ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)

កាក់ដែលទាក់ទងនឹង #financial-services


នៅ ឈ្មោះកាក់ ព័ត៌មានលម្អិត
1 ADA
Cardano (ada)
Cardano គឺ ជា វេទិកា ដែល មាន លក្ខណៈ សម រម្យ មួយ ដែល នឹង អនុញ្ញាត ឲ្យ មាន ការ ផ្ទេរ តម្លៃ ដែល អាច សរសេរ កម្មវិធី ស្មុគស្មាញ ក្នុង របៀប ដែល មាន សុវត្ថិភាព និង អាច ធ្វើ មាត្រដ្ឋាន បាន ។. វា គឺ ជា ច្រវាក់ មួយ ក្នុង ចំណោម ច្រវាក់ ដំបូង ដែល ត្រូវ បាន សាង សង់ នៅ ក្នុង ភាសា សរសេរ កម្ម វិធី ហាសខែល ដែល មាន សុវត្ថិភាព ខ្ពស់ ។. កាដាណូ កំពុង អភិវឌ្ឍ វេទិកា កិច្
Cardano is a decentralised platform that will allow complex programmable transfers of value in a secure and scalable fashion. It is one of the first blockchains to be built in the highly secure Haskell programming language. Cardano is developing a smart contract platform which seeks to deliver more advanced features than any protocol previously developed. It is the first blockchain platform to evolve out of a scientific philosophy and a researchf
2 XLM
Stellar (xlm)
បណ្តាញ Stellar ជា ប្រភព បើក ចំហ ចែក ចាយ និង ជា បណ្ដាញ សហគមន៍ ដែល ជា កម្ម សិទ្ធិ របស់ សហគមន៍ ដែល ប្រើ ដើម្បី សម្រួល ដល់ ការ ផ្ទេរ តម្លៃ ឆ្លង កាត់ ។. Stellar មាន គោល បំណង ជួយ សម្រួល ដល់ ការ ផ្ទេរ តម្លៃ ឆ្លង កាត់ មួយ ភាគ តូច នៃ ប៊ិច ខណៈ ដែល មាន បំណង ក្លាយ ជា ប្រព័ន្ធ ហិរញ្ញ វត្ថុ បើក ចំហ មួយ ដែល ផ្តល់ ឲ្យ ប្រជា ជន នូវ កម្រិត ចំណូល ទាំង អស់ ចូល ទៅ កាន់
The Stellar network is an open source, distributed, and community owned network used to facilitate crossasset transfers of value. Stellar aims to help facilitate crossasset transfer of value at a fraction of a penny while aiming to be an open financial system that gives people of all income levels access to lowcost financial services. Stellar can handle exchanges between fiatbased currencies and between cryptocurrencies. Stellar.org, the organiza
3 KAVA
Kava (kava)
កាវ៉ា គឺ ជា រទេះ រុញ DeFi Hub សម្រាប់ សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ និង កម្ម វិធី ហិរញ្ញ វត្ថុ ដែល មាន សុជីវធម៌ ។. Kava DeFi Hub ដំណើរការដូចធនាគារដែលមានសុជីវធម៌សម្រាប់ទ្រព្យសកម្មឌីជីថលដែលតភ្ជាប់អ្នកប្រើជាមួយផលិតផលដូចជា stablecoins, កម្ចី, និងគណនីដែលផ្តល់ការចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីពួកគេអាចធ្វើបានច្រើនជាងនិងរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមជាមួយទ្រព្យសកម្មឌីជីថលរបស់ពួកគេ...
Kava is a crosschain DeFi Hub for decentralized financial services and applications. The Kava DeFi Hub operates like a decentralized bank for digital assets connecting users with products like stablecoins, loans, and interestbearing accounts so that they can do more and earn more with their digital assets.
4 WAN
Wanchain (wan)
លោក Wanchain ព្យាយាម ភ្ជាប់ វត្តមាន ទៅ នឹង អនាគត តាម រយៈ ការ រុករក និង ការ អនុវត្ត បច្ចេកវិទ្យា blockchain។. វ៉ាន់ឆៃន មានបំណងកសាង "ធនាគារ" ដែលចែកចាយ។. ដូច ជា ធនាគារ បុរាណ គឺ ជា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៃ ក្របខ័ណ្ឌ ហិរញ្ញ វត្ថុ បច្ចុប្បន្ន វ៉ាន់ឆៃន ព្យាយាម កសាង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ថ្មី ដែល បាន ចែក ចាយ ទ្រព្យ សកម្ម ឌីជីថល ដើម្បី បង្កើត នូវ ការ កែ លម្អ គម្រ
Wanchain seeks to link the present to the future, through the exploration and implementation of blockchain technology. Wanchain aims to build a distributed “bank”. Just as traditional banks are the infrastructure of the current financial framework, Wanchain seeks to build a new, distributed infrastructure of digital assets to form an improved, modern framework an ambitious goal indeed.Wanchain connects and exchanges value between different block
5 KEY
SelfKey (key)
SelfKey ផ្តល់ ឲ្យ អង្គការ និង បុគ្គល ដែល មាន ភាព ជា ម្ចាស់ ពេញលេញ លើ អត្តសញ្ញាណ ឌីជីថល ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួកគេ ដោយ ផ្តល់ អំណាច ដល់ ពួកគេ ដើម្បី រក ឃើញ ភាព ឯកជន និង សេរីភាព បន្ថែម ទៀត។. SelfKey គឺជា ប្រព័ន្ធ អត្តសញ្ញាណ អធិបតេយ្យ ដែល ផ្អែក លើ blockchain ហើយ អាច ផ្តល់ នូវ ការ គ្រប់គ្រង និង គ្រប់គ្រង អត្តសញ្ញាណ ឌីជីថល ដល់ អ្នក ប្រើ ប្រាស់ ។. បន្ថែមពីនេ
SelfKey provides organizations and individuals with complete ownership over their own digital identity, empowering them to discover additional privacy and freedom. SelfKey is a selfsovereign identity system that is based on the blockchain and can provide control and management of digital identities to users. Additionally, users can utilize SelfKey to securely manage a crypto portfolio and instantly onboard immigration, cryptocurrency, and financi
6 STRAX
Stratis (strax)
Stratis គឺ ជា វេទិកា អភិវឌ្ឍន៍ Blockchain ដ៏ មាន ឥទ្ធិ ពល និង អាច បត់ បែន បាន ដែល បាន រចនា ឡើង សម្រាប់ តម្រូវ ការ នៃ អាជីវកម្ម សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ ពិភព លោក ពិត ប្រាកដ និង អង្គ ការ ផ្សេង ទៀត ដែល ចង់ អភិវឌ្ឍ សាក ល្បង និង ដាក់ ពង្រាយ កម្ម វិធី នៅ លើ ច្រវាក់ ។. Stratis ធ្វើ ឲ្យ ដំណើរ ការ អភិវឌ្ឍន៍ សាមញ្ញ យ៉ាង ខ្លាំង សម្រាប់ បង្កើត កម្មវិធី Blockchain និង
Stratis is a powerful and flexible Blockchain Development Platform designed for the needs of the real world financial services businesses and other organisations that want to develop, test and deploy apps on the blockchain. Stratis significantly simplifies the development process for creating Blockchain applications and accelerates the lifecycle for Blockchain development projects. Stratis private chain allows businesses to deploy their own custo
7 UTK
Utrust (utk)
វេទិកា Utrust អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ជំនួញ ទទួល យក រូបិយ ប័ណ្ណ ឌីជីថល ជា មធ្យោបាយ នៃ ការ បង់ ប្រាក់ ។. វា នាំ មក នូវ រូបិយ ប័ណ្ណ ឌីជីថល ដល់ អតិថិ ជន សំខាន់ ៗ ខណៈ ដែល ផ្តល់ នូវ ការ ការពារ អ្នក ទិញ ដែល អាច ទុក ចិត្ត បាន និង ភាព គួរ ឱ្យ ទុក ចិត្ត ដូច ជា វេទិកា ទូទាត់ បែប ប្រពៃណី បន្ថែម ទៀត ។. ងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូល API សម្រាប់ពាណិជ្ជករ និង UX ល្អបំផុតសម្រា
The Utrust platform allows merchants to accept digital currencies as a means of payment. It brings digital currencies to mainstream consumers, while providing a reliable buyer protection, and credibility like more traditional payment platforms. An easy to integrate API for merchants and a bestinclass UX for buyers. Utrust stands at the intersection of three highgrowth markets ecommerce, mobile payments and cryptocurrency, tackling a combined mul
8 XCN
Chain (xcn)
ច្រវ៉ាក់ គឺ ជា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ blockchain ពពក ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ អង្គ ការ កសាង សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ពី ដី ។. ច្រវ៉ាក់ បាន ដាក់ ចេញ នូវ Chain Core ដែល ជា ការ អនុញ្ញាត និង បើក ប្រភព blockchain និង Sequence ដែល ជា ផលិត ផល ledger របស់ វា ជា ផលិត ផល សេវា ។. អតិថិ ជន អាច ទទួល បាន ការ ថយ ចុះ និង បង់ ថ្លៃ ពាណិជ្ជ កម្ម ជាមួយ Chain Tokens XC
Chain is a cloud blockchain infrastructure that enables organizations to build better financial services from the ground up. Chain has launched Chain Core which is a permissioned and open source blockchain and Sequence, its ledger as a service product. Clients can receive discounts and pay for commercial fees with Chain Tokens XCN as well as participate in community protocol governance and access to premium features.
9 DFI
DeFiChain (dfi)
DeFiChain គឺជាវេទិកា blockchain ដែលមានលក្ខណៈសមរម្យ ដែលឧទ្ទិសដល់ការបើកសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានល្បឿនលឿន ឆ្លាតវៃ និងប្រកបដោយតម្លាភាព។. មិន ដូច គម្រោង DeFi ភាគ ច្រើន ផ្សេង ទៀត ដែល ត្រូវ បាន សាង សង់ នៅ លើ បណ្តាញ Ethereum DeFiChain ត្រូវ បាន សាង សង់ នៅ លើ bitcoin ជា ផ្នែក ខាង មុខ នៃ កម្ម វិធី ហើយ ត្រូវ បាន ភ្ជាប់ ទៅ នឹង bitcoin blockchain តាម រយៈ ឫស បញ្
DeFiChain is a decentralized blockchain platform dedicated to enable fast, intelligent, and transparent decentralized financial services. Unlike most of the other DeFi projects that are built on the Ethereum network, DeFiChain is built on bitcoin as a software fork, and is anchored to the bitcoin blockchain via merkle root every few minutes for maximum security DeFiChain is designed to be nonTuring complete to reduce smart contract errors extreme
10 USDP
Pax Dollar (usdp)
Pax Dollar USDP ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ដោយ Paxos ដែល ជា ក្រុម ហ៊ុន បច្ចេកវិទ្យា ហិរញ្ញ វត្ថុ នៅ ក្នុង បេសកកម្ម មួយ ដើម្បី ធ្វើ ទំនើប ហិរញ្ញ វត្ថុ ដោយ ប្រមូល ទ្រព្យ សកម្ម ក្នុង ល្បឿន អ៊ីនធឺណិត ។. ផាកសូស គឺ ជា ក្រុម ហ៊ុន រូបិយ ប័ណ្ណ និម្មិត ទី មួយ ដែល ទទួល បាន ធម្មនុញ្ញ ពី ក្រសួង សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ រដ្ឋ ញូវ យ៉ក ។. ក្នុង នាម ជា ក្រុម ហ៊ុន ទុក ចិត្ត លើ គោ
Pax Dollar USDP was created by Paxos, a financial technology company on a mission to modernize finance by mobilizing assets at the speed of the internet. Paxos was the first virtual currency company to receive a charter from the New York State Department of Financial Services. As a chartered limited purpose trust company with fiduciary powers under the Banking Law, Paxos is able to offer regulated services in the cryptoasset and virtual commoditi
11 PYTH
Pyth Network (pyth)
អ្វីទៅជាគម្រោងរបស់The Pyth Network គឺជាបណ្តាញ oracle ធំបំផុតនិងលឿនបំផុត។. Pyth ផ្តល់ជូនទិន្នន័យទីផ្សារពេលពិតប្រាកដទៅកាន់ dApps ហិរញ្ញវត្ថុ នៅទូទាំង 35+ blockchains និងផ្តល់ 350+ ការផ្តល់អាហារតម្លៃទាប នៅទូទាំង cryptocurrencies,equities,ETFs,FX pairs,និង commodities។ បណ្តាញ នេះ រួម មាន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដ៏ ធំ បំផុត មួយ ចំនួន របស់ ពិភព លោក ដែល ជា អ្នក
What is the project aboutThe Pyth Network is the largest and fastestgrowing firstparty oracle network. Pyth delivers realtime market data to financial dApps across 35+ blockchains and provides 350+ lowlatency price feeds across cryptocurrencies,equities,ETFs,FX pairs,and commodities.The network comprises some of the world’s largest exchanges,market makers,and financial services providers who contribute their own price data for use by smart contra
12 CUDOS
Cudos (cudos)
តើអ្វីទៅជា CUDOS CUDOS ដែលផ្តល់ថាមពលដល់បណ្តាញគណនាកូដកម្មដែលមានសុជីវធម៌ដែលនឹងអន្តរកម្មជាមួយប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី blockchain ច្រើនដើម្បីផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោម:1។. បណ្តាញ សុពលភាព ស្រទាប់ 1 ដែល បាន ទុក ចិត្ត ដែល បាន ស្ថាបនា ឡើង នៅ លើ ពិធីការ Tendermint Wasm ដែល ត្រូវ គ្នា សម្រាប់ កិច្ច សន្យា ឆ្លាត ត្រូវ ដាក់ ពង្រាយ នៅ លើ CUDOS ដោយ ប្រើ ភាសា ជំនាន់
What is CUDOS CUDOS powers a decentralised compute network that will interoperate with multiple blockchain ecosystems to provide the following benefits:1. Trusted layer 1 validator network built on the Tendermint protocol Wasm compatibility, for smart contracts to be deployed on CUDOS using nextgeneration languages so long as they compile to WebAssembly. I.e. Golang, Rust, Java etc.2. Crosschain or Horizontal interoperability thanks to the netwo
13 SCLP
Scallop (sclp)
Scallop គឺ ជា ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ដែល មាន លក្ខណៈ សម រម្យ ថ្មី មួយ ដែល បាន បង្កើត ឡើង ដើម្បី ផ្តល់ ឲ្យ អ្នក ប្រើប្រាស់ នូវ វិធី ដែល លឿន ជាង មុន និង មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព ជាង មុន ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង រូបិយ ប័ណ្ណ គ្រីប និង fiat ដោយ សុវត្ថិភាព នៅ កន្លែង តែ មួយ ។. Scallop គឺ ជា វេទិកា ដ៏ រឹង មាំ មួយ ដែល រួម បញ្ចូល សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ ដែល មាន លក្ខណៈ ត្រឹម ត្រូវ
Scallop is an innovative fintech decentralized ecosystem built to offer users a faster and more efficient way to securely manage crypto and fiat currencies in a single place. Scallop is a robust platform that combines decentralized financial services with banking features such as bank accounts, cards, remittance and much more to promote the general usage of crypto in daily life. Scallop’s mission is to bring digital assets into mainstream use an
14 SPA
Sperax (spa)
Sperax ដែល ជា ក្រុម ហ៊ុន blockchain ដែល មាន មូលដ្ឋាន នៅ Silicon Valleybased មាន គោល បំណង កសាង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែល គួរ ឲ្យ ទុក ចិត្ត មួយ សំរាប់ សេដ្ឋ កិច្ច ដែល មាន សុជីវធម៌ ដែល អាច ផ្តល់ នូវ ប្រសិទ្ធិ ភាព ភាព បត់ បែន និង ភាព អាត្មានិយម កាន់ តែ ច្រើន ជាង គំរូ សេដ្ឋ កិច្ច បែប ប្រពៃណី ។. Sperax ផ្តល់ នូវ ស្រទាប់ នៃ សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ នៅ ក្នុង ជង់ blo
Sperax, a Silicon Valleybased blockchain company, is aiming to build a trusted infrastructure for a decentralized economy that may provide far greater efficiency, flexibility and selfgovernance than the traditional economic model. Sperax provides a layer of financial services within the public blockchain stack through a native stablecoin and decentralized financial service providers.
15 VTHO
VeThor (vtho)
VeChain ក៏ ជា ប្រព័ន្ធ កិន ទ្វេ ដែល មាន VeChain Token VET និង VeThor Token THOR ។. អ្នក ប្រើប្រាស់ បណ្តាញ ត្រូវ បាន ផ្តល់ រង្វាន់ ជាមួយ អ្នក ចុង ក្រោយ នៅ ពេល ដែល ពួក គេ កាន់ អតីត ដែល ជា ករណី ជាមួយ NEO & GAS ផង ដែរ ។. VeChain Token អាច ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី ដាក់ ពង្រាយ កម្មវិធី នៅ លើ វេទិកា ដែល ជា VeThor អាច ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី បង់ ថ្លៃ កម្មវិធី ន
VeChain is also a dual token system consisting of VeChain Token VET and VeThor Token THOR. Network users are rewarded with the latter when they hold the former, which is also the case with NEO & GAS. The VeChain Token can be used to deploy applications on the platform where as VeThor can be used to pay for applications and other transactions over the network. VeChain claims that this economic model is better suited for enterprises than the one in
16 CHNG
Chainge Finance (chng)
Chainge គឺ ជា កម្មវិធី Defi តែ មួយ គត់ ដែល មាន គោល បំណង ផ្តល់ អំណាច ដល់ ប្រជា ជន មក ពី គ្រប់ ជ្រុង ទាំង អស់ នៃ ពិភព លោក ដើម្បី ក្លាយ ជា ធនាគារ ឌីជីថល ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ ។. ជាមួយនឹងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុស្វ័យប្រវត្តិរបស់ Chainge អ្នកប្រើប្រាស់នឹងមានការត្រួតពិនិត្យទាំងស្រុងលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេខណៈពេលដែលពួកគេរីករាយនឹងសេរីភាព 100% & សន្តិសុខ. បន
Chainge is a unique Defi app that aims to empower people from all corners of the world to become their own digital bank. With Chainge’s automated financial services, users will have complete control over their wealth while enjoying 100% freedom & security.In addition to the AMM Spot DEX users will discover the infinite potential behind The Future DEX and the Option DEX.
17 EM
Eminer (em)
Eminer មាន គោល បំណង ក្នុង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ " អត្រា hash " ទៅ ជា ការ ឆ្លង កាត់ ឌីជីថល ដែល មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព និង មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព ជាង មុន ដូច្នេះ ការ កំណត់ តម្លៃ ឡើង វិញ នៃ ឧស្សាហកម្ម រុក រក រ៉ែ និង បង្កើត វេទិកា សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ អត្រា ប្លុកឆេន ដែល រួម បញ្ចូល សេវា អត្រា ហាស សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ សេវា វិនិយោគ និង សេវា ព័ត៌មាន ។.
Eminer aims at transforming “hash rate” into a more efficient and circulating digital pass, thus redefining the value of the mining industry, and creating a blockchain hash rate financial service platform integrating hash rate services, financial services, investment services and information services.
18 BLD
Agoric (bld)
អ្នក អភិវឌ្ឍន៍ ដែល មាន អំណាច ក្នុង ការ សាង សង់ កិច្ច សន្យា ឆ្លាត ដែល មាន សុវត្ថិភាព យ៉ាង ងាយ ស្រួល មេនណេតឡូន បាន អញ្ជើញ អ្នក អភិវឌ្ឍន៍ ឲ្យ ចូល រួម ក្នុង ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ដែល កើន ឡើង របស់ យើង និង ទទួល បាន ព័ត៌មាន នៅ ក្នុង អត្ថ បទ ដែល កំពុង រីក ចម្រើន នៃ សេដ្ឋ កិច្ច ឌិហ្វ៊ី អាន អត្ថ បទ មុន គឺ ជា វេទិកា មួយ ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក អភិវឌ្ឍន៍ កសាង កិច្ច
kempowering Developers To Easily Build Secure Smart Contracts The Mainnetlaunch Invites Developers To Join Our Growing Ecosystem And Getinvolved In The Booming Defi Economy Read Article Agoric Is A Platform That Allows Developers To Build Smart Contracts With Hardened JavaScript. It also provides a library of reusable components and resources to help developers get their projects out the door quickly. It also allows them to connect their projects
19 BAX
BABB (bax)
BABB គឺ ជា ធនាគារ ពិភព លោក សម្រាប់ microeconomy ដែល ជា វេទិកា ធនាគារ ដ៏ សម រម្យ មួយ ដែល ផ្តល់ នូវ បច្ចេកវិទ្យា ប្លុកឆេន AI AI និង ជីវ ម៉ែត្រ ដើម្បី ផ្តល់ ឲ្យ នរណា ម្នាក់ ក្នុង ពិភពលោក នូវ ការ ចូល ដំណើរ ការ គណនី ធនាគារ របស់ ចក្រ ភព អង់គ្លេស សម្រាប់ សេវា ហិរញ្ញវត្ថុ peertopeer។. មាន មនុស្ស ២ ពាន់ លាន នាក់ នៅ លើ ពិភពលោក ដែល គ្មាន គណនី ធនាគារ ហើយ វា មិ
BABB is the World Bank for the microeconomy; a decentralised banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technologies to offer anyone in the world access to a UK bank account for peertopeer financial services. There are 2 billion people in the world without a bank account, and it’s not viable for the traditional banking system to serve them. BABB is a new approach using new technology to crowdsource financial services and compl
20 BHO
BHO Network (bho)
អ្វីទៅជា BHO Network BHO Network ត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅលើ BHO Chain BHC20 ជាសមាសធាតុគ្រឹះនិងសារសំខាន់នៃបណ្តាញ BHO នៅក្នុងការធ្វើអោយការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីពេញលេញ ដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យា blockchain។. បេសកកម្ម របស់ វេទិកា ប្លុកឆេន របស់ យើង គឺ ដើម្បី អនុញ្ញាត ឲ្យ មាន ការ បង្កើត ថ្មី ពី មិន ត្រឹម តែ គម្រោង ថ្មី ដែល មាន គំនិត ជោគ ជ័យ នៅ ក្នុង លំហ នេះ ប៉ុ
What is BHO Network BHO Network is built on BHO Chain BHC20 a foundational and critical component of the BHO Network in enabling the development of a complete ecosystem based on blockchain technology. Our blockchain platform’s mission is to enable innovations from not only new projects with breakthrough ideas in this space but also support any companies who see blockchain as a solution to achieve intensive margin from current operations. Additio
21 CTT
Cashtree Token (ctt)
បាន បង្កើត ឡើង ក្នុង ឆ្នាំ 2015 Cashtree បាន ពង្រឹង កេរ្តិ៍ ឈ្មោះ របស់ ខ្លួន ជាមួយ អ្នក ប្រើប្រាស់ ជាង 20 លាន នាក់ នៅ ក្នុង ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី ។. វា ផ្តល់ នូវ កម្មវិធី Android ទូរស័ព្ទ ចល័ត ដែល ងាយ ស្រួល ដែល អ្នក ប្រើ អាច បំពេញ ភារកិច្ច និង មើល ការ ផ្សាយ សម្រន់ ដើម្បី ប្រមូល រង្វាន់ តាម រយៈ គំរូ missiontoearn ។ ជាមួយ នឹង ការ បញ្ចូល គ្នា របស់ Cashtre
Established in 2015,Cashtree has solidified its reputation with over 20 million users in Indonesia. It provides a straightforward mobile Android application where users can complete tasks and watch ads to collect rewards via a missiontoearn model.With the Cashtree Token CTT integration,Cashtree is now paving the way for a broader blockchain experience. CTT isnt just a token but a shift towards a blockchaincentric business model,offering app users
22 EVRY
Evrynet (evry)
Evrynet កំពុង បង្កើត វេទិកា CeDeFi ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ កម្មវិធី សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ ផ្សេង ទៀត ត្រូវ បាន ស្ថាបនា ឡើង ។. ច្រវ៉ាក់ នេះ ប្រើ ការ យល់ ព្រម របស់ Tendermint និង ផ្តោត លើ ការ បង្កើត ច្រវ៉ាក់ ដែល មាន កម្រិត ខ្ពស់ អន្តរ ប្រតិបត្តិ ការ សុវត្ថិភាព និង គ្រប់ គ្រង ។. គម្រោង នេះ ផ្តោត តាម តំបន់ លើ តំបន់ អាស៊ី អាគ្នេយ៍ ដែល មាន ប្រជា ពលរដ្ឋ ដែល គ្មាន ធនា
Evrynet is creating a CeDeFi platform that allows other financial services applications to be built on. The chain uses Tendermint consensus and focuses on creating a highspeed, interoperable, secure and regulatorfriendly chain. The project is regionally focused on Southeast Asia which has over 435m unbanked/underbanked population and will look at ways to address the gap in financial services through launching several dApps in the future. The firs
23 GXA
Galaxia (gxa)
GALAXIAGXA មានគោលបំណងធ្វើ GALAXIA កសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលមានគុណធម៌ដើម្បីផ្តល់នូវបរិយាកាសវេទិកា blockchain web 3.0 ប្រកបដោយចីរភាពដោយផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មក្នុងតម្លៃទាបនិងការអនុវត្តដំណើរការលឿននិងតម្លាភាព។. GALAXIA ផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវប្រតិបត្តិការវេទិកាដែលរួមបញ្ចូលគ្នា, ការពង្រីកបណ្តាញ/offline នៃសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដ, និងដំណើរការប្រកបដោយតម្លាភាពតាមរ
GALAXIAGXA aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be a
24 MESA
metavisa (mesa)
MetaVisa គឺ ជា ពិធីការ Web 3.0 middleware ដែល បាន ស្ថាបនា ឡើង លើ Ethereum ក្នុង គោល បំណង ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រព័ន្ធ អត្តសញ្ញាណ និង ឥណទាន មាន សុជីវធម៌ នៅ ក្នុង Metaverse។. តាម រយៈ ពិធីការ MetaVisa អ្នក ប្រើ ប្រាស់ នឹង អាច បង្កើត កំណត់ ត្រា ឥណទាន អត្តសញ្ញាណ លើ រទេះ រុញ សម្រាប់ ប្រើ ប្រាស់ នៅ ទូទាំង ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ផ្សេងៗ។. ការ បង្ហាញ អត្តសញ្ញាណ បែប ន
MetaVisa is a Web 3.0 middleware protocol built on Ethereum with a purpose to decentralize identity and credit systems inside the Metaverse. Through the MetaVisa protocol, users will be able to establish onchain identity credit records for use across various ecosystems. Such identity displays are essential for transparency and trust in the metaverse, making it easier for DeFi, NFT, GameFi, DAO and other networks to serve their users better.MetaVi
25 PLB
Paladeum (plb)
តើអ្វីទៅជាគម្រោងរបស់With Paladeum Network,មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុស្មើភាព។. យើង មាន គម្រោង ធ្វើ បែប នេះ តាម រយៈ PLB Currency តែ មួយ គត់ របស់ យើង ។ អ្វី ដែល ធ្វើ ឲ្យ គម្រោង របស់ អ្នក មាន តែWe អនុវត្ត តម្លា ភាព ទន់ ខ្សោយ និង ចែក ចាយ តាម រយៈ ក្បួន ដោះ ស្រាយ ការ យល់ ព្រម របស់ Minerva នៃ ប្លុកឆេន សាធារណៈ ជំនាន់ ទី 3 និង ស្ថាបនា ការ ផ្ទុក
What is the project aboutWith Paladeum Network,everyone will receive equal access to financial services. We plan to do this through our unique PLB Currency.What makes your project uniqueWe implement stable and distributed ledger transparency through the Minerva consensus algorithm of the 3rd generation TrueChain public blockchain and build private data storage with Hyperledger Fabric and Hyperledger Sawtooth. With the fundamentals of Access,trans
26 SHA
Safe Haven (sha)
មូលនិធិ Safe Haven គឺជាវេទិកា B2B2C Decentralized ដែលគាំទ្រក្រុមហ៊ុន និងគម្រោង blockchain ជួយពង្រីកខ្លួនក្នុងបញ្ឈររបស់ពួកគេ។. យើង នឹង បើក វេទិកា និង ដំណោះស្រាយ បច្ចេកវិទ្យា របស់ យើង ដល់ សហគមន៍ អ្នក អភិវឌ្ឍន៍ សហគ្រិន មរតក និង អ្នក ជំនាញ ទុកចិត្ត និង ក្រុមហ៊ុន សេវា ហិរញ្ញវត្ថុ ដែល មាន ស្រាប់ ។.
Safe Haven Foundation is a Decentralized B2B2C Platform which supports companies and blockchain projects, aiding their expansion within their verticals. We will open our platform and tech solutions to the community, developers, entrepreneurs, inheritance and trust professionals, and existing financial services companies.
27 HYPE
Supreme Finance (hype)
ហិរញ្ញ វត្ថុ កំពូល បាន ចាប់ ផ្តើម ដំណោះ ស្រាយ ប្លុកឆេន ពេញលេញ ដែល ជា វេទិកា អ្នក ប្រើប្រាស់ ដែល មាន លក្ខណៈ ពេញលេញ /សេវា កម្ម ដើម្បី ត ភ្ជាប់ ជា cryptomuggles ជា ច្រើន ជាមួយ នឹង ផលិត ផល និង សេវា ជា ច្រើន អំពី Decentralized Finance DeFi GameFi ហើយ ឥឡូវ នេះ បាន ពង្រីក សេវា របស់ ខ្លួន ទៅ PlayToEarn P2E ដែល មិន អាច ចូល ដំណើរ ការ បាន NFTs និង metaverse ។
Supreme Finance has begun a complete blockchain solution that is a fullyintegrated userfriendly platform/service to connect as many cryptomuggles with the many products and services about Decentralized Finance DeFi, Game Finance GameFi and now extended its services to PlayToEarn P2E, nonfungible tokens NFTs, and the metaverse. Our initial goal was to make DeFi simple and easier to use to offer a better user experience for those who are intimidate
28 TRIBL
Tribal Token (tribl)
អាជីវកម្ម តូច ៗ SMBs គឺ ចាំបាច់ ចំពោះ សេដ្ឋ កិច្ច ទី ផ្សារ ដែល កំពុង អភិវឌ្ឍន៍ ដោយ ជួល កម្ម ករ ភាគ ច្រើន នៅ ទី ផ្សារ ដូច ជា អាមេរិក ឡាទីន ។. ទោះបី ជា មាន សារៈ សំខាន់ ផ្នែក សេដ្ឋ កិច្ច របស់ ពួក គេ SMBs ទី ផ្សារ ដែល កំពុង អភិវឌ្ឍន៍ ត្រូវ បាន បដិសេធ ជា ទៀងទាត់ នូវ សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ ដែល ពួក គេ ត្រូវការ ដើម្បី រីក ចម្រើន ។ កុលសម្ព័ន្ធ កំពុង ផ្លាស់ ប្តូរ
Smallandmedium businesses SMBs are essential to emerging market economies, employing the majority of workers in markets like Latin America. Despite their economic importance, emerging market SMBs are routinely denied the financial services they need to grow.Tribal is changing that paradigm. The Tribal Token TRIBL powers a robust financial ecosystem, including tools to help businesses earn exciting rewards, enjoy discounts, and enjoy smoother acce
29 TLC
Trillioner (tlc)
អ្វីទៅជាគម្រោងអំពីTrillioner Coin: ដំណោះស្រាយបញ្ឈប់មួយសម្រាប់ Crypto Banking.គម្រោង Trillioner crypto មានគោលបំណងដើម្បីបង្រួមគម្លាតរវាងហិរញ្ញវត្ថុប្រពៃណីនិងពិភព crypto ដោយផ្តល់ជូនសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទាំងគម្រោង crypto និងអ្នកប្រើប្រាស់ឯកជន។. នេះ នឹង រួម បញ្ចូល ការ ចូល ដំណើរ ការ ទៅ កាន់ ផលិត ផល របស់ យើង ព្រម ទាំង សេវា ធនាគារ និង ហិរញ្ញ វត្ថុ បែប
What is the project aboutTrillioner Coin: One stop solution for Crypto Banking.The Trillioner crypto project aims to bridge the gap between traditional finance and the crypto world by offering financial services for both crypto projects and private users. This will include access to our products as well as traditional fiat banking and financial services for blockchain businesses and individuals.What makes your project uniqueThe Trillioner project
30 WOID
WORLD ID (woid)
WOID គឺ ជា គម្រោង មួយ ដែល ចង់ ក្លាយ ជា សេដ្ឋ កិច្ច ឌីជីថល ដ៏ មាន ប្រជាប្រិយ ភាព បំផុត មួយ ។. វា មាន ដូច ជា ប្រព័ន្ធ អត្តសញ្ញាណ សេវា ធានា រ៉ាប់ រង ការ វិនិយោគ និង សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ និង បច្ចេកវិទ្យា បញ្ញា សិប្បនិម្មិត ។. ពួក គេ មាន ផែនការ សម្រាប់ អនាគត ដែល រួម មាន ការ ស្ថាបនា សហគមន៍ របស់ ពួក គេ ការ ចាប់ ផ្តើម ផលិត ផល និង សេវា ថ្មី និង ការ ឈាន ដល់ អ្ន
WOID is a project that wants to become one of the most popular digital economies. It has things like identity systems,insurance services,investment and financial services,and artificial intelligence technologies. They have a plan for the future that includes building their community,launching new products and services,and reaching millions of users.
31 DBABA
Alibaba Tokenized Stock Defichain (dbaba)
ប្លុក blockchain ដែលឧទ្ទិសដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាពរហ័សឆ្លាតវៃនិងតម្លាភាពអាចដំណើរការបានដោយមនុស្សគ្រប់គ្នានិងអាចដំណើរការនៅលើ Bitcoin...
A blockchain dedicated to fast, intelligent and transparent decentralized financial services, accessible by everyone, and enabled on Bitcoin.
32 DAMZN
Amazon Tokenized Stock Defichain (damzn)
ប្លុក blockchain ដែលឧទ្ទិសដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាពរហ័សឆ្លាតវៃនិងតម្លាភាពអាចដំណើរការបានដោយមនុស្សគ្រប់គ្នានិងអាចដំណើរការនៅលើ Bitcoin...
A blockchain dedicated to fast, intelligent and transparent decentralized financial services, accessible by everyone, and enabled on Bitcoin.
33 ACX
Apex Coin (acx)
អ្វី ដែល ជា ApexCoin អំពីApexCoin គឺ ជា កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ជា អ្នក ត្រួស ត្រាយ នៅ ក្នុង លំហ DeFi ដែល ជំរុញ ដោយ បេសកកម្ម ច្បាស់លាស់ មួយ ដើម្បី បដិវត្តន៍ របៀប ដែល បុគ្គល ចូល រួម ជាមួយ សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ ។. គម្រោង នេះ មាន គោល បំណង ដើម្បី ទប់ ស្កាត់ ភាព ខុស គ្នា រវាង ហិរញ្ញ វត្ថុ បែប ប្រពៃណី និង បច្ចេកវិទ្យា សម រម្យ ដោយ ផ្តល់ នូវ ឈុត ដ៏ ទូលំទូលាយ មួ
What is ApexCoin aboutApexCoin is a pioneering endeavor within the DeFi space,driven by a clear mission to revolutionize the way individuals engage with financial services. The project aims to bridge the gap between traditional finance and decentralized technologies,offering a comprehensive suite of DeFi solutions that empower users to take full control of their financial lives. Apex Coin utilizes Layer 2 solutions to overcome the scalability cha
34 DAAPL
Apple Tokenized Stock Defichain (daapl)
ប្លុក blockchain ដែលឧទ្ទិសដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាពរហ័សឆ្លាតវៃនិងតម្លាភាពអាចដំណើរការបានដោយមនុស្សគ្រប់គ្នានិងអាចដំណើរការនៅលើ Bitcoin...
A blockchain dedicated to fast, intelligent and transparent decentralized financial services, accessible by everyone, and enabled on Bitcoin.
35 ARDX
ArdCoin (ardx)
ArdCoin ARDX គឺ ជា កម្ម វិធី ស្មោះ ត្រង់ ដែល មាន ច្រវាក់ ថ្មី មួយ ដែល ត្រូវ បាន បញ្ចូល ទៅ ក្នុង កាបូប កំពូល ទូរស័ព្ទ ដៃ ដែល គាំទ្រ ដោយ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ហិរញ្ញ វត្ថុ ដែល មាន ស្រាប់ ដែល រួម មាន សេវា ធនាគារ អ្នក ផ្តល់ ធានា រ៉ាប់ រង ការ ផ្សព្វ ផ្សាយ ភាគ ហ៊ុន ធនាគារ វិនិយោគ និង មូលនិធិ ចូល និវត្តន៍ ។. Ard App ផ្តល់ នូវ ecommerce លើ កំពូល នៃ សេវា ហិរញ្
ArdCoin ARDX is an innovative blockchainbased loyalty program that has been integrated into a mobile super wallet which is backed by an existing financial infrastructure which includes banking services, insurance provider, stock brokerage, investment banking and a pension fund. Ard App offers ecommerce on top of financial services and is supported by a nationwide network of postal branches. ArdCoin will serve as a blockchainbased loyalty program
36 DARKK
ARK Innovation ETF Defichain (darkk)
ប្លុក blockchain ដែលឧទ្ទិសដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាពរហ័សឆ្លាតវៃនិងតម្លាភាពអាចដំណើរការបានដោយមនុស្សគ្រប់គ្នានិងអាចដំណើរការនៅលើ Bitcoin...
A blockchain dedicated to fast, intelligent and transparent decentralized financial services, accessible by everyone, and enabled on Bitcoin.
37 DIKO
Arkadiko (diko)
DIKO គឺ ជា ការ គ្រប់ គ្រង របស់ អាកដាឌីកូ ។. អាកាឌីកូ គឺ ជា វេទិកា ដែល មាន សុជីវធម៌ និង មិន មែន ជា ពាណិជ្ជ កម្ម ដែល សាង សង់ នៅ លើ កំពូល នៃ ប្លុក ស្តេក ដែល អ្នក ប្រើប្រាស់ អាច ចាក់ សោ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ដើម្បី ផ្លាស់ ប្តូរ ស្ថេរ ភាព USD ដើម របស់ ខ្លួន USDA ។. អាកាឌីកូ មាន បំណង សាង សង់ ប្រភេទ សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ ដ៏ ស្មុគស្មាញ ដែល បាន រក ឃើញ នៅ ក្នុង DeFi ជ
DIKO is the governance token of Arkadiko. Arkadiko is a decentralized and noncustodial platform built on top of the Stacks blockchain where users can lock assets in exchange for its native USD stablecoin, USDA. Arkadiko aims to build the kinds of complex financial services found in DeFi, with the security of Bitcoin. DIKO tokens give their holders governance rights and a say in the platform’s future.
38 BBANK
BaseBank (bbank)
អ្វី ដែល ជា គម្រោង អំពីBaseBank គឺ ជា វេទិកា ហិរញ្ញ វត្ថុ ដ៏ ទូលំទូលាយ មួយ ដែល បាន បង្កើត ឡើង ទាំង Base Mainnet និង Binance Smart Chain BSC ។. វាផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងច្រើន រួមទាំងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ការខ្ចី,ការផ្តល់ផលកសិកម្ម,ស្តេក,ស្តេក និងច្រើនទៀត។. ជាមួយ នឹង បច្ចេកវិទ្យា រក្សា ភាព ឯក ជន ដោយ ផ្អែក លើ zkRollups BaseBank ផ្តល់ ឲ្យ អ្នក
What is the project aboutBaseBank is a comprehensive decentralized finance DeFi platform built on both the Base Mainnet and Binance Smart Chain BSC. It offers a wide range of financial services,including lending,borrowing,yield farming,staking,and more. With privacypreserving technology based on zkRollups,BaseBank provides users with a secure and confidential ecosystem for managing their crypto assets.What makes your project uniqueBaseBank stands
39 BENYKE
Benyke Finance (benyke)
គម្រោង Defi មួយ ដែល មាន គោល បំណង ចម្លង សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ បែប ប្រពៃណី នៅ លើ វេទិកា វែបសាយត៍3 ។. Benyke Finance បង្កើតកម្មវិធីដែលមានសុជីវធម៌នៅលើ BNB Smart Chain BSC ដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ blockchain,ចូលទៅកាន់ការឧបត្ថម្ភ,ធានារ៉ាប់រង,សន្សំនិងវិនិយោគ។. ទាំង នេះ បន្ថែម ពី លើ សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ ដែល មាន សុជីវធម៌ ធម្មតា ដែល អាច ផ្លាស់ ប្តូរ អាង
A Defi project with the aim of replicating traditional financial services on the web3 platforms. Benyke Finance builds decentralized application on the BNB Smart Chain BSC to ease for the blockchain users,access to funding,insurance,saving and investing. These in addition to the conventional decentralized finance services which enables swapping,farming and staking pool.In a nutshell,we aim to combine the Defi tools and NFTs in our approach to bri
40 USDC.E
Bridged USDC (Polygon PoS Bridge) (usdc.e)
ការផ្លាស់ប្តូរ $1.7B ចេញ $1.6B Redeemed $0.1B Change in Circulation USDC គឺជាប្រាក់ដុល្លារឌីជីថល ឬស្តាតខូន ដែលជានិច្ចកាលអាចប្រើបាន ហើយអាចផ្ញើបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅជុំវិញពិភពលោក។. អ្នក អាច ផ្ទុក ប្រាក់ ដុល្លារ អាមេរិក របស់ អ្នក ដើម្បី ទទួល បាន USDC ដែល អ្នក អាច ប្រើ ដើម្បី បង់ ថ្លៃ ទំនិញ និង សេវា ឬ សន្សំ សំចៃ សម្រាប់ ពេល អនាគត ។. USDC ក៏ ត្រូវ បាន ប្រើប្
change $1.7B Issued $1.6B Redeemed $0.1B Change in Circulation                          USDC is a digital dollar,or stablecoin,that's always available and can be sent quickly around the world. You can upload your US dollars to get USDC,which you can use to pay for goods and services or save for the future. USDC is also used by developers to build apps and financial services with faster payments,lower fees and more access than before.
41 CIX
Centurion Invest (cix)
The Centurion Invest Token CIX គឺជា ERC20 deflation token and native to Centurion Invest ដែលផ្តល់អំណាចដល់ប្រព័ន្ធអេកូស៊ីអ៊ីស៊ីអិចទាំងមូល, ជាមួយនឹងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់និងអត្ថប្រយោជន៍នៅទូទាំងការបង់ប្រាក់,សេវាហិរញ្ញវត្ថុ,ប្រាក់រង្វាន់ភាពស្មោះត្រង់,referral bonuses,airdrops,high APY passive income staking,options,spot trading,margin trades,Visa crypto debi
The Centurion Invest Token CIX is an ERC20 deflationary token and native to Centurion Invest which powers the overall CIEx ecosystem,with utilities and benefits across payments,financial services,loyalty rewards,referral bonuses,airdrops,high APY passive income staking,options,spot trading,margin trades,Visa crypto debit card,ETF,NFTs,and derivatives.
42 CKC
ChikinCoin (ckc)
Chikin គឺជាទំព័រមុខនៃសង្គម chikinCoin CKC ដែលមានលក្ខណៈសមរម្យ, ChikinCoin CKC វាគឺជាកម្លាំងជំរុញ។. បច្ចុប្បន្ន ឈីគីន ជាង 26 ពាន់ លាន ក្បាល រស់ នៅ សម្លឹង មើល និង បរិភោគ ប៉ុន្តែ គ្មាន សត្វ ណា ម្នាក់ អាច ទទួល បាន សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ មូលដ្ឋាន ឡើយ ។.
Chikin is the front page of the decentralized chikin society, ChikinCoin CKC it is driving force. More than 26 billion chikin currently living, pecking and eating, and yet none of them have access to basic financial services.
43 CF
Coffeeswap (cf)
អ្វី ដែល ជា គម្រោង អំពីCoffeeSwap គឺ ជា វេទិកា ពាណិជ្ជ កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុ ដែល មាន សុជីវធម៌ ដែល សាង សង់ នៅ លើ បច្ចេកវិទ្យា ប្លុកឆេន ។. អ្វី ដែល ធ្វើ ឲ្យ គម្រោង របស់ អ្នក មាន តែ មួយ គត់ & # 160; ។ អ្វី ដែល បន្ទាប់ សម្រាប់ គម្រោង របស់ អ្នកWhat អាច ត្រូវ បាន ប្រើ សម្រាប់ វា ផ្តល់ នូវ សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ ជា ច្រើន រួម មាន ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្រព្យ សកម្ម និង ការ រ
What is the project aboutCoffeeSwap is a decentralized financial trading platform built on blockchain technology. What makes your project uniqueHistory of your project.What’s next for your projectWhat can your token be used for It offers a range of financial services,including asset trading and liquidity mining,providing users with higher returns and flexibility. Through integration with $CF,CoffeeSwap creates an efficient,secure,and transparent
44 DCOIN
Coinbase Tokenized Stock Defichain (dcoin)
ប្លុក blockchain ដែលឧទ្ទិសដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាពរហ័សឆ្លាតវៃនិងតម្លាភាពអាចដំណើរការបានដោយមនុស្សគ្រប់គ្នានិងអាចដំណើរការនៅលើ Bitcoin...
A blockchain dedicated to fast, intelligent and transparent decentralized financial services, accessible by everyone, and enabled on Bitcoin.
45 CDAO
CoreDaoSwap (cdao)
អ្វីទៅជាគម្រោងអំពីCoreDAO Swap គឺជា DEX ដែលរួមបញ្ចូលផ្នែកមុខងារជាច្រើន។. លក្ខណៈ ពិសេស របស់ វា គឺ របៀប ជំនួញ បញ្ជី សWhat ធ្វើ ឲ្យ ថូខឹន របស់ អ្នក អាច ត្រូវ បាន ប្រើ សម្រាប់ CoreDAO Swap គឺ ជា DEX ដែល រួម បញ្ចូល ផ្នែក មុខ ងារ ជា ច្រើន ។. លក្ខណៈរបស់វាគឺជារបៀបនៃការជួញដូរបញ្ជីស។. តាមរយៈការពិនិត្យលើគម្រោងដោយសហគមន៍ និងនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យហានិភ័យ CoreDAO
What is the project aboutCoreDAO Swap is a DEX that integrates multiple functional sections. Its characteristic is the whitelist transaction modeWhat makes yourWhat can your token be used for CoreDAO Swap is a DEX that integrates multiple functional sections. Its characteristic is the whitelist transaction mode. Through the review of projects by the community and CoreDAO Swap risk control department,special certification is given to thirdparty pr
46 CSTV2
CRYPTO STREET V2 (cstv2)
ផ្លូវ Crypto គឺជាវេទិកាហិរញ្ញវត្ថុ blockchain P2P ដែលផ្តោតលើការច្នៃប្រឌិតទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ blockchain ។. ផ្លូវ Crypto ផ្តល់ នូវ សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ ផ្សេង ៗ គ្នា ដោយ អាជីវកម្ម ចម្បង របស់ ខ្លួន កំពុង តែ មាន ស្តេក ការ វិនិយោគ និង ការ រុក រក រ៉ែ ។. បច្ចេកវិទ្យា សុវត្ថិភាព blockchain ដាច់ ដោយ ឡែក Hybrid អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ប្រើ រីករាយ នឹង ឧស្សាហកម្ម រុក រក
Crypto Street is a P2P blockchain financial platform that focuses on innovating blockchain financial market. Crypto Street provides diversified financial services,with its main business being staking,investment and mining. The exclusive blockchain security technology Hybrid allows users to enjoy true zerorisk blockchain mining industry.
47 DARC
Konstellation (darc)
Konstellation គឺ ជា ពិធី សារ ទី ផ្សារ មូលនិធិ ឆ្លង កាត់ រទេះ រុញ ដែល បាន បង្កើត ឡើង ដោយ Cosmos SDK ។. វា មាន គោល បំណង ក្នុង ការ ត ភ្ជាប់ មូលនិធិ ដោយ មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព និង សមាស ធាតុ ផ្សេង ៗ នៃ ឧស្សាហកម្ម គ្រប់ គ្រង ទ្រព្យ សកម្ម ជាមួយ វិនិយោគិន ។. Konstellation មាន បំណង ក្លាយ ជា មណ្ឌល ឧស្សាហកម្ម សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ សម្រាប់ Cosmos និង ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល
Konstellation is a decentralized crosschain capital markets protocol built with Cosmos SDK. It is aimed to efficiently connect funds and the various components of the asset management industry with investors. Konstellation intends to be the financial services industry hub for Cosmos and other blockchain ecosystems through strategic interblockchain communications. The network is powered by DARC tokens, which are required for the Konstellation netw
48 DEC
Decentr (dec)
Decentr អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បង្កើត, ការប្រើឡើងវិញនិងផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅលើបណ្ដាញតាមរយៈកម្មវិធីរុករក/ការពង្រីកកម្មវិធីរុករកដែលមានសុវត្ថិភាពនិងឈុតនៃឧបករណ៍ dFintech។. រូប ភាព " ទិន្នន័យ " របស់ Decentr មាន ន័យ ថា អ្នក ប្រើប្រាស់ មើល ឃើញ ការ ថយ ចុះ ដែល ទាក់ ទង នឹង តម្លៃ នៃ ផលិត ផល និង សេវា ដែល បាន ទិញ តាម អនឡាញ តាម រយៈ Decentr និង
Decentr is allows users to generate, reuse and exchange high quality data online via a secure browser/browser extension and suite of dFintech tools. Decentr’s “dataasvalue” paradigm means users see a correlated decrease in the cost of products and services bought online, via Decentr and our “dPay” system, while at the same providing superior APR’s on consumer crypto loans made via users dWallet and Decentr’s consumer crypto dLoan features. This
49 DUSD
Decentralized USD (dusd)
ប្លុក blockchain ដែលឧទ្ទិសដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាពរហ័សឆ្លាតវៃនិងតម្លាភាពអាចដំណើរការបានដោយមនុស្សគ្រប់គ្នានិងអាចដំណើរការនៅលើ Bitcoin...
A blockchain dedicated to fast, intelligent and transparent decentralized financial services, accessible by everyone, and enabled on Bitcoin.
50 DEFX
DeFinity (defx)
DeFinity គឺ ជា ការ ផ្លាស់ ប្តូរ DeFi ដែល មាន លក្ខណៈ សម រម្យ ដែល មាន ជំនាញ ក្នុង ការ ជួញ ដូរ FX បែប ប្រពៃណី និង ឌីជីថល តាម រយៈ កិច្ច សន្យា ឆ្លាត ដោយ ផ្តោត លើ ការ ផ្តល់ នូវ ការ ដោះ ស្រាយ ពេល វេលា ពិត ប្រាកដ និង ការ សម្អាត សម្រាប់ ការ ជួញ ដូរ FX ។ ដោយ មាន អំណាច នៃ ការ សម្រប សម្រួល ជាមួយ សហគមន៍ អ្នក ផ្សព្វ ផ្សាយ បែប ប្រពៃណី និង អ្នក ផ្តល់ វត្ថុ រាវ វា
DeFinity is a decentralised DeFi exchange, specialised to trade traditional and digital FX via smart contracts, with a focus to provide realtime settlement and clearing for spot FX trading.Bridging the power of decentralisation with a traditional broker and liquidity provider community, it is specifically tailored and geared towards the future support of CBDC’s central bank digital currencies and decentralised financial services for FX.
51 DFS
Defis Network (dfs)
បេសកកម្ម របស់ បណ្តាញ DeFis គឺ ដើម្បី ស្ថាបនា បណ្តាញ ហិរញ្ញ វត្ថុ បើក ចំហ ដោយ ផ្អែក លើ បច្ចេកវិទ្យា blockchain ។. វា អាច ឲ្យ មនុស្ស ទូទាំង ពិភព លោក រីករាយ នឹង សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ ដែល មាន សុវត្ថិភាព និង ស្មើ គ្នា ។ នៅ ក្នុង DeFis Swap អ្នក ប្រើប្រាស់ អាច បង្កើត គូ ពាណិជ្ជ កម្ម ដោយ សេរី រវាង រូបិយ ប័ណ្ណ ទាំង ពីរ និង ចាក់ វត្ថុ រាវ ដើម្បី សាង សង់ ទី ផ្សា
DeFis Network’s mission is to build an open financial network based on blockchain technology. It enables people worldwide to enjoy safe and equal financial services. In DeFis Swap, users can freely create trading pairs between any two currencies and inject liquidity to build an effective exchange market. According to their proportion of the injected liquidity funds, liquidity providers share the transaction fee revenues generated by the transacti
52 DEK
DekBox (dek)
DekBox គឺ ជា វេទិកា បរិស្ថាន Defi សម្រាប់ ប្រាក់ ចំណូល រួម គ្នា ដែល បង្កើត ឡើង ដោយ អ្នក អភិវឌ្ឍ សហគមន៍ បច្ចេកទេស ពិភព លោក ដែល មាន ចិត្ត រំភើប ចំពោះ DeFi ។. ជាមួយ នឹង ការ បញ្ចប់ ការ ដាក់ ពង្រាយ រទេះ រុញ នៃ ច្រវ៉ាក់ BSC និង ច្រវ៉ាក់ សាធារណៈ ផ្សេង ទៀត ក្រុម បច្ចេកទេស DekBox បាន ប្តេជ្ញា ចិត្ត ផ្តល់ សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ DeFi ដូច ជា ការ រុក រក វត្ថុ រាវ កា
DekBox is a Defi ecological platform for aggregated Revenue jointly created by the global technical community developers who are enthusiastic about DeFi. With the completion of crosschain deployment of BSC chain and other public chain, DekBox technical team is committed to providing onestop DeFi financial services such as liquidity mining, swap, crosschain lending, synthetic asset circulation, NFT auction and crosschain bridge with leading techno
53 DEUS
DEUS Finance (deus)
DEUS Finance គឺជាទីផ្សារសម្រាប់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានសមធម៌ ដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់អ្នកដទៃក្នុងការកសាងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយ DEUS DAO។. ឧបករណ៍ បែប នេះ រួម មាន វេទិកា ពាណិជ្ជ កម្ម ភាគ ហ៊ុន សំយោគ ជម្រើស និង ការ ជួញ ដូរ អនាគត ។.
DEUS Finance is a marketplace for decentralized financial services, where the infrastructure for others to build financial instruments is provided by the DEUS DAO. Such instruments include synthetic stock trading platforms, options, and futures trading.
54 DIN
Dinero (din)
Dinero គឺជារូបិយប័ណ្ណឌីជីថលថ្មីមួយ, ដោយផ្អែកលើ Bitcoin And Dash, ដែលវាបើកការបង់ប្រាក់អនាមិក, ការបង់ប្រាក់ភ្លាមៗទៅនរណាម្នាក់, គ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោក.. Dinero ប្រើ បច្ចេកវិទ្យា PeerToPeer ដើម្បី ប្រតិបត្តិការ ជាមួយ គ្មាន អាជ្ញាធរ កណ្តាល ៖ ការគ្រប់គ្រង ជំនួញ និង ការចេញ ប្រាក់ ត្រូវ បាន អនុវត្ត រួម គ្នា ដោយ The Network.DINERO's VISION" យើង ចង់ ឲ្យ
Dinero is A New Digital Currency, Based On Bitcoin And Dash, That Enables Anonymous, Instant Payments To Anyone, Anywhere In The World. Dinero Uses PeerToPeer Technology To Operate With No Central Authority: Managing Transactions And Issuing Money Are Carried Out Collectively By The Network.DINERO’s VISION“We want to enable everybody to easily conduct financial transactions with anybody they choose with ease, privacy and dignity without the need
55 DOGAI
Dogai (dogai)
$DOGAI គឺជារូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងទាំងស្រុងដើម្បីធ្វើបដិវត្តន៍អំពីរបៀបដែល AI និង crypto ធ្វើការរួមគ្នាដោយការកសាងឧបករណ៍ច្នៃប្រឌិតនិងមានប្រយោជន៍។ ដោយ ការ បញ្ចូល អំណាច នៃ បញ្ញា សិប្បនិម្មិត ជាមួយ បច្ចេកវិទ្យា blockchain $DOGAI ព្យាយាម ផ្ដល់ ឲ្យ សហគមន៍ Crypto នូវ ការ សម្រេច ចិត្ត ថ្មី ៗ ធ្វើ ឧបករណ៍ ជំនួយ។. ការបើក $DOGAI គឺជាជំហានសំខាន់មួយឆ
$DOGAI is a digital currency created exclusively to revolutionize the way AI and crypto work together by building innovative and useful tools.By combining the power of artificial intelligence with blockchain technology,$DOGAI seeks to provide the Crypto community with innovative decision making assistance tools. The launch of $DOGAI is a significant step forward in the future of financial technology and the way we manage our money.$DOGAI is devel
56 DTSLA
Tesla Tokenized Stock Defichain (dtsla)
ប្លុក blockchain ដែលឧទ្ទិសដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាពរហ័សឆ្លាតវៃនិងតម្លាភាពអាចដំណើរការបានដោយមនុស្សគ្រប់គ្នានិងអាចដំណើរការនៅលើ Bitcoin...
A blockchain dedicated to fast, intelligent and transparent decentralized financial services, accessible by everyone, and enabled on Bitcoin.
57 DXD
DXdao (dxd)
DXdao គឺ ជា ក្រុម រួម មួយ ដែល សាង សង់ និង គ្រប់ គ្រង ផលិត ផល និង សេវា ដែល មាន សុជីវធម៌ ។. ឈុតផលិតផលបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនមានលក្ខណៈពិសេសដូចជា Omen ដែលជាទីផ្សារព្យាករណ៍, Swapr, អភិបាលកិច្ចមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន AMM, Mesa, ធន់នឹង DEX, និង Rails, ច្រកបង់ប្រាក់ Layer 2។. DXdao ប្រើ ប្រព័ន្ធ អភិបាល កិច្ច ដែល មាន កេរ្តិ៍ ឈ្មោះ មាន ន័យ ថា អំណាច បោះ ឆ្នោត គឺ ម
DXdao is a collective that builds and governs decentralized products and services. Its current product suite features Omen, a prediction market; Swapr, a governanceenabled AMM; Mesa, a frontrunning resistant DEX; and Rails, a Layer 2 payment portal. DXdao uses a reputationbased governance system; meaning that voting power is nontransferrable and cannot be bought. DXD is an ERC20 token that powers the DXdao ecosystem and has a claim on a share of
58 DEEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (deem)
ប្លុក blockchain ដែលឧទ្ទិសដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាពរហ័សឆ្លាតវៃនិងតម្លាភាពអាចដំណើរការបានដោយមនុស្សគ្រប់គ្នានិងអាចដំណើរការនៅលើ Bitcoin...
A blockchain dedicated to fast, intelligent and transparent decentralized financial services, accessible by everyone, and enabled on Bitcoin.
59 EVA
Evanesco Network (eva)
EVA ផ្តល់ នូវ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បណ្តាញ ដែល មាន លក្ខណៈ សម រម្យ បត់ បែន និង មាន សុវត្ថិភាព សម្រាប់ ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល អ៊ិនគ្រីប ដែល ផ្តល់ នូវ ផលិត ផល ឯក ជន ភាព របស់ កង ទ័ព ជើង ទឹក ងាយ ស្រួល និង បង្រួប បង្រួម សម្រាប់ ច្រវ៉ាក់ ជា ច្រើន ។. នៅក្នុង អេកូឡូស៊ី ចម្រុះ , EVA បាន បំពេញ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ទ្រព្យ សកម្ម ឯកជន ដែល អាច ធ្វើ មាត្រដ្ឋាន បាន , កិ.. ជាលទ
EVA provides a decentralized, flexible, and secure network infrastructure for the encryption ecosystem, which provides an easytouse and unified security fortress privacy protocol layer middleware product for multiple chains. In the multichain ecology, EVA completes a scalable, highefficiency, heterogeneous crosschain privacy asset agreement. As a result, EVA can provide safe, reliable, and efficient network access and encrypted financial services
60 EVY
EveryCoin (evy)
វេទិកា Aaron គឺជាវេទិកាហិរញ្ញវត្ថុថ្មីមួយដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវ coinTabiPay ដែលមានស្ថេរភាពជាមួយនឹងសារធាតុរាវដែលមានតម្លៃ coinEveryCoin ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃល្បឿន blockchain និងភាពប្រែប្រួលខ្ពស់នៃ cryptocurrency។. យើង បាន កំណត់ សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ ឡើង វិញ និង បាន ផ្លាស់ ប្តូរ រូប ភាព នេះ ។. សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ នឹង ត្រូវ បាន ផ្លាស់ ប្តូរ ពី ប្រព័ន្ធ ដែល បាន
The Aaron Platform is a new financial platform that combines stable coinTabiPay with fluid value coinEveryCoin to solve the problems of blockchain speed and high variability of cryptocurrency. We have redefined financial services and changed the paradigm. Financial service will be transformed from a previous strictly graded, exclusively centralized systems to a decentralized, comprehensive and scalable systems.
61 DFB
Facebook Tokenized Stock Defichain (dfb)
ប្លុក blockchain ដែលឧទ្ទិសដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាពរហ័សឆ្លាតវៃនិងតម្លាភាពអាចដំណើរការបានដោយមនុស្សគ្រប់គ្នានិងអាចដំណើរការនៅលើ Bitcoin...
A blockchain dedicated to fast, intelligent and transparent decentralized financial services, accessible by everyone, and enabled on Bitcoin.
62 FINANCEAI
Finance AI (financeai)
Finance AI គឺជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមួយដែលប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីដំណើរការនិងវិភាគទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងច្រើន។. វា បញ្ចូល AI និង ការ រៀន សូត្រ ម៉ាស៊ីន ជាមួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ បែប ប្រពៃណី ដើម្បី ផ្តល់ សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ កម្រិត ខ្ពស់ រួម មាន ដំបូន្មាន វិនិយោគ វេទិកា ចារកម្ម ពាណិជ្ជ កម្ម និង ការ វិភាគ ហានិភ័យ ។ Finance AI តំណាង ឲ្យ បច្ចេកវិទ្យា អនាគត
Finance AI is an innovative technology that utilizes artificial intelligence to process and analyze large amounts of financial data. It merges AI and machine learning with traditional finance to offer advanced financial services,including investment advice,Intelligence Platform,trading,and risk analysis.Finance AI represents a futuristic technology that leverages the power of artificial intelligence to unlock the full potential of financial data
63 FWT
Freeway (fwt)
FreewayTokens FWT គឺ ជា ថូខឹន ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ ដើម សម្រាប់ ផ្លូវ ហាយវ៉េ ហ្វ្រីវ៉េ កំពុង ធ្វើ បេសកកម្ម ដើម្បី បដិវត្តន៍ ឧស្សាហកម្ម សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ ដោយ ធ្វើ ឲ្យ ហិរញ្ញ វត្ថុ កាន់ តែ ផ្តល់ រង្វាន់ ដល់ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ។.
FreewayTokens FWT are the native utility tokens for Freeway Freeway is on a mission to revolutionise the financial services industry by making finance more rewarding for everyone.


កាក់ជួញដូរច្រើនបំផុត


(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ 1 ម៉ោង)
នៅ ពី គឺ ($US) ចំណូល ($)
1 BTC 41,862.00 1,750,591,799.85
3 ETH 2,241.41 911,487,820.77
4 ARS 1,019.60 810,247,487.40
5 SOL 69.19 665,177,605.26
6 AVAX 35.43 460,707,637.97
7 FDUSD 1.00 333,482,690.55
8 DOGE 0.10 285,316,792.63
9 XRP 0.62 275,598,780.00
10 JTO 3.05 246,503,437.59
11 LUNC <0.01 218,810,165.61
12 ADA 0.55 204,212,810.97
13 ORDI 47.93 193,497,905.27
14 LINK 14.94 163,676,252.03
15 USTC 0.04 142,723,402.80
16 LUNA 1.02 137,556,008.81
17 MATIC 0.86 132,660,866.54
18 OP 2.13 125,952,401.63
20 TIA 9.88 113,797,924.94
21 MEME 0.03 105,264,053.15
23 RUNE 6.02 101,022,724.86
24 INJ 22.06 89,657,954.72
25 NEAR 2.33 72,470,011.97
26 SAND 0.51 70,183,995.46
27 LTC 73.22 64,837,576.51
28 SNX 4.34 59,040,952.96
29 PEPE <0.01 58,548,152.67
30 EGLD 64.46 57,756,443.70
31 GALA 0.03 57,446,066.70

កាក់ជាមួយនឹងតម្លៃកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស


(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ 1 នាទី)
នៅ ពី គឺ ($US) ច្រើនទៀត (%)
1 QI 0.03
+97.27
2 COMBO 0.97 +21.33
3 AMP <0.01 +19.44
4 INJ 22.06 +16.34
5 CTXC 0.38 +16.06
6 BEAMX 0.02 +10.68
7 SNX 4.34 +7.42
8 DEXE 5.18 +7.23
9 RAY 0.72 +6.80
10 POWR 0.38 +6.38
11 AVAX 35.43 +6.11
12 JOE 0.69 +6.00
13 XEC <0.01 +4.72
14 CHESS 0.23 +4.59
15 LUNA 1.02 +4.47
16 IMX 1.99 +4.13
17 POND 0.01 +3.30
18 TIA 9.88 +3.15
19 ELF 0.69 +2.29
20 BLZ 0.29 +1.85
21 CRV 0.70 +1.79
22 POLS 0.72 +1.01
23 RARE 0.13 +0.95
24 BTTC <0.01 +0.76
25 MINA 0.82 +0.73
26 ICP 5.52 +0.44
27 OSMO 0.81 +0.39
28 PYR 6.85 +0.06
29 USDP 1.00 +0.02

តម្លៃកាក់កំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។


(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ 1 នាទី)
នៅ ពី គឺ ($US) កាត់បន្ថយ (%)
1 OG 5.29 -16.52
2 JTO 3.05 -13.13
3 MEME 0.03 -12.68
4 UNFI 7.34 -12.53
5 ZRX 0.38 -12.51
6 RSR <0.01 -12.39
7 ENJ 0.32 -12.23
8 KP3R 74.50 -11.95
9 XVS 9.53 -11.76
10 LINA 0.01 -11.54
11 KAVA 0.77 -11.16
12 PHA 0.11 -11.14
13 WIN <0.01 -10.98
14 ID 0.27 -10.95
15 KEY <0.01 -10.95
16 FLOW 0.77 -10.91
17 QTUM 3.16 -10.88
18 BEL 0.69 -10.84
19 ILV 100.10 -10.71
20 SKL 0.04 -10.39
21 NKN 0.11 -10.28
22 SEI 0.24 -10.27
23 ALPACA 0.18 -10.23
24 BADGER 3.93 -10.20
25 1INCH 0.37 -10.20
26 FTM 0.37 -10.19
27 ANKR 0.03 -10.15
28 BLUR 0.48 -10.14
29 ACH 0.02 -10.09
30 TLM 0.02 -10.08

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
74
Greed

Bitcoin's long and short positions ratio.

?
នៅ Name គឺ ($US) Ratio:

Short!

1 Binance 1,169,912,357
48.8%
51.2%
2 Bybit 672,566,892
41.95%
58.05%
3 OKX 630,620,464
48.29%
51.71%
4 Bitget 192,700,147
45.45%
54.55%
5 Deribit 57,354,470
46.21%
53.79%
6 Bitmex 45,471,854
45.14%
54.86%
7 dYdX 40,826,340
39.2%
60.8%
8 BingX 29,129,019
51.95%
48.05%
9 CoinEx 5,819,040
45.13%
54.87%
10 Bitfinex 3,249,628
44.8%
55.2%

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
នៅ ព័ត៌មាន កាលបរិច្ឆេទ
1 រ៉ូប៊ីនេ ដើម្បី បញ្ឈប់ ការ ជួញ ដូរ ភាគ ហ៊ុន របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក នៅ ក្នុង ទី ផ្សារ អង់គ្លេស
(Robinhood to roll out US stock trading in British market)
2023-11-30
2 Binance settlement net វិជ្ជមាន សម្រាប់ ឧស្សាហកម្ម cryptocurrency Mike Novogratz
(Binance settlement net positive for cryptocurrency industry Mike Novogratz)
2023-11-30
3 វេទិកា វិនិយោគ Crypto Fasset បាន ផ្តល់ អាជ្ញា ប័ណ្ណ ប្រតិបត្តិ ការ នៅ ឌូបៃ
(Crypto investment platform Fasset granted operational license in Dubai)
2023-11-30
4 ជំនួសដោយ fee RBF បានពន្យល់
(Replace by fee RBF explained)
2023-11-30
5 Elon Musk ទៅ អ្នក ផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម ដែល ព្យាយាម ធ្វើ ឃាត X Go ញាក់ ខ្លួន ឯង
(Elon Musk to advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
6 នាយក ប្រតិបត្តិ ណេអូប៊ែង និយាយ ថា DeFi អាច ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ផ្លាស់ ប្តូរ បរទេស របស់ អាហ្វ្រិក
(DeFi could solve Africas foreign exchange problems neobank CEO says)
2023-11-30
7 រ៉ូប៊ីនេ ដើម្បី បញ្ឈប់ ការ ជួញ ដូរ ភាគ ហ៊ុន របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ទៅ ទី ផ្សារ អង់គ្លេស
(Robinhood to roll out US stock trading to the British market)
2023-11-30
8 ដឺ ហ្វី អាច ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ផ្លាស់ ប្តូរ បរទេស របស់ អាហ្វ្រិក នាយក ប្រតិបត្តិ ធនាគារ ថ្មី និយាយ ថា
(De Fi could solve Africas foreign exchange problems neo bank CEO says)
2023-11-30
9 ប្រាក់ ដុល្លារ ឌីជីថល កាណាដា មិន បាន ធ្វើ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ ទេ ទោះបី ជា មាន ការ យល់ ដឹង ខ្ពស់ ក៏ ដោយ
(Digital Canadian dollar fails to impress despite high awareness)
2023-11-30
10 អូស្ត្រាលី ព្យាយាម ម្តង ទៀត ដើម្បី ប្រយុទ្ធ នឹង ការ បោក បញ្ឆោត គ្រីប ក្នុង វិស័យ នា ពេល អនាគត
(Australia tries again to combat future sectors crypto scams)
2023-11-30
11 លោក Elon Musk ប្រាប់ អ្នក ផ្សាយ ពាណិជ្ជ កម្ម ដែល ព្យាយាម ធ្វើ ឃាត X Go ញាក់ ខ្លួន ឯង
(Elon Musk tells advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
12 12 ថ្ងៃ នៃ ការ គ្មាន ការងារ ធ្វើ ក្រោយ មក សាំ អាល់មេន បាន ត្រលប់ មក OpenAI វិញ ជា ផ្លូវ ការ
(12 days of unemployment later Sam Altman is officially back at OpenAI)
2023-11-30
13 Sam Altman ត្រឡប់ មក OpenAI វិញ ជា ផ្លូវ ការ នៅ ពេល ដែល Microsoft ចូល រួម ក្នុង ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល
(Sam Altman officially returns to OpenAI as Microsoft finally joins board)
2023-11-30
14 Sam Altman ត្រឡប់ មក វិញ ជា CEO OpenAI នៅ ពេល ដែល Microsoft ទទួល បាន កៅអី ក្តារ
(Sam Altman returns as OpenAI CEO as Microsoft gets board seat)
2023-11-30
15 Crypto exchange FTX ទទួលបាន nod to sell 873M of assets to repay creditors
(Crypto exchange FTX gets nod to sell 873M of assets to repay creditors)
2023-11-30
16 ការ ប្រកួត Bitcoin ETF ទទួល បាន ម៉ូដែល BlackRock ដែល ចូល ទី 13
(Bitcoin ETF race gets 13th entrant BlackRock revises ETF model)
2023-11-30
17 ប្រទេស ប្រេស៊ីល អាច នឹង ត្រូវ បង្កើន ពន្ធ លើ គ្រីប ដែល បាន កាន់ កាប់ នៅ ក្រៅ ប្រទេស ក្នុង ពេល ឆាប់ ៗ នេះ
(Brazilians may soon need to stump up taxes on crypto held abroad)
2023-11-30
18 ជាង 75 ប្រកួត ក្នុង ចំណោម ការ ប្រកួត Web3 បាន បរាជ័យ ក្នុង រយៈ ពេល ប្រាំ ឆ្នាំ ចុង ក្រោយ នេះ ខូអ៊ីនជីកូ
(Over 75 of Web3 games failed in last five years CoinGecko)
2023-11-30
19 ស្រាវជ្រាវអំពី dynamics នៃ ការ គ្រប់ គ្រង ទីផ្សារ មុន ពេល អ្នក លោត ចូល ក្នុង Bitcoin ETFs
(Research the dynamics of market manipulation before you jump in Bitcoin ETFs)
2023-11-30
20 តើ Sony និង Microsoft អាច នាំ យក blockchain ទៅ កាន់ កុងស៊ុល ល្បែង បាន ដែរ ឬ ទេ
(Can Sony and Microsoft bring blockchain to gaming consoles)
2023-11-29
21 កំហឹង ChatGPT wont និយាយ ថា slurs Q បំបែក ការ អ៊ិនគ្រីប 99 បណ្ដាញ ក្លែងក្លាយ AI Eye
(Outrage ChatGPT wont say slurs Q breaks encryption 99 fake web AI Eye)
2023-11-29
22 អនាគត CME Bitcoin បង្ហាញ ថា វិនិយោគិន លេង ល្បែង លើ តម្លៃ 40K BTC
(CME Bitcoin futures show investors betting on 40K BTC price)
2023-11-29
23 Binance នឹង បញ្ចប់ ការ គាំទ្រ សម្រាប់ BUSD stablecoin នៅ ខែ ធ្នូ
(Binance will end support for BUSD stablecoin in December)
2023-11-29
24 តុលាការ អេស្តូនី nixs ធ្វើ បត្យាប័ន ពី អ្នក បោកប្រាស់ គ្រីប ដែល ត្រូវ បាន ចោទ ប្រកាន់ ទៅ កាន់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក
(Estonian court nixes extradition of accused crypto scammers to US)
2023-11-29
25 អនុ លេខាធិការ រតនាគារ សហ រដ្ឋ អាមេរិក អំពាវនាវ ឲ្យ មាន ឧបករណ៍ បន្ថែម ដើម្បី អនុម័ត ក្រុម ហ៊ុន គ្រីប
(US Deputy Treasury Secretary calls for additional tools to sanction crypto firms)
2023-11-29
26 ការ ដេញ ថ្លៃ Square Enix កាលបរិច្ឆេទ Azuki DAO rebrands to Bean Nifty Newsletter
(Square Enix auction dates Azuki DAO rebrands to Bean Nifty Newsletter)
2023-11-29
27 អតីត ក្រុម ហ៊ុន គ្រីប អធិការបតី អង់គ្លេស Copper បាន ចាប់ ផ្តើម វេទិកា សន្តិ សុខ ដែល បាន កាត់ ទោស
(Former British Chancellors crypto firm Copper launches tokenized securities platform)
2023-11-29
28 ការ លក់ និង តម្លៃ NFT ត្រូវ បាន ជំរុញ ដោយ កង្វះ ខាត សំណាង និង សុទិដ្ឋិនិយម យោង តាម ការ សិក្សា ជា ច្រើន ។
(NFT sales and pricing are driven by luck scarcity and optimism according to multiple studies)
2023-11-29
29 ការវិភាគតម្លៃ 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX
(Price analysis 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX)
2023-11-29
30 SoFi Technologies ត្រូវបញ្ឈប់សេវាកម្ម crypto ដោយ Dec 19
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec 19)
2023-11-29
31 តម្លៃ Bitcoin បរាជ័យ 385K ការ បំបែក ដោយសារ GDP របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក បង្កើន ឥទ្ធិ ពល ដល់ ទុក្ខ វេទនា ចុះ ចត ដ៏ លំបាក របស់ Fed
(Bitcoin price fails 385K breakout as US GDP fuels Fed hard landing woes)
2023-11-29
32 BIS ណែ នាំ ធនាគារ កណ្តាល ឲ្យ រៀប ចំ ផែនការ ជា មុន សំរាប់ សន្តិ សុខ CBDC
(BIS advises central banks to plan in advance for CBDC security)
2023-11-29
33 ផាកកូស ទទួល បាន ការ អនុម័ត ជា គោល ការណ៍ ដើម្បី ចេញ នូវ ស្ថេរ ភាព នៅ អាប៊ូ ដាប៊ី
(Paxos receives in principle approval to issue stablecoins in Abu Dhabi)
2023-11-29
34 រឿង Crypto រឿង Charlie Shrem ប្រាប់ ពី របៀប ដែល គាត់ បាន ក្លាយ ជា មហា សេដ្ឋី Bitcoin
(Crypto Stories Charlie Shrem tells how he became a Bitcoin millionaire)
2023-11-29
35 រតនាគារ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម អ្នក លាយ គ្រីប ស៊ីនបាដ ដោយ ចោទ ប្រកាន់ ទំនាក់ទំនង កូរ៉េ ខាង ជើង
(US Treasury sanctions crypto mixer Sinbad alleging North Korea ties)
2023-11-29
36 SoFi Technologies ត្រូវបញ្ឈប់សេវាកម្ម crypto ដោយ Dec19
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec19)
2023-11-29
37 ហេតុអ្វី JSON LD សំខាន់សម្រាប់ Web3
(Why JSON LD matters for Web3)
2023-11-29
38 Iota បើក គ្រឹះ 100M Abu Dhabi សម្រាប់ ការ ពង្រីក មជ្ឈិម បូព៌ា
(Iota launches 100M Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
39 Wormhole តម្លើង 225M នៅតម្លៃ 25B
(Wormhole raises 225M at 25B valuation)
2023-11-29
40 AI ពិតប្រាកដប្រើករណីក្នុង crypto No 3 Smart contract audits cybersecurity
(Real AI use cases in crypto No 3 Smart contract audits cybersecurity)
2023-11-29
41 Poloniex ត្រៀម បន្ត ការ ដក ថយ ក្រោយ ការ hack 100M
(Poloniex prepares to resume withdrawals after 100M hack)
2023-11-29
42 Bitcoin NFT ផ្សារទំនើប Bioniq ការភ្នាល់រង្វិលជុំគោលដៅនៃការរំខានបណ្តាញ
(Bitcoin NFT marketplace Bioniq eyes lofty goal of alleviating network congestion)
2023-11-29
43 Santander តែងតាំង អ្នក ឃុំឃាំង crypto custodian Taurus ដើម្បី ការពារ របាយការណ៍ Bitcoin Ether
(Santander appoints crypto custodian Taurus to safeguard Bitcoin Ether Report)
2023-11-29
44 IOTA បើក គ្រឹះ អាប៊ូ ដាប៊ី ចំនួន 100 លាន សំរាប់ ការ ពង្រីក មជ្ឈិម បូព៌ា
(IOTA launches 100 million Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
45 នាយក ប្រតិបត្តិ Huddle01 ពន្យល់ ពី មូលហេតុ ដែល បច្ចេកវិទ្យា ទំនាក់ទំនង ត្រូវ តែ មាន សុជីវធម៌
(Huddle01 CEO explains why communications tech must be decentralized)
2023-11-29
46 Jack Dorsey ចង់ ធ្វើ ឲ្យ ការ រុក រក រ៉ែ Bitcoin មាន លក្ខណៈ សម រម្យ ជាមួយ នឹង ការ វិនិយោគ ថ្មី
(Jack Dorsey wants to decentralize Bitcoin mining with new investment)
2023-11-29
47 របៀប ដែល NFTs អាច ផ្លាស់ ប្តូរ ជីវិត ប្រចាំ ថ្ងៃ
(How can NFTs transform daily life)
2023-11-29
48 ក្រុម ហ៊ុន គ្រីប របស់ ចក្រ ភព អង់គ្លេស ទទួល បាន ការ ទូរស័ព្ទ ពី ក្រឡាចត្រង្គ ពន្ធ
(UK crypto hodlers get a call from the tax grinch)
2023-11-29
49 អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ជំរុញ ឲ្យ អនុវត្ត យ៉ាង ឆាប់ រហ័ស នូវ គោល នយោបាយ ប្លុកឆេន របស់ ប្រទេស នីហ្សេរីយ៉ា
(Stakeholder urges swift implementation of Nigerias blockchain policy)
2023-11-29
50 BIS Innovation Hub បង្ហាញគម្រោង CBDC ឯកជនរបស់ខ្លួន
(BIS Innovation Hub presents its private CBDC project)
2023-11-29

ព័ត៌មានអាមេរិក ដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើទីផ្សារ

នៅ ព័ត៌មាន ថ្ងៃ កាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា
1 ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 01:01
2 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 18:00
3 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 20:30
4 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 20:30
5 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 20:30
6 ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 01:01
7 របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 02:00
8 សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 20:30
9 សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 20:30
10 របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 22:30
11 អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:00
12 ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:00
13 សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:00
14 សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:30
15 របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
16 សន្ទស្សន៍​ការ​លក់​រាយ​ស្នូល និង​សន្ទស្សន៍​លក់​រាយ​ប្រចាំ​ខែ (Retail Sales m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
17 ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
18 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
19 របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 22:00
20 របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 22:30
21 សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 20:30
22 របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:15
23 អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:15
24 ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:45
25 ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:45
26 ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) 16-12-2023 04:00

កាក់ដែលបានមើលថ្មីៗនេះ

LuaSwap (lua) MetaWear (wear) STEMX (stemx) Smoothy (smty) Solanium (slim) YinYang (yy) Smart (smart) Zilliqa (zil) Ink Finance (quill) Quantum Tech (qua)

កាក់ចៃដន្យពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យ

Vehicle Mining System (vms)Pocoland (poco)Composite (cmst)SORA Synthetic BRL (xstbrl)ZelaaPayAE (zpae)

Hashtags កាក់ទាក់ទងនឹងនិន្នាការពិភពលោក

#Web3 #DeFi #carbon emission #carbon-credit #DAO #DEX #clean energy #solar energy #blockchain infrastructure #decentralized application
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000