិ ការ នៅ ឌូបៃ
(Crypto investment platform Fasset granted operational license in Dubai)
2023-11-30
4 ជំនួសដោយ fee RBF បានពន្យល់
(Replace by fee RBF explained)
2023-11-30
5 Elon Musk ទៅ អ្នក ផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម ដែល ព្យាយាម ធ្វើ ឃាត X Go ញាក់ ខ្លួន ឯង
(Elon Musk to advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
6 នាយក ប្រតិបត្តិ ណេអូប៊ែង និយាយ ថា DeFi អាច ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ផ្លាស់ ប្តូរ បរទេស របស់ អាហ្វ្រិក
(DeFi could solve Africas foreign exchange problems neobank CEO says)
2023-11-30
7 រ៉ូប៊ីនេ ដើម្បី បញ្ឈប់ ការ ជួញ ដូរ ភាគ ហ៊ុន របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ទៅ ទី ផ្សារ អង់គ្លេស
(Robinhood to roll out US stock trading to the British market)
2023-11-30
8 ដឺ ហ្វី អាច ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ផ្លាស់ ប្តូរ បរទេស របស់ អាហ្វ្រិក នាយក ប្រតិបត្តិ ធនាគារ ថ្មី និយាយ ថា
(De Fi could solve Africas foreign exchange problems neo bank CEO says)
2023-11-30
9 ប្រាក់ ដុល្លារ ឌីជីថល កាណាដា មិន បាន ធ្វើ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ ទេ ទោះបី ជា មាន ការ យល់ ដឹង ខ្ពស់ ក៏ ដោយ
(Digital Canadian dollar fails to impress despite high awareness)
2023-11-30
10 អូស្ត្រាលី ព្យាយាម ម្តង ទៀត ដើម្បី ប្រយុទ្ធ នឹង ការ បោក បញ្ឆោត គ្រីប ក្នុង វិស័យ នា ពេល អនាគត
(Australia tries again to combat future sectors crypto scams)
2023-11-30
11 លោក Elon Musk ប្រាប់ អ្នក ផ្សាយ ពាណិជ្ជ កម្ម ដែល ព្យាយាម ធ្វើ ឃាត X Go ញាក់ ខ្លួន ឯង
(Elon Musk tells advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
12 12 ថ្ងៃ នៃ ការ គ្មាន ការងារ ធ្វើ ក្រោយ មក សាំ អាល់មេន បាន ត្រលប់ មក OpenAI វិញ ជា ផ្លូវ ការ
(12 days of unemployment later Sam Altman is officially back at OpenAI)
2023-11-30
13 Sam Altman ត្រឡប់ មក OpenAI វិញ ជា ផ្លូវ ការ នៅ ពេល ដែល Microsoft ចូល រួម ក្នុង ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល
(Sam Altman officially returns to OpenAI as Microsoft finally joins board)
2023-11-30
14 Sam Altman ត្រឡប់ មក វិញ ជា CEO OpenAI នៅ ពេល ដែល Microsoft ទទួល បាន កៅអី ក្តារ
(Sam Altman returns as OpenAI CEO as Microsoft gets board seat)
2023-11-30
15 Crypto exchange FTX ទទួលបាន nod to sell 873M of assets to repay creditors
(Crypto exchange FTX gets nod to sell 873M of assets to repay creditors)
2023-11-30
16 ការ ប្រកួត Bitcoin ETF ទទួល បាន ម៉ូដែល BlackRock ដែល ចូល ទី 13
(Bitcoin ETF race gets 13th entrant BlackRock revises ETF model)
2023-11-30
17 ប្រទេស ប្រេស៊ីល អាច នឹង ត្រូវ បង្កើន ពន្ធ លើ គ្រីប ដែល បាន កាន់ កាប់ នៅ ក្រៅ ប្រទេស ក្នុង ពេល ឆាប់ ៗ នេះ
(Brazilians may soon need to stump up taxes on crypto held abroad)
2023-11-30
18 ជាង 75 ប្រកួត ក្នុង ចំណោម ការ ប្រកួត Web3 បាន បរាជ័យ ក្នុង រយៈ ពេល ប្រាំ ឆ្នាំ ចុង ក្រោយ នេះ ខូអ៊ីនជីកូ
(Over 75 of Web3 games failed in last five years CoinGecko)
2023-11-30
19 ស្រាវជ្រាវអំពី dynamics នៃ ការ គ្រប់ គ្រង ទីផ្សារ មុន ពេល អ្នក លោត ចូល ក្នុង Bitcoin ETFs
(Research the dynamics of market manipulation before you jump in Bitcoin ETFs)
2023-11-30
20 តើ Sony និង Microsoft អាច នាំ យក blockchain ទៅ កាន់ កុងស៊ុល ល្បែង បាន ដែរ ឬ ទេ
(Can Sony and Microsoft bring blockchain to gaming consoles)
2023-11-29
21 កំហឹង ChatGPT wont និយាយ ថា slurs Q បំបែក ការ អ៊ិនគ្រីប 99 បណ្ដាញ ក្លែងក្លាយ AI Eye
(Outrage ChatGPT wont say slurs Q breaks encryption 99 fake web AI Eye)
2023-11-29
22 អនាគត CME Bitcoin បង្ហាញ ថា វិនិយោគិន លេង ល្បែង លើ តម្លៃ 40K BTC
(CME Bitcoin futures show investors betting on 40K BTC price)
2023-11-29
23 Binance នឹង បញ្ចប់ ការ គាំទ្រ សម្រាប់ BUSD stablecoin នៅ ខែ ធ្នូ
(Binance will end support for BUSD stablecoin in December)
2023-11-29
24 តុលាការ អេស្តូនី nixs ធ្វើ បត្យាប័ន ពី អ្នក បោកប្រាស់ គ្រីប ដែល ត្រូវ បាន ចោទ ប្រកាន់ ទៅ កាន់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក
(Estonian court nixes extradition of accused crypto scammers to US)
2023-11-29
25 អនុ លេខាធិការ រតនាគារ សហ រដ្ឋ អាមេរិក អំពាវនាវ ឲ្យ មាន ឧបករណ៍ បន្ថែម ដើម្បី អនុម័ត ក្រុម ហ៊ុន គ្រីប
(US Deputy Treasury Secretary calls for additional tools to sanction crypto firms)
2023-11-29
26 ការ ដេញ ថ្លៃ Square Enix កាលបរិច្ឆេទ Azuki DAO rebrands to Bean Nifty Newsletter
(Square Enix auction dates Azuki DAO rebrands to Bean Nifty Newsletter)
2023-11-29
27 អតីត ក្រុម ហ៊ុន គ្រីប អធិការបតី អង់គ្លេស Copper បាន ចាប់ ផ្តើម វេទិកា សន្តិ សុខ ដែល បាន កាត់ ទោស
(Former British Chancellors crypto firm Copper launches tokenized securities platform)
2023-11-29
28 ការ លក់ និង តម្លៃ NFT ត្រូវ បាន ជំរុញ ដោយ កង្វះ ខាត សំណាង និង សុទិដ្ឋិនិយម យោង តាម ការ សិក្សា ជា ច្រើន ។
(NFT sales and pricing are driven by luck scarcity and optimism according to multiple studies)
2023-11-29
29 ការវិភាគតម្លៃ 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX
(Price analysis 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX)
2023-11-29
30 SoFi Technologies ត្រូវបញ្ឈប់សេវាកម្ម crypto ដោយ Dec 19
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec 19)
2023-11-29
31 តម្លៃ Bitcoin បរាជ័យ 385K ការ បំបែក ដោយសារ GDP របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក បង្កើន ឥទ្ធិ ពល ដល់ ទុក្ខ វេទនា ចុះ ចត ដ៏ លំបាក របស់ Fed
(Bitcoin price fails 385K breakout as US GDP fuels Fed hard landing woes)
2023-11-29
32 BIS ណែ នាំ ធនាគារ កណ្តាល ឲ្យ រៀប ចំ ផែនការ ជា មុន សំរាប់ សន្តិ សុខ CBDC
(BIS advises central banks to plan in advance for CBDC security)
2023-11-29
33 ផាកកូស ទទួល បាន ការ អនុម័ត ជា គោល ការណ៍ ដើម្បី ចេញ នូវ ស្ថេរ ភាព នៅ អាប៊ូ ដាប៊ី
(Paxos receives in principle approval to issue stablecoins in Abu Dhabi)
2023-11-29
34 រឿង Crypto រឿង Charlie Shrem ប្រាប់ ពី របៀប ដែល គាត់ បាន ក្លាយ ជា មហា សេដ្ឋី Bitcoin
(Crypto Stories Charlie Shrem tells how he became a Bitcoin millionaire)
2023-11-29
35 រតនាគារ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម អ្នក លាយ គ្រីប ស៊ីនបាដ ដោយ ចោទ ប្រកាន់ ទំនាក់ទំនង កូរ៉េ ខាង ជើង
(US Treasury sanctions crypto mixer Sinbad alleging North Korea ties)
2023-11-29
36 SoFi Technologies ត្រូវបញ្ឈប់សេវាកម្ម crypto ដោយ Dec19
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec19)
2023-11-29
37 ហេតុអ្វី JSON LD សំខាន់សម្រាប់ Web3
(Why JSON LD matters for Web3)
2023-11-29
38 Iota បើក គ្រឹះ 100M Abu Dhabi សម្រាប់ ការ ពង្រីក មជ្ឈិម បូព៌ា
(Iota launches 100M Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
39 Wormhole តម្លើង 225M នៅតម្លៃ 25B
(Wormhole raises 225M at 25B valuation)
2023-11-29
40 AI ពិតប្រាកដប្រើករណីក្នុង crypto No 3 Smart contract audits cybersecurity
(Real AI use cases in crypto No 3 Smart contract audits cybersecurity)
2023-11-29
41 Poloniex ត្រៀម បន្ត ការ ដក ថយ ក្រោយ ការ hack 100M
(Poloniex prepares to resume withdrawals after 100M hack)
2023-11-29
42 Bitcoin NFT ផ្សារទំនើប Bioniq ការភ្នាល់រង្វិលជុំគោលដៅនៃការរំខានបណ្តាញ
(Bitcoin NFT marketplace Bioniq eyes lofty goal of alleviating network congestion)
2023-11-29
43 Santander តែងតាំង អ្នក ឃុំឃាំង crypto custodian Taurus ដើម្បី ការពារ របាយការណ៍ Bitcoin Ether
(Santander appoints crypto custodian Taurus to safeguard Bitcoin Ether Report)
2023-11-29
44 IOTA បើក គ្រឹះ អាប៊ូ ដាប៊ី ចំនួន 100 លាន សំរាប់ ការ ពង្រីក មជ្ឈិម បូព៌ា
(IOTA launches 100 million Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
45 នាយក ប្រតិបត្តិ Huddle01 ពន្យល់ ពី មូលហេតុ ដែល បច្ចេកវិទ្យា ទំនាក់ទំនង ត្រូវ តែ មាន សុជីវធម៌
(Huddle01 CEO explains why communications tech must be decentralized)
2023-11-29
46 Jack Dorsey ចង់ ធ្វើ ឲ្យ ការ រុក រក រ៉ែ Bitcoin មាន លក្ខណៈ សម រម្យ ជាមួយ នឹង ការ វិនិយោគ ថ្មី
(Jack Dorsey wants to decentralize Bitcoin mining with new investment)
2023-11-29
47 របៀប ដែល NFTs អាច ផ្លាស់ ប្តូរ ជីវិត ប្រចាំ ថ្ងៃ
(How can NFTs transform daily life)
2023-11-29
48 ក្រុម ហ៊ុន គ្រីប របស់ ចក្រ ភព អង់គ្លេស ទទួល បាន ការ ទូរស័ព្ទ ពី ក្រឡាចត្រង្គ ពន្ធ
(UK crypto hodlers get a call from the tax grinch)
2023-11-29
49 អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ជំរុញ ឲ្យ អនុវត្ត យ៉ាង ឆាប់ រហ័ស នូវ គោល នយោបាយ ប្លុកឆេន របស់ ប្រទេស នីហ្សេរីយ៉ា
(Stakeholder urges swift implementation of Nigerias blockchain policy)
2023-11-29
50 BIS Innovation Hub បង្ហាញគម្រោង CBDC ឯកជនរបស់ខ្លួន
(BIS Innovation Hub presents its private CBDC project)
2023-11-29

ព័ត៌មានអាមេរិក ដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើទីផ្សារ

នៅ ព័ត៌មាន ថ្ងៃ កាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា
1 ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 01:01
2 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 18:00
3 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 20:30
4 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 20:30
5 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 20:30
6 ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 01:01
7 របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 02:00
8 សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 20:30
9 សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 20:30
10 របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 22:30
11 អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:00
12 ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:00
13 សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:00
14 សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:30
15 របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
16 សន្ទស្សន៍​ការ​លក់​រាយ​ស្នូល និង​សន្ទស្សន៍​លក់​រាយ​ប្រចាំ​ខែ (Retail Sales m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
17 ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
18 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
19 របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 22:00
20 របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 22:30
21 សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 20:30
22 របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:15
23 អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:15
24 ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:45
25 ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:45
26 ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) 16-12-2023 04:00

កាក់ដែលបានមើលថ្មីៗនេះ

Source Protocol (srcx) Bitgert (brise) Lion Scrub Money [OLD] (lion) Tribe (tribe) Eristica (ert) Viction (vic) Pangolin Songbird (psb) Woof Token (woof) Dopex (dpx) Step (step)

កាក់ចៃដន្យពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យ

Connect Financial (cnfi)Nakamoto Games (naka)Vegasino (vegas)Scarab Finance (scarab)hiBEANZ (hibeanz)

Hashtags កាក់ទាក់ទងនឹងនិន្នាការពិភពលោក

#NFTs #CeFi #privacy #GameFi #lending #carbon emission #big data #DAO #domain #blockchain infrastructure
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000