ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)

កាក់ដែលទាក់ទងនឹង #VR


នៅ ឈ្មោះកាក់ ព័ត៌មានលម្អិត
1 LPT
Livepeer (lpt)
គម្រោង Livepeer មាន គោល បំណង ផ្តល់ នូវ ពិធី សារ បណ្តាញ ស្ទ្រីម វីដេអូ បន្ត ផ្ទាល់ ដែល ត្រូវ បាន ធ្វើ ឲ្យ ពេញលេញ អាច ធ្វើ ឲ្យ មាត្រដ្ឋាន គ្រីប ត្រូវ បាន លើក ទឹក ចិត្ត និង លទ្ធ ផល ក្នុង ដំណោះ ស្រាយ មួយ ដែល អាច បម្រើ ជា ស្រទាប់ ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វ ផ្សាយ ផ្ទាល់ នៅ ក្នុង ជង់ អភិវឌ្ឍន៍ ដែល មាន លក្ខណៈ ត្រឹម ត្រូវ 3 ។. លើស ពី នេះ ទៀត Livepeer មាន គោល បំណង ផ្តល
The Livepeer project aims to deliver a live video streaming network protocol that is fully decentralized, highly scalable, crypto token incentivized, and results in a solution which can serve as the live media layer in the decentralized development web3 stack. In addition, Livepeer is meant to provide an economically efficient alternative to centralized broadcasting solutions for any existing broadcaster. In this document we describe the Livepeer
2 VRA
Verasity (vra)
Verasity គាំទ្រ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង ឧបករណ៍ សម្រាប់ អ្នក បោះពុម្ព ផ្សាយ វីដេអូ ដើម្បី បម្រើ កម្មវិធី វីដេអូ និង ភក្ដីភាព ដែល បាន ផ្តល់ រង្វាន់ ដោយ ប្រើ VRA សម្រាប់ ទស្សនិកជន របស់ ពួក គេ ។.
Verasity supports the infrastructure and tools for video publishers to serve rewarded video and loyalty programs using VRA for their viewers.
3 CEEK
CEEK Smart VR (ceek)
CEEK ផ្តល់ នូវ វេទិកា Virtual Reality ដែល មាន ស្រាប់ ជាមួយ ដៃ គូ ដូច ជា Universal Music, Apple និង TMobile ។. CEEK បង្កើត, curates និងចែកចាយមាតិកា VR ដោយប្រើប្រាស់ប៉ាតង់ក្បាល VR និង CEEK's VR platform។. អ្នកប្រើ СЕЕСккесккес. скескес. кеске скес. кескеске ске. CEEK ក៏ បាន បង្ហាញ ឱកាស សម្រាប់ អ្នក សម្តែង និង នរណា ម្នាក់ ដែល មាន មាតិកា ខ្ពស់ ដើម្បី ល
CEEK offers an existing Virtual Reality platform with partners such as Universal Music, Apple and TMobile. CEEK creates, curates and distributes VR content using patented VR headsets and CEEK’s VR platform. СЕЕК users can access live performances and other exciting experiences via smart devices including Smart TV’s, Mobile phones, AR and VR headsets while physically being anywhere in the world where there is an Internet connection. CEEK also pres
4 VRTX
Vertex Protocol (vrtx)
Vertex Protocol គ្រោង នឹង ធ្វើ ឲ្យ អភិបាល កិច្ច សម រម្យ និង ផ្តល់ នូវ ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ បន្ថែម តាម រយៈ ការ ចេញ ផ្សាយ ថូខឹន អភិបាល កិច្ច VRTX ។. មុខងារ ចម្បង របស់ VRTX នឹង ជួយ សម្រួល ដល់ ការ ចូល រួម ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធិ ភាព នៅ ក្នុង Vertex ខណៈ ដែល បង្កើត xVRTX ដែល ជា ថូខឹន ស្តេក រាវ និង voVRTX ដែល ជា ការ បោះ ឆ្នោត ដែល មិន អាច បញ្ជូន បាន របស់ ពិធី សារ
Vertex Protocol plans to decentralize governance and provide additional utility via the release of a governance token, VRTX. The main function of VRTX will be to facilitate effective decentralized participation in Vertex while also creating xVRTX, a liquid staking token, and voVRTX, the protocol’s untransferable voting token. Both are essential in rewarding different levels of commitment to the protocol and rewarding stakeholders at various level
5 WWY
WeWay (wwy)
WeWay គឺជាសហគមន៍ Web3 ដែលបើកបរដោយប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសម្រាប់រៀនរកប្រាក់ចំណូល និងលេង។. បេសកកម្ម របស់ យើង គឺ ដើម្បី អភិវឌ្ឍ ការ ទទួល យក ជា ច្រើន នៃ blockchain និង cryptocurrencies ដោយ មាន ជំនួយ ពី ឥទ្ធិ ពល ផ្កាយ និង KOLs មក ពី ទូទាំង ពិភព លោក ។. យើង មាន ផលិតផល ចម្បង ចំនួន ៣ គឺ WeAcademy — the first Learn2Earn crypto academy, WePad — មាន តម្លា ភាព ខ្ពស់
WeWay is a Web3 communitydriven ecosystem for learning, earning, and playing. Our mission is to develop the mass adoption of blockchain and cryptocurrencies with the help of influencers, stars and KOLs from all over the world. We have three primary products: WeAcademy — the first Learn2Earn crypto academy, WePad — highly transparent and community oriented IDO Launchpad, where our holders can earn by participating in IDO highquality projects, and
6 AIOZ
AIOZ Network (aioz)
បណ្តាញ AIOZ កំពុង ស្រមៃ ឡើង វិញ នូវ ស្ទ្រីម ពី ដី ឡើង វិញ ជាមួយ នឹង ច្រវាក់ ដែល រួម បញ្ចូល ការ ចែក ចាយ មាតិកា និង ថូខេនតូមីក ដែល បាន សាង សង់ ឡើង សម្រាប់ ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វ ផ្សាយ ។ បណ្តាញ AIOZ ប្រើ បណ្តាញ nodes ទូទាំង ពិភព លោក ដើម្បី ប្រើប្រាស់ កម្រិត បញ្ជូន ទៅ តំបន់ ជិត ខាង peertopeer ដែល បង្កើត ដំណោះ ស្រាយ ចែក ចាយ មាតិកា ដែល អាច ធ្វើ មាត្រដ្ឋាន បាន ជ
AIOZ Network is reimagining streaming from the ground up with a blockchain that integrates content distribution and tokenomics built for media.AIOZ Network uses a worldwide network of nodes to leverage peertopeer neighborhood bandwidth, creating an infinitely scalable content delivery solution at a fraction of the cost of a legacy CDN.AIOZ Network Strengths: Cost Efficiency: Minimal hardware investment makes every solutions possible with a fr
7 BBC
Bull BTC Club (bbc)
បេសកកម្ម របស់ ក្លឹប Bull BTC គឺ ដើម្បី នាំ យក ថាមពល គណនា ទៅ លើ រទេះ រុញ ដើម្បី សម្រេច បាន នូវ ជំនួញ ថាមពល ដែល គ្មាន ការ ខិតខំ ប្រឹងប្រែង តាម រយៈ NFTs ។. អ្នក ប្រើប្រាស់ ក្លឹប Bull BTC អាច ជីក ថាមពល NFTs និង សាង សង់ អណ្តូង រ៉ែ POW VR នៅ លើ មេតាវើស ។.
The mission of Bull BTC Club is to bring computing power onchain to achieve effortless hash power transactions through NFTs. Bull BTC Club users can mint hash power NFTs and build POW VR mines on the metaverse.
8 CAT
Cyber Arena (cat)
អ្វីទៅជាគម្រោងអំពីCyberArena AR/VR គឺជាគម្រោងដែលរួមបញ្ចូលលក្ខណៈពិសេស AR/VR និងសេដ្ឋកិច្ច crypto។. វា ផ្តល់ ឲ្យ អ្នក លេង ហ្គេម ជាង 30 លាន នាក់ នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល Imperiums និង អ្នក លេង ហ្គេម 2+ ពាន់ លាន នាក់ នៅ ទូទាំង ពិភព លោក នូវ ឱកាស ពិសេស មួយ ដើម្បី រក ប្រាក់ ចំណូល ពី ជំនាញ របស់ ពួក គេ ហួស ពី ការ ស្ទ្រីម ។. ដោយ លើស ពី កំហិត នៃ ការ លេង ល្ប
What is the project aboutCyberArena AR/VR is a project that integrates AR/VR features and crypto economics. It provides over 30 million gamers in Imperiums ecosystem and 2+ billion gamers worldwide with a unique opportunity to monetize their skills beyond streaming. By transcending the limitations of web2 gaming,CyberArena opens up new possibilities for immersive experiences and valuestaked skill games. Its a revolution in the gaming industry.Wha
9 DOME
Everdome (dome)
Everdome នឹងផ្តល់នូវទិសដៅសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាដ៏អស្ចារ្យរបស់ Metahero ដើម្បីរស់នៅ, ប្រាស្រ័យទាក់ទងនិងរីកចម្រើន.. ការ យក Metahero ចេញ ពី ច្រក ចូល ទៅ ក្នុង metaverse រួម ជាមួយ Everdome ទៅ ជា បទ ពិសោធន៍ វែបសាយត៍ 3 ដ៏ ពេញលេញ មួយ រហូត ដល់ ចំណុច ដែល អ្នក យក កាសែត VR របស់ អ្នក អ្នក នឹង មិន អាច ប្រាប់ ពី អ្វី ដែល ពិត និង អ្វី ដែល មិន មែន ជា អ្វី នោះ ទេ ។.
Everdome will provide a destination for Metahero’s remarkable tech to live, interact and flourish. Taking Metahero from the gateway into the metaverse, together with Everdome, to a fully ubiquitous web3 experience to the point when you take off your VR headset you won’t be able to tell what’s real and what’s not.
10 VR
Victoria VR (vr)
វីកតូរៀ VR គឺ ជា MMORPG ដែល មាន ច្រវាក់ ដំបូង គេ នៅ ក្នុង ភាព ជាក់ ស្តែង និម្មិត ជាមួយ នឹង ក្រាហ្វិក ពិត ប្រាកដ ដែល បាន សាង សង់ នៅ លើ ម៉ាស៊ីន Unreal ដែល បង្កើត និង គ្រប់ គ្រង ដោយ អ្នក ប្រើប្រាស់ របស់ ខ្លួន ។. វីកតូរៀ VR មាន គោល បំណង បង្កើត Metaverse ថ្មី មួយ នៃ អន្តរកម្ម ពហុ ម៉េឌីមេន ដែល អ្នក ប្រើប្រាស់ នឹង អាច ពន្លិច ខ្លួន ឯង អន្តរកម្ម ជាមួយ នឹង ម
Victoria VR is the first blockchainbased MMORPG in virtual reality with realistic graphics built on the Unreal Engine, created and owned by its users. Victoria VR aims to create a new Metaverse of multidimensional interactions where users will be able to immerse themselves interactively with neverending digital content.The whole world is built to be a universal platform for all virtual realities, games, and decentralized applications, collectivel
11 BIRD
LuckyBird (bird)
LuckyBird គឺ ជា ការ បន្ថែម ដ៏ គួរ ឲ្យ រំភើប និង ពិសេស មួយ ទៅ លើ ពិភព NFTs ដោយ ផ្តល់ ឲ្យ អ្នក ប្រមូល នូវ ផ្នែក សិល្បៈ ដ៏ កម្រ និង មាន តម្លៃ មួយ ដែល មាន ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ បន្ថែម នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល មេតាវើស ។. ការ រចនា ដើម របស់ ពួក គេ គឺ rarity,limited edition releases, ande អាច ចូល ដំណើរ ការ តម្លៃ បាន ធ្វើ ឲ្យ ពួក គេ មាន បំណង ចង់ បាន យ៉ាង ខ្លា
LuckyBird is an exciting and unique addition to the world of NFTs,offering collectors a rare and valuable piece of artwork with additional utility in the metaverse ecosystem. Their original design,rarity,limited edition releases,and accessible pricing make them highly desirable to collectors and enthusiasts. LuckyBird is a metaverse project created by the Singaporebased WEMI Foundation. Lucky Bird focuses on infrastructure,economic models,and cro
12 MARS4
MARS4 (mars4)
Ever wanted to be a Martian Here is your chance... Mars4 គឺជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហ្គេម Metaverse និង P2E ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកអាចរុករក ភពអង្គាសនិម្មិត 3D ជាក់លាក់ដែលមានភូមិសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួននិងប្ដូរតាមបំណងដីរបស់អ្នក ហើយថែមទាំងអាចជារង្វាន់នៃពិភពលោកដំបូងដែលបង្កើតប្រាក់ចំណូលដំបូងបំផុតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ NFT Mars4 ទិញប្លង់ដីដែលក្រោយមកពួកគេអាចបង្កើតអារ្យធម៌និង
Ever wanted to be a Martian Here is your chance…Mars4 is a Metaverse and P2E gaming ecosystem where you can explore a geographically exact 3D virtual Mars, own and customize your land and even reap the rewards of the worlds first revenuegenerating NFT Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots. But there is much more to it. The mars4 metaver
13 HERO
Metahero (hero)
តើ អ្នក ធ្លាប់ ចង់ ត្រៀម ខ្លួន ជា ស្រេច ដោយ ខ្លួន អ្នក ផ្ទាល់ ក្នុង ពេល ឆាប់ ៗ នេះ អ្នក នឹង អាច ធ្វើ ការ ស្កេន ULTRAHD របស់ ខ្លួន អ្នក និង ទ្រព្យ សកម្ម ពិភព លោក ពិត របស់ អ្នក ហើយ ផ្លាស់ ប្តូរ អ្វី ៗ ទាំង អស់ ទៅ ក្នុង ការ វាស់ ស្ទង់ ។ Metahero នាំ មក នូវ បច្ចេកវិទ្យា ស្កេន និង ម៉ូដែល ទីផ្សារ 3D ដែល បង្កើត នូវ ultrarealistic 3D avatars និង វត្ថុ និម្
Have you ever wanted to readyplayer one yourself Soon you’ll be able to make an ultraHD scan of yourself and your realworld assets and move everything into the metaverse.Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultrarealistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from realworld works of art and collectibles.W
14 OVR
Ovr (ovr)
OVR គឺ ជា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែល មាន សុជីវធម៌ សម្រាប់ គេហទំព័រ អវកាស ការ បញ្ចូល គ្នា នូវ ពិភព រាង កាយ និង និម្មិត តាម រយៈ Augmented Reality ដែល បង្កើត វិមាត្រ ថ្មី មួយ ដែល អ្វី ៗ គ្រប់ យ៉ាង អាច ធ្វើ បាន ។.
OVR is the decentralized infrastructure for the spatial web, merging physical and virtual world through Augmented Reality, creating a new dimension where everything is possible.
15 FCON
SpaceFalcon (fcon)
ការ ផ្លាស់ ប្តូរ SOLANA អន្តរ ជាតិ ដែល បង្ហាញ ពី ល្បែង អ្នក បាញ់ អវកាស បុរាណ និង SciFi NFTs ខ្ពស់ ពី cosmos និង ហួស ពី នេះ ។ Falcon Metaverse: Space Falcon យកទ្រព្យសកម្មនិម្មិតមួយជំហានបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងការណែនាំនៃភព, អវកាស, និង កាឡាក់ស៊ី។. NFTs សម្រាប់ ធាតុ ingame មាន ន័យ ថា អ្នក លេង ពិត ជា មាន និង គ្រប់ គ្រង នូវ អ្វី ដែល ពួក គេ ទិញ រក បាន ឬ យាន ។. ន
Intergalactic SOLANA metaverse featuring the classic space shooter game and premium SciFi NFTs from cosmos and beyond.Falcon Metaverse: Space Falcon takes virtual assets a step further with the introduction of planets, spaceships, and galaxies. NFTs for ingame items means players literally own and control what they buy, earn, or craft. This goes beyond having to prove the item’s rarity, it opens the door to infinite scalability.Falcon Mission: Sp
16 TOMS
TomTomCoin (toms)
TOMTOMCOIN គឺ ជា គម្រោង មួយ ដែល ធ្វើ ឡើង ដោយ TOM N TOMS ដែល បាន ពង្រីក វត្តមាន របស់ ខ្លួន ពី ហាង កាហ្វេ ក្រៅ បណ្តាញ ដើម្បី បង្ហាញ ពី គ្រឿង ផ្ទុះ អនឡាញ ។. TOM N TOMS ត្រូវ បាន បើក ជា លើក ដំបូង នៅ ឆ្នាំ 1999 នៅ ក្នុង ប្រទេស កូរ៉េ ហើយ បច្ចុប្បន្ន ដំណើរ ការ ហាង កាហ្វេ ជាង 500 នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក ។. វា បាន ចូល ទៅ ក្នុង ប្រទេស សរុប ចំនួន ១០ រួមមាន សហរដ្ឋ
TOMTOMCOIN is a project conducted by TOM N TOMS, which has been expanding its presence from offline coffee shops to emersive online expereinces. TOM N TOMS was first opened in 1999 in Korea and currently operates more than 500 coffee shops around the world. It has entered a total of 10 countries including the United States, China, and Thailand, and is planning to expand to countries such as Russia. As the hub of young culture and trend, TOM N TOM
17 ZELIX
ZELIX (zelix)
ZELIX ជា Multimetaverse ដែល មាន សុជីវធម៌ ។. ZELIX គឺជាតំណភ្ជាប់ដែលរួមបញ្ចូលឬពង្រីកសមាជិកទាំងអស់នៃសហគមន៍ metaverse ។. ក្រុម ZELIX នឹង បង្កើត ពហុ ម៉ែត្រ ដើម្បី បញ្ចូល សារ ធាតុ មេតា ផ្សេង ៗ ។. ក្រុម ZELIX នឹងកសាងហ្គេម,សេដ្ឋកិច្ច,វប្បធម៌,និងវេទិកាទំនាក់ទំនងនៅក្នុង ZELIX metaverse ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៃ ZELIX team VR virtual reality និង AR បានបន្ថែ
ZELIX is a decentralized Multimetaverse. ZELIX is a link that integrates or expands all members of the metaverse community. ZELIX team will build a multimetaverse to integrate various metaverse. ZELIX team will build game,economy,culture,and communication platform in ZELIX metaverse using technologies of ZELIX teams VR virtual reality and AR augmented reality production knowhow,facial recognition technology,and VR game to provide users more advan
18 CAPP
Cappasity (capp)
Cappasity គឺជាវេទិកាដែលមានពពកដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតនិងផ្តល់ជូន 3D, VR និងបទពិសោធន៍ទិញទំនិញ AR ដល់អតិថិជនរបស់អ្នក។. Cappasity គឺជាដំណោះស្រាយបំពង់បង្ហូរទឹកពេញលេញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអាជីវកម្មបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងងាយស្រួលបង្កើតនិងបង្កប់មាតិកា 3D ចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ពួកគេ, កម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័តនិងកម្មវិធី VR/AR។. ដំណោះ ស្រាយ Cappasity ដំណើរ កា
Cappasity is a cloudbased platform that lets you easily create and deliver 3D, VR and AR shopping experiences to your customers. Cappasity is a full pipeline solution that allows businesses quickly and easily create and embed 3D content into their websites, mobile apps and VR/AR applications. Cappasity solution works 10 times faster compared to competitors and optimized for production of thousands SKU per day. Cappasity proprietary 3D format allo
19 GOLC
GOLCOIN (golc)
GolCoin គឺ ជា គន្លឹះ ចម្បង ដែល ផ្តល់ ថាមពល ដល់ ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ពេញលេញ រួម មាន វេទិកា ស្តេក វិនិយោគ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ជា អ្នក ត្រួស ត្រាយ Metaverse ដែល ជា វេទិកា សម្រប សម្រួល ការ រុក រក រ៉ែ និង ជំនាន់ ក្រោយ នៃ ទី ផ្សារ NFT ។ ក្នុង នាម ជា ថូខឹន ពហុ រទេះ រុញ ហ្គូលខូន បាន ធ្វើ ឲ្យ ប្រាកដ ថា អ្នក កាន់ ថូខេន អាច ចូល ទៅ កាន់ ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ ពួក គេ ប
GolCoin is the main key powering a complete ecosystem including an investment staking platform, a pioneering exchange, a revolutionary Metaverse, a mining facilitation platform, and the next generation of NFT marketplaces.As a multichain token, GolCoin makes sure that the token holders can access their assets easily and dont miss any opportunities on different networks.Each part of this ecosystem has lots of innovations presented to the crypto wo
20 KBC
Kabuni (kbc)
អ្វីទៅជា Kabuni KBCKabuni គឺជាវេទិកាថ្មីមួយដែលមានបេសកកម្មអប់រំដោយមានគោលបំណងក្នុងការដោះសោសក្តានុពលរចនារបស់មនុស្សគ្រប់រូបនិងលើកកម្ពស់ជីវិត។. យើង កំពុង ធ្វើ បេសកកម្ម មួយ ដើម្បី បង្កើត ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ដែល មិន ធ្លាប់ មាន ពី មុន មក នៅ ក្នុង បទពិសោធន៍ នៃ ការ រៀន សូត្រ ដែល បង្កើន curricula និង បង្កើត អនាគត នៃ ការងារ ។. កាប៊ូនី ជឿ ជាក់ លើ microlearning ដែល
What Is Kabuni KBCKabuni is an innovative platform with a mission to educate with purpose to unlock the design potential of every human being and elevate life. We are on a mission to create unprecedented change in the learning experience that enhances curricula and shapes the future of work. Kabuni believes in evidencebased microlearning to empower individuals and provide them with the tools to excel in various aspects of life.KBC Kabuni Coin is
21 LOCUS
Locus Chain (locus)
តើអ្វីទៅជា LOCUS CHAIN LOCUSLocus Chain មានគោលបំណងដើម្បីក្លាយជាស្រទាប់ជំនាន់ក្រោយដែលត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុត 1 Public Blockchain Protocol ដែលសម្រេចបានទាំងការតុបតែងពេញលេញនិងភាពស្ទាត់សមត្ថភាពក្នុងពេលដំណាលគ្នា។. ក្នុង នាម ជា សង្វាក់ ស្រទាប់ មាត្រដ្ឋាន 1 ដែល មាន លក្ខណៈ សម រម្យ ដោយ ផ្អែក លើ បច្ចេកវិទ្យា ប៉ាតង់ Locus Chain មាន គោល បំណង គាំទ្រ Defi
What Is LOCUS CHAIN LOCUSLocus Chain aims to be the most widely used Next Generation Layer 1 Public Blockchain Protocol, which achieves both full decentralization and scalability simultaneously. As a decentralized scalable layer 1 chain based on patented technologies, Locus Chain aims to support various Defi, GameFi, Metaverse, Smart City, CBDCCentral Bank Digital Currency projects by being the most reliable, secure, low cost and high performance
22 MRS
Metars Genesis (mrs)
ប្រភព នៃ ជំនឿ សេរីភាព និង ពិភព បើក ចំហ មួយ ដែល សាង សង់ ឡើង ដោយ មនុស្ស ទាំង អស់ ។. នៅ ក្នុង ការ វាស់ ស្ទង់ ឥត ឈប់ ឈរ មាន កន្លែង មួយ ដែល ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី ជោគ វាសនា របស់ មនុស្ស ពន្លឺ នៃ គំនិត របស់ មនុស្ស ភ្លឺ ចែងចាំង ហើយ អំណាច នៃ ការ បង្កើត មនុស្ស ត្រូវ បាន បញ្ចេញ ។. វា អាន Metars ។. Metars គឺ ជា ការ ផ្សំ គ្នា នៃ វិចិត្រ សាល សិល្បៈ និង តំបន់ សាសនា នៅ
A source of faith, freedom, and an open world built by all. In the boundless metaverse, there is a place where the echo of human destiny wafts, the light of human thought shines, and the power of human creation is released. It reads Metars. Metars is a combination of art gallery and religious site in the metaverse world. We will build a crystallization of human civilization with the support of VR technology, and Metars will finally display the gr
23 MTS
Metastrike (mts)
Metastrike គឺ ជា គម្រោង Metaverse FPS Blockchain Game ដែល រួម មាន លក្ខណៈ ពិសេស ចាំបាច់ និង កម្រិត ខ្ពស់ ជា ច្រើន នៃ ល្បែង បាញ់ ជាមួយ នឹង ការ លេង ល្បែង លក្ខណៈ ពិសេស VR និង ការ វិនិយោគ លើ ការ ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ខ្ពស់ ទាំង ក្នុង ការ មើល ឃើញ និង ការ លេង ល្បែង ។ ជា ពិសេស យើង អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក លេង ប្ដូរ រូប រាង ពណ៌ ដោយ សេរី ព្រម ទាំង ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូ
Metastrike is a Metaverse FPS Blockchain Game project that includes many essential and advanced features of a shooting game, with VR feature gameplay and high effort investment in both visuals and gameplay.In particular, we allow players to freely customize the shape, color as well as upgrade weapons, equipment, and costumes to the liking of each player through various ways and events ingame with our ingame currency/token.
24 RADA
RADA Foundation (rada)
តើ អ្វី ទៅ ជា គម្រោង អំពីRADA ដែល ព្យាយាម ផ្លាស់ ប្តូរ ឧស្សាហកម្ម កីឡា និង ការ កម្សាន្ត បែប ប្រពៃណី ដោយ ប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យា blockchain ។. មូលនិធិ RADA បាន ជំរុញ ឲ្យ RADA cryptocurrency ចូល ទៅ ក្នុង ប្រតិបត្តិ ការ ជា ថូខឹន អភិបាល កិច្ច និង ជួល RADA NFTs សំរាប់ គោល បំណង ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ ។. លើស ពី នេះ ទៀត មូលនិធិ នេះ មាន បំណង បើក វេទិកា Web3 ដែល
What is the project aboutRADA seeks to transform the traditional sports and entertainment industries by leveraging blockchain technology. The RADA Foundation propels the RADA cryptocurrency into operation as a governance token and employs RADA NFTs for utility objectives. In addition,the foundation intends to launch a Web3 platform dedicated to the RADA DAO community,where DAO members exercise authority by proposing,voting,and making pivotal deci
25 FEVR
RealFevr (fevr)
RealFevr គឺ ជា ក្រុម ហ៊ុន មួយ ដែល បាន បង្កើត ឡើង ក្នុង ឆ្នាំ 2015 នៅ ក្នុង ទី ផ្សារ ស្រមើស្រមៃ ជាមួយ នឹង ការ ប្រកួត សម្ព័ន្ធ ស្រមើស្រមៃ បាល់ ទាត់ ដែល បច្ចុប្បន្ន មាន ការ ទាញ យក ជាង 2 លាន លើ iOS និង Android ។. ជាមួយ នឹង គំនិត សម្ព័ន្ធ ស្រមើស្រមៃ ដែល បាន បញ្ជាក់ RealFevr ឥឡូវ នេះ កំពុង ធ្វើ ការ ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ ក្លាយ ជា មេ ដឹក នាំ ឧស្សាហកម្ម NFT ដោយ ម
RealFevr is a company established in 2015 in the fantasy markets with a football fantasy leagues game that currently has over 2 Million downloads on iOS and Android. With the fantasy leagues concept proven, RealFevr is now working towards being one of the NFT industry leaders by having the firstever fully licensed Football Video NFTs Marketplace. Its NFTs will also be integrated into the FEVR Battle Arena, a new trading moments game Play and Earn
26 SENSO
SENSO (senso)
SENSO token គឺ ជា រូបិយ ប័ណ្ណ ដែល មិន ល្អ ប្រសើរ របស់ Sensorium Galaxy ដែល ជា វេទិកា VR សង្គម ដែល គិត ឡើង វិញ អំពី របៀប ដែល មនុស្ស ធ្វើ អន្តរកម្ម ជាមួយ គ្នា និង មាន បទ ពិសោធន៍ សិល្បៈ ។ ERC20 SENSO token drives all value transactions in Sensorium Galaxy ជាសកលដែលកំពុងត្រូវបានកសាងឡើងជាដៃគូរជាមួយសិល្បករ សិល្បការិនីលំដាប់ពិភពលោក ផលិតករ និងក្រុមហ៊ុនកម្សា
SENSO token is the inplatform currency of Sensorium Galaxy, a social VR platform that rethinks the way people interact with each other and experience the arts.ERC20 SENSO token drives all value transactions within Sensorium Galaxy, an alternate universe that is being built in partnership with worldknown artists, producers, and entertainment companies. Among them are the creator of the worldleading nightlife hubs Ushuaïa Ibiza and Hï Ibiza Yann Pi
27 YACHT
YachtingVerse (yacht)
តើអ្វីទៅជាគម្រោងអំពី AI Driven MarineThemed VR Platform& SuperAPPWhat ធ្វើឱ្យគម្រោងរបស់អ្នកមានតែមួយគត់YachtingVerse ផ្តល់នូវវេទិកាសម្រាប់គ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មសមុទ្រ។. ម្ចាស់ទូក,ប្រធានក្រុម,សមាជិកក្រុម,អ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេស,ក្រុមហ៊ុនម៉ារីណា និងសូម្បីតែអ្នកចូលចិត្ដសមុទ្រក៏អាចមកជាមួយគ្នានិងសហការគ្នានៅលើវេទិកានេះ។. YachtingVerse អនុញ្ញាត ឲ
What is the project aboutAI Driven MarineThemed VR Platform& SuperAPPWhat makes your project uniqueYachtingVerse provides a platform for all parties in the marine industry. Boat owners,captains,crew members,technical service providers,marina operators and even marine enthusiasts can come together and collaborate on the platform. YachtingVerse enables boat owners and other marine professionals to manage their digital assets. This makes it easy for
28 ARDVRK
Aardvark (ardvrk)
Aardvark គឺជាពាក្យដំបូងនៅក្នុងវចនានុក្រម។. សត្វ ខ្លួន វា ផ្ទាល់ គឺ ជា អាថ៌ កំបាំង ជិត មួយ ។. យើង បាន ឆ្ងល់ អស់ ជា ច្រើន ឆ្នាំ មក ហើយ ថា អាដវ៉ាក គឺ ជា អ្វី ។. មនុស្ស ជា ច្រើន ទៀត ក៏ មាន ដែរ ។. យើង មាន បំណង ស្វែង យល់ ពី រឿង នេះ ហើយ សប្បាយ រីករាយ ជា ច្រើន ខណៈ ដែល យើង ធ្វើ វា ។. ដោយ សារ ហេតុផល ទាំង នេះ យើង ជឿ ថា វា សម នឹង ទទួល បាន ការ កិន ផ្ទាល់ ខ្លួន
Aardvark is the first word in the dictionary. The animal itself is a near mystery. We have wondered for years what an Aardvark is. Many others have also. We aim to figure this out,and have a lot of fun while we do it. Because of these reasons,we believe it deserves its own token.Since inception we have built a rabid community of meme creators and hype lords. Together we plan to take over the meme space,and become a bluechip meme coin that outlast
29 CHANCE
Ante Casino (chance)
Ante Casino គឺជាហ្គេមហ្គេម HubAnte Bridging Online ពេញលេញជាមួយនឹង Blockchain Security និង Provably Fair Randomization។. សូម កុំ ស្ទាក់ ស្ទើរ និង សាកល្បង វា នៅ ពេល នេះIn ដែល ជា ពិភព ដែល កំពុង វិវត្ត យ៉ាង លឿន នៃ ការ លេង ល្បែង តាម អ៊ិនធើរណែត ការ ទុក ចិត្ត និង តម្លាភាព គឺ សំខាន់ បំផុត ។ Ante Casino មានគោលបំណងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់ទាំងនេះដោយប្រើប្រាស
Ante Casino is a Fully Decentralized Gaming HubAnte Bridging Online Gaming with Blockchain Security and Provably Fair Randomization. Do not hesitate and try it right nowIn the rapidly evolving world of online gaming,trust and transparency are paramount.Ante Casino aims to address these concerns by harnessing the potential of blockchain technology and Chainlinks Verifiable Random Function VRF.$CHANCE is the primary currency for Ante Casinos inhous
30 ASIX
ASIX (asix)
Asix Token មាន បំណង អញ្ជើញ វិនិយោគិន ទ្រព្យ សកម្ម គ្រីប ដើម្បី ស្ថាបនា គម្រោង ធំ ៗ របស់ យើង៖ P2E Games, Asix NFT Marketplace និង Nusantara Land MetaverseASIX Token ក៏ ជា សហគមន៍ ដែល មាន ការ កក ស្ទះ ខ្លាំង ផង ដែរ ដោយ មាន ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ ច្រើន, ដូចជា :P 2E Games • Congklak game• Bekel game• Layangan Battlefield game• Komodochain game• We Are Papua g
Asix Token is intended to invite crypto asset investors to build our big projects: P2E Games, Asix NFT Marketplace and Nusantara Land MetaverseASIX Token is also a strongbased community with a lot of utilities, such as :P2E Games • Congklak game• Bekel game• Layangan Battlefield game• Komodochain game• We Are Papua game*NFT MarketplaceMetaverse / Nusantaraverse• Metaverse is a virtual world that allows you to carry out various activities like in
31 ABB
Astro Babies (abb)
Astro Token $ABB សម្គាល់ ជំពូក ថ្មី សម្រាប់ ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល Astro Babies NFT។. ការ មក ដល់ ម៉ាក ខួប មួយ ឆ្នាំ អាស្ត្រូ ទារក បាន ធ្វើ ជា អ្នក ត្រួស ត្រាយ ផ្លូវ នៃ ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ សម្រាប់ Solana NFTs ហើយ ឥឡូវ នេះ កំពុង តែ ស្វែង រក ភាព ខុស គ្នា នៅ ទូទាំង បណ្តាញ ជា ច្រើន ដើម្បី ពង្រីក វេទិកា ដែល អាច ចូល ដំណើរ ការ បាន ជា ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ដែល មាន ការ
Astro Token $ABB marks a new chapter for Astro Babies NFT ecosystem. Coming up on the brands one year anniversary, Astro Babies have pioneered the path of utility for Solana NFTs and now are looking to diversify across many networks to expand the platforms accessibility as a blockchain agnostic ecosystem. Astro Token play’s a major role in each of the Astro Babies ventures which revolve around the recently launch Astro Gallery NFT marketplace and
32 ADTX
Aurora Dimension (adtx)
បច្ចេកវិទ្យា និម្មិត និម្មិត ដ៏ ល្អ ប្រសើរ បច្ចេកវិទ្យា ជម្រុញ ការ បញ្ចេញ ក្រាហ្វិក កុំព្យូទ័រ បច្ចេកវិទ្យា ចំណុច ប្រទាក់ manmachine បច្ចេកវិទ្យា ពហុ ប្រព័ន្ធ ប្រព័ន្ធ ស្ទង់ បច្ចេកវិទ្យា ប្រព័ន្ធ ស្ទង់ បច្ចេកវិទ្យា បណ្តាញ និង បច្ចេកវិទ្យា ផ្សេង ទៀត គឺ ជា ប្រធាន បទ កាត់ ដេរ និង វិស័យ ស្រាវជ្រាវ ដ៏ លំបាក មួយ ។. បច្ចេកវិទ្យាពិតនិម្មិត VR ចម្បងរួមបញ្ចូ
Excellent virtual reality technologySimulation technology, computer graphics, manmachine interface technology, multimedia technology, sensor technology, network technology and other technologies are a challenging cross cuttingedge subject and research field. Virtual reality technology VR mainly includes simulation environment, perception, natural skills and sensing equipment. Simulation environment is a realtime and dynamic threedimensional reali
33 BPLC
BlackPearl (bplc)
BlackPearl.Chain កំពុង ជំរុញ ឲ្យ មាន សុជីវធម៌ ចូល ទៅ ក្នុង ពេល អនាគត ជាមួយ នឹង ប្លុក ច្រវាក់ សាធារណៈ ដែល បង្កើត ឡើង លើក ទី បី ។. វា គឺ ជា បណ្តាញ សម្រេច បាន នូវ ល្បឿន ជំនួញ ឆេះ ដែល មាន ល្បឿន រាប់ លាន TPS ដោយ ប្រើ Sharding និង យន្ត ការ យល់ ព្រម VRF lightningfast ដែល បាន សាង សង់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ ។ ការ បញ្ចប់ ត្រូវ បាន សម្រេច ក្នុង រយៈ ពេល ក្រោម បី វិនាទី
BlackPearl.Chain is pushing decentralization into the future with a thirdgeneration public blockchain. It’s network achieves blazing transaction speeds Millions TPS using Sharding and a VRF lightningfast consensus mechanism built inhouse.Finality is achieved in under three seconds with revolutionary P2P, Its speed and security make it the perfect platform for applications like digital asset trading, social media messaging, payment processing, sup
34 CVR
Caviar (cvr)
តើអ្វីទៅជាគម្រោងអំពីCAVIAR $CVR,រុំរាវពី Tangible,ដកចេញនូវភាពស្មុគស្មាញនិងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ ve3,3,ការបង្កើតថូកសាមញ្ញសម្រាប់ជិតកម្រិតណាមួយនៃវិនិយោគិន crypto។. ការ បោះ ឆ្នោត ប្រចាំ សប្តាហ៍ ការ ចាក់ សោ ការ គ្រប់ គ្រង ថូខេន និង អ្វី ៗ ផ្សេង ទៀត ត្រូវ បាន ស្វ័យ ប្រវត្តិ ពេញលេញ ដែល បន្សល់ ទុក អ្នក ប្រើប្រាស់ ដោយ ប្រើ ថូនីយ៉ែល តែ មួយ សាមញ្ញ ខ្ពស់ ដែល ប
What is the project aboutCAVIAR $CVR,a liquid wrapper from Tangible,removes the complexity and commitment of ve3,3,creating a simple token for nearly any level of crypto investor. Weekly voting,locking,token management and everything else have been fully automated leaving users with single,simple,highyield token to stake.What makes your project uniqueStated aboveHistory of your project.Launched today 17th AugWhat’s next for your projectIntergrati
35 NANA
Nana (nana)
Chimp Fight គឺ ជា ការ លេង NFT ដែល បង្កើត ឡើង ដើម្បី ទទួល បាន ល្បែង ដែល សាង សង់ នៅ លើ ច្រវាក់ សូឡាណា ។. អ្នក លេង នឹង អាច ប្តូរ សិល្បៈ អ្នក ប្រយុទ្ធ ឈីម របស់ ពួក គេ តាម បំណង ដើម្បី ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី យុទ្ធ សាស្ត្រ របស់ ពួក គេ និង រចនាប័ទ ព្រម ទាំង បំពាក់ វត្ថុ ប្រើប្រាស់ ថាមពល ចរិត លក្ខណៈ និង ប្រកួត ប្រជែង មិត្ត ភក្តិ របស់ ពួក គេ ដើម្បី ប្រយុទ្ធ ជាមួយ
Chimp Fight is a generative NFT play to earn game built on the Solana blockchain. Players will be able to customize their chimp fighters art to reflect their strategies & style as well equip items, consume trait powerups and challenge their peers to combat with outcomes recorded forever on the blockchain. Several stages of combat development are under way ranging from 2D text combat to full VR interactions.
36 CVT
concertVR (cvt)
ConcertVR នឹង ជា ផ្សារ ប្លុកឆេង ដំបូង គេ ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ មាតិកា VR ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ មាតិកា VR ខ្ពស់ ពី វិស័យ តន្ត្រី និង កម្សាន្ត ។. សូមរីករាយជាមួយការប្រគុំតន្ត្រីពិតប្រាកដនៅក្នុង Virtual Reality ក្នុងពេលវេលាពិតប្រាកដឬតាមតម្រូវការត្រឹមត្រូវពីភាពសុខស្រួលនៃផ្ទះរបស់អ្នកក្រៅពីវិធីសាស្ត្របង់ប្រាក់ដែលបានបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អទាំងអស់, យើងទទួលយករូបិយប័ណ្ណ
ConcertVR will be the first blockchain based marketplace for highquality VR content from the music and entertainment sector. Enjoy real concerts in Virtual Reality in realtime or on demand right from the comfort of your own home Besides all well established payment methods, we accept a multitude of crypto currencies
37 CVNT
Conscious Value Network (cvnt)
CVN, បណ្តាញតម្លៃស្មារតី, គឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃបណ្តាញផ្ទុកកូដកូដសម័យថ្មីនិងបណ្តាញ Layer 2 កម្រិតខ្ពស់។. ដោយ អនុម័ត ច្រវ៉ាក់ ចម្បង នៃ ការ យល់ ព្រម VRF បូក នឹង ការ យល់ ព្រម របស់ PoST វា បង្កើត ប្រព័ន្ធ ផ្ទុក ដែល មាន ធនធាន កាន់ តែ ច្រើន និង មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ CVN ប្រើ ZK Rollup និង State Channels ដើម្បីផ្តល់នូវដំណោះស្រាយស្រទាប់ដែលមានកម្រ
CVN, Conscious Value Network, is a combination of a new generation of decentralized storage network and highperformance Layer 2 network. By adopting the VRF consensus main chain plus the PoST consensus, it creates a more resourcesaving and efficient decentralized storage system.Meanwhile, CVN uses ZK Rollup and State Channels to provide a lowcost, highthroughput Layer 2 solution. It also builds a Layer 2 validator node, to better ensure the effic
38 CMCX
CORE MultiChain (cmcx)
CORE MultiChain Cryptographic Object Resource Engine គឺជា PoS blockchain 3.0 framework ផ្តោតលើ Interoperability, Scalability និង Usability និង Privacy.CORE MultiChain ផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍លើ blockchain ដែលមានស្រាប់ និង legacy blockchain ដូចជា sharding, simplistic blockchain ការបង្កើតនិងការអនុវត្ត, សមត្ថភាព crosschain, និងការធ្វើជំនួញខ្ពស់ throughput
CORE MultiChain Cryptographic Object Resource Engine is a PoS blockchain 3.0 framework focused on Interoperability, Scalability, and Usability and Privacy.CORE MultiChain provides advantages over existing and legacy blockchains such as sharding, simplistic blockchain creation and implementation, crosschain capabilities, and high transaction throughput.CORE created a decentralized neighbor selection protocol that continuously strives to create opt
39 COS
Cradle of Sins (cos)
Cradle Of Sins គឺជាហ្គេម VR MOBA ESports ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ Crossplay រវាង VR & PC Player។. អ្នក អាច លេង ជាមួយ មិត្តភក្តិ របស់ អ្នក បង្កើត ក្រុម មួយ និង ប្រយុទ្ធ ជាមួយ អ្នក ដទៃ នៅ ក្នុង សង្វៀន ឬ សាក ល្បង របៀប Singleplayer / COOP របស់ យើង ។. ការ លេង ល្បែង នេះ ត្រូវ បាន រចនា ឡើង ដើម្បី កែ ច្នៃ ឡើង វិញ ជុំវិញ ការ ផ្សំ គ្នា នៃ ជំនាញ ផ្ទាល់ ខ្លួន និង កិច្ចក
Cradle Of Sins is a VR MOBA ESports Game That Allows Crossplay Between VR & PC Players. You can play with your friends,form a team and battle with others in the arena or try our Singleplayer / COOP Mode. The gameplay is designed to revolve around the combination of your personal skills and teamwork.
40 CRI3X
Cri3x (cri3x)
Cri3X កំពុង បង្កើត eXperiences និម្មិត នៅ ទូទាំង វេទិកា ដៃ គូ Metaverse ។ មិនជាប់ព្រំដែនទេ ដោយសារ Metaverse platforms គឺ,Cri3X មានទីតាំងបញ្ចូលគ្នានៅតាមបណ្តាសហគមន៍ web3 ជាច្រើន,ផ្តល់ជូននូវមាតិកាកំសាន្តនិម្មិត Web3 តាមរយៈខ្សែសង្វាក់កុននិម្មិត Cri3X របស់យើង,film IP P2E gaming,musical events,screening parties and VR first person Avatar experiences in t
Cri3X is creating virtual eXperiences across Metaverse partner platforms.Not bound by borders as Metaverse platforms are,Cri3X is positioned to integrate across multiple web3 communities,providing Web3 virtual entertainment content via our Cri3X virtual cinema chain,film IP P2E gaming,musical events,screening parties and VR first person Avatar experiences in the Metaverse. We have the opportunity to be an agile player in the Metaverse,crossing bo
41 VRSE
CronosVerse (vrse)
CronosVerse មានបំណងជាគម្រោង metaverse ពិតប្រាកដដំបូងនៅលើ Cronos blockchain។. គោល បំណង របស់ យើង គឺ ដើម្បី បង្កើត បទ ពិសោធន៍ ល្បែង MMO សង្គម ចុង ក្រោយ បំផុត សម្រាប់ សហគមន៍ Cronos ទាំង មូល ។. អ្នក នឹង អាច ចូល រួម ជា ម្ចាស់ ដី ឬ ជា ជន ស៊ីវិល ប្រចាំ ថ្ងៃ របស់ CronosVerse ដែល ត្រូវ បាន គេ ស្គាល់ ថា ជា ជន ជាតិ Crovilians ។. ជន ជាតិ Crovilian ម្នាក់ ៗ នឹង
The CronosVerse aims to be the first true metaverse project on the Cronos blockchain. Our goal is to create the ultimate social MMO gaming experience for the entire Cronos community. You will be able to participate as either land owners or as everyday civilians of the CronosVerse, known as the Crovilians. Each Crovilian will have their own unique set of traits, identifying their unique role within the CronosVerse society. Along with our own col
42 DVRS
DaoVerse (dvrs)
DaoVerse គឺជា គម្រោង FarmasaService បដិវត្តន៍ មួយ ដែល បាន រចនា ឡើង ក្នុង វិធី មួយ ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ប្រើប្រាស់ ទទួល បាន ផល ជា អកម្ម ក្នុង ទម្រង់ នៃ រង្វាន់ Staking ពី គម្រោង លំដាប់ កំពូល ក្នុង ទម្រង់ $DVRS រង្វាន់។ បេសកកម្ម របស់ យើង គឺ ប្រើ មូលនិធិ រតនាគារ ដែល បាន បែង ចែក ពី អ្នក ប្រើប្រាស់ ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ អភិវឌ្ឍ ល្បែង NFT ហ្គេម 3D & Metaverse
DaoVerse is a revolutionary FarmasaService project designed in a way that allows users to passively earn yield in the form of Staking rewards from top tier projects in the form of $DVRS rewards.Our mission is to use treasury funds allocated from users towards NFT Game development, 3D & Metaverse VR Games, along with investing directly into teams and corporations that have a long term vision on Metaverse games and P2E This will be achieved through
43 DFSM
DFS Mafia V2 (dfsm)
ថូខេន និង ការពារ របស់ យើង ព្យាយាម នាំ យក ការ បង្កើត ថ្មី និង ការ បញ្ចូល គ្នា គ្រីប ទៅ កាន់ កីឡា ស្រមើស្រមៃ ដែល យើង គ្រោង នឹង ចាប់ ផ្តើម វេទិកា កីឡា ស្រមើស្រមៃ ប្រចាំ ថ្ងៃ របស់ យើង ផ្ទាល់ និង បញ្ចូល DFSM របស់ យើង ដែល បាន ធ្វើ ឡើង ក្នុង គេហទំព័រ នេះ ។. ការ បង្កើត ថ្មី របស់ យើង មាន ករណី ប្រើប្រាស់ គ្រីប ផ្សេង គ្នា មួយ ចំនួន ដែល ត្រូវ បាន អនុវត្ត ទៅ ក្
Our token and protect seeks to bring crypto innovation and integration to fantasy sports We plan to launch our own daily fantasy sports platform and integrate our DFSM token into the site. Our innovation consists of a number of different crypto use cases being implemented into fantasy sports. Contest entries and winnings can be paid in DFSM token. There will be a swap feature on the platform in which a percentage of the swap fee will go towards b
44 XDN
DigitalNote (xdn)
DigitalNote ពិពណ៌នា ខ្លួន ឯង ថា ជា ProofofWorkbmw512/ProofofStakeecho512 hybrid blockchain ជាមួយ នឹង ការ ធ្វើ ជំនួញ លឿន មិន អាច ចាប់ អារម្មណ៍ បាន និង មាន លក្ខណៈ ពិសេស ផ្ញើ សារ ដែល បាន អ៊ិនគ្រីប។. បណ្តាញ នេះ ត្រូវ បាន រាយ ការណ៍ ថា ទប់ ទល់ នឹង ការ វាយ ប្រហារ 51 % តាម រយៈ បច្ចេកវិទ្យា VRX v3.0 របស់ ខ្លួន ហើយ វា គឺ ជា ទូរស័ព្ទ ចល័ត រួច ទៅ ហើយ ជាមួយ នឹង
DigitalNote describes itself as a decentralized ProofofWorkbmw512/ProofofStakeecho512 hybrid blockchain with fast, untraceable transactions and encrypted messaging features. The network is reportedly resistant to 51% attacks via its VRX v3.0 technology and it is mobileready with lightweight wallet functionality. A masternode network reportedly enhances untraceability and provides incentive for users to secure the network, whilst enabling fast pri
45 DVI
Dvision Network (dvi)
បណ្តាញ Dvision គឺ ជា ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល មាតិកា VR ដែល មាន ច្រវាក់ ដែល មាន ថាមពល ផង ដែរ ដល់ ទី ផ្សារ NFT នៅ ក្នុង ភាព ជាក់ ស្តែង និម្មិត ។. បណ្តាញ Dvision បង្ហាញ ពិភព ភាព ពិត និម្មិត ថ្មី មួយ ដែល មនុស្ស ជាតិ អាច ដឹក នាំ ជីវិត ដែល មាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ ច្រើន នៅ ចំណុច កណ្តាល នៃ បដិវត្តន៍ ឧស្សាហកម្ម ទី បួន ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ ICT ។. តាម ពិត ទៅ ដើម្បី ឲ្យ
Dvision Network is essentially a blockchainbased VR content ecosystem, which also powers the NFT marketplace within virtual reality. Dvision Network presents a new virtual reality world, where humanity can lead an affluent life, at the very center of the ICT based fourth industrial revolution. In fact, to be more precise, Dvision has 3 important platform pillars, which can be explained briefly as an NFT marketplace VRMarket, where you can also c
46 ZENI
Edoverse Zeni (zeni)
Edoverse គឺ ជា ការ ផ្លាស់ ប្តូរ តែ មួយ គត់ ដែល មាន គោល បំណង បង្កើត ទី ក្រុង និម្មិត របស់ អេដូ ឡើង វិញ ដែល អ្នក ប្រើប្រាស់ ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ ដំណើរ របស់ ពួក គេ ជាមួយ នឹង អាវ៉ា ជា រ៉ុន ឬ សាមូរ៉ៃ ដែល គ្មាន ការងារ ធ្វើ ឬ នៅ ក្នុង ទី ក្រុង អេដូ ជាមួយ នឹង ច្បាប់ បទ ប្បញ្ញត្តិ និង ការ បន្ថែម សង្គម ដែល បាន រចនា ឡើង ដោយ កាំភ្លើង វែង របស់ Tokugawa ។ ZENI គឺជាកា
Edoverse is a unique metaverse which aims to recreate the virtual city of Edo where users begin their journey with an avatar as a ronin,or unemployed samurai,or in Edo city with its rules,regulation and social mores designed by the Tokugawa shogunate.ZENI is the native token of Edoverse,an exciting GameFi platform featuring samurai and ninjas. ZENI can be staked for enhanced rewards.Our web experience is about to go through a most radical transfo
47 EVR
ENEFTIVERSE (evr)
ENEFTIVERSE គឺ ជា វេទិកា មេតាវើស ដែល ផ្តល់ នូវ បទ ពិសោធន៍ ជាក់ ស្តែង និម្មិត សម្រាប់ អ្នក ប្រើប្រាស់ អនឡាញ គ្រប់ អាយុ ។. នៅទីនេះអ្នកអាចទិញនិងលក់ cryptocurrencies,trade NFTs,ទទួលបានការបំពាក់ដៃនិងរីករាយជាមួយកញ្ចក់ OLED VR ដំបូងនៅក្នុងប្រទេសទួរគី Experience the ENEFTIVERSE universe និងកម្មវិធី metaverse ជាច្រើនបន្ថែមទៀតជាមួយ ENEFTIVR។. អ្នក មិន ចាំបាច
ENEFTIVERSE is a metaverse platform that offers a virtual reality experience for online users of all ages. Here you can buy and sell cryptocurrencies,trade NFTs,get handson training,and have fun The first OLED VR glasses in Turkey Experience the ENEFTIVERSE universe and many more metaverse applications with ENEFTIVR. You dont need to pay incredible bucks anymore. Get a quality virtual reality experience for a more affordable price with ENEFTIVR.
48 EPIKO
Epiko (epiko)
អ្វីទៅជាគម្រោងអំពីEPIKO គឺជាវេទិកា GameFi ដែលដំណើរការនៅលើ blockchain,ការធ្វើបដិវត្តន៍ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហ្គេម Web3.0។. គោល បំណង ចម្បង របស់ វា គឺ ដើម្បី ផ្តល់ នូវ បទ ពិសោធន៍ ល្បែង ដែល មិន មាន អ្វី ប្រៀប ផ្ទឹម បាន ដោយ បញ្ចូល បច្ចេកវិទ្យា ប្លុកឆេន ដោយ គ្មាន ប្រសិទ្ធ ភាព មេកានិច playtoearn និង ថូខឹន ដែល មិន អាច ចូល ទៅ ក្នុង សកល ល្បែង របស់ វា បាន ។ អ្វី ដ
What is the project aboutEPIKO is a groundbreaking GameFi platform that operates on the blockchain,revolutionizing the Web3.0 gaming ecosystem. Its primary objective is to deliver an unparalleled gaming experience by seamlessly integrating blockchain technology,playtoearn mechanics,and nonfungible tokens NFTs into its gaming universe.What makes your project uniqueWhat sets EPIKO apart is its ability to combine gaming,decentralized finance DeFi,an
49 ES
Era Swap (es)
Era Swap Token ES ជា ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ ដែល មាន លក្ខណៈ ត្រឹមត្រូវ ដែល បច្ចុប្បន្ន ផ្អែក លើ Ethereum blockchain ERC20 នឹង ត្រូវ បាន ប្រើ នៅ លើ វេទិកា ជា ច្រើន សម្រាប់ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ សេវា P2P, avail discounts ទទួល បាន រង្វាន់ និង ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ ជា ច្រើន ទៀត ។. Era Swap ES គឺជា ER20 token ដែលគាំទ្រដោយ Era Swap Ecosystem។. ES អាច ត្រូវ បាន ប្រើ នៅ
Era Swap Token ES a decentralized utility token currently based on Ethereum blockchain ERC20 will be used on multiple platforms for exchange of services P2P, avail discounts, get rewards and many more utility. Era Swap ES is an ER20 token which is supported by Era Swap Ecosystem. ES can be used within this ecosystem for discounts and rewards to users. Era Swap Ecosystem ESE consists of multiple utility platforms for day to day life such as P2P So
50 EVRF
EverReflect (evrf)
EverReflect គឺ ជា ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ ឆ្លុះ បញ្ចាំង ខ្ពស់ ដែល បាន ធ្វើ ឡើង ជាមួយ នឹង ការ កាត់ បន្ថយ ពន្ធ និង ការ ដុត dev ដែល បាន ពន្យារ ពេល ។. អ្នក កាន់ EVRF នឹង ទទួល បាន រង្វាន់ ១៥% ក្នុង ការ ឆ្លុះ បញ្ចាំង BinancePeg BUSD សម្រាប់ រាល់ ការ ទិញ/SELL Min។. 1,000,000 ថូខេន។.
EverReflect is a hyper reflection utility token with tax reduction & delayed dev burn. EVRF holders will earn a 15% Reward in BinancePeg BUSD reflections for every BUY/SELL Min. 1,000,000 Tokens
51 FRY
Forestry (fry)
ព្រៃ ឈើ គឺ ជា សហគមន៍ បៃតង DAObased ដែល ឧទ្ទិស ដល់ ការ កាត់ បន្ថយ ការ បំភាយ កាបូន និង ការ បន្ថយ ការ កើន ឡើង សីតុណ្ហភាព ពិភព លោក ។. តាម រយៈ NFT និង DEFI កសិដ្ឋាន ព្រៃ ឈើ ដែល កំពុង ដាំ ពិត ប្រាកដ និង មេតាវើរ WEB3.0 ត្រូវ បាន ភ្ជាប់ តាម រយៈ ច្រវាក់ ។. ផលិតផលរបស់យើងរួមមាន: FRY governance tokens,FRYNFT,DEFI center,ល្បែងកសិដ្ឋានព្រៃ,VR ពីចម្ងាយមើលកសិដ្ឋាន
Forestry is a DAObased green community dedicated to reducing carbon emissions and slowing global temperature rise. Through NFT and DEFI,the real planting forest farm and the WEB3.0 metaverse are linked through the blockchain. Our products include: FRY governance tokens,FRYNFT,DEFI center,forest farm games,VR remote viewing of forest farms,brand derivatives,etc.FRY application: buy NFT or game props,is the only ecological governance token,and also
52 F2C
Ftribe Fighters (f2c)
Ftribe Fighters គឺជាហ្គេម Multiplayer Online Battle Arena MOBA បានបង្កើតសម្រាប់វេទិកាទូរស័ព្ទ, freetoplaytoearn token economics and support of AR/VR headsets for an interactive metaverse.. បង្កើត ឡើង ដោយ ក្រុម ដែល មាន បទ ពិសោធន៍ នៃ វិស្វករ ផ្នែក ទន់ ជាង 20 នាក់ និង វិចិត្រ ករ ឌីជីថល ដែល មាន បទ ពិសោធន៍ ធ្វើ ការ ជា ច្រើន ឆ្នាំ នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម ល្ប
Ftribe Fighters is a Multiplayer Online Battle Arena MOBA game developed for mobile platforms, freetoplaytoearn token economics and support of AR/VR headsets for an interactive metaverse. Developed by an experienced team of over 20 software engineers and digital artists that have years working experience in the game industry, Ftribe Fighters will be made on the Unity engine and will feature polished, consolequality graphics.
53 GAMI
Gami (gami)
WHAT IS GAMI #GAMIGAMI គឺជាស្ទូឌីយោហ្គេម playtoearn blockchainbased, ឥទ្ធិ ពល AR, VR, និងបច្ចេកវិទ្យា NFT ផ្តល់ជូនអ្នកលេងហ្គេមនូវបទពិសោធន៍លេងចុងក្រោយនិងផ្តល់រង្វាន់ដល់ពួកគេសម្រាប់ការរីករាយរបស់ពួកគេ.. ពិភព ល្បែង ថ្មី នេះ ចាប់ ផ្តើម ដោយ ល្បែង អេភីក ចំនួន ពីរ ។ ក្រុម WARRIORS™ #GAMIEnter ចុងក្រោយ ចូល ក្នុង រង្វង់ ក្នុង ការ ប្រកួត ប្រយុទ្ធ យ៉ាង ជិតស្និ
WHAT IS GAMI #GAMIGAMI is a playtoearn blockchainbased gaming studio, leveraging AR, VR, and NFT technologies to give gamers the ultimate playing experiences and reward them for their enjoyment. This new gaming world begins with two epic games.LAST WARRIORS™ #GAMIEnter into the ring in a fastpaced close combat fighting game with weapons of your choice using AR. Battle against players around the world, enter tournaments, and taste victory as you e
54 GOO
Gooeys (goo)
GOO ជា ថូខឹន ចម្បង ដែល ប្រើ ក្នុង ការ ប្រកួត Gooeys Gooeys គឺ ជា ល្បែង PlayToEarn ពី ក្រុម Dogira Studios ដែល មាន និស្ស័យ សេដ្ឋកិច្ច ពេញលេញ – ដែល អ្វី ៗ ទាំង អស់ ចាប់ តាំង ពី តួ អក្សរ ingame របស់ អ្នក ដើម្បី ស្វែង រក រង្វាន់ គឺ នៅ លើ រទេះ រុញ ទាំង ស្រុង និង អាច ត្រដាង បាន នៅ លើ វេទិកា ដ៏ ពេញ និយម ដូច ជា OpenSea ។. Gooeys ត្រូវបាន ធានា សុវត្ថិភាព ដោ
GOO is the primary token used in the game Gooeys Gooeys is a PlayToEarn game from the Dogira Studios team, featuring a fully tokenized economy – where everything from your ingame characters to quest rewards are fully onchain, and tradable on popular platforms such as OpenSea. Gooeys is secured by Chainlink VRF, ensuring that all random rolls such as character/NFT Generation and Quest Rewards are onchain, and provably fair.
55 HDV
Hydraverse (hdv)
នៅ Hydraland ដែនដី គ្រូ បង្វឹក នាគ សន្តិ ភាព ត្រូវ បាន ការពារ ដោយ បាល់ នាគ ចំនួន ៧ គ្រាប់ នៅ លើ កំពូល ភ្នំ Versa។. គេ និយាយ ថា ប្រសិន បើ អ្នក មាន ត្បូង ទាំង នេះ កម្លាំង របស់ អ្នក នឹង គ្មាន ដែន កំណត់ ហើយ អ្នក នឹង មាន អមតៈ ។. ពាក្យ ចចាមអារ៉ាម នេះ បាន រីក រាល ដាល ហួស ពី ដី របស់ វា ហើយ មនុស្ស គ្រប់ គ្នា ចង់ បាន បាល់ នាគ ដ៏ មាន តម្លៃ ទាំង នេះ ។ ថ្ងៃមួយ
In Hydraland, the land of dragon trainers, peace is guarded by seven dragon balls on the top of Mount Versa. It is said that if you have these gems, your strength will be boundless and you will be immortal. This rumor spreads far beyond its land, and everyone desires to own these precious dragon balls.One day, evil was infiltrating Hydra trying to steal the gems, but fortunately, he was caught by the guardian. A fight broke out. The evil intentio


កាក់ជួញដូរច្រើនបំផុត


(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ 1 ម៉ោង)
នៅ ពី គឺ ($US) ចំណូល ($)
1 BTC 41,998.16 1,637,569,306.24
3 ETH 2,236.20 879,557,635.54
4 ARS 1,021.90 808,123,423.80
5 SOL 69.91 651,286,925.41
6 AVAX 35.28 445,124,071.05
7 FDUSD 1.00 307,607,837.59
8 DOGE 0.10 273,605,125.43
9 XRP 0.63 265,360,579.75
10 JTO 3.08 246,683,640.02
11 LUNC <0.01 217,608,108.38
12 ADA 0.56 198,180,655.94
13 ORDI 47.92 189,384,252.60
14 LINK 15.00 154,269,523.77
15 USTC 0.04 141,684,408.11
16 LUNA 1.04 136,404,686.83
17 MATIC 0.86 130,060,746.44
20 OP 2.08 109,604,551.67
21 TIA 10.13 107,325,880.53
22 MEME 0.03 103,342,603.21
23 RUNE 6.07 98,805,947.51
24 INJ 22.21 85,569,735.20
25 NEAR 2.36 71,027,631.27
26 SAND 0.52 70,552,923.84
27 LTC 73.27 64,356,149.00
28 PEPE <0.01 60,176,736.70
29 SNX 4.41 59,218,764.03
30 EGLD 66.45 58,089,291.56
31 GALA 0.03 56,724,600.42

កាក់ជាមួយនឹងតម្លៃកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស


(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ 1 នាទី)
នៅ ពី គឺ ($US) ច្រើនទៀត (%)
1 QI 0.02 +46.96
2 BTTC <0.01 +21.10
3 COMBO 0.94 +16.40
4 INJ 22.21 +16.39
5 AMP <0.01 +16.14
6 CTXC 0.37 +15.06
7 RAY 0.75 +9.43
8 BEAMX 0.02 +8.22
9 XEC <0.01 +7.23
10 IMX 2.04 +7.22
11 SNX 4.41 +7.04
12 LUNA 1.04 +6.27
13 POWR 0.38 +6.22
14 TIA 10.13 +5.89
15 AVAX 35.28 +5.38
16 DEXE 4.97 +3.61
17 AUCTION 17.24 +3.30
18 RARE 0.13 +3.09
19 POLS 0.73 +2.63
20 MINA 0.83 +2.16
21 BLZ 0.29 +1.85
22 JOE 0.67 +1.07
23 ELF 0.69 +1.00
24 PYR 6.89 +0.82
25 OSMO 0.81 +0.78
26 LUNC <0.01 +0.56
27 EGLD 66.45 +0.08

តម្លៃកាក់កំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។


(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ 1 នាទី)
នៅ ពី គឺ ($US) កាត់បន្ថយ (%)
1 OG 5.35 -19.79
2 JTO 3.08 -15.08
3 UNFI 7.37 -12.81
4 ZRX 0.39 -12.66
5 XVS 9.58 -12.51
6 MEME 0.03 -12.25
7 LINA 0.01 -12.12
8 RSR <0.01 -12.03
9 ID 0.27 -11.85
10 PHA 0.11 -11.45
11 KP3R 74.87 -11.40
12 ACH 0.02 -11.23
13 ILV 100.45 -10.99
14 KAVA 0.77 -10.93
15 KEY <0.01 -10.92
16 SKL 0.04 -10.83
17 THETA 1.06 -10.75
18 ARKM 0.47 -10.74
19 QTUM 3.16 -10.67
20 BEL 0.69 -10.66
21 MOVR 6.64 -10.64
22 WRX 0.16 -10.61
23 FLOW 0.77 -10.53
24 ENJ 0.33 -10.47
25 FTM 0.37 -10.44
26 APE 1.67 -10.39
27 STX 0.91 -10.35
28 SEI 0.24 -10.23
29 ALPACA 0.18 -10.19
30 CFX 0.17 -10.18

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
74
Greed

Bitcoin's long and short positions ratio.

?
នៅ Name គឺ ($US) Ratio:

Short!

1 Binance 928,855,164
48.54%
51.46%
2 OKX 489,512,594
46.18%
53.82%
3 Bybit 390,481,224
47.8%
52.2%
4 Bitget 159,576,592
54.8%
45.2%
5 dYdX 36,529,344
58%
42%
6 Deribit 35,445,290
44.74%
55.26%
7 Bitmex 27,387,481
39.82%
60.18%
8 BingX 22,147,248
48.25%
51.75%
9 CoinEx 4,890,912
51.45%
48.55%
10 Bitfinex 1,843,730
38.04%
61.96%

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
នៅ ព័ត៌មាន កាលបរិច្ឆេទ
1 រ៉ូប៊ីនេ ដើម្បី បញ្ឈប់ ការ ជួញ ដូរ ភាគ ហ៊ុន របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក នៅ ក្នុង ទី ផ្សារ អង់គ្លេស
(Robinhood to roll out US stock trading in British market)
2023-11-30
2 Binance settlement net វិជ្ជមាន សម្រាប់ ឧស្សាហកម្ម cryptocurrency Mike Novogratz
(Binance settlement net positive for cryptocurrency industry Mike Novogratz)
2023-11-30
3 វេទិកា វិនិយោគ Crypto Fasset បាន ផ្តល់ អាជ្ញា ប័ណ្ណ ប្រតិបត្តិ ការ នៅ ឌូបៃ
(Crypto investment platform Fasset granted operational license in Dubai)
2023-11-30
4 ជំនួសដោយ fee RBF បានពន្យល់
(Replace by fee RBF explained)
2023-11-30
5 Elon Musk ទៅ អ្នក ផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម ដែល ព្យាយាម ធ្វើ ឃាត X Go ញាក់ ខ្លួន ឯង
(Elon Musk to advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
6 នាយក ប្រតិបត្តិ ណេអូប៊ែង និយាយ ថា DeFi អាច ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ផ្លាស់ ប្តូរ បរទេស របស់ អាហ្វ្រិក
(DeFi could solve Africas foreign exchange problems neobank CEO says)
2023-11-30
7 រ៉ូប៊ីនេ ដើម្បី បញ្ឈប់ ការ ជួញ ដូរ ភាគ ហ៊ុន របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ទៅ ទី ផ្សារ អង់គ្លេស
(Robinhood to roll out US stock trading to the British market)
2023-11-30
8 ដឺ ហ្វី អាច ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ផ្លាស់ ប្តូរ បរទេស របស់ អាហ្វ្រិក នាយក ប្រតិបត្តិ ធនាគារ ថ្មី និយាយ ថា
(De Fi could solve Africas foreign exchange problems neo bank CEO says)
2023-11-30
9 ប្រាក់ ដុល្លារ ឌីជីថល កាណាដា មិន បាន ធ្វើ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ ទេ ទោះបី ជា មាន ការ យល់ ដឹង ខ្ពស់ ក៏ ដោយ
(Digital Canadian dollar fails to impress despite high awareness)
2023-11-30
10 អូស្ត្រាលី ព្យាយាម ម្តង ទៀត ដើម្បី ប្រយុទ្ធ នឹង ការ បោក បញ្ឆោត គ្រីប ក្នុង វិស័យ នា ពេល អនាគត
(Australia tries again to combat future sectors crypto scams)
2023-11-30
11 លោក Elon Musk ប្រាប់ អ្នក ផ្សាយ ពាណិជ្ជ កម្ម ដែល ព្យាយាម ធ្វើ ឃាត X Go ញាក់ ខ្លួន ឯង
(Elon Musk tells advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
12 12 ថ្ងៃ នៃ ការ គ្មាន ការងារ ធ្វើ ក្រោយ មក សាំ អាល់មេន បាន ត្រលប់ មក OpenAI វិញ ជា ផ្លូវ ការ
(12 days of unemployment later Sam Altman is officially back at OpenAI)
2023-11-30
13 Sam Altman ត្រឡប់ មក OpenAI វិញ ជា ផ្លូវ ការ នៅ ពេល ដែល Microsoft ចូល រួម ក្នុង ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល
(Sam Altman officially returns to OpenAI as Microsoft finally joins board)
2023-11-30
14 Sam Altman ត្រឡប់ មក វិញ ជា CEO OpenAI នៅ ពេល ដែល Microsoft ទទួល បាន កៅអី ក្តារ
(Sam Altman returns as OpenAI CEO as Microsoft gets board seat)
2023-11-30
15 Crypto exchange FTX ទទួលបាន nod to sell 873M of assets to repay creditors
(Crypto exchange FTX gets nod to sell 873M of assets to repay creditors)
2023-11-30
16 ការ ប្រកួត Bitcoin ETF ទទួល បាន ម៉ូដែល BlackRock ដែល ចូល ទី 13
(Bitcoin ETF race gets 13th entrant BlackRock revises ETF model)
2023-11-30
17 ប្រទេស ប្រេស៊ីល អាច នឹង ត្រូវ បង្កើន ពន្ធ លើ គ្រីប ដែល បាន កាន់ កាប់ នៅ ក្រៅ ប្រទេស ក្នុង ពេល ឆាប់ ៗ នេះ
(Brazilians may soon need to stump up taxes on crypto held abroad)
2023-11-30
18 ជាង 75 ប្រកួត ក្នុង ចំណោម ការ ប្រកួត Web3 បាន បរាជ័យ ក្នុង រយៈ ពេល ប្រាំ ឆ្នាំ ចុង ក្រោយ នេះ ខូអ៊ីនជីកូ
(Over 75 of Web3 games failed in last five years CoinGecko)
2023-11-30
19 ស្រាវជ្រាវអំពី dynamics នៃ ការ គ្រប់ គ្រង ទីផ្សារ មុន ពេល អ្នក លោត ចូល ក្នុង Bitcoin ETFs
(Research the dynamics of market manipulation before you jump in Bitcoin ETFs)
2023-11-30
20 តើ Sony និង Microsoft អាច នាំ យក blockchain ទៅ កាន់ កុងស៊ុល ល្បែង បាន ដែរ ឬ ទេ
(Can Sony and Microsoft bring blockchain to gaming consoles)
2023-11-29
21 កំហឹង ChatGPT wont និយាយ ថា slurs Q បំបែក ការ អ៊ិនគ្រីប 99 បណ្ដាញ ក្លែងក្លាយ AI Eye
(Outrage ChatGPT wont say slurs Q breaks encryption 99 fake web AI Eye)
2023-11-29
22 អនាគត CME Bitcoin បង្ហាញ ថា វិនិយោគិន លេង ល្បែង លើ តម្លៃ 40K BTC
(CME Bitcoin futures show investors betting on 40K BTC price)
2023-11-29
23 Binance នឹង បញ្ចប់ ការ គាំទ្រ សម្រាប់ BUSD stablecoin នៅ ខែ ធ្នូ
(Binance will end support for BUSD stablecoin in December)
2023-11-29
24 តុលាការ អេស្តូនី nixs ធ្វើ បត្យាប័ន ពី អ្នក បោកប្រាស់ គ្រីប ដែល ត្រូវ បាន ចោទ ប្រកាន់ ទៅ កាន់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក
(Estonian court nixes extradition of accused crypto scammers to US)
2023-11-29
25 អនុ លេខាធិការ រតនាគារ សហ រដ្ឋ អាមេរិក អំពាវនាវ ឲ្យ មាន ឧបករណ៍ បន្ថែម ដើម្បី អនុម័ត ក្រុម ហ៊ុន គ្រីប
(US Deputy Treasury Secretary calls for additional tools to sanction crypto firms)
2023-11-29
26 ការ ដេញ ថ្លៃ Square Enix កាលបរិច្ឆេទ Azuki DAO rebrands to Bean Nifty Newsletter
(Square Enix auction dates Azuki DAO rebrands to Bean Nifty Newsletter)
2023-11-29
27 អតីត ក្រុម ហ៊ុន គ្រីប អធិការបតី អង់គ្លេស Copper បាន ចាប់ ផ្តើម វេទិកា សន្តិ សុខ ដែល បាន កាត់ ទោស
(Former British Chancellors crypto firm Copper launches tokenized securities platform)
2023-11-29
28 ការ លក់ និង តម្លៃ NFT ត្រូវ បាន ជំរុញ ដោយ កង្វះ ខាត សំណាង និង សុទិដ្ឋិនិយម យោង តាម ការ សិក្សា ជា ច្រើន ។
(NFT sales and pricing are driven by luck scarcity and optimism according to multiple studies)
2023-11-29
29 ការវិភាគតម្លៃ 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX
(Price analysis 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX)
2023-11-29
30 SoFi Technologies ត្រូវបញ្ឈប់សេវាកម្ម crypto ដោយ Dec 19
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec 19)
2023-11-29
31 តម្លៃ Bitcoin បរាជ័យ 385K ការ បំបែក ដោយសារ GDP របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក បង្កើន ឥទ្ធិ ពល ដល់ ទុក្ខ វេទនា ចុះ ចត ដ៏ លំបាក របស់ Fed
(Bitcoin price fails 385K breakout as US GDP fuels Fed hard landing woes)
2023-11-29
32 BIS ណែ នាំ ធនាគារ កណ្តាល ឲ្យ រៀប ចំ ផែនការ ជា មុន សំរាប់ សន្តិ សុខ CBDC
(BIS advises central banks to plan in advance for CBDC security)
2023-11-29
33 ផាកកូស ទទួល បាន ការ អនុម័ត ជា គោល ការណ៍ ដើម្បី ចេញ នូវ ស្ថេរ ភាព នៅ អាប៊ូ ដាប៊ី
(Paxos receives in principle approval to issue stablecoins in Abu Dhabi)
2023-11-29
34 រឿង Crypto រឿង Charlie Shrem ប្រាប់ ពី របៀប ដែល គាត់ បាន ក្លាយ ជា មហា សេដ្ឋី Bitcoin
(Crypto Stories Charlie Shrem tells how he became a Bitcoin millionaire)
2023-11-29
35 រតនាគារ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម អ្នក លាយ គ្រីប ស៊ីនបាដ ដោយ ចោទ ប្រកាន់ ទំនាក់ទំនង កូរ៉េ ខាង ជើង
(US Treasury sanctions crypto mixer Sinbad alleging North Korea ties)
2023-11-29
36 SoFi Technologies ត្រូវបញ្ឈប់សេវាកម្ម crypto ដោយ Dec19
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec19)
2023-11-29
37 ហេតុអ្វី JSON LD សំខាន់សម្រាប់ Web3
(Why JSON LD matters for Web3)
2023-11-29
38 Iota បើក គ្រឹះ 100M Abu Dhabi សម្រាប់ ការ ពង្រីក មជ្ឈិម បូព៌ា
(Iota launches 100M Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
39 Wormhole តម្លើង 225M នៅតម្លៃ 25B
(Wormhole raises 225M at 25B valuation)
2023-11-29
40 AI ពិតប្រាកដប្រើករណីក្នុង crypto No 3 Smart contract audits cybersecurity
(Real AI use cases in crypto No 3 Smart contract audits cybersecurity)
2023-11-29
41 Poloniex ត្រៀម បន្ត ការ ដក ថយ ក្រោយ ការ hack 100M
(Poloniex prepares to resume withdrawals after 100M hack)
2023-11-29
42 Bitcoin NFT ផ្សារទំនើប Bioniq ការភ្នាល់រង្វិលជុំគោលដៅនៃការរំខានបណ្តាញ
(Bitcoin NFT marketplace Bioniq eyes lofty goal of alleviating network congestion)
2023-11-29
43 Santander តែងតាំង អ្នក ឃុំឃាំង crypto custodian Taurus ដើម្បី ការពារ របាយការណ៍ Bitcoin Ether
(Santander appoints crypto custodian Taurus to safeguard Bitcoin Ether Report)
2023-11-29
44 IOTA បើក គ្រឹះ អាប៊ូ ដាប៊ី ចំនួន 100 លាន សំរាប់ ការ ពង្រីក មជ្ឈិម បូព៌ា
(IOTA launches 100 million Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
45 នាយក ប្រតិបត្តិ Huddle01 ពន្យល់ ពី មូលហេតុ ដែល បច្ចេកវិទ្យា ទំនាក់ទំនង ត្រូវ តែ មាន សុជីវធម៌
(Huddle01 CEO explains why communications tech must be decentralized)
2023-11-29
46 Jack Dorsey ចង់ ធ្វើ ឲ្យ ការ រុក រក រ៉ែ Bitcoin មាន លក្ខណៈ សម រម្យ ជាមួយ នឹង ការ វិនិយោគ ថ្មី
(Jack Dorsey wants to decentralize Bitcoin mining with new investment)
2023-11-29
47 របៀប ដែល NFTs អាច ផ្លាស់ ប្តូរ ជីវិត ប្រចាំ ថ្ងៃ
(How can NFTs transform daily life)
2023-11-29
48 ក្រុម ហ៊ុន គ្រីប របស់ ចក្រ ភព អង់គ្លេស ទទួល បាន ការ ទូរស័ព្ទ ពី ក្រឡាចត្រង្គ ពន្ធ
(UK crypto hodlers get a call from the tax grinch)
2023-11-29
49 អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ជំរុញ ឲ្យ អនុវត្ត យ៉ាង ឆាប់ រហ័ស នូវ គោល នយោបាយ ប្លុកឆេន របស់ ប្រទេស នីហ្សេរីយ៉ា
(Stakeholder urges swift implementation of Nigerias blockchain policy)
2023-11-29
50 BIS Innovation Hub បង្ហាញគម្រោង CBDC ឯកជនរបស់ខ្លួន
(BIS Innovation Hub presents its private CBDC project)
2023-11-29

ព័ត៌មានអាមេរិក ដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើទីផ្សារ

នៅ ព័ត៌មាន ថ្ងៃ កាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា
1 ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 01:01
2 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 18:00
3 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 20:30
4 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 20:30
5 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 20:30
6 ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 01:01
7 របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 02:00
8 សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 20:30
9 សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 20:30
10 របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 22:30
11 អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:00
12 ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:00
13 សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:00
14 សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:30
15 របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
16 សន្ទស្សន៍​ការ​លក់​រាយ​ស្នូល និង​សន្ទស្សន៍​លក់​រាយ​ប្រចាំ​ខែ (Retail Sales m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
17 ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
18 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
19 របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 22:00
20 របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 22:30
21 សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 20:30
22 របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:15
23 អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:15
24 ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:45
25 ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:45
26 ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) 16-12-2023 04:00

កាក់ដែលបានមើលថ្មីៗនេះ

BTC 2x Flexible Leverage Index (Polygon) (btc2x-fli-p) XX Network (xx) MoonKat Finance (mkat) Cindicator (cnd) PolyShield (shi3ld) Radioreum (theradio) IDLE (idle) Travel Care (travel) Scolcoin (scol) Fluid USDC (fusdc)

កាក់ចៃដន្យពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យ

sUSD (susd)Bantu (xbn)Wing Finance (wing)Kvants AI (kvnt)Pepechain (pc)

Hashtags កាក់ទាក់ទងនឹងនិន្នាការពិភពលោក

#privacy #sport #healthcare #wellness #big data #pegged #domain #real estate #digital economy #solar energy
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000