ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)

កាក់ដែលទាក់ទងនឹង #domain


នៅ ឈ្មោះកាក់ ព័ត៌មានលម្អិត
1 ENS
Ethereum Name Service (ens)
Ethereum Name Service ENS គឺជាប្រព័ន្ធដាក់ឈ្មោះដែលចែកចាយ បើកទូលាយ និងមិនអាចធ្វើបាន ដោយផ្អែកទៅលើ Ethereum blockchain។ ការងារ របស់ ENS គឺ ដើម្បី ផ្គូផ្គង ឈ្មោះ ដែល អាច ប្រើ បាន របស់ មនុស្ស ដូច ជា 'alice.eth' ទៅ អ្នក កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ដែល អាច វាស់ បាន ម៉ាស៊ីន ដូច ជា Ethereum addresss, cryptocurrency address ផ្សេង ទៀត, content hashes, and metadata.. ENS
The Ethereum Name Service ENS is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.ENS’s job is to map humanreadable names like ‘alice.eth’ to machinereadable identifiers such as Ethereum addresses, other cryptocurrency addresses, content hashes, and metadata. ENS also supports ‘reverse resolution’, making it possible to associate metadata such as canonical names or interface descriptions with Ethereum addresses.E
2 ID
SPACE ID (id)
SPACE ID កំពុងសាងសង់បណ្តាញសេវាកម្មឈ្មោះសកលមួយដែលមានវេទិកាអត្តសញ្ញាណសញ្ញាសម្គាល់មួយដើម្បីរកឃើញ,register,trade,manage web3 domains។. វា ក៏ រួម បញ្ចូល ទាំង Web3 Name SDK & API សម្រាប់ អ្នក អភិវឌ្ឍន៍ នៅ ទូទាំង ច្រវាក់ និង ផ្តល់ នូវ សេវា ឈ្មោះ ពហុ រទេះ សម្រាប់ មនុស្ស គ្រប់ គ្នា ដើម្បី បង្កើត និង បង្កើត អត្ត សញ្ញាណ បណ្តាញ 3 យ៉ាង ងាយ ស្រួល ។.
SPACE ID is building a universal name service network with a onestop identity platform to discover,register,trade,manage web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multichain name service for everyone to easily build and create a web3 identity.
3 ICP
Internet Computer (icp)
អ៊ីនធឺណិត Computer IC គឺ ជា blockchain ដំបូង របស់ ពិភព លោក ដែល មាន សមត្ថភាព រត់ ក្នុង ល្បឿន វែបសាយត៍ នៅ ក្នុង ការ ជាប់ ឃុំ ឃាំង ចលាចល ។. ដោយ ស្ថាបនា ឡើង ដោយ មូលនិធិ DFINITY IC មាន បំណង បង្កើត គេហទំព័រ ឡើង វិញ ដោយ គាំទ្រ ការ អភិវឌ្ឍ កិច្ច សន្យា ឆ្លាត នៅ ក្នុង ទំហំ និង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ របៀប ដែល មនុស្ស អាច ធ្វើ អន្តរកម្ម ដោយ ប្រើ សេវា វែបសាយត៍ ។. កុំព
Internet Computer IC is the world’s first blockchain that is capable of running at web speed at unrestrictive capacities. Built by the DFINITY Foundation, IC aims to recreate the web by supporting smart contract development at scale and changing the way people can interact using web services. Internet Computer aims to extend the public internet, so that it can be the world’s computing platform, in a decentralized manner. Internet Computer sets to
4 KEY
SelfKey (key)
SelfKey ផ្តល់ ឲ្យ អង្គការ និង បុគ្គល ដែល មាន ភាព ជា ម្ចាស់ ពេញលេញ លើ អត្តសញ្ញាណ ឌីជីថល ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួកគេ ដោយ ផ្តល់ អំណាច ដល់ ពួកគេ ដើម្បី រក ឃើញ ភាព ឯកជន និង សេរីភាព បន្ថែម ទៀត។. SelfKey គឺជា ប្រព័ន្ធ អត្តសញ្ញាណ អធិបតេយ្យ ដែល ផ្អែក លើ blockchain ហើយ អាច ផ្តល់ នូវ ការ គ្រប់គ្រង និង គ្រប់គ្រង អត្តសញ្ញាណ ឌីជីថល ដល់ អ្នក ប្រើ ប្រាស់ ។. បន្ថែមពីនេ
SelfKey provides organizations and individuals with complete ownership over their own digital identity, empowering them to discover additional privacy and freedom. SelfKey is a selfsovereign identity system that is based on the blockchain and can provide control and management of digital identities to users. Additionally, users can utilize SelfKey to securely manage a crypto portfolio and instantly onboard immigration, cryptocurrency, and financi
5 KCS
KuCoin (kcs)
KuCoin គឺជាការផ្លាស់ប្តូរ cryptocurrency អន្ដរជាតិដែលមានមូលដ្ឋានចេញពី Seychelle ដែលបច្ចុប្បន្នគាំទ្រការជួញដូរទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល 250។. អ្វី ដែល មាន តែ មួយ គត់ អំពី KuCoin គឺ ថា ពួក គេ ចែក រំលែក 50 % នៃ ប្រាក់ ចំណូល ថ្លៃ ពាណិជ្ជ កម្ម ទាំង មូល របស់ ពួក គេ ជាមួយ អ្នក ប្រើប្រាស់ ដែល កាន់ ថូខឹន ដែល បាន ប្តូរ ប្រាក់ របស់ ពួក គេ ។. ក្នុង របៀប ស្រដៀង គ្នា
KuCoin is an international cryptocurrency exchange based out of Seychelle that currently supports the trading of 250 digital assets. What’s unique about KuCoin is that they share 50% of their overall trading fee revenue with users holding their exchangebased token. In a similar fashion to Binance, KuCoin offers relatively low tradings fees and incentives for holding or trading its native cryptocurrency. Back in 2011, the founders started research
6 BGN
Bitgain (bgn)
នៅក្នុងពិភពជំនួញ Blockchain អ្នកប្រើតែងតែដោះស្រាយជាមួយអាសយដ្ឋាន cryptographic ដ៏ស្មុគស្មាញ– strings of characters ដែលពិបាកនឹងទទួលស្គាល់និងកាន់តែពិបាកក្នុងការចងចាំ.. BitGain ជំហានក្នុងជាដំណោះស្រាយដ៏រាក់ទាក់,ផ្តោតលើការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណនិងសុវត្ថិភាព crypto transactions.. សូម លា ការ តស៊ូ និង ការ ភ័យ ខ្លាច ក្នុង ការ ដោះ ស្រាយ អាសយដ្ឋាន វែង ដែល បាន ប
In the world of Blockchain transactions,users often deal with complex cryptographic addresses—strings of characters that are hard to recognise and even harder to remember. BitGain steps in as a friendly solution,focusing on identity verification and secure crypto transactions. Say goodbye to the struggle and fear of dealing with long,convoluted addresses. Just like how web users replace confusing IP addresses with userfriendly domain names throug
7 LFG
Gamerse (lfg)
Gamerse គឺ ជា ផ្ទះ ថ្មី សម្រាប់ ការ លេង ល្បែង NFT និង សេដ្ឋ កិច្ច សង្គម ដែល មាន សារៈ ច្រើន ។. រទេះឈើឈើឆ្កាងរបស់យើង, crossdomain, និងដំណោះស្រាយ crossverse របស់យើងគឺការបង្រួបបង្រួមប្រព័ន្ធអេកូស៊ីលហ្គេម NFT ដែលបាក់បែក..
Gamerse is the new home for gaming NFT and the metaverse social economy. Our crosschain, crossdomain, and crossverse solutions are unifying the fragmented NFT gaming ecosystem.
8 QDO
Qoodo (qdo)
Qoodo គឺ ជា វេទិកា ថ្មី មួយ ដែល រួម បញ្ចូល បច្ចេកវិទ្យា blockchain និង AI ដោយ ផ្តល់ ឲ្យ អាជីវកម្ម នូវ ដំណោះ ស្រាយ សុវត្ថិភាព និង អ្នក ប្រើប្រាស់ សម្រាប់ ការ លំហូរ ការងារ អនុលោម តាម និង ការ តាម ដាន ទិន្នន័យ ខណៈ ពេល ដែល បង្កើន ប្រសិទ្ធិ ភាព ជាមួយ ការ លេង ល្បែង ស៊ីសង ។. ការ គ្រប ដណ្តប់ ដែន ពី សុវត្ថិភាព ស្បៀង ទៅ ស្តង់ដារ កន្លែង ធ្វើ ការ Qoodos អាច សម្
Qoodo is an innovative platform integrating blockchain and AI technologies,providing businesses with a secure and userfriendly solution for compliance workflows and data tracking while boosting efficiency with gamification. Covering domains from food safety to workplace standards,Qoodos adaptable ecosystem supports quality management across various industries,offering comprehensive features that empower users to efficiently organize data for ente
9 RAM
Rambox (ram)
អ្វីទៅជាគម្រោងអំពីRambox នឹងធ្វើការផ្តោតសំខាន់លើការរុករកគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃពាណិជ្ជកម្ម AI នៅក្នុងដែនបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល, ជាមួយនឹងបេសកកម្មនៃការកសាងពិភពលោកដែលមានភាពរឹងមាំបំផុត,សាមញ្ញបំផុតនៃវេទិកាចំណូលវិនិយោគដែលមានស្ថេរភាពបំផុត.. បច្ចុប្បន្ន វា កំពុង ផ្តោត ទៅ លើ NFTfi,derivatives,public chain funds និង អ្នក ផ្តល់ សេវា វត្ថុ រាវ ផ្សេងៗ ទៀត,ការ ប្រើប្រាស់ យុ
What is the project aboutRambox will focus on exploring all aspects of AI commercialization in the digital technology domain,with the mission of building the worlds strongest,most simplified stable investment income platform. Currently,it is concentrating on NFTfi,derivatives,public chain funds,and other liquidity service providers,leveraging AIpowered automated investment strategies.In the future,Rambox will prioritize the development of NFTfi a
10 SALD
Salad (sald)
អ្វី ដែល ជា គម្រោង អំពីSalad គឺ ជា អង្គការ មួយ ដែល ឧទ្ទិស ដល់ ការ បង្កើត ឱកាស សេដ្ឋកិច្ច ដែល អាច ធ្វើ ឲ្យ ប្រជាជន មាន ជីវភាព ប្រសើរ ឡើង។. គម្រោង នេះ គឺ ជា ផ្លូវ ដែក មួយ នៅ ក្នុង វិស័យ ការងារ បណ្តាញ ដែល មាន សុជីវធម៌ 3 ។. គោល បំណង របស់ ពួក គេ គឺ ដើម្បី លើក កម្ពស់ ពិភព លោក ដែល មាន ភាព ស្មើ គ្នា កាន់ តែ ខ្លាំង ដែល បុគ្គល ម្នាក់ ៗ អាច ចូល រួម ក្នុង អនាគ
What is the project aboutSalad is an organization dedicated to creating economic opportunities that can improve peoples lives. The project has been a trailblazer in the field of decentralised web3 labor. Their objective is to promote a more equitable world where individuals can participate in the future of work.What makes your project uniqueSalad is dedicated to creating earning opportunities on the blockchain by empowering their community throug
11 AI.COM
AI.COM (ai.com)
AI.com គឺជាមេមេដែលបំផុសគំនិតដោយ Elon Musks សម្រាប់ការទិញឈ្មោះដែន AI.com ដែលពីមុនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ OpenAI ។. ការ ចាប់ ផ្តើម AI ថ្មី របស់ ក្រុមហ៊ុន Elon Musk xAI ឥឡូវ នេះ ធ្វើ ការ បង្វែរ ទៅ ដែន AI.com ដែល ទើប តែ ជា ផ្ទះ របស់ OpenAIs ChatGPT។. AI.com ឥឡូវនេះបញ្ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ទៅកាន់ទំព័រប្រកាស xAI។. វែបសាយត៍ នេះ គូស បញ្ជាក់ ពី ការ បង្កើត ថ្មី នៃ ការ ច
AI.com is a meme token inspired by Elon Musks aquisition of the domain name AI.com which used to be owned by OpenAI. Elon Musk’s new AI startup xAI now redirects to the AI.com domain,which just recently was the home of OpenAIs ChatGPT. AI.com now sends users to a page announcing xAI. The site outlines the new startup’s formation. No confirmation has been given by either Musk or X formerly Twitter that a deal for the domain took place. OpenAI had
12 ANON
ANON (anon)
នរណា ម្នាក់ បាន ទិញ ឈ្មោះ ដែន ដើម្បី ឲ្យ ពួក គេ អាច មាន គេហទំព័រ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ ហើយ គេហទំព័រ នេះ នឹង ត្រៀម ខ្លួន ជា ស្រេច នៅ ឆ្នាំ 2023 ។.
Someone bought a domain name so that they can have their own website,and this website will be ready in 2023.
13 APC
APass Coin (apc)
APass គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលបទពិសោធន៏សមាជិក ដែលរួមបញ្ចូល DIDs,quests,level up system,market និង GameFi។. យើងព្យាយាមប្រើហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចបែបប្រពៃណីដើម្បីបង្កើតការធ្វើលំនឹងដោយខ្លួនឯង $APC ពីការរុករករ៉ែទៅការប្រើប្រាស់, Have been purchased DIDs domains, you will have APass membership, so that you cant APC,bond your icon,social media accounts etc,and complete var
APass is a membershipbased experience center,which integrates DIDs,quests,level up system,market and GameFi. We try to use the traditional economics logic to create a selfbalancing token $APC from mining to consumption,Have been purchased DIDs domains,you will have APass membership,so that you can mint APC,bond your icon,social media accounts etc,and complete various interesting quests on Apter to earn rewards and level up.Members can trade vario
14 BAKAC
Baka Casino (bakac)
អ្វីទៅ ជា គម្រោង អំពី គម្រោង លោក Baka Casino គឺ ជា ប្រព័ន្ធ អេកូឡូស៊ី ប្រែ ប្រួល ដែល បង្វែរ ពី កាស៊ីណូ បុរាណ។. វេទិកាដ៏មានថាមវន្តដែលគាំទ្រអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ល្បែងស៊ីសងនិងអ្នកសាងសង់កាស៊ីណូWhatធ្វើឱ្យគម្រោងរបស់អ្នកមានតែមួយគត់នៃកាស៊ីណូ Baka កើតចេញពីការផ្តោតសំខាន់របស់ខ្លួនទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ, ការរួមបញ្ចូលគ្នានិងការបង្កើតថ្មី.. ខុសពីកាស៊ីណូតាម ធម្មតា,His
What is the project about he Baka Casino project is a transformative ecosystem that diverges from traditional casinos. Its a dynamic platform supporting gambling developers and casino buildersWhat makes your project unique Baka Casinos uniqueness stems from its core focus on collaboration,integration,and innovation. Unlike conventional casinos,History of your project. The Baka Casino journey began with the vision of empowering the gambling ecosys
15 BNS
Base Name Service (bns)
សេវា កម្ម ឈ្មោះ មូលដ្ឋាន ត្រូវ បាន ដាក់ ដំណើរ ការ នៅ ថ្ងៃ ដែល ច្រវ៉ាក់ មូលដ្ឋាន ត្រូវ បាន ធ្វើ ឲ្យ សកម្ម ។. ចំនួន ម្ចាស់ បាន កើន ឡើង យ៉ាង លឿន ចាប់ តាំង ពី ការ បោះ ពុម្ព ផ្សាយ របស់ ខ្លួន ។. ថ្ងៃនេះ អ្នកប្រើប្រាស់រាប់ម៉ឺននាក់មានឈ្មោះ .bns ។ សេវា ឈ្មោះ មូលដ្ឋាន គឺ ជា ឈ្មោះ ដែន ដែល ជា របស់ អ្នក សម្រាប់ ជីវិត ជាមួយ នឹង ការ បង់សង មួយ ម៉ោង ។. BNS token គឺ
The Base name service was launched on the day the Base chain was activated. The number of owners has increased rapidly since its publication. Today,tens of thousands of users have .bns names.Base name service is domain names that belong to you for life with a onetime payment. The BNS token is the governance token of our name service.$BNS is a governance token specifically designed for Base Name Service. It allows users to participate in platform
16 BT
Bictory (bt)
យើង ជា អ្នក សាងសង់ ដែល មាន ជំនាញ ក្នុង Blockchain Domains និង Exclusive NFT ទីផ្សារ នៅ ទូទាំង Blockchains។. គោលដៅ របស់ យើង គឺ ដើម្បី បង្កើត ដែន ប្លុកឆេន ដែល អាច ប្រតិបត្តិ បាន ជាមួយ ករណី ប្រើប្រាស់ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ។ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ យើង ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ចាប់ ផ្តើម ឈ្មោះ ដែន ជា ច្រើន និង ការ ផ្តល់ ធនធាន ដើម្បី បំពេញ តម្រូវ ការ នៃ គម្
We are builders specializing in Blockchain Domains and Exclusive NFT marketplace across Blockchains. Our goal is to create interoperable Blockchain Domains with enhanced use cases.Our efforts involve launching a variety of domain names and providing resources to cater to the needs of Web3 projects and users. Its worth noting that our expansion isnt confined to just one domain name; we are committed to continually adding more options for all the W
17 BFLY
Butterfly Protocol (bfly)
ពិធីសារមេអំបៅមានគោលបំណងបង្កើតអង្គការស្វ័យប្រកាស DAO ដែលមានលក្ខណៈសមរម្យ ដែលនឹងជំនួសប្រព័ន្ធ DNS និងផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចនៃភាពជាម្ចាស់ដែន។. មាន តែ ដោយ ការ ជ្រៀត ជ្រែក DAO Registrar ជាមួយ នឹង ថូខឹន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ វា ប៉ុណ្ណោះ ដែល យើង អាច បង្កើត សេដ្ឋ កិច្ច ថេរ ដោយ ខ្លួន ឯង យូរ អង្វែង ដែល អាច ជំនួស ICANN បាន ។. សមត្ថ ភាព នេះ ក្នុង ការ ដក មនុស្ស និង រ
Butterfly Protocol aim to create a decentralized autonomous organization DAO that will replace the DNS system and change the economics of domain ownership. Only by incubating a DAO Registrar with its own tokens can we create a lasting self sustaining economy that can replace ICANN. This ability to remove people and governments from the central control of the Internet is paramount to create a lasting uncensored internet.
18 CNAME
Cloudname (cname)
Cloudname គឺជាវេទិកាច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ការជួញដូរដែនអនឡាញ។ Cloudname គឺជាអ្នកត្រួសត្រាយពិភពឌីជីថល វិនិយោគ និងច្នៃប្រឌិត។. ការ លាយ បញ្ចូល គ្នា នៅ សម័យ នេះ ដែល ចង់ ផ្លាស់ ប្តូរ វិធី សាស្ត្រ ក្នុង ការ វិនិយោគ លើ ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត ជា រៀង រហូត ក្លាយ ជា ការ លាយឡំ មួយ នៅ ក្នុង វិស័យ នេះ ។ ការ វិនិយោគ លើ ដែន មាន ន័យ ថា ការ ផ្តល់ តម្លៃ សេដ្ឋ កិច្ច វា មាន ន័យ
Cloudname is an innovative platform for online domain trading.Cloudname is the pioneer of a world of digital, investment, and innovation. A contemporary blend that wants to change the approach to online investing forever becoming a oneofakind in the sector.Investing in domains means giving words an economic value it means taking advantage of a new and unconventional business opportunity it means becoming part of a change.Create your domain portfo
19 CORN
CORN (corn)
នេះ ជា គេហទំព័រ មួយ អំពី ការ ទិញ ដែន ។. វា ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ដោយ នរណា ម្នាក់ ដើម្បី ជួយ មនុស្ស ទិញ ដែន ក្នុង ឆ្នាំ 2023 ។.
This is a website about buying a domain. It was created by someone to help people buy domains in 2023.
20 CROID
Cronos ID (croid)
Cronos ID គឺជាអត្តសញ្ញាណនិងស្រទាប់ទំនាក់ទំនងដែលមានលក្ខណៈសមរម្យដែលត្រូវបានសាងសង់នៅលើខ្សែសង្វាក់ Cronos ។. នៅ កម្រិត ទូលំទូលាយ Cronos ID នឹង ផ្តល់ ឲ្យ អ្នក ប្រើប្រាស់ នូវ សមត្ថ ភាព ក្នុង ការ ផ្ញើ និង ទទួល ព័ត៌មាន លើ រទេះ រុញ ដែល មាន ថាមពល ដោយ អ្នក កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ដែល អាច អាន បាន ដោយ មនុស្ស ។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវនេះ Cronos ID ត្រូវបានថាមពលដោយ subproto
Cronos ID is a decentralised identity and communication layer built on Cronos chain. On a broad level,Cronos ID will give users the ability to send and receive information onchain,powered by humanreadable identifiers.To achieve this,Cronos ID is powered by 3 key subprotocols: * Starting with our Domains,every user will have a unique onchain identity,allowing you to find friends and exchange crypto with ease * The Notifications service will help t
21 DWEB
DecentraWeb (dweb)
DecentraWeb គឺ ជា ការ អនុវត្ត ដ៏ សម រម្យ មួយ នៃ ពិធី សារ ស្រទាប់ មូលដ្ឋាន DNS នៅ លើ Ethereum Blockchain.DecentraWeb មាន បំណង ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត និង DNS Domain Name ដោយ អនុញ្ញាត ឲ្យ នរណា ម្នាក់ បង្កើត ដែន TLD កម្រិត កំពូល របស់ ពួក គេ ដោយ អនុញ្ញាត និង ជា ម្ចាស់ វា ជា អចិន្ត្រៃយ៍ នៅ លើ Ethereum blockchain ជា NFT ERC721 ។.
DecentraWeb is a decentralized Implementation of the DNS base layer protocol on the Ethereum Blockchain.DecentraWeb aims to transform the internet and DNS Domain Name System by allowing anyone to permissionessly create their own top level domain TLD and own it permanently on the Ethereum blockchain as an NFT ERC721.
22 DOMDOM
Dominator Domains (domdom)
ដែន Dominator គឺ ជា អ្នក ផ្តល់ ការ ចុះ ឈ្មោះ ដែន និង អ្នក ផ្តល់ សេវា គ្រប់ គ្រង ។. នៅលើគេហទំព័រ, អ្នកប្រើប្រាស់អាចស្វែងរកឈ្មោះដែនដែលមាន, ចុះឈ្មោះពួកគេ, និងគ្រប់គ្រងដែនរបស់ពួកគេតាមរយៈបន្ទះបញ្ជាអ្នកប្រើ.. យើង ក៏ ផ្តល់ សេវា បន្ថែម ដូច ជា ការ រៀប ចំ វែបសាយត៍ និង ការ រៀប ចំ អ៊ីម៉ែល ព្រម ទាំង ការ ដេញ ថ្លៃ ឈ្មោះ ដែន សម្រាប់ អ្នក ដែល ស្វែង រក ទិញ ដែន ដែល ធ
The Dominator Domains is a domain name registration and management service provider. On the website,users can search for available domain names,register them,and manage their domains through a userfriendly control panel. We also offers additional services such as website hosting and email hosting,as well as domain name auctions for those looking to purchase previously owned domains. Dominator Domains offers a comprehensive suite of domain registr
23 DTL
Dotlab (dtl)
អ្វីទៅ ជា គម្រោង អំពី គោល ដៅThe របស់ Dotlab Ecosystem គឺ ដើម្បី បង្កើត ខ្លួន ជា វេទិកា ធំ ជាង គេ បំផុត សម្រាប់ Crypto Identity ខណៈ ដែល ការ កំណត់ ស្តង់ដារ ថ្មី សម្រាប់ វិនិយោគិន និង Tokens នៅ ក្នុង DeFi។. បុគ្គលម្នាក់ៗអាចបង្កើតអាសយដ្ឋានកាបូបនៃជម្រើសរបស់ពួកគេនិងចាប់ផ្តើមសាងសង់អត្តសញ្ញាណ Crypto របស់ពួកគេដែលអនាមិករបស់ពួកគេមិនថាពួកគេជាម្ចាស់គម្រោង,Treas
What is the project aboutThe goal of the Dotlab Ecosystem is to establish itself as the largest platform for Crypto Identity,while also setting novel benchmarks for Investors and Tokens in DeFi. Individuals are able to create a wallet address of their choice and begin constructing their anonymous Crypto Identity,whether they be Project Owners,Treasuries,Protocols,or even regular individuals.What makes your project uniqueThe Arbitrum Name Service
24 EDNS
EDNS Domains (edns)
អ្វី ដែល ជា គម្រោង អំពី មូលនិធិEDNS គឺ ជា ផ្នែក ដ៏ សំខាន់ មួយ នៃ EDNS Ecosystem ទាំង មូល និង ផលិត ផល ដែល ទាក់ ទង នឹង វា ។. វា គ្រប់ គ្រង ការ អនុវត្ត ផលិត ផល គ្រប់ យ៉ាង នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ដោយ ផ្តល់ នូវ តម្លៃ ពិសេស និង ឱកាស គ្មាន ដែន កំណត់ សម្រាប់ អ្នក ប្រើប្រាស់ និង ដៃ គូ ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ។. គ្រឹះស្ថាន EDNS ក៏ ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ ការ ចេញ $
What is the project aboutEDNS Foundation is an integral part of the whole EDNS Ecosystem and its associated products. It manages the implementation of every product within the ecosystem,delivering exceptional value and limitless opportunities for users and ecosystem partners. EDNS foundation is also responsible for issuing the EDNS Ecosystem’s native token $EDNS. As the key product of the EDNS Ecosystem,EDNS Domains is a decentralized name servic
25 ERA
Era Name Service (era)
em ? អ្នកអាចគ្រប់គ្រងឈ្មោះដែនរបស់អ្នកបានដោយចូលទៅកាន់ ERA Name Service dashboard។. អ្នកក៏អាចកែប្រែកំណត់ត្រា DNS នៃឈ្មោះដែនរបស់អ្នកនិងបន្ថែមសេវាកម្មបន្ថែមដូចជាអ៊ីម៉ែល,គេហទំព័រ,និងតំណភ្ជាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។. តើខ្ញុំអាចផ្ទេរខ្ញុំបានទេ ។ ដែន ERA ទៅអ្នកប្រើផ្សេងទៀត? បាទអ្នកអាចផ្ទេររបស់អ្នកបាន ។ ដែន ERA ទៅអ្នកប្រើផ្សេងទៀតដោយប្រើប្រាស់ទីផ្សារទីពីរដ
em ? You can manage your domain name by accessing the ERA Name Service dashboard. You can also modify the DNS records of your domain name and add additional services such as email,website,and social media links. Can I transfer my .ERA domain to another user? Yes,you can transfer your .ERA domain to another user by using a secondary market such as mintsquare.io What happens if I lose my wallet or private key? Your .era address is not connected wit
26 GSYS
Genesys (gsys)
តើអ្វីទៅជាគម្រោងអំពីGenesys Network, ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលសេវាកម្ម Blockchain ទាំងអស់ត្រូវបានបង្រួបបង្រួមនៅលើវេទិកាតែមួយ. វេទិកា របស់ យើង រួម បញ្ចូល បច្ចេកវិទ្យា DeFiBlockchain ជាមួយ នឹង ដំណោះ ស្រាយ ដែល ជំរុញ ដោយ សហគមន៍ ដើម្បី បង្កើត ផលិត ផល និង សេវា សន្មត ទាប បំផុត សម្រាប់ ជំនួញ គ្រីប និង NFT ។. ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្តល់នូវបទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រ
What is the project aboutGenesys Network,the ecosystem where all Blockchain services are unified on a single platform.Our platform combines DeFiBlockchain technology with communitydriven solutions to create the fastest,most scalable,and lowconsumption products and services for cryptocurrency transactions and NFT’s. Were committed to providing a seamless user experience for our customers,offering a comprehensive suite of decentralized features and
27 GODZ
Godzilla (godz)
វេបសាយនេះនិយាយអំពីការទិញដែន។. ដែន គឺ ដូច ជា អាសយដ្ឋាន នៅ លើ អ៊ីនធឺណិត & # 160; ។. អ្នក អាច ទិញ មួយ ដើម្បី ឲ្យ មនុស្ស អាច ស្វែង រក និង ទស្សនា គេហទំព័រ របស់ អ្នក បាន យ៉ាង ងាយ ស្រួល ។..
This website is about buying a domain. A domain is like an address on the internet. You can buy one so that people can easily find and visit your website.
28 GOLDEN
Golden Inu (golden)
នៅ ចំ កណ្តាល នៃ ការ ខិតខំ របស់ យើង គឺ ជា អ៊ីនឌូ មាស ដែល ជា អ្នក ត្រួសត្រាយ ដោយ មន្ទីរ ពិសោធន៍ មាស ។. ថូខេន នេះ មិន ត្រឹម តែ ជា ទ្រព្យ សកម្ម ឌីជីថល ប៉ុណ្ណោះ ទេ ដែល ជា ការ អញ្ជើញ របស់ វា ទៅ កាន់ ដំណើរ ផ្សងព្រេង ដ៏ គួរ ឲ្យ រំភើប មួយ ។. សមាជិក នៃ សហគមន៍ របស់ យើង បាន ចាប់ ផ្តើម ការ ស្វែង រក ដ៏ លំបាក ដោយ ព្យាយាម រក ពិន្ទុ រង្វាន់ និង ចំណុច បទ ពិសោធន៍ ដ៏
At the heart of our endeavors lies the Golden Inu,a token pioneered by Goldenize Labs. This token is not just a digital asset; its an invitation to an exhilarating adventure. Members of our community embark on challenging quests,striving to earn bounties and invaluable experience points. Every successfully completed bounty enhances a members reputation within the horde,paving the way to unlock exclusive opportunities and rewards.The uniqueness of
29 HNS
Handshake (hns)
ការ ចាប់ ដៃ គឺ ជា ពិធី សារ ដាក់ ឈ្មោះ ដោយ សុចរិត គ្មាន ការ អនុញ្ញាត ដែល មិត្ត ភក្តិ គ្រប់ រូប កំពុង ធ្វើ ឲ្យ មាន សុពលភាព និង ទទួល ខុស ត្រូវ លើ ការ គ្រប់ គ្រង តំបន់ ដាក់ ឈ្មោះ DNS ឫស ដោយ មាន គោល ដៅ បង្កើត ជម្រើស មួយ ទៅ អាជ្ញាធរ វិញ្ញាបនបត្រ ដែល មាន ស្រាប់ និង ប្រព័ន្ធ ដាក់ ឈ្មោះ ។. ឈ្មោះ នៅ លើ ដែន កម្រិត កំពូល អ៊ីនធឺណិត, ដៃ បណ្តាញ សង្គម, ។ល។. ទី បំផ
Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming systems. Names on the internet top level domains, social networking handles, etc. ultimately rely upon centralized actors with full control over a system which are relied upon to be honest, as they are vulnerable to hac
30 HYPER
Hyper (hyper)
តើអ្វីទៅជាគម្រោងនៃការតភ្ជាប់សហគមន៍ម្ចាស់ឆ្កែ។. នៅ ក្នុង ពិភព លោក នៃ ការ ប្រកួត នេះ គឺ ជា ការ សម្តែង កំប្លែង មួយ នៅ ក្នុង អាណត្តិ នេះ ។. កិច្ច សន្យា និង ការ សម្រេច ចិត្ត ទាំង អស់ ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ ឆ្កែ ។. យ៉ាត មួយ ត្រូវ បាន គេ សម្គាល់ ដោយ ចម្លើយ អំពី របៀប ដែល កាក់ នេះ នឹង ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ។. នៅ កន្លែង ដែល ឆ្កែ នោះ បាន យក ប៉ូ គឺ ជា ចម្លើយ ចំ
What is the project about Connecting the Dog Owner Community. In a world of shitcoins this is a comedic play on the term. The contract and all decisions were made by a dog. A yard was marked out with answers to how the coin would be developed. Where HYPER the dog took a poo was the answer to each questions. Over time the contract and all decisions were made by the dog and where he decided to goWhat makes your project uniqueThere are dog coins but
31 IOWN
iOWN (iown)
iOWN គឺ ជា វេទិកា វិនិយោគ Blockchainbased ដែល បាន ចាប់ ផ្តើម ដើម្បី ស្ពាន ចន្លោះ រវាង វិនិយោគិន និង អាជីវកម្ម ស្វែង រក ការ ផ្តល់ មូលនិធិ ។. iOWN Platform គឺជាទីផ្សារដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចជ្រើសរើសពីជម្រើសវិនិយោគផ្សេងៗដែលបានរាយក្នុងវេទិកា។. អ្នក ប្រើប្រាស់ នឹង អាច ប្រើ iOWN Tokens ដើម្បី ចូល ទៅ កាន់ ការ ផ្តល់ សេវា ខាង លើ នៃ វេទិកា iOWN និង ទទួល បាន ប្រ
iOWN is a Blockchainbased Investment Platform launched to bridge the gaps between Investors and Businesses seeking funding. iOWN Platform is a marketplace where users can choose from the various investment options listed on the platform. The users will be able to use the iOWN Tokens to access the aforementioned service offering of the iOWN Platform and benefit from other services. The iOWN Platform shall provide its users information and details
32 JFI
JackPool.finance (jfi)
វេបសាយនេះ គឺអំពីការទិញដែន Jackpoolfinance។. ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់វា អ្នកអាចលក់វាទៅឱ្យនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត។. Sedo ជួយមនុស្សទិញនិងលក់ domains...
This webpage is about buying the domain Jackpoolfinance. If you own it,you can sell it to somebody else. Sedo helps people buy and sell domains.
33 KEK
KeKChain (kek)
Kekchain ជា A PoAWR Blockchain សម្រាប់ DeFiKekChain ដូច Ethereum ដែរ អនុញ្ញាត ឲ្យ ភាគី បង្កើត កិច្ច សន្យា ឆ្លាត ដោយ ប្រើ កូដ ដើម្បី បញ្ជាក់ ពី ឥរិយាបថ របស់ ម៉ាស៊ីន និម្មិត VM ដែល អនុវត្ត មុខងារ កិច្ចសន្យា ។. លោក KekChain ខិតខំ ដោះស្រាយ ភាព រង្គសាល និង ភាព ជឿជាក់ ដោយ មិន បង្ខូច សីលធម៌ ឡើយ។. KekChain ពឹង ផ្អែក លើ ប្រព័ន្ធ មួយ ដែល មាន ភស្តុតាង នៃ ការ
Kekchain is A PoAWR Blockchain for DeFiKekChain, like Ethereum, allows parties to create smart contracts using code to specify the behavior of the virtual machine VM that executes the contracts function. KekChain strives to solve scalability and usability, without compromising decentralization. KekChain relies on a system with Proof of Stake and Authority PoSA consensus that can support short block time and lower fees. The team has also created .
34 LAN
LAN Network (lan)
LAN Network គឺជា blockchain កម្រិតខ្ពស់ដែលរៀបចំអាជីវកម្ម,សេវាកម្មនិងកម្មវិធីអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងដែនផ្សេងៗ. LAN Network Layer 1 មាន គោល បំណង ប្រើប្រាស់ ថាមពល នៃ blockchain ហើយ នឹង បម្រើ ជា ជម្រើស មួយ សម្រាប់ វេទិកា EVMbased បែប ប្រពៃណី ហើយ នឹង អនុវត្ត ជំនួញ លើ បច្ចេកវិទ្យា ledger ដែល បាន ចែក ចាយ ដែល ជា មូលដ្ឋាន ទិន្នន័យ ឌីជីថល ដែល បាន ចែក ចាយ ។. បណ
LAN Network is an advanced blockchain that hosts businesses,services and consumer applications in various domains.LAN Network Layer 1 aims to utilise the power of blockchain and will serve as an alternative for traditional EVMbased platforms and will carry out transactions on distributed ledger technology,which is a decentralised digital database. The LAN network is a new infrastructure that will enable WASL Platform users to interact with other
35 LQW
LiqWrap (lqw)
អ្វី ដែល ជា គម្រោង អំពីLiqWrap គឺ ជា ពិធី សារ Liquidity Decentralized ដែល មាន គោល បំណង នាំ មក នូវ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដ៏ សំខាន់ ទៅ លើ វិស័យ ហិរញ្ញ វត្ថុ DeFi ដែល មាន សុជីវធម៌ ជា ពិសេស នៅ ក្នុង ដែន នៃ អាង វត្ថុ រាវ ។ អ្វី ដែល ធ្វើ ឲ្យ គម្រោង របស់ អ្នក មាន តែLiqWrap ដោះស្រាយ នូវ កំហិត ដែល គម្រោង Liquidity Decentralized បច្ចុប្បន្ន កំពុង ប្រឈម មុខ ។ អាច
What is the project aboutLiqWrap is a Decentralized Liquidity protocol,which aims to bring significant transformation to the decentralized finance DeFi sector,particularly in the domain of liquidity pools.What makes your project uniqueLiqWrap solves the limitations that current Decentralized Liquidity projects are facing.It can be understood that the LiqWrap protocol will allocate wLP tokens to $LQW token holders. The wLP token serves as both a l
36 LOONG
Loong (loong)
នៅក្នុងសមាសភាព cryptic នៃឆ្នាំ 2024,ព្រឹត្តិការណ៍កម្រនិង enigmatic ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាឆ្នាំនៃ Dragon លាត ត្រដាង,symboled by the enigmatic cryptocurrency token ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា $LOONG.. ដូច ជា ការ បំផុស គំនិត បែប ព្រេង របស់ វា $LOONG បាន លើក ឡើង នូវ អាសូរ៉ា នៃ អាថ៌ កំបាំង និង អំណាច ដោយ ចាប់ យក ការ ស្រមើស្រមៃ នៃ អ្នក ចូល ចិត្ត គ្រីប និង អ្នក ជំ
In the cryptic realm of 2024,a rare and enigmatic event is foreseen as the Year of the Dragon unfolds,symbolized by the enigmatic cryptocurrency token known as $LOONG. Much like its mythical inspiration,$LOONG exudes an aura of mystery and power,capturing the imagination of crypto enthusiasts and traders worldwide.$LOONG,with its dragoninspired name,represents strength,resilience,and untapped potential in the world of digital assets. As the year
37 LUN
Lunyr (lun)
ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ Lunyr បាន ប្រកាស ថា Lunar គឺ ជា ការ អនុវត្ត មួយ ក្នុង ចំណោម ការ អនុវត្ត ដ៏ ពិសេស បំផុត នៃ blockchain នៅ ឡើយ ដោយ មាន បំណង ធ្វើ ជា មូលដ្ឋាន ទិន្នន័យ ចំណេះ ដឹង របស់ peertopeer, aka "Blockchainbased Wikipedia"។. វាខិតខំដើម្បីក្លាយជាប្រភពចំណេះដឹងដ៏ទំនើបនិងទូលំទូលាយបំផុតនៅក្នុងដែនដូចជាគម្រោង crypto, បច្ចេកវិទ្យា, ហិរញ្ញវត្ថុ, ច្បាប់
Lunyr pronounced Lunar, however, is one of the most unique implementations of blockchain yet, aiming to be a decentralized, and peertopeer knowledge database, aka the “Blockchainbased Wikipedia”. It strives to be the most innovative and comprehensive source of knowledge in domains like crypto projects, technology, finance, law, investment, and more, on the web.The cofounders of Lunyr are Arnold Pham, Andrew Tran, and Christopher Smith. The Lunyr
38 LPNT
Luxurious Pro Network (lpnt)
ក្រុមហ៊ុន LPNT LUXURIOUS PRO NETWORK Group គឺជាមេដឹកនាំសកលដែលគ្មានការរើសអើងនៅក្នុងដែននៃការដឹកជញ្ជូនប្រណិតនិងការជួញដូរ forex ។ យើង ជា ក្រុម ហ៊ុន មួយ ដែល គ្រប់ គ្រង ស្ទ្រីម អាជីវកម្ម ជា ច្រើន ចាប់ តាំង ពី ការ គូស ចំណាំ ការ ចាប់ ផ្តើម នៅ ឆ្នាំ 2010 ។ វិនិយោគិន ពហុ ពាន់ លាន នាក់ ជា ច្រើន បាន លាប ស្មា ជាមួយ យើង នៅ ខាង មុខ ការ វិនិយោគ រួច ទៅ ហើយ ។. អ្នក
LPNT LUXURIOUS PRO NETWORK Group is an undisputed global leader in the domain of luxurious transportation and forex trading.We are a group of companies handling a variety of business streams since marking inception in 2010.Many multibillionaire investors are already rubbing shoulder with us on the investment front. Many prominent fund managers associated with us specialize in dealing with trading in forex.Coming to the point, LPN TOKEN is the ven
39 MINNA
Minnapad (minna)
អ្វីទៅជាគម្រោងអំពីFounded ក្នុងឆ្នាំ 2022,Minnapad គឺជាការបើកដំណើរការ DAO មួយដែលជាអ្នកត្រួសត្រាយនៅលើខ្សែសង្វាក់ Polygon។. ដោយ ផ្អែក លើ ប្រទេស ជប៉ុន និង ប្រទេស សិង្ហបុរី វេទិកា នេះ បាន នាំ មក នូវ អ្នក បង្កើត និង អ្នក គាំទ្រ រឿង ព្រេង ជប៉ុន និង រូប តំណាង ដើម្បី បង្រួប បង្រួម កម្ម សិទ្ធិ បញ្ញា IP ។. តួ លេខ ឧស្សាហកម្ម ដែល គួរ ឲ្យ កត់ សម្គាល់ រួម មាន Ke
What is the project aboutFounded in 2022,Minnapad is a pioneering DAO launchpad on the Polygon chain. Based in Japan and Singapore,the platform brings together creators and fans of Japanese legends and icons to cocreate groundbreaking intellectual property IP. Notable industry figures,including Keiji Inafune the producer of Mega Man series and Seiichi Ishii the director/main designer of TEKKEN series,each spearhead a DAO on Minnapad. Minnapad ann
40 MODS
Modulus Domain Service (mods)
Modulus Domains Service គឺជាគម្រោងដំបូងដែលភ្ជាប់នូវអត្តសញ្ញាណ psuedo ទៅកាន់សកម្មភាពរបស់យើងខណៈពេលប្រើ Modulus.មុន,សកម្មភាពរបស់អ្នកក្នុងការពង្រីកប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបានមិនទទួលស្គាល់, ឥឡូវនេះអ្នកអាចមើលឃើញ. ប្រសិន បើ អ្នក សម្លុត នៅ ម៉ូឌូលូស អ្នក នឹង សម្លុត នៅ លើ ស្រទាប់ អត្ត សញ្ញាណ ជាមួយ វា ។. ប្រសិន បើ អ្នក ចង់ ពង្រឹង MODS របស់ អ្នក មុន ពេល ចាប់ ផ្តើម Mo
Modulus Domains Service is the first project to attach psuedo identity to our actions while using Modulus.Before,your actions of growing the ecosystem went unrecognized,now,you can be seen.If you are bullish on Modulus,you are bullish on the identity layer with it. If you want to solidify your MODS ahead of the launch of Modulus,you can mint your domain on ethereal using the MODS token.
41 MBE
MxmBoxcEus Token (mbe)
MBE គឺជា metaverse crypto digital ecology ថ្មី,a updated iteration on the basis of the traditional blockchain ecology,issuing new digital Token and opening up more brand new application scenarios.. សហគមន៍ MBE បាន ធ្វើ កំណែ ទម្រង់ វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ បែប ប្រពៃណី ដោយ មាន គោល បំណង កែ ទម្រង់ ទីផ្សារ blockchain ទាំង មូល។. សហគមន៍ បាន ចេញ នូវ ថូខឹន ឌីជីថល ថ
MBE is a new metaverse crypto digital ecology,an updated iteration on the basis of the traditional blockchain ecology,issuing new digital Token and opening up more brand new application scenarios. The MBE community has carried out a reform of the traditional financial sector,aiming to reform the entire blockchain market. The community issued a new digital token of the same name,CIRCLE,which deepens the depth of the DeFi domain and builds a new co
42 NMC
Namecoin (nmc)
Namecoin គឺជាសេវាកម្មចុះបញ្ជីឈ្មោះដែន ហើយជាកាក់ដំបូងបង្អស់ដើម្បីយក Bitcoin ។. ស្រដៀង គ្នា ទៅ នឹង ការ ចុះ បញ្ជី ឈ្មោះ ដែន .com ឬ .io អ្នក ចុះ ឈ្មោះ ដែន .bit នៅ លើ បណ្ដាញ ។. ដែន នេះ គឺ ជា ការ ត្រួត ពិនិត្យ និង មិន អាច មើល ឃើញ ចំពោះ ការ តាម ដាន សកម្ម ភាព ។. រដ្ឋាភិបាល និង សាជីវកម្ម ធំ ៗ គ្រប់ គ្រង សេវា ឈ្មោះ ដែន បុរាណ DNS servers ។. ឧទាហរណ៍ ការ គ្រប់
Namecoin is a domain name registry service and was the first coin to fork Bitcoin. Similar to registering a .com or .io domain name, you register a .bit domain on the network. This domain is censorshipresistant and impervious to activity tracking. Governments and large corporations control traditional domain name services DNS servers. This control is how the Chinese government, for instance, can block websites that go against their beliefs. To pr
43 NEX
NexAI (nex)
បទពិសោធន៍អនាគតនៃការជួញដូរ cryptocurrency និងការរចនាច្នៃប្រឌិតជាមួយ NexAI.. វេទិកា allinone AIpowered របស់ យើង បាន កំណត់ ឡើង វិញ នូវ លទ្ធ ភាព នៅ ក្នុង ដែន ទាំង នេះ ។. ទទួលបានគែមនៅក្នុងទីផ្សារ crypto ជាមួយនឹងការវិភាគពេលពិតប្រាកដ,alerts,and predictive insights,powered by features like Harmonic Patterns and Smart Price Concept.. នៅចាំព័ត៌មានជាមួយការវិភ
Experience the future of cryptocurrency trading and creative design with NexAI. Our allinone AIpowered platform redefines the possibilities in these domains. Gain an edge in the crypto market with realtime analysis,alerts,and predictive insights,powered by features like Harmonic Patterns and Smart Price Concept. Stay informed with our 24/7 Bitcoin analysis and make confident decisions.Enhance your trading journey with WhisperBot on Telegram,our i
44 NUGEN
Nugencoin (nugen)
NUGEN ជឿ ជាក់ យ៉ាង រឹង មាំ ថា បុគ្គល គ្រប់ រូប នៅ លើ ភព ផែន ដី នេះ មាន សិទ្ធិ ក្នុង ការ ឆ្លង កាត់ ។. ហេតុ ដូច្នេះ ហើយ វេទិកា នេះ បាន បង្កើត ឡើង ដោយ មាន កាក់ ប្រើប្រាស់ ដើម របស់ ខ្លួន NUGEN ដែល ជា ថូខឹន ស្តង់ដារ BEP20 ដែល បាន សាង សង់ នៅ លើ បណ្តាញ Binance Smart Chain ដ៏ រឹង មាំ ។. កាក់ នេះ បង្វែរ សុបិន នៃ " ការ គ្រីប ប្រចាំ ថ្ងៃ " ទៅ ជា ការ ពិត ដោយ ស
NUGEN firmly believes that every individual on this planet has the right to transact. Therefore,the platform comes up with its native utility coin,NUGEN,a BEP20 standard token built on the robust Binance Smart Chain network. This coin turns the dream of “everyday crypto” into reality by collaborating with realworld merchants of diverse domains.Additionally,the project will launch NUGEN Exchange. Furthermore,NUGEN yearns to capitalise on the marke
45 OAK
OAK Network (oak)
OAK Network គឺជា ស្រទាប់ trailblazing 1 blockchain នៅលើ បេសកកម្ម មួយ ដើម្បី ក្លាយជា Stripe សម្រាប់ web3 ដោយ បម្រើ ជា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ចម្បង សម្រាប់ ការ ទូទាត់ ដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ និង ហិរញ្ញវត្ថុ គួរសម DeFi ។ អ្វី ដែល ធ្វើ ឲ្យ គម្រោង របស់ អ្នក មាន តែ មួយ គត់With $10 លាន ដែល ធានា សុវត្ថិភាព ពី ពីរ ជុំ នៃការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដែលដឹកនាំដោយ Greylock,Elect
OAK Network is a trailblazing layer1 blockchain on a mission to become the Stripe for web3,serving as the premier infrastructure for automated payments and decentralized finance DeFi.What makes your project uniqueWith $10 million secured from two rounds of funding led by Greylock,Electric Capital,and Foundation Capital,OAK Network has not only secured a Polkadot parachain slot in Q3 2022 but has also established itself as a leader in the domain o
46 ODE
ODEM (ode)
ODEM ឬ OnDemand Education Marketplace គឺជាបណ្តាញចែកចាយ blockchainbased ដែលអនុញ្ញាតឱ្យនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយឥតប្រយោលជាមួយសាស្ត្រាចារ្យនិងដៃគូសិក្សារបស់ពួកគេ។. តាមរយៈការបង្កើតនូវប៉ុស្តិ៍ឌីជីថលដែលឥតគណនា ODEM ធ្វើអោយអ្នកប្រើប្រាស់អាចជួបជុំគ្នាដើម្បីបង្កើនគុណភាពនៃការអប់រំដែលអាចប្រើប្រាស់បានដោយចំណាយសមរម្យ។. បន្ថែមពីនេះទៀត វេទិកា OD
ODEM, or OnDemand Education Marketplace, is a blockchainbased distributed network that allows university students to seamlessly interact with their professors and academic partners. Through the creation of nuanced digital channels, ODEM makes it possible for users to come together to raise the quality of accessible education at a reasonable cost. Additionally, the ODEM platform allows qualified and trusted individuals from across the global educa
47 ONC
One Cash (onc)
Dancom គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលជួយមនុស្សទិញនិងលក់ឈ្មោះដែន។. ពួក គេ មាន ឧបករណ៍ និង សេវាកម្ម ជា ច្រើន ដើម្បី ជួយ អ្នក ស្វែង រក ឈ្មោះ ដែន ដ៏ ល្អ ឥត ខ្ចោះ ដូច ជា ម៉ាស៊ីន ស្វែង រក ការ ជូន ដំណឹង នៅ ពេល ដែន អាច ប្រើ បាន និង ដំបូន្មាន អំពី របៀប ប្រើ ប្រាស់ ផលិតផល របស់ ខ្លួន។. ពួក គេ ក៏ មាន ព័ត៌មាន ជា ច្រើន អំពី សុវត្ថិភាព និង ប្រធាន បទ ផ្សេង ទៀត ដែល ទាក់ ទង ទៅ នឹង
Dancom is a company that helps people buy and sell domain names. They have lots of tools and services to help you find the perfect domain name,like a search engine,notifications when domains become available,and advice on how to use their products. They also have lots of information about security and other topics related to domain names.
48 ONS
One Share (ons)
Dancom គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលជួយមនុស្សទិញនិងលក់ឈ្មោះដែន។. ពួក គេ មាន ព័ត៌មាន ជំនួយ អំពី សុវត្ថិភាព របៀប ប្រើប្រាស់ ផលិតផល របស់ ពួក គេ ហើយ ប្រសិន បើ ដែន មួយ ត្រូវ បាន លក់ រួច ហើយ ។. ពួក គេ ក៏ កំពុង ជួល មនុស្ស ឲ្យ ធ្វើ ការ ជាមួយ ពួក គេ និង ជួយ ធ្វើ ឲ្យ ឧស្សាហកម្ម នេះ រញ្ជួយ ផង ដែរ ។.
Dancom is a company that helps people buy and sell domain names. They have helpful information about security,how to use their products,and if a domain is already sold. They are also hiring people to work with them and help shake up the industry.


កាក់ជួញដូរច្រើនបំផុត


(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ 1 ម៉ោង)
នៅ ពី គឺ ($US) ចំណូល ($)
1 BTC 42,200.01 1,834,181,969.25
3 ETH 2,243.79 952,466,409.20
4 ARS 1,020.40 809,610,949.60
5 SOL 69.14 691,395,559.38
6 AVAX 35.88 477,396,230.29
7 FDUSD 1.00 354,415,236.36
8 DOGE 0.10 291,333,569.37
9 XRP 0.62 287,041,563.87
10 JTO 3.06 249,114,642.38
11 LUNC <0.01 221,307,612.24
12 ADA 0.55 213,427,905.41
13 ORDI 48.46 193,031,132.94
14 LINK 14.99 168,956,297.46
15 USTC 0.04 144,071,115.78
16 MATIC 0.86 139,618,051.74
17 LUNA 1.02 138,983,034.28
18 OP 2.13 133,227,567.35
20 TIA 10.13 117,920,534.38
21 MEME 0.03 106,391,467.88
22 RUNE 6.03 101,782,019.98
24 INJ 22.14 93,989,357.37
25 NEAR 2.36 74,290,864.29
26 QI 0.03 73,938,275.83
27 SAND 0.52 69,553,572.86
28 LTC 73.37 61,434,617.65
29 SNX 4.34 60,120,679.09
30 PEPE <0.01 59,240,566.45
31 GALA 0.03 58,707,347.52

កាក់ជាមួយនឹងតម្លៃកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស


(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ 1 នាទី)
នៅ ពី គឺ ($US) ច្រើនទៀត (%)
1 QI 0.03
+115.77
2 AMP <0.01 +29.30
3 COMBO 0.98 +22.69
4 INJ 22.14 +17.11
5 CTXC 0.38 +15.99
6 BEAMX 0.02 +13.31
7 RAY 0.73 +9.85
8 AVAX 35.88 +8.30
9 CHESS 0.23 +7.36
10 POND 0.01 +7.02
11 DEXE 5.10 +6.83
12 TIA 10.13 +6.66
13 JOE 0.69 +6.12
14 LUNA 1.02 +6.01
15 SNX 4.34 +5.78
16 POWR 0.37 +5.74
17 XEC <0.01 +4.91
18 IMX 2.00 +4.05
19 POLS 0.73 +3.74
20 RARE 0.13 +2.88
21 BLZ 0.30 +2.49
22 MINA 0.82 +1.98
23 BTTC <0.01 +1.55
24 LUNC <0.01 +1.42
25 PYR 6.79 +1.36
26 OSMO 0.81 +1.32
27 ELF 0.68 +1.01
28 CRV 0.70 +0.77
29 HOOK 1.14 +0.66
30 USTC 0.04 +0.11

តម្លៃកាក់កំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។


(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ 1 នាទី)
នៅ ពី គឺ ($US) កាត់បន្ថយ (%)
1 OG 5.34 -14.01
2 BEL 0.69 -13.40
3 JTO 3.06 -12.89
4 ENJ 0.32 -12.86
5 WIN <0.01 -12.86
6 ZRX 0.39 -11.96
7 MEME 0.03 -11.78
8 RSR <0.01 -11.58
9 UNFI 7.37 -11.09
10 QTUM 3.17 -10.81
11 LINA 0.01 -10.72
12 KP3R 75.01 -10.70
13 XVS 9.58 -10.63
14 VANRY 0.05 -10.39
15 FLOW 0.77 -10.22
16 KAVA 0.78 -10.08
17 ILV 100.94 -10.02
18 ID 0.27 -9.98
19 KEY <0.01 -9.85
20 BLUR 0.48 -9.60
21 PHA 0.11 -9.60
22 NKN 0.11 -9.50
23 CELO 0.57 -9.41
24 HIFI 0.73 -9.40
25 GTC 1.10 -9.36
26 XEM 0.04 -9.33
27 ACH 0.02 -9.24
28 SKL 0.04 -9.19
29 TLM 0.02 -9.17
30 CHZ 0.08 -9.16

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
74
Greed

Bitcoin's long and short positions ratio.

?
នៅ Name គឺ ($US) Ratio:

Short!

1 Binance 909,233,159
51.69%
48.31%
2 OKX 464,328,803
48.51%
51.49%
3 Bybit 382,493,839
51.47%
48.53%
4 Bitget 156,041,623
57.41%
42.59%
5 Deribit 78,575,120
62.05%
37.95%
6 dYdX 21,773,065
48.57%
51.43%
7 BingX 20,481,655
49.44%
50.56%
8 Bitmex 20,111,173
48.3%
51.7%
9 CoinEx 4,671,025
45.69%
54.31%
10 Bitfinex 1,308,828
68.39%
31.61%

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
នៅ ព័ត៌មាន កាលបរិច្ឆេទ
1 រ៉ូប៊ីនេ ដើម្បី បញ្ឈប់ ការ ជួញ ដូរ ភាគ ហ៊ុន របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក នៅ ក្នុង ទី ផ្សារ អង់គ្លេស
(Robinhood to roll out US stock trading in British market)
2023-11-30
2 Binance settlement net វិជ្ជមាន សម្រាប់ ឧស្សាហកម្ម cryptocurrency Mike Novogratz
(Binance settlement net positive for cryptocurrency industry Mike Novogratz)
2023-11-30
3 វេទិកា វិនិយោគ Crypto Fasset បាន ផ្តល់ អាជ្ញា ប័ណ្ណ ប្រតិបត្តិ ការ នៅ ឌូបៃ
(Crypto investment platform Fasset granted operational license in Dubai)
2023-11-30
4 ជំនួសដោយ fee RBF បានពន្យល់
(Replace by fee RBF explained)
2023-11-30
5 Elon Musk ទៅ អ្នក ផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម ដែល ព្យាយាម ធ្វើ ឃាត X Go ញាក់ ខ្លួន ឯង
(Elon Musk to advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
6 នាយក ប្រតិបត្តិ ណេអូប៊ែង និយាយ ថា DeFi អាច ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ផ្លាស់ ប្តូរ បរទេស របស់ អាហ្វ្រិក
(DeFi could solve Africas foreign exchange problems neobank CEO says)
2023-11-30
7 រ៉ូប៊ីនេ ដើម្បី បញ្ឈប់ ការ ជួញ ដូរ ភាគ ហ៊ុន របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ទៅ ទី ផ្សារ អង់គ្លេស
(Robinhood to roll out US stock trading to the British market)
2023-11-30
8 ដឺ ហ្វី អាច ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ផ្លាស់ ប្តូរ បរទេស របស់ អាហ្វ្រិក នាយក ប្រតិបត្តិ ធនាគារ ថ្មី និយាយ ថា
(De Fi could solve Africas foreign exchange problems neo bank CEO says)
2023-11-30
9 ប្រាក់ ដុល្លារ ឌីជីថល កាណាដា មិន បាន ធ្វើ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ ទេ ទោះបី ជា មាន ការ យល់ ដឹង ខ្ពស់ ក៏ ដោយ
(Digital Canadian dollar fails to impress despite high awareness)
2023-11-30
10 អូស្ត្រាលី ព្យាយាម ម្តង ទៀត ដើម្បី ប្រយុទ្ធ នឹង ការ បោក បញ្ឆោត គ្រីប ក្នុង វិស័យ នា ពេល អនាគត
(Australia tries again to combat future sectors crypto scams)
2023-11-30
11 លោក Elon Musk ប្រាប់ អ្នក ផ្សាយ ពាណិជ្ជ កម្ម ដែល ព្យាយាម ធ្វើ ឃាត X Go ញាក់ ខ្លួន ឯង
(Elon Musk tells advertisers trying to blackmail X Go fuck yourself)
2023-11-30
12 12 ថ្ងៃ នៃ ការ គ្មាន ការងារ ធ្វើ ក្រោយ មក សាំ អាល់មេន បាន ត្រលប់ មក OpenAI វិញ ជា ផ្លូវ ការ
(12 days of unemployment later Sam Altman is officially back at OpenAI)
2023-11-30
13 Sam Altman ត្រឡប់ មក OpenAI វិញ ជា ផ្លូវ ការ នៅ ពេល ដែល Microsoft ចូល រួម ក្នុង ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល
(Sam Altman officially returns to OpenAI as Microsoft finally joins board)
2023-11-30
14 Sam Altman ត្រឡប់ មក វិញ ជា CEO OpenAI នៅ ពេល ដែល Microsoft ទទួល បាន កៅអី ក្តារ
(Sam Altman returns as OpenAI CEO as Microsoft gets board seat)
2023-11-30
15 Crypto exchange FTX ទទួលបាន nod to sell 873M of assets to repay creditors
(Crypto exchange FTX gets nod to sell 873M of assets to repay creditors)
2023-11-30
16 ការ ប្រកួត Bitcoin ETF ទទួល បាន ម៉ូដែល BlackRock ដែល ចូល ទី 13
(Bitcoin ETF race gets 13th entrant BlackRock revises ETF model)
2023-11-30
17 ប្រទេស ប្រេស៊ីល អាច នឹង ត្រូវ បង្កើន ពន្ធ លើ គ្រីប ដែល បាន កាន់ កាប់ នៅ ក្រៅ ប្រទេស ក្នុង ពេល ឆាប់ ៗ នេះ
(Brazilians may soon need to stump up taxes on crypto held abroad)
2023-11-30
18 ជាង 75 ប្រកួត ក្នុង ចំណោម ការ ប្រកួត Web3 បាន បរាជ័យ ក្នុង រយៈ ពេល ប្រាំ ឆ្នាំ ចុង ក្រោយ នេះ ខូអ៊ីនជីកូ
(Over 75 of Web3 games failed in last five years CoinGecko)
2023-11-30
19 ស្រាវជ្រាវអំពី dynamics នៃ ការ គ្រប់ គ្រង ទីផ្សារ មុន ពេល អ្នក លោត ចូល ក្នុង Bitcoin ETFs
(Research the dynamics of market manipulation before you jump in Bitcoin ETFs)
2023-11-30
20 តើ Sony និង Microsoft អាច នាំ យក blockchain ទៅ កាន់ កុងស៊ុល ល្បែង បាន ដែរ ឬ ទេ
(Can Sony and Microsoft bring blockchain to gaming consoles)
2023-11-29
21 កំហឹង ChatGPT wont និយាយ ថា slurs Q បំបែក ការ អ៊ិនគ្រីប 99 បណ្ដាញ ក្លែងក្លាយ AI Eye
(Outrage ChatGPT wont say slurs Q breaks encryption 99 fake web AI Eye)
2023-11-29
22 អនាគត CME Bitcoin បង្ហាញ ថា វិនិយោគិន លេង ល្បែង លើ តម្លៃ 40K BTC
(CME Bitcoin futures show investors betting on 40K BTC price)
2023-11-29
23 Binance នឹង បញ្ចប់ ការ គាំទ្រ សម្រាប់ BUSD stablecoin នៅ ខែ ធ្នូ
(Binance will end support for BUSD stablecoin in December)
2023-11-29
24 តុលាការ អេស្តូនី nixs ធ្វើ បត្យាប័ន ពី អ្នក បោកប្រាស់ គ្រីប ដែល ត្រូវ បាន ចោទ ប្រកាន់ ទៅ កាន់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក
(Estonian court nixes extradition of accused crypto scammers to US)
2023-11-29
25 អនុ លេខាធិការ រតនាគារ សហ រដ្ឋ អាមេរិក អំពាវនាវ ឲ្យ មាន ឧបករណ៍ បន្ថែម ដើម្បី អនុម័ត ក្រុម ហ៊ុន គ្រីប
(US Deputy Treasury Secretary calls for additional tools to sanction crypto firms)
2023-11-29
26 ការ ដេញ ថ្លៃ Square Enix កាលបរិច្ឆេទ Azuki DAO rebrands to Bean Nifty Newsletter
(Square Enix auction dates Azuki DAO rebrands to Bean Nifty Newsletter)
2023-11-29
27 អតីត ក្រុម ហ៊ុន គ្រីប អធិការបតី អង់គ្លេស Copper បាន ចាប់ ផ្តើម វេទិកា សន្តិ សុខ ដែល បាន កាត់ ទោស
(Former British Chancellors crypto firm Copper launches tokenized securities platform)
2023-11-29
28 ការ លក់ និង តម្លៃ NFT ត្រូវ បាន ជំរុញ ដោយ កង្វះ ខាត សំណាង និង សុទិដ្ឋិនិយម យោង តាម ការ សិក្សា ជា ច្រើន ។
(NFT sales and pricing are driven by luck scarcity and optimism according to multiple studies)
2023-11-29
29 ការវិភាគតម្លៃ 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX
(Price analysis 1129 BTC ETH BNB XRP SOL ADA DOGE TON LINK AVAX)
2023-11-29
30 SoFi Technologies ត្រូវបញ្ឈប់សេវាកម្ម crypto ដោយ Dec 19
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec 19)
2023-11-29
31 តម្លៃ Bitcoin បរាជ័យ 385K ការ បំបែក ដោយសារ GDP របស់ សហ រដ្ឋ អាមេរិក បង្កើន ឥទ្ធិ ពល ដល់ ទុក្ខ វេទនា ចុះ ចត ដ៏ លំបាក របស់ Fed
(Bitcoin price fails 385K breakout as US GDP fuels Fed hard landing woes)
2023-11-29
32 BIS ណែ នាំ ធនាគារ កណ្តាល ឲ្យ រៀប ចំ ផែនការ ជា មុន សំរាប់ សន្តិ សុខ CBDC
(BIS advises central banks to plan in advance for CBDC security)
2023-11-29
33 ផាកកូស ទទួល បាន ការ អនុម័ត ជា គោល ការណ៍ ដើម្បី ចេញ នូវ ស្ថេរ ភាព នៅ អាប៊ូ ដាប៊ី
(Paxos receives in principle approval to issue stablecoins in Abu Dhabi)
2023-11-29
34 រឿង Crypto រឿង Charlie Shrem ប្រាប់ ពី របៀប ដែល គាត់ បាន ក្លាយ ជា មហា សេដ្ឋី Bitcoin
(Crypto Stories Charlie Shrem tells how he became a Bitcoin millionaire)
2023-11-29
35 រតនាគារ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម អ្នក លាយ គ្រីប ស៊ីនបាដ ដោយ ចោទ ប្រកាន់ ទំនាក់ទំនង កូរ៉េ ខាង ជើង
(US Treasury sanctions crypto mixer Sinbad alleging North Korea ties)
2023-11-29
36 SoFi Technologies ត្រូវបញ្ឈប់សេវាកម្ម crypto ដោយ Dec19
(SoFi Technologies to cease crypto services by Dec19)
2023-11-29
37 ហេតុអ្វី JSON LD សំខាន់សម្រាប់ Web3
(Why JSON LD matters for Web3)
2023-11-29
38 Iota បើក គ្រឹះ 100M Abu Dhabi សម្រាប់ ការ ពង្រីក មជ្ឈិម បូព៌ា
(Iota launches 100M Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
39 Wormhole តម្លើង 225M នៅតម្លៃ 25B
(Wormhole raises 225M at 25B valuation)
2023-11-29
40 AI ពិតប្រាកដប្រើករណីក្នុង crypto No 3 Smart contract audits cybersecurity
(Real AI use cases in crypto No 3 Smart contract audits cybersecurity)
2023-11-29
41 Poloniex ត្រៀម បន្ត ការ ដក ថយ ក្រោយ ការ hack 100M
(Poloniex prepares to resume withdrawals after 100M hack)
2023-11-29
42 Bitcoin NFT ផ្សារទំនើប Bioniq ការភ្នាល់រង្វិលជុំគោលដៅនៃការរំខានបណ្តាញ
(Bitcoin NFT marketplace Bioniq eyes lofty goal of alleviating network congestion)
2023-11-29
43 Santander តែងតាំង អ្នក ឃុំឃាំង crypto custodian Taurus ដើម្បី ការពារ របាយការណ៍ Bitcoin Ether
(Santander appoints crypto custodian Taurus to safeguard Bitcoin Ether Report)
2023-11-29
44 IOTA បើក គ្រឹះ អាប៊ូ ដាប៊ី ចំនួន 100 លាន សំរាប់ ការ ពង្រីក មជ្ឈិម បូព៌ា
(IOTA launches 100 million Abu Dhabi foundation for Middle East expansion)
2023-11-29
45 នាយក ប្រតិបត្តិ Huddle01 ពន្យល់ ពី មូលហេតុ ដែល បច្ចេកវិទ្យា ទំនាក់ទំនង ត្រូវ តែ មាន សុជីវធម៌
(Huddle01 CEO explains why communications tech must be decentralized)
2023-11-29
46 Jack Dorsey ចង់ ធ្វើ ឲ្យ ការ រុក រក រ៉ែ Bitcoin មាន លក្ខណៈ សម រម្យ ជាមួយ នឹង ការ វិនិយោគ ថ្មី
(Jack Dorsey wants to decentralize Bitcoin mining with new investment)
2023-11-29
47 របៀប ដែល NFTs អាច ផ្លាស់ ប្តូរ ជីវិត ប្រចាំ ថ្ងៃ
(How can NFTs transform daily life)
2023-11-29
48 ក្រុម ហ៊ុន គ្រីប របស់ ចក្រ ភព អង់គ្លេស ទទួល បាន ការ ទូរស័ព្ទ ពី ក្រឡាចត្រង្គ ពន្ធ
(UK crypto hodlers get a call from the tax grinch)
2023-11-29
49 អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ជំរុញ ឲ្យ អនុវត្ត យ៉ាង ឆាប់ រហ័ស នូវ គោល នយោបាយ ប្លុកឆេន របស់ ប្រទេស នីហ្សេរីយ៉ា
(Stakeholder urges swift implementation of Nigerias blockchain policy)
2023-11-29
50 BIS Innovation Hub បង្ហាញគម្រោង CBDC ឯកជនរបស់ខ្លួន
(BIS Innovation Hub presents its private CBDC project)
2023-11-29

ព័ត៌មានអាមេរិក ដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើទីផ្សារ

នៅ ព័ត៌មាន ថ្ងៃ កាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា
1 ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 01:01
2 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 18:00
3 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 20:30
4 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 20:30
5 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) ថ្ងៃអង្គារ (Tue) 12-12-2023 20:30
6 ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 01:01
7 របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 02:00
8 សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 20:30
9 សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 20:30
10 របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) ថ្ងៃពុធ (Wed) 13-12-2023 22:30
11 អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:00
12 ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:00
13 សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:00
14 សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 02:30
15 របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
16 សន្ទស្សន៍​ការ​លក់​រាយ​ស្នូល និង​សន្ទស្សន៍​លក់​រាយ​ប្រចាំ​ខែ (Retail Sales m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
17 ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
18 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 20:30
19 របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 22:00
20 របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 14-12-2023 22:30
21 សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 20:30
22 របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:15
23 អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:15
24 ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:45
25 ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 15-12-2023 21:45
26 ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) 16-12-2023 04:00

កាក់ដែលបានមើលថ្មីៗនេះ

Mystic Poker (myp) Punk Vault (NFTX) (punk) CloudChat (cc) Mobster (mob) Inari (inari) CORE MultiChain (cmcx) VeThor (vtho) DIMO (dimo) Tower (tower) Mystic Treasure (myt)

កាក់ចៃដន្យពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យ

Sirin Labs (srn)ORE (ore)New World Order (state)Backed IB01 Treasury Bond 0-1yr (bib01)Step (step)

Hashtags កាក់ទាក់ទងនឹងនិន្នាការពិភពលោក

#Metaverse #DeFi #GameFi #healthcare #cloud #DEX #pegged #multichain #green energy #decentralized application
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000