ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)


កាក់ដែលទាក់ទងនឹង #cloud


នៅ ឈ្មោះកាក់ ព័ត៌មានលម្អិត
1 RNDR
Render (rndr)
OctaneRender® គឺ ជា GPUaccelerated ដំបូង បំផុត និង លឿន ជាង គេ បំផុត របស់ ពិភព លោក ដែល មិន លំអៀង និង ត្រឹម ត្រូវ ខាង រាង កាយ ។. Octane ប្រើ កាត ក្រាហ្វិក នៅ ក្នុង កុំព្យូទ័រ របស់ អ្នក ដើម្បី បង្ហាញ រូបភាព រូប ថត លឿន ជាង មុន ។ល។. ជាមួយ នឹង សមត្ថភាព គណនា ប៉ារ៉ាឡែល របស់ Octane អ្នក អាច បង្កើត ស្នាដៃ ដ៏ អស្ចារ្យ មួយ ក្នុង បំណែក នៃ ពេល នោះ ។ បច្ចេកវិទ្យា
OctaneRender® is the world’s first and fastest GPUaccelerated, unbiased, physically correct renderer. Octane uses the graphics card in your computer to render photorealistic images super fast. With Octane’s parallel compute capabilities, you can create stunning works in a fraction of the time.OTOY’s Academy Award®winning technology is used by leading visual effects studios, artists, animators, designers, architects, and engineers, providing unpre
2 FLUX
Flux (flux)
Flux គឺ ជា ជំនាន់ ថ្មី នៃ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ពពក ដែល អាច ធ្វើ មាត្រដ្ឋាន បាន ។. សាមញ្ញ អភិវឌ្ឍ គ្រប់គ្រង និង បង្កើត កម្មវិធី របស់ អ្នក នៅ លើ ម៉ាស៊ីន បម្រើ ច្រើន ក្នុង ពេល តែ មួយ ។ល។. ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ Web 3.0, Dapps, Enterprise Cloud Infrastructure...
Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, Dapps, Enterprise Cloud Infrastructure.
3 AKT
Akash Network (akt)
Akash Network គឺជាទីផ្សារគណនាពពកដែលមានសុជីវធម៌ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍បើកកម្មវិធីយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងងាយស្រួលដូចជាគេហទំព័រ,ហ្គេម,data visualizations,blockchain nodes,និងគម្រោងដែលមានសមធម៌ផ្សេងទៀត។. វា លឿន និង មាន សុវត្ថិភាព និង ផ្តល់ នូវ វិធី ដែល មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព ក្នុង ការ ចំណាយ សម្រាប់ មនុស្ស ក្នុង ការ ប្រើប្រាស់ អ៊ីនធឺណិត ។.
Akash Network is a decentralized cloud computing marketplace that allows developers to quickly and easily launch applications such as websites,games,data visualizations,blockchain nodes,and other decentralized projects. It is fast and secure and provides a cost-effective way for people to use the internet.
4 FUSE
Fuse (fuse)
ហ្វ្រូស គឺ ជា បណ្តាញ សហគមន៍ ដែល ប្រតិបត្តិ ដោយ បុគ្គល និង SMBs ដែល កំពុង ដំណើរ ការ លើ កាំជ្រួច សាធារណៈ និង ប្រតិបត្តិ ការ ដោយ អ្នក ធ្វើ ឲ្យ មាន សុពលភាព នៅ ទូទាំង ពិភព លោក ។ គោល បំណង នៃ បណ្តាញ នេះ គឺ ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ឧបសគ្គ សម្រាប់ អ្នក ជំនួញ ដែល កំពុង ស្វែង រក ដំណើរ ការ និង ប្រតិបត្តិ ការ អាជីវកម្ម ឌីជីថល និង អនុញ្ញាត ឲ្យ អតិថិ ជន មាន ការ ខិតខំ តិ
Fuse is a network of communities operated by individuals and SMBs which is running on a public ledger and operated by validators worldwide.The goal of the network is to lower barriers for entrepreneurs that are looking to run and operate digital businesses and allows the to reach clients with little or almost no effort.Fuse is looking to provide entrepreneurs a cheap alternative to cloud computing and allows them to leverage smart contract archit
5 GLM
Golem (glm)
ហ្គូឡេម គឺ ជា អ្នក ត្រួត ដូរ ដ៏ សម រម្យ ដែល អាច ចូល ដំណើរ ការ បាន ដោយ នរណា ម្នាក់ ។. ប្រព័ន្ធ នេះ ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ដោយ ថាមពល រួម គ្នា នៃ ម៉ាស៊ីន របស់ អ្នក ប្រើប្រាស់ ពី PCs ផ្ទាល់ ខ្លួន ទៅ ម៉ាស៊ីន ទិន្នន័យ ទាំង មូល ។. ហ្គូឡេម អាច គណនា ស្ទើរ តែ រាល់ កិច្ច ការ ពី CGI ដែល ធ្វើ តាម រយៈ ការ រៀន សូត្រ ម៉ាស៊ីន ទៅ ការ រៀន សូត្រ វិទ្យា សាស្ត្រ ។. វា ប្រ
Golem is a decentralized supercomputer that is accessible by anyone. The system is made up of the combined power of user’s machines from personal PCs to entire datacenters. Golem is able to compute almost any tasks from CGI rendering through machine learning to scientific learning. It utilizes an ethereumbased transaction system to clear payments between providers, requestors and software developers however it is safe because all computations tak
6 STORJ
Storj (storj)
Storj គឺ ជា វេទិកា បើក ចំហ មួយ ដែល ប្រើប្រាស់ ច្រវាក់ ដើម្បី ផ្តល់ សេវា ផ្ទុក ពពក ដែល បាន អ៊ិនគ្រីប Endtoend ។. ជំនួស ឲ្យ ការ រក្សា មជ្ឈមណ្ឌល ទិន្នន័យ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ខ្លួន វេទិកា Storj ពឹង ផ្អែក លើ បណ្តាញ peertopeer របស់ បុគ្គល ឬ អង្គ ភាព ដែល ចែក រំលែក កន្លែង ផ្ទុក របស់ ពួក គេ ។. គម្រោង Storj គឺ ជា កម្ម សិទ្ធិ និង អភិវឌ្ឍ ដោយ Storj Labs Inc ។. S
Storj is an opensource platform that leverages the blockchain to provide endtoend encrypted cloud storage services. Instead of maintaining its own data centres, Storj platform relies on a peertopeer network of individuals or entities sharing their storage spaces. The Storj project is owned and developed by Storj Labs Inc. Storj intends to facilitate a faster, cheaper, and secure file storage solution than traditional cloud storage platforms. To a
7 ELF
aelf (elf)
Aelf គឺ ជា វេទិកា blockchain អាជីវកម្ម ដែល មាន ជំនាញ ច្រើន ដែល មាន ថាមពល ដោយ ការ គណនា ពពក និង ប្រព័ន្ធ ប្រសាទ កណ្តាល សម្រាប់ អាជីវកម្ម ដែល ផ្លាស់ ប្តូរ របៀប ដែល ពួក គេ ផ្តល់ សេវា របស់ ពួក គេ ។. ដោយ ដាក់ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្លុកឆេន គ្រឹះ Aelf អនុញ្ញាត ឲ្យ អាជីវកម្ម ផ្តោត លើ ការ កសាង ដាប់បែល ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ នៅ លើ ច្រវ៉ាក់ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ព
Aelf is the versatile business blockchain platform powered by cloud computing and the central nervous system for businesses, transforming the way they deliver their services. By laying out the fundamental blockchain infrastructure, Aelf enables businesses to focus on building up their own dapps on their own chains with minimum effort. Acting as the master key, Aelf unlocks the potential for interbusiness communication and collaboration using cros
8 ATH
Aethir (ath)
Aethir គឺ ជា អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ GPUasaservice តែ មួយ គត់ របស់ សហគ្រាស តែ មួយ គត់ នៅ ក្នុង ទី ផ្សារ ។. វា ជា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ គណនា ពពក ដែល មាន សុជីវធម៌ អនុញ្ញាត ឲ្យ GPU ផ្តល់ កុងតឺន័រ ដើម្បី ជួប អតិថិ ជន សហគ្រាស ដែល ត្រូវការ បន្ទះ សៀគ្វី H100 ដ៏ មាន ឥទ្ធិ ពល សម្រាប់ កិច្ច ការ AI / ML អាជីព ។. Aethir ក៏ គាំទ្រ អតិថិ ជន ល្បែង ពពក ជាមួយ ទូរស័ព្ទ គណនា និ
Aethir is the only Enterprisegrade AIfocused GPUasaservice provider in the market. It’s a decentralized cloud computing infrastructure allows GPU providers containers to meet Enterprise clients who need powerful H100’s chips for professional AI/ML tasks. Aethir also support cloud gaming clients with their virtual computing phones and GPUs with contracts with the world’s largest telecommunication company. Everything within Aethir ecosystem will be
9 FLT
Fluence (flt)
វេទិកា Fluence DePIN ឥត គិត ថ្លៃ ការ គណនា ពី ពពក កណ្តាល ដោយ ផ្តល់ នូវ ការ គណនា ដែល មាន លក្ខណៈ ត្រឹម ត្រូវ និង ការ គណនា ដែល អាច ផ្ទៀង ផ្ទាត់ បាន ។.
The Fluence DePIN platform frees computation from centralized clouds by offering natively decentralized,low cost,and verifiable compute.
10 RLC
iExec RLC (rlc)
iExec គឺជាវេទិកាបើកចំហ, វេទិកាគណនាពពកដែលមានសុជីវធម៌, ដំណើរការនៅលើ Ethereum blockchain.. iExec អនុញ្ញាត ឲ្យ កម្មវិធី ដែល មាន លក្ខណៈ សម រម្យ dApps អាច ចូល ដំណើរ ការ លើ ការ គណនា ធនធាន និង បច្ចេកវិទ្យា នៅ លើ ពពក iExec ។. iExec បាន បង្កើត បណ្តាញ blockchain ដែល dApps អាច ទាញ យក ប្រយោជន៍ ពី ធនធាន ដែល មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព និង ខ្ពស់ ដូច ជា servers, databases,
iExec is an opensource, decentralized cloud computing platform, running on Ethereum blockchain. iExec allows decentralized applications dApps an ondemand access to computing resources and technologies on iExec cloud. iExec has built a blockchain network where dApps can take advantage of cost effective and highperformance resources such as servers, databases, SaaS applications, web hosting and computer farms. iExec’s native cryptocurrency — The RL
11 LIME
iMe Lab (lime)
អ្វីទៅជា iMe LabiMe គឺជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាមួយសារ Telegrambased, Crypto Wallet និងឧបករណ៍ DeFi និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដើមរបស់វា token LIME។. កម្មវិធី អនុញ្ញាត ឲ្យ ផ្ញើ crypto ក្នុង ការ ចុច ពីរ បី ធ្វើ ឲ្យ crypto transactions លឿន ធានា សុវត្ថិភាព និង hasslefree។. អ្នក ប្រើប្រាស់ ណា ក៏ ដោយ អាច ផ្ញើ cryptocurrencies ដែល ពួក គេ កាន់ នៅ ក្នុង កាបូប iMe របស់ ព
What is iMe LabiMe is an ecosystem with the Telegrambased messenger, Crypto Wallet, and DeFi tools and its native utility token LIME. The app allows sending crypto in a few clicks, making crypto transactions fast, secure and hasslefree. Any user can send cryptocurrencies they hold in their iMe wallet to any of their contacts via their Telegram handles, in a matter of seconds. With robust DeFi capabilities integrated into the messenger Uniswap, BN
12 PHA
Phala Network (pha)
Phala Network គឺជាសេវាកម្មគណនាពពកដែលរក្សាភាពឯកជននៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Web 3.0 ដោយផ្អែកលើ Substrate ។.
Phala Network is a privacy-preserving cloud computing service in the Web 3.0 ecosystem based on Substrate
13 SC
Siacoin (sc)
សៀ គឺ ជា វេទិកា ផ្ទុក ពពក ដែល មាន លក្ខណៈ សម រម្យ ស្រដៀង គ្នា ទៅ នឹង Dropbox និង អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ផ្ទុក កណ្តាល ផ្សេង ទៀត ដែល ជំនួស ឲ្យ ការ ជួល កន្លែង ផ្ទុក ពី អង្គ ភាព កណ្តាល អតិថិ ជន ជួល កន្លែង ផ្ទុក ពី មិត្ត ភក្តិ ផ្សេង ទៀត ។. ភាព ខុស គ្នា តែ មួយ គត់ គឺ សៀ ប្រើ ច្រវាក់ ដើម្បី សម្រប សម្រួល ជំនួញ Nodes ផ្តល់ នូវ ការ ផ្ទុក ដល់ អតិថិ ជន ដោយ ប្រើ អេសយ៉ា
Sia is a decentralized cloud storage platform similar in concept to Dropbox and other centralized storage provider where instead of renting storage space from a centralized entity, clients rent storage space from other peers. The only difference is Sia uses blockchain to facilitate transactions Nodes provide storage to clients using the Sia blockchain as contracts. Before storing the data, the data is encrypted into many pieces and uploaded to di
14 ALEPH
Aleph.im (aleph)
aleph.im គឺជា កន្លែង ផ្ទុក ពពក ដែល មាន លក្ខណៈ ត្រឹមត្រូវ មូលដ្ឋាន ទិន្នន័យ និង វេទិកា គណនា ដែល ឆប គ្នា ជាមួយ blockchains និង និយាយ ភាសា របស់ ពួកគេ ។. វា មាន គោល បំណង ក្លាយ ជា ស្រទាប់ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៃ ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ហិរញ្ញ វត្ថុ ដែល បាន អន្តរាគមន៍ របស់ DeFI ។.
aleph.im is a decentralized cloud storage, database and computing platform, that is compatible with blockchains and speaks their languages. It aims to be the infrastructure layer of the DeFI decentralized finance ecosystem.
15 CAPP
Cappasity (capp)
Cappasity គឺជាវេទិកាដែលមានពពកដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតនិងផ្តល់ជូន 3D, VR និងបទពិសោធន៍ទិញទំនិញ AR ដល់អតិថិជនរបស់អ្នក។. Cappasity គឺជាដំណោះស្រាយបំពង់បង្ហូរទឹកពេញលេញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអាជីវកម្មបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងងាយស្រួលបង្កើតនិងបង្កប់មាតិកា 3D ចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ពួកគេ, កម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័តនិងកម្មវិធី VR/AR។. ដំណោះ ស្រាយ Cappasity ដំណើរ កា
Cappasity is a cloudbased platform that lets you easily create and deliver 3D, VR and AR shopping experiences to your customers. Cappasity is a full pipeline solution that allows businesses quickly and easily create and embed 3D content into their websites, mobile apps and VR/AR applications. Cappasity solution works 10 times faster compared to competitors and optimized for production of thousands SKU per day. Cappasity proprietary 3D format allo
16 CERE
Cere Network (cere)
Cere Network គឺជាវេទិកា Decentralized Data Cloud DDC ដំបូងគេដែលសាងសង់នៅលើ Substrate និង Polygon។. Cere គឺជាគម្រោង Web3 ដំបូងគេដែលជួយសម្រួលដល់ការផ្ទុកទិន្នន័យពពកឥតទុកចិត្ត ការរួមបញ្ចូលគ្នានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទិន្នន័យនៅតាមបណ្តាញ blockchain ក៏ដូចជា Web3 NFT, metaverse និងមាតិកាហ្គេម។. Cere ត្រូវ បាន គាំទ្រ ដោយ ស្ថាប័ន និង គម្រោង ធំ ជាង គេ បំផុត ក្ន
Cere Network is the first Decentralized Data Cloud DDC platform built on Substrate and Polygon. Cere is the first Web3 project that facilitates trustless cloud data storage, integration and data collaboration across blockchain networks as well as Web3 NFT, metaverse and gaming content. Cere is backed by the world’s largest institutions and projects, such as Binance Labs, Republic Labs and Polygon.
17 XCN
Chain (xcn)
ច្រវ៉ាក់ គឺ ជា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ blockchain ពពក ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ អង្គ ការ កសាង សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ពី ដី ។. ច្រវ៉ាក់ បាន ដាក់ ចេញ នូវ Chain Core ដែល ជា ការ អនុញ្ញាត និង បើក ប្រភព blockchain និង Sequence ដែល ជា ផលិត ផល ledger របស់ វា ជា ផលិត ផល សេវា ។. អតិថិ ជន អាច ទទួល បាន ការ ថយ ចុះ និង បង់ ថ្លៃ ពាណិជ្ជ កម្ម ជាមួយ Chain Tokens XC
Chain is a cloud blockchain infrastructure that enables organizations to build better financial services from the ground up. Chain has launched Chain Core which is a permissioned and open source blockchain and Sequence, its ledger as a service product. Clients can receive discounts and pay for commercial fees with Chain Tokens XCN as well as participate in community protocol governance and access to premium features.
18 CAPS
Ternoa (caps)
អនុស្សាវរីយ៍គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃយើង។. ប្រសិន បើ សតិ ដើរ តួ នាទី ដ៏ សំខាន់ មួយ ក្នុង ការ បង្កើត យើង នោះ សេចក្ដី ពិត គឺ ថា ការ ចងចាំ គឺ ជា រឿង មួយ ផ្នែក ហើយ មាន តែ ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ ដូច ជា រូបភាព សំឡេង និង អត្ថបទ ប៉ុណ្ណោះ ដែល អាច ឲ្យ យើង រក្សា និង ចងចាំ ពី អតីតកាល របស់ យើង ។. ការ គាំទ្រ ទាំង នេះ ក៏ អនុញ្ញាត ឲ្យ យើង បញ្ជូន អនុស្សាវរីយ៍ ទៅ កាន់ ជំ
Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we mu
19 CAGA
Crypto Asset Governance Alliance (caga)
ក្នុង រឿង នេះ ក្មេង ប្រុស ម្នាក់ ឈ្មោះ Jack បាន ជួញ ដូរ ទ្រព្យ សម្បត្តិ មួយ ចំនួន ដែល គាត់ ចូល ចិត្ត សម្រាប់ ធញ្ញ ជាតិ វេទមន្ដ ។. គាត់ បាន ដាំ ធញ្ញ ជាតិ ហើយ ពួក គេ បាន ធំ ឡើង ទៅ ជា ធញ្ញ ជាតិ ដ៏ ធំ មួយ ដែល បាន ឈាន ដល់ មេឃ ។. បន្ទាប់ មក ជេក បាន ឡើង ទៅ លើ សត្វ ខ្លា ឃ្មុំ ហើយ បាន រក ឃើញ ប្រាសាទ មួយ នៅ ក្នុង ពពក ដែល ជា កន្លែង ដែល គាត់ បាន ជួប នឹង សត្វ យ
In the story,a boy named Jack traded some of his favorite possessions for magic beans. He planted the beans and they grew into a giant beanstalk that reached up to the sky. Jack then climbed the beanstalk and found a castle in the clouds where he met an evil giant. Jack is a brave boy who traded his favorite things for some magical beans. The beans grew into a huge beanstalk that went all the way up to the sky. Jack climbed it and found a castle
20 CUDOS
Cudos (cudos)
តើអ្វីទៅជា CUDOS CUDOS ដែលផ្តល់ថាមពលដល់បណ្តាញគណនាកូដកម្មដែលមានសុជីវធម៌ដែលនឹងអន្តរកម្មជាមួយប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី blockchain ច្រើនដើម្បីផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោម:1។. បណ្តាញ សុពលភាព ស្រទាប់ 1 ដែល បាន ទុក ចិត្ត ដែល បាន ស្ថាបនា ឡើង នៅ លើ ពិធីការ Tendermint Wasm ដែល ត្រូវ គ្នា សម្រាប់ កិច្ច សន្យា ឆ្លាត ត្រូវ ដាក់ ពង្រាយ នៅ លើ CUDOS ដោយ ប្រើ ភាសា ជំនាន់
What is CUDOS CUDOS powers a decentralised compute network that will interoperate with multiple blockchain ecosystems to provide the following benefits:1. Trusted layer 1 validator network built on the Tendermint protocol Wasm compatibility, for smart contracts to be deployed on CUDOS using nextgeneration languages so long as they compile to WebAssembly. I.e. Golang, Rust, Java etc.2. Crosschain or Horizontal interoperability thanks to the netwo
21 DSYNC
Destra Network (dsync)
Destra Network A Beacon of true decentralizationDSync ប្រែ ទិដ្ឋភាព បណ្ដាញ ៣ ធម្មតា ដោយ លាយ បញ្ចូល គ្នា ដោយ គ្មាន ប្រសិទ្ធ ភាព នូវ ដំណោះ ស្រាយ ពពក ដែល មាន សុជីវធម៌ និង បណ្តាញ GPU ក្នុង ការ រៀប ចំ ដែល មាន ប្រយោជន៍ ដល់ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ។. ការ លេង អន្តរកម្ម ដែល ស្រប គ្នា នេះ ធ្វើ ឲ្យ ការ គណនា AI ប្រសើរ ឡើង ដើម្បី បង្កើន ប្រសិទ្ធិ ភាព ខ្ពស់ បំផុត របស់
Destra Network A Beacon of true decentralizationDSync transforms the conventional web3 scene by seamlessly blending the decentralized cloud solution and GPU network in a mutually beneficial arrangement. This harmonious interplay optimizes AI computation to its peak efficiency. Unified as a single entity,all these elements converge to power the Destra Network.DSync revolutionizes data storage and retrieval,transitioning from conventional locationb
22 GMRX
Gaimin (gmrx)
ការ បញ្ចូល គ្នា ពិភព លោក នៃ ការ គណនា និង ការ លេង ល្បែង ដែល មាន លក្ខណៈ ត្រឹម ត្រូវ ដើម្បី ធ្វើ មាត្រដ្ឋាន គណនា ខណៈ ដែល អ្នក មាន ការ ផ្ទុះ $ GMRX ៖ ថូខឹន សម្រាប់ សេដ្ឋ កិច្ច ទាំង មូល របស់ យើង និង វេទិកា គណនា ពពក ដែល បាន ស្ថាបនា ឡើង យ៉ាង ពេញលេញ របស់ យើង ,plugandplay ការ ចែក ចាយ ហ្គេម និង វេទិកា បទ ពិសោធន៍ ល្បែង ហ្គេម ។ ការគណនាកូដកូដ: 1.. ការ កំណត់ គោល
Merging the worlds of decentralized computation and gaming to scale compute while you have a blast$GMRX: A token for our entire economy and our fullybuilt,plugandplay cloud computing,games distribution and gamer experiences platform.Decentralized computation: 1. Targeting the 1.6 billion desktop gamers globally. 2. Biggest active decentralized GPU sharing network. 3. Automatic GPU monetization AI,Render & Mining Jobs.Gaming: 1. We own Gaimin Glad
23 NAO
Nettensor (nao)
Nettensor គឺ ជា អ្នក ផ្តល់ សេវា AI នាំ មុខ គេ ដែល មាន សេវា កម្ម ជា ច្រើន ដែល ហួស ពី មូលដ្ឋាន គ្រឹះ ។. ក្នុង ចំណោម ការ ផ្តល់ សេវា ផ្សេង ៗ របស់ ខ្លួន NetCloud គឺ ជា សេវា ដែល លេច ធ្លោ ដែល ផ្តល់ សេវា ពពក ដើម្បី ជួយ សេវា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ AI ដំណើរ ការ យ៉ាង រលូន ។. សេវាជាមូលដ្ឋានដូចជាការបង្ហោះ,Virtual Private Server VPS deployment,Remote Desktop Protoco
Nettensor is a leading AI service provider with a wide range of services that go beyond just the basics. Among its various service offerings,NetCloud is the one that stands out,which delivers cloud services to help AI infrastructure services work smoothly. Basic services like hosting,Virtual Private Server VPS deployment,Remote Desktop Protocol RDP,and domain management constitute the foundational elements of what Nettensor needs to thrive in the
24 OCTA
OctaSpace (octa)
អ្វីទៅជាគម្រោងអំពីOctaSpace គឺ ProofofWork blockchain ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានកូដ goethereum។. ការងារ របស់ វា ក្នុង ការ សហ ការ ជាមួយ បណ្តាញ PoA ខាង ក្នុង ដែល ត្រូវ បាន ប្រើ សម្រាប់ បង្កើន ការ កាត់ បន្ថយ ជំនួញ សម្រាប់ តម្រូវ ការ ចេញ វិក្ក័យបត្រ ។ ពីចំណុចប្រើប្រាស់នៃទិដ្ឋភាព, OctaSpace គឺជាវេទិកាពពកសាធារណៈ, យើងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិង API នៅលើកំពូលនៃផ្នែក
What is the project aboutOctaSpace is ProofofWork blockchain based on goethereum code base. Its works in cooperation with internal PoA network that used for increase throughput of transactions for billing needs.From utility point of view,OctaSpace is a public cloud platform,we build infrastructure and API on a top of hardware provided by users not only and implementing services like GPU marketplace,VPN access and application deployment.What makes
25 PHB
Phoenix Global (phb)
ហ្វូនិក គឺ ជា ការ វិវត្ត បន្ទាប់ នៅ ក្នុង Pulse ក្រហម ដែល នាំ មក នូវ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ថ្មី បដិវត្តន៍ និង ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ PHX ។ ហ្វូនិក គឺ ជា វេទិកា ថ្មី មួយ និង TOken PHX ។. យើង កំពុង សាង សង់ លើ ផែនទី ផ្លូវ ដើម ដែល ដំបូង ត្រូវ បាន គូស បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង កាបូប ស របស់ យើង ដោយ បន្ថែម បណ្តាញ ចំណេះ ដឹង ដែល មាន ពពក ថ្មី មួយ ដែល ត ភ្ជាប់ អតិថិ ជន
PHOENIX is the next evolution in Red Pulse, bringing forth a revolutionary new infrastructure and upgraded token PHX.PHOENIX is both a new platform and token PHX. We’re building on top of the original roadmap that was initially outlined in our whitepaper, adding a new cloudbased knowledge network that connects research consumers with contentproducers. PHOENIX will utilize machine learning, natural language processing, and blockchain technology to
26 VSYS
V.SYSTEMS (vsys)
V.SYSTEMS គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ blockchain ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើមូលដ្ឋានទិន្នន័យនិងសេវាកម្មពពក។. ដោយ មាន អំណាច ដោយ ក្បួន ដោះ ស្រាយ ការ យល់ ព្រម របស់ Supernode ProofofStake SPoS supernode នីមួយ ៗ ត្រូវ បាន ជ្រើស រើស នៅ ក្នុង បណ្តាញ សុជីវធម៌ យោង តាម គោល ការណ៍ ProofofStake PoS ដែល ផ្តល់ នូវ ការ ជីក រ៉ែ ដែល មាន សមត្ថ ភាព ខ្ពស់ ដំណើរ កា
V.SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Powered by the Supernode ProofofStake SPoS consensus algorithm, each supernode is elected in a decentralized network according to ProofofStake PoS principles, providing high performance minting, transaction processing and smart contract functions. VSYS is the native currency for the V.SYSTEMS blockchain platform with a multitude of uses including transa
27 2DAI
2DAI.io (2dai)
2DAI គឺជា AIaaS AI ជាវេទិកាសេវាកម្មនាពេលអនាគត ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកជំនាញ AI និងវិស្វករពពកដើម្បីជួយដោះសោភាពច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នក។. ជាមួយ លក្ខណៈ ពិសេស កាត់ ដេរ ដូច ជា៖ មាន នៅ លើ Telegram & Discord សម្រាប់ អ្នក ប្រើ ប្រាស់ ជួប បទ ពិសោធន៍ Developer friendly SDK ដើម្បី ធ្វើ អន្តរកម្ម ជាមួយ នឹង លំហូរ ការងារ បច្ចុប្បន្ន របស់ អ្នក Blockchain & NFT Integrat
2DAI is the AIaaS AI as a service platform of the future,developed by a team of AI experts and cloud engineers to help unleash your creativity. With cuttingedge features like: Available on Telegram & Discord for a userfriendly experience Developer friendly SDK to interact with your current workflow Blockchain & NFT Integration dApp newly available to discover latest creations2DAI is revolutionizing the way we approach AI. Whether youre a creative
28 AUSDC
Aave v3 USDC (ausdc)
រឿង នេះ គឺ អំពី ក្មេង ប្រុស ម្នាក់ ឈ្មោះ ជេក ដែល រស់ នៅ លើ កសិដ្ឋាន មួយ ។. ថ្ងៃមួយ គាត់រកឃើញសត្វខ្លាឃ្មុំវេទមន្ដដែលដុះទៅជាសត្វខ្លាឃ្មុំដ៏ធំមួយ។. ជេក ឡើង លើ ឃ្មុំ ហើយ រក ឃើញ ប្រាសាទ មួយ នៅ លើ មេឃ ពោរ ពេញ ទៅ ដោយ សត្វ និង រតនៈ សម្បត្តិ ។. គាត់ យក រតនៈ សម្បត្តិ មួយ ចំនួន ត្រឡប់ មក ផ្ទះ វិញ ហើយ ក្លាយ ជា អ្នក មាន ខ្លាំង ណាស់ ។. ជេក បាន រក ឃើញ ធញ្ញ ជាតិ វ
The story is about a boy named Jack who lives on a farm. One day,he finds a magic bean that grows into a giant beanstalk. Jack climbs the beanstalk and finds a castle in the sky filled with creatures and treasure. He takes some of the treasure back home and becomes very rich. Jack discovers a magical bean that grows into an enormous beanstalk when he is on his farm one day. He climbs it all the way up to the clouds where he finds a castle filled
29 ACU
Acurast (acu)
Acurast គឺ ជា វេទិកា ពពក ដែល គ្មាន ម៉ាស៊ីន បម្រើ ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ប្រើ បង្កើត កម្មវិធី web2 និង web3 ដែល ធានា សុវត្ថិភាព ដោយ ពពក ដែល មាន លក្ខណៈ ត្រឹមត្រូវ & # 160; ។. វេទិកាផ្តល់ផលិតផលដូចជា compute,crawl,data feed,និងទិន្នន័យនៅលើ-demand។. អ្នក ប្រើ អាច អនុវត្ត ដើម្បី ក្លាយ ជា ប្រព័ន្ធ ដំណើរ ការ និង ផ្តល់ ការ គណនា ជាមួយ ទូរស័ព្ទ ចល័ត របស់ ពួក គ
Acurast is a decentralized serverless cloud platform that allows users to build web2 and web3 applications secured by a decentralized cloud. The platform offers products such as compute,crawl,data feed,and data on-demand. Users can apply to become a processor and provide compute with their mobile phones in just 3 minutes,earning rewards in the process. The Acurast Blockchain serves as the orchestration layer for decentralized compute with transpa
30 AAC
Double-A Chain (aac)
Acute Angle Cloud គឺជាវេទិកា IaaS ដែលចែកជាសកល ហើយត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើជាវេទិកាសេវាកម្ម basiclayer ដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យា blockchain ដែលនឹងដឹងថាការគណនាពពកដែលត្រូវបានចែកចាយទូទាំងពិភពលោកដោយផ្អែកលើ Acute Angle PC, Acute Angle Chain និង IPFS Interplanetary File System Acute Angle Platform។. មូលដ្ឋានគ្រឹះគោលដៅដើម្បីបំពេញសំណុំនៃ Acute Angle Cloud តាមរ
Acute Angle Cloud is a globally distributed IaaS platform, and is designed to be a basiclayer service platform based on blockchain technology which will realize global distributed cloud computing based on Acute Angle PC, Acute Angle Chain and IPFS Interplanetary File System Acute Angle Platform. The Foundation targets to complete the setup of Acute Angle Cloud through Acute Angle Chain, Acute Angle Cloud 1.0 and Acute Angle Cloud 2.0.
31 AGRS
Agoras: Currency of Tau (agrs)
Agoras គឺ ជា ពាក្យ ស្នើ សុំ លើ TauChain ដែល ជា រូបិយ ប័ណ្ណ ឆ្លាត ដំបូង និង ឆ្លាត ដែល ផ្តល់ កិច្ច សន្យា ដែល អាច ព្យាករណ៍ បាន និង អាច ផ្ទៀង ផ្ទាត់ បាន ហើយ និង ផ្តល់ ទី ផ្សារ ជា ច្រើន ។ AGORAS CODEFORMONEY MARKETElimina ដោះស្រាយបញ្ហាទុកចិត្តរវាងអ្នកសរសេរកម្មវិធីនិងអង្គភាពដែលជួលពួកគេ។. អាច បោះពុម្ព ផ្សាយ កិច្ចសន្យា ឆ្លាតវៃ ដែល អ្នក ណា ផ្គត់ផ្គង់ កូដ មួ
Agoras is an application over TauChain, being first and foremost a smart currency offering predictable and verifiable contracts, and will offer several markets.AGORAS CODEFORMONEY MARKETEliminating the trust problem between programmers and entities who hire them. Can publish a smart contract that whoever supplies a code with a proof that it meets given requirements, wins coins automatically. Thanks to Tau language, such proofs can be trusted.COMP
32 AIN
AI Network (ain)
AI Network គឺជា blockchainbased, បណ្តាញគណនាពពកសម្រាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបើកចំហ, អន្តរកម្មនៃដំណោះស្រាយ AI.. គ្មាន អង្គភាព ណា មួយ ជា ម្ចាស់ ដំណោះស្រាយ AI នៅ លើ បណ្ដាញ នោះ ទេ ប៉ុន្តែ មាន អ្នក ចូលរួម ចំណែក ដូច ជា ការ គណនា អ្នក ផ្ដល់ ធនធាន និង អ្នក ចូលរួម ចំណែក នៃ កូដ ប្រភព ដែល រក្សា និង អភិវឌ្ឍ ដំណោះស្រាយ និង ទទួល បាន រង្វាន់ តាម រយៈ AIN token។.
AI Network is a blockchainbased, cloud computing network for an open, interoperable ecosystem of AI solutions. No single entity owns AI solutions on the network, but therere contributors, such as computing resource providers and contributors of the source code, who maintain and develop the solutions and get rewards via AIN token.
33 AIGPU
AIGPU Token (aigpu)
ក្រុមហ៊ុន Generative AI ត្រូវការពពកសម្រាប់ផលិតផលនិងសេវាកម្ម AI របស់ខ្លួនដើម្បីដំណើរការ។. AIGPU ផ្តល់ សេវា កម្ម គែម ដល់ ក្រុម ហ៊ុន Generative AI ដែល កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ យ៉ាង ខ្លាំង និង បង្កើន GPUs ជាមួយ នឹង ដំណោះ ស្រាយ បច្ចេកវិទ្យា កម្ម សិទ្ធិ របស់ យើង ។. ជាមួយ នឹង ភស្តុតាង នៃ ការ អនុវត្ត គំនិត និង កូដ កម្ម សិទ្ធិ របស់ ពួក គេ ដែល ធ្វើ ឲ្យ GPU របស់
Generative AI companies need a cloud in order for their AI products and services to function. AIGPU offers a cutting edge service to Generative AI companies reducing costs drastically and enhancing GPUs with our proprietary tech solutions. With their proof of concept and proprietary code implementation making their GPU’s 60% more efficient while undercutting the competition by +50%
34 AMB
AirDAO (amb)
អេកូស៊ីល Ambrosus ផ្តល់ នូវ វេទិកា blockchain កម្រិត ឧស្សាហកម្ម និង IoT សម្រាប់ ការ ធ្វើ ឌីជីថល នៃ ដំណើរ ការ រាង កាយ នៅ ទូទាំង សេដ្ឋ កិច្ច ពិភព លោក ។. សាង សង់ សម្រាប់ ទាំង សហគ្រាស និង សហគ្រិន អាមប្រូស ផ្តល់ នូវ ឧបករណ៍ IoT គែម រួម ជាមួយ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ blockchaincloud ដ៏ រឹង មាំ មួយ ដែល បាន រចនា ឡើង ដើម្បី ធានា សុវត្ថិភាព និង គ្រប់ គ្រង ទិន្នន័យ
The Ambrosus Ecosystem provides an industrial grade blockchain and IoT platform for the digitization of physical processes across the global economy. Built for both enterprises and entrepreneurs, Ambrosus offers cutting edge IoT devices, alongside a robust blockchaincloud infrastructure designed to holistically secure and manage data collected from the real world.
35 AMT
AutoMiningToken (amt)
១.AutoMiningToken មានគោលបំណងធ្វើប្រជា ធិបតេយ្យការរុករករ៉ែ bitcoin។. សម្រាប់ នេះ ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល រុក រក រ៉ែ ប៊ីតកូន ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ដើម្បី ឲ្យ មនុស្ស គ្រប់ គ្នា អាច វិនិយោគ ក្នុង ការ រុក រក រ៉ែ ដោយ គ្រាន់ តែ កាន់ AMT នៅ ក្នុង កាបូប របស់ ពួក គេ ដោយ ទទួល បាន ចំណូល ប្រចាំ ថ្ងៃ និង សមាមាត្រ នៅ ក្នុង BTCB ។. វា គឺ ជា ថូខឹន bitcoin សំយោគ មួយ ពី បណ្តា
1.AutoMiningToken aims to democratize bitcoin mining. For this,a bitcoin mining ecosystem was tokenized so that everyone can invest in mining just by holding the token AMT in their wallet,receiving daily and proportional income in BTCB. It is a synthetic bitcoin token,from the BSC network,which can be bought and sold on PancakeSwap.2.Yields are distributed through a portfolio programmed for this purpose,with a smart contract immutable and public,
36 BCS
Bitclouds (bcs)
BitClouds កំពុង ធ្វើ បដិវត្តន៍ ការ រុក រក Bitcoin ដោយ ធ្វើ ឲ្យ លទ្ធិ ប្រជាធិបតេយ្យ ចូល ទៅ កាន់ ការ រុក រក រ៉ែ តាម រយៈ ការ ប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យា DePIN ថ្មី ៗ នេះ ។. វេទិកា នេះ ផ្តល់ នូវ បទ ពិសោធន៍ រុក រក រ៉ែ ឥត ឈប់ ឈរ ដោយ គ្មាន របាំង ចូល ប្រសិទ្ធិភាព កិច្ច សន្យា ឆ្លាត,ស្វ័យ ប្រវត្តិ ដែល មាន សុជីវធម៌,ការ ត្រួត ពិនិត្យ ពេល វេលា ពិត ប្រាកដ និង ការ អន
BitClouds is revolutionizing Bitcoin mining by democratizing access to mining through the innovative use of DePIN technology. The platform offers a seamless mining experience with no entry barriers,smart contract efficiency,decentralized autonomy,real-time monitoring,and eco-conscious mining practices. Users can choose from various mining plans and become part of a community focused on growth,opportunity,and ecological awareness. BitClouds aims t
37 CDY
Bitcoin Candy (cdy)
ក្នុង ចំណោម សំណួរ ជា ច្រើន អំពី bitcoin ការ អភិវឌ្ឍ យ៉ាង លឿន នៃ កុំព្យូទ័រ quantum គឺ ដូច ជា ពពក ងងឹត នៅ ឆ្ងាយ ពី ផ្តេក ដែល ហាក់ ដូច ជា នៅ ឆ្ងាយ ប៉ុន្តែ រំខាន ។. ក្រុម Bitcoin Candy នឹង បំភ្លេច Bitcoin Cash នៅ កម្ពស់ ប្លុក 512666 បន្ទាប់ ពី នោះ ការ កែ លម្អ មួយ ចំនួន ដែល បាន ស្នើ ឡើង ដោយ សហគមន៍ នឹង ត្រូវ បាន បន្ថែម ទៅ ក្នុង ច្រវ៉ាក់ ដែល បាន ដាក់ ជូន
Among the many questions about bitcoin,the rapid development of quantum computers is like a dark cloud far away from the horizon,which seems distant but disturbing. Bitcoin Candy team will fork Bitcoin Cash at block height 512666,after which some of the improvements proposed by the community will be added to the forked chain. On this new chain we are going to explore quantumresistant solution of bitcoin based on our cryptography background. Only
38 BTN
Bitnet (btn)
អ្វីទៅជាគម្រោងអំពីBitnet គឺជាបណ្តាញ peertopeer ដែលបើកអោយការបង្កើតនូវទឹកប្រាក់ដែលអាចប្រើ programmable,ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ, ហើយក៏អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់គណនាពពកផងដែរ។. វា ត្រូវ បាន ធ្វើ ឲ្យ សុជីវធម៌ ដូច ជា Bitcoin ប៉ុន្តែ មាន ឥទ្ធិ ពល ដូច ជា Ethereum ។. វា មិន ត្រូវការ អាជ្ញាធរ កណ្តាល ឬ ធនាគារ ដើម្បី ប្រតិបត្តិ ការ ទេ ហើយ អាច ត្រូវ បាន ប្រើប្រាស់ ដោយ ន
What is the project aboutBitnet is a peertopeer network that enables the creation of programmable money,financial systems,and can also be used for cloud computing. It is decentralized like Bitcoin but powerful like Ethereum. It needs no central authority or banks to operate,and can be used by anyone,anywhere. Bitnet code is open source,nobody owns or controls Bitnet,and everyone can participate in the network. Its technology allows for the creati
39 BLOCX
BLOCX. (blocx)
អ្វី ដែល ជា គម្រោង អំពីBLOCX ត្រូវ បាន គេ យល់ ឃើញ ថា ជា អ្នក គ្រប់ គ្រង កុំព្យូទ័រ អាលីណូន ដែល ផ្តល់ នូវ ដំណោះ ស្រាយ ដែល គ្មាន ប្រសិទ្ធ ភាព និង រួម បញ្ចូល គ្នា ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ប្រឈម ដែល បាន កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ។. platformcombines លក្ខណៈពិសេសនិងសេវាកម្មផ្សេងៗនៅក្រោម unifiedinterface,ផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវបទពិសោធន៍គណនាយ៉ាងទូលំទូលាយ, សុវត្ថិភាពនិងគ្ម
What is the project aboutBLOCX was conceptualized as an allinone computermanager that offers a seamless and integrated solutionto address the identified challenges. The platformcombines various features and services under a unifiedinterface,providing users with a comprehensive,secure andefficient computing experience. BLOCX offers a rangeof features designed to simplify and secure your digitallife: Malware ProtectionCloud Services & ProtectionInt
40 BNSAI
bonsAI Network (bnsai)
បានបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ ២០២៣ ដោយក្រុមដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស៊ុយអែត,bonsAI គឺជាវេទិកាដែលមានមូលដ្ឋានសមរម្យ,communitydriven platform for cloud services,AI applications, and training.. ដោយ ប្រើប្រាស់ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សកល របស់ GPUs និង ធនធាន គណនា ផ្សេង ទៀត bonsAI ផ្តល់ អំណាច ដល់ នរណា ម្នាក់ ក្នុង ការ ជួល និង ផ្តល់ ប្រាក់ កម្ចី ដល់ GPUs និង អភិវឌ្ឍ,train
Launched in 2023 by a team based in Sweden,bonsAI is a decentralized,communitydriven platform for cloud services,AI applications,and training. By leveraging a global infrastructure of GPUs and other computing resources,bonsAI empowers anyone to rent and lend GPUs and develop,train,and deploy powerful AI models and applications without the limitations and costs associated with centralized cloud providers.bonsAIs ecosystem consists of several core
41 BRD
Bread (brd)
ក្រុម ហ៊ុន ប្លុកឆេន បាន ក្លាយ ជា ការ ស្មើ នឹង កម្ម វិធី ទំនើប យ៉ាង ឆាប់ រហ័ស ទៅ នឹង ទូរស័ព្ទ ឆ្លាត នៅ ពេល ដែល ពួក គេ បាន ចាប់ ផ្តើម កាល ពី ទស វត្សរ៍ មុន ។. មាន ច្រវាក់ សម្រាប់ អ្វី ៗ ទាំង អស់ ចាប់ តាំង ពី ការ ផ្ទុក ពពក សៀខូអ៊ីន រហូត ដល់ ការ ផ្ទៀង ផ្ទាត់ អត្ត សញ្ញាណ ស៊ីវិល ។. ប៉ុន្តែ ចំណុច ដើម របស់ Bitcoin រូបិយប័ណ្ណ គ្រីប គឺ ដើម្បី លុបចោល ប្រព័ន្ធ
Blockchains are quickly becoming the modern equivalent of what apps were to smartphones when they took off a decade ago. There’s a blockchain for everything from cloud storage Siacoin to identity verification Civic. But the original point of Bitcoin, the very cryptocurrency was to overturn the traditional banking system. An interestingly named token Bread, is here to bring us back on track for this original goal. Bread technology intends to rei
42 BUILD
BuildAI (build)
នៅ ចំ កណ្តាល នៃ BuildAI គឺ ជា ការ លាយ បញ្ចូល គ្នា ដ៏ រឹង មាំ មួយ នៃ បច្ចេកវិទ្យា កាត់ ផ្តាច់ ដែល បាន បង្កើត ឡើង យ៉ាង ប្រុង ប្រយ័ត្ន ដើម្បី ពង្រឹង ដំណើរ ការ នៃ ការ អភិវឌ្ឍ តេឡេក្រាម bot ។. ចាប់ តាំង ពី ក្បួន ដោះ ស្រាយ ដែល បាន ដឹក នាំ ដោយ AI រហូត ដល់ ការ បញ្ចូល គ្នា ដោយ គ្មាន ប្រសិទ្ធ ភាព ជាមួយ នឹង វេទិកា តេឡេក្រាម ជង់ បច្ចេកវិទ្យា របស់ យើង ត្រូវ បាន
At the heart of BuildAI lies a robust blend of cuttingedge technologies,meticulously crafted to streamline the process of Telegram bot development. From AIdriven algorithms to seamless integration with Telegrams platform,our technology stack is designed to empower users with unparalleled efficiency and flexibility.Artificial Intelligence AI: BuildAI leverages the power of AI to simplify bot creation and enhance functionality. Through advanced alg
43 CARD
Cardstack (card)
Cardstack គឺ ជា គំរោង បើក ចំហ និង ពិធី សារ យល់ ព្រម ដែល ធ្វើ ឲ្យ ច្រវាក់ អាច ប្រើ បាន និង អាច ធ្វើ មាត្រដ្ឋាន បាន សម្រាប់ ទី ផ្សារ ធំ ៗ បង្កើត ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល កម្ម វិធី សុសវែរ ដែល មាន លក្ខណៈ ត្រឹម ត្រូវ ដែល អាច ប្រឈម មុខ នឹង មហា អំណាច ឌីជីថល សព្វ ថ្ងៃ នេះ ។. Cardtack Token CARD គឺជាកម្មវិធីប្រើប្រាស់មួយដែលអាចឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់និងអាជីវកម្មដែលបញ្ចប់
Cardstack is an opensource framework and consensus protocol that makes blockchains usable and scalable for the mass market, creating a decentralized software ecosystem that can challenge today’s digital superpowers. Cardstack Token CARD is a utility token allowing end users and businesses to use applications that interact with multiple blockchains, decentralized protocols, appcoinbacked dApps, and cloud based services while paying a single onchai
44 CLD
Cloud AI (cld)
CloudAI គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ AI ដែលជាអ្នកត្រួសត្រាយ,ការសម្របសម្រួលសេវាកម្ម On-Demand AI នៅក្នុងពពកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងក្រុមហ៊ុនម្នាក់ៗ។. វា ផ្តល់ នូវ វេទិកា ដែល មាន ជំនាញ ក្នុង ការ ដំណើរ ការ ម៉ូដែល AI យ៉ាង ងាយ ស្រួល និង មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព ដោយ ប្រឆាំង នឹង ឯក រាជ្យ របស់ ក្រុម ហ៊ុន បច្ចេកវិទ្យា ធំ ៗ ។. CloudAI ផ្តោតសំខាន់ទៅល
CloudAI is a pioneering AI infrastructure provider,facilitating On-Demand AI services in the cloud for individual users and companies. It offers a versatile platform for running AI models easily and efficiently,challenging the monopoly of big tech companies. CloudAI focuses on scalability,democratization of AI,and user-friendly access to AI technologies. The platform distinguishes itself by prioritizing simplicity and accessibility,aiming to empo
45 CXM
Cloud Mining Technologies (cxm)
Cloud Mining Token CXM គឺជាថូខឹនដែលមាន blockchainbased ដែលប្រើនូវពិធីការ DePin អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចូលរួមក្នុងការរុករករ៉ែពពក។. ដោយ កាន់ កាប់ CXM អ្នក ប្រើប្រាស់ អាច រក បាន កាក់ កាសប៉ា ដែល បាន រុក រក តាម រយៈ បណ្តាញ រុក រក សុជីវធម៌ របស់ កម្ម ករ ជីក រ៉ែ ASIC ។. វា ធ្វើ ឲ្យ ដំណើរ ការ រុក រក រ៉ែ សាមញ្ញ និង ផ្តល់ ឲ្យ អ្នក ប្រើប្រាស់ នូវ វិធី hasslef
Cloud Mining Token CXM is a blockchainbased token that leverages the DePin protocol,allowing users to participate in cloud mining. By holding CXM,users can earn Kaspa coins,mined through a decentralized network of ASIC miners. It simplifies the mining process and provides users with a hasslefree way to earn cryptocurrency.CXM stands out due to its unique combination of the DePin protocol and a freetomine model. It eliminates the need for personal
46 CLOUD
CloudBase (cloud)
អ្វីទៅជាគម្រោងអំពីCloudBase គឺជា DEX ដែលរីកចម្រើនបំផុតនៅលើ BASE សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការដោះដូរ,ប្រាក់ចំណូល,និងហ្គេម។. រីករាយជាមួយអត្រាការប្រាក់ទាប, លក្ខណៈពិសេសនៃប្រាក់ចំណេញ & Multitype referral program. CloudBase គឺ ជា ការ ផ្លាស់ ប្តូរ មួយ ក្នុង ចំណោម ការ ផ្លាស់ ប្តូរ សុជីវធម៌ ដែល ជា អ្នក ត្រួស ត្រាយ នៅ លើ BASE ដែល មាន បេសកកម្ម មួយ ដើម្បី ផ្តល
1. What is the project aboutCloudBase is the most progressive DEX on BASE for users to trade,earn,and games. Enjoy the low exchange fees,profitable features & Multitype referral program.CloudBase is one of the pioneering decentralized exchanges on BASE,with a mission to provide a simple and accessible platform for decentralized trading to everyone.2. What makes your project uniqueCloudBase aim to become the AllinOne Platform on BASE. With 10+ fea
47 CMND
CloudMind AI (cmnd)
CloudMind AI The Evolution of Cloud Computing 🧠 CloudMind AI ដើរ តួ នាទី សំខាន់ ក្នុង ការ ដោះ ស្រាយ ចន្លោះ រវាង ការ គណនា ពពក បែប ប្រពៃណី និង តម្រូវ ការ ជាក់លាក់ នៃ សម័យ Web3 ។. ការ ប្រើប្រាស់ ថាមពល នៃ ការ រៀន សូត្រ AI និង ម៉ាស៊ីន CloudMind AI បង្កើន ប្រសិទ្ធិ ភាព និង សុវត្ថិភាព ដោយ ធានា ការ បញ្ចូល គ្នា និង ប្រតិបត្តិ ការ ដោយ គ្មាន ប្រសិទ្ធ ភាព នៅ ក
CloudMind AI The Evolution of Cloud Computing 🧠 CloudMind AI plays a pivotal role in bridging the gap between traditional cloud computing and the distinctive requirements of the Web3 era. Leveraging the power of AI and machine learning,CloudMind AI enhances efficiency and security,ensuring seamless integration and operation within the evolving digital landscape. Our Features:* GPU Computing* Powerfull Dedicate Server* Cloud Mining* Cloud Gaming*
48 CNAI
Cloudnet Ai (cnai)
ការ វិវត្ត នៃ Cloud ComputingCloudnet AI ដើរ តួ នាទី សំខាន់ ក្នុង ការ បង្កើន ការ គណនា ពពក បែប ប្រពៃណី ជាមួយ នឹង សម័យ Web3 នូវ តម្រូវ ការ តែ មួយ គត់ ដោយ ប្រើ AI និង ការ រៀន សូត្រ ម៉ាស៊ីន ដើម្បី បង្កើន ប្រសិទ្ធិ ភាព និង សុវត្ថិភាព ។.
The Evolution of Cloud ComputingCloudnet AI plays a crucial role in bridging traditional cloud computing with the Web3 eras unique demands,employing AI and machine learning to enhance efficiency and security.
49 CLOUD
CloudTx (cloud)
Cloud Tx គឺជា Blockchain ដែលមាន Scalability Solution និង High Throughput ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលមានលក្ខណៈសមកាលកម្មដំបូងរបស់ខ្លួន ដែលផ្តោតទៅលើភាពឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ សុវត្ថិភាព ល្បឿន ស្ថិរភាព និងភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។..
Cloud Tx is a Blockchain with Scalability Solution and High Throughput to develop its own first ever decentralized operating system, That is focussed on user privacy, security, speed, stability, and accessibility.
50 COAL
Coalculus (coal)
Coalculus គឺជា blockchain hybrid កម្រិតខ្ពស់ KYC ដែលភ្ជាប់បណ្តាញហិរញ្ញវត្ថុដែលមានស្រាប់ ដែលផ្តល់នូវតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមពិតប្រាកដ។. ការ ស្ថាបនា លើ អតិថិជន របស់ យើង ដែល មាន ស្រាប់ IT និង ទ្រព្យ សកម្ម ពពក Coalculus បន្ថែម វិមាត្រ ថ្មី មួយ សម្រាប់ ស្ថាប័ន ហិរញ្ញ វត្ថុ ដើម្បី ងាយ ស្រួល ទទួល យក blockchain ពង្រីក ដំណើរ ការ អាជីវកម្ម និង កម្មវិធី ដោយ ស
Coalculus is an advanced KYC embedded hybrid blockchain connecting existing financial networks that offer real economic and social value. Building on our clients existing IT and cloud assets, Coalculus adds a new dimension for financial institutions to easily adopt blockchain, securely extend business processes and applications, and innovate upon old processes while at the same time reducing operating costs.
51 DCN
Compute Network (dcn)
$DCN មានអំណាចលើពិភពលោកដែលធ្វើមាត្រដ្ឋានដំបូង,កែប្រែ,userowned payperuse market placeWith $DCN ចុងបញ្ចប់អ្នកនឹងឈប់បង់ប្រាក់សម្រាប់ការជួលនិងចាប់ផ្តើមបង់ប្រាក់សម្រាប់ការប្រើCompute Network ពិតប្រាកដរបស់អ្នកគឺការគណនាកូដឡើងវិញដោយរួមបញ្ចូលកម្លាំងពពកជាមួយនឹងធនធានដែលមិនប្រើពីជុំវិញពិភពលោក។. យើង ជា ម៉ាស៊ីន ដំបូង ដែល លាយ ម៉ាស៊ីន បម្រើ ពពក ម៉ាស៊ីន បម្រើ ដែល ប
$DCN powers the worlds first scalable,decentralized,userowned payperuse compute market placeWith $DCN you will finally stop paying for renting and start paying for your actual computing usageCompute Network is redefining scalable computing by combining cloud power with unused resources from around the world. We’re the first to mix cloud servers,our own dedicated servers,and decentralized,userowned machines to offer a new kind of computing power t
52 CPU
ComputingAi (cpu)
មាន បទ ពិសោធន៍ នូវ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ រូប ភាព នៅ ក្នុង ទេស ភាព DeFi ជាមួយ នឹង ការ បំបែក កម្ម វិធី DApp ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ មាត្រដ្ឋាន សម រម្យ របស់ ComputingAIs ដោយ កំណត់ ស្តង់ដារ ថ្មី នៅ ក្នុង សេវា ផ្ទុក ពពក និង ការ គណនា ។. ជាមួយ នឹង ComputingAI អ្នក ប្រើប្រាស់ ដោះ សោ ឱកាស ដែល គ្មាន អ្វី ប្រៀប ផ្ទឹម បាន ទាំង ជួល និង ជួល ធនធាន គណនា ដូច ដែល មិន ធ្លាប់
Experience a paradigm shift in the DeFi landscape with ComputingAIs groundbreaking decentralized application DApp,setting new standards in cloud storage and computing services. With ComputingAI,users unlock unparalleled opportunities to both rent and lease out computing resources like never before,ushering in a new era of efficiency and profitability.At ComputingAI,weve redefined the concept of cloud storage and computing,empowering users to seam
53 CNTM
Connectome (cntm)
Connectome បាន បង្កើត និង ផ្តោត លើ ការ អភិវឌ្ឍ ភ្នាក់ងារ មនុស្ស VHAVirtual Human AgentHuman និង Artificial Intelligence ដំណោះ ស្រាយ អន្តរកម្ម DeFi ។. តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា blockchain វាត្រូវបានបង្កើតពហុគុណនៃខួរក្បាលឆ្លាតវៃដែលអាចភ្ជាប់អ្នកប្រើ VHA, សហគ្រាស VHA, និងកម្មវិធី VHA, និងបំបែកទិន្នន័យជាឯកត្តកម្ម, ដើម្បីឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចចូលរួមក្នុងការរួមចំ
Connectome created and focused on the development of VHAVirtual Human AgentHuman and Artificial Intelligence, DeFi interactive solutions. Through blockchain technology, it establishes a multiecosystem of intelligent brains that can link VHA users, VHA enterprises, and VHA applications, and breaking the data monopoly , so that everyone can participate in contributing data and creating VHA. Through CNTMs open intelligent cloud, AI companies can eas
54 CORE
CoreAI (core)
CoreAI គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីដែលមានភាពសមរម្យនៅលើ blockchain ដោយផ្តល់នូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពពកនិម្មិតដែលមានលក្ខណៈមាត្រដ្ឋាននិងមានសុវត្ថិភាព។. ពួក គេ ប្រើប្រាស់ កិច្ច សន្យា ឆ្លាត Ethereum ដើម្បី ផ្តល់ នូវ ការ ចូល ដំណើរ ការ ងាយ ស្រួល ទៅ កាន់ សេវា ទិន្នន័យ -sets និង ការ គណនា សមត្ថ ភាព ខ្ពស់ ។. CoreAI អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ប្រើប្រាស
CoreAI is a company that aims to transform decentralized applications on the blockchain by providing scalable and secure virtual cloud infrastructure. They utilize Ethereum smart contracts to offer easy access to services,data-sets,and high-performance computing. CoreAI allows users to set up their own cloud infrastructure,monetize unused resources,and purchase cloud resources from others. Their Supercloud network enables rapid scaling and global
55 CPU
CPUcoin (cpu)
CPUcoin គឺជាដំណោះស្រាយនៃ InfrastructureasaService ដែលមានលក្ខណៈសមរម្យដែលកាត់បន្ថយការចំណាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពពកយ៉ាងគំហុកដោយបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចចែករំលែកថ្មីសម្រាប់ថាមពល CPU/GPU ដែលមិនទាន់ទទួល។. បច្ចេកវិទ្យារបស់ពួកគេអាចឱ្យនរណាម្នាក់ដំឡើងអតិថិជន miner និងប្រមូលមូលនិធិសម្រាប់ពេលវេលាគណនាដែលមិនបានប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ, ចម្បងការផ្លាស់ប្តូរគម្រោងទៅជា Airbnb មួយប្រ
CPUcoin is a decentralized InfrastructureasaService solution that drastically reduces cloud infrastructure costs by creating a new sharing economy for unused CPU/GPU power. Their technology enables anyone to install a miner client and collect funds for their unused computing time, essentially transforming the project into a sort of Airbnb for CPU/GPU computing resources as well as providing a platform for automatically deploying and scaling Decen
56 CRU
Crust Network (cru)
អ្វីទៅជា Crust NetworkCrust Network ផ្តល់នូវបណ្តាញផ្ទុកដោយសុក្រិត្យនិងដំណោះស្រាយពពកសម្រាប់ទាំងពីរ Web 3.0 ក៏ដូចជា Web 2.0 ecosystem និងត្រូវបានសាងសង់នៅលើក្របខ័ណ្ឌ Substrate របស់ Polkadot។. វា ផ្តល់ នូវ ស្រទាប់ លើក ទឹក ចិត្ត តែ មួយ គត់ សម្រាប់ ពិធីការ IPFS និង ប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យា blockchain ដើម្បី បង្កើន សុវត្ថិភាព ភាព ឯកជន សមត្ថភាព និង ភាព ជា ម
What is Crust NetworkCrust Network provides a decentralized storage network and cloud solutions for both, the Web 3.0 as well as Web 2.0 ecosystem and is build on Polkadot’s Substrate framework. It provides an unique incentive layer for the IPFS protocol and utilizes blockchain technology to enhancesecurity, privacy, performance and ownership of data.How does the roadmap look likeThe mainnet launched on the 1st of September 2021 and currently hol
57 CSM
Crust Shadow (csm)
CRUST អនុវត្ត ពិធីការ ស្រទាប់ លើក ទឹក ចិត្ត សម្រាប់ ការ ផ្ទុក ដោយ សុជីវធម៌ និង ការ មើល ឃើញ ក្នុង ការ កសាង ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ពពក ដែល មាន សុជីវធម៌ ។.
CRUST implements the incentive layer protocol for decentralized storage, and vision to building a decentralized cloud ecosystem.
58 CLOUD
CRYPTO CLOUDS (cloud)
CLOUD គឺជាមុខនៃពពក crypto ។. គម្រោង នេះ បាន ចាប់ ផ្តើម ទស្សនៈ របស់ ខ្លួន នៅ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 ដែល ធ្វើ ឲ្យ វា ក្លាយ ជា អនុស្សាវរីយ៍ មួយ ក្នុង ចំណោម អនុស្សាវរីយ៍ ដំបូង គេ នៅ លើ ICP ។. វត្ថុ រាវ ខ្ពស់ នៅ លើ dapps ពីរ ផ្សេង គ្នា និង អាង អាជ្ញា កណ្តាល ដែល មាន ទ្រព្យ សកម្ម ចម្បង ផ្សេង គ្នា នៅ លើ ICPSwap ធ្វើ ឲ្យ យើង លេច ធ្លោ ជាង ICP,ckBTC,ckETH,SNS
CLOUD is the face of the crypto cloud. The project launched its vision in November 2021,making it one of the first memetokens on ICP. High liquidity on two different dapps and the arbitrage pools with different core assets on ICPSwap make us stand out ICP,ckBTC,ckETH,SNS,SNEED. Many memes and an evergrowing community based on natural growth is our goal. CLOUD was added to the OpenChat wallet as the first major utility. We have good relations with
59 CTK
Cryptyk (ctk)
Cryptyk is building crypto powered cloud storage that offers user the first FAST, ultrasecure, private, decentralized file storage platform.. បច្ចេកវិទ្យា ផ្ទុក ឯកសារ blockchain ដែល មាន ស្រាប់ ដូចជា Filecoin និង Storj មាន សុវត្ថិភាព ខ្លាំង .... ប៉ុន្តែ ក៏ យឺត ណាស់ ជាមួយ នឹង ការ ចូល ដំណើរ ការ យឺត ៗ 10 វិនាទី ឬ ច្រើន ជាង នេះ ។. នេះ មិន សម ស្រប សម្រាប
Cryptyk is building crypto powered cloud storage that offers users the first FAST, ultrasecure, private, decentralized file storage platform. Existing blockchain file storage technologies such as Filecoin and Storj are very secure ... but also very slow with access latencies of 10 seconds or more. This is not suitable for the vast majority of todays cloud storage applications that demand realtime performance ie: access latency < 200 microseconds.
60 CESS
Cumulus Encrypted Storage System (cess)
Cumulus Encrypted Storage System CESS គឺជា បណ្តាញ ផ្ទុក ពពក និង បណ្តាញ បញ្ជូន មាតិកា CDN បាន ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង សម្រាប់ ដំណើរការ ទិន្នន័យ ថាមវន្ត ដែល មាន កម្រិត ខ្ពស់ ខណៈ ដែល ការពារ ភាព ជា ម្ចាស់ ទិន្នន័យ របស់ អ្នក ប្រើប្រាស់ ភាព ឯកជន និង ការ ការពារ ទ្រព្យសកម្ម ។. ជាមួយ នឹង បច្ចេកវិទ្យា ថ្មី និង ការ រចនា ស្ថាបត្យកម្ម របស់ ខ្លួន CESS ផ្តល់ នូវ ដំណោ
Cumulus Encrypted Storage System CESS is a decentralized cloud storage network and content delivery network CDN optimized for processing highfrequency dynamic data while safeguarding users data ownership,privacy,and asset protection. With its innovative technologies and architecture design,CESS offers a fullstack decentralized storage solution for largescale enterprises and commercialgrade applications. Our mission is to provide a completely trus
61 DBUY
D.BuyBot (dbuy)
D.BuyBot គឺជាការពេញនិយមមួយរបស់ Telegram chat bot ដែលបង្កើតឡើងដោយ Deluge.Cash គ្មានការ ភ្ជាប់គ្នាដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងលំហបណ្ដាញ3។. វា រាយ ការណ៍ ពី ការ ទិញ ថូខេន ណា មួយ ក្នុង ពេល ជាក់ ស្តែង និង ផ្តល់ ស្ថិតិ បច្ចុប្បន្ន សម្រាប់ កិច្ច សន្យា ដែល បាន ផ្តល់ ឲ្យ ណា មួយ ដែល វា កំពុង តាម ដាន និង បង្កើត នូវ ការ រំភើប សហគមន៍ ។ 10,000,000 ការ ផ្គត់ផ្គង់ ។. 100
D.BuyBot is a popular Telegram chat bot created by Deluge.Cash no affiliation that is used in the web3 space. It reports any token purchase in real time and provides the current statistics for any given token contract it’s tracking and creates community excitement.10,000,000 supply. 100% provided to LP at launch then burned,then LP added again by the community.___As blockchain tech has progressed,hordes of eager entrepreneurs have flocked to laun
62 DCLOUD
DecentraCloud (dcloud)
ការណែនាំ:DecentraCloud គឺជាគម្រោងត្រួសត្រាយមួយនៅផ្នែកមុខនៃបដិវត្តន៍ផ្ទុកដោយសុជីវធម៌។. ជាមួយនឹងការផ្តោតទៅលើសុវត្ថិភាព, ការចូលដំណើរការ, និងការផ្តល់អំណាចរបស់អ្នកប្រើប្រាស់, DecentraCloud មានគោលបំណងដើម្បីកំណត់ទិសដៅឡើងវិញនូវរបៀបដែលយើងរក្សាទុក,access, និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល. ទស្សនៈវិស័យ៖ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផ្
Introduction:DecentraCloud is a pioneering project at the forefront of the decentralized storage revolution. With a focus on security,accessibility,and user empowerment,DecentraCloud aims to redefine the way we store,access,and manage data in the digital age.Vision:Our vision is to create a decentralized storage ecosystem that empowers individuals and organizations to take control of their data. By leveraging blockchain technology and innovative
63 DCI
Decentralized Cloud Infra (dci)
Blockchainpowered cloud marketplace.. ជួល/share servers,storage,network & GPU resources.. Deflationary token ផ្តល់រង្វាន់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់...
Blockchainpowered cloud marketplace. Rent/share servers,storage,network & GPU resources. Deflationary token rewards users.
64 CLOUD
DeCloud (cloud)
DeCloud ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ដើម្បី បដិវត្តន៍ ការ ចូល ដំណើរ ការ ពី ចម្ងាយ ដោយ បន្សំ ទិដ្ឋភាព បដិវត្តន៍ នៃ បច្ចេកវិទ្យា blockchain ជាមួយ នឹង សក្តានុពល នៃ Remote Desktop Protocols RDP ដ៏ ស្មុគស្មាញ ។ DeCloud គឺ ជា ដំណោះ ស្រាយ មួយ នៅ ផ្នែក ខាង មុខ នៃ ការ ត ភ្ជាប់ ពី ចម្ងាយ ដែល រួម បញ្ចូល ទិដ្ឋភាព បដិវត្តន៍ នៃ បច្ចេកវិទ្យា ប្លុកឆេន ជាមួយ នឹង សមត្ថ ភាព
DeCloud is built to revolutionize remote access by combining the revolutionary aspects of blockchain technology with the potency of sophisticated Remote Desktop Protocols RDP.DeCloud is an avantgarde solution at the forefront of remote connectivity that combines the revolutionary aspects of blockchain technology with the conventional remote desktop capabilities in a seamless manner. DeCloud is a major advancement in the field of remote access.Clo
65 DE
Denet File Token (de)
DeNet គឺជា ប្រព័ន្ធ អេកូស៊ីល ចម្រុះ ដែល មាន ផលិត ផល ដោយ ផ្អែក លើ ពិធីការ DeNet Storage Protocol ដោយ ផ្តល់ ជម្រើស Web3 ទៅ នឹង ការ ផ្ទុក ពពក បែប ប្រពៃណី នៅ ក្នុង គំនិត នៃ ការ ចែក រំលែក សេដ្ឋកិច្ច។. កិច្ច សន្យា ឆ្លាត របស់ វា រួម មាន ProofofStorage,run on EVMsupported networks and manage the file system,versioning,and nodeproof processing.2.. DeNet គឺជ
1. DeNet is a multichain ecosystem with products based on the DeNet Storage Protocol,providing a Web3 alternative to traditional cloud storage in the Sharing Economy concept. Its smart contracts,including ProofofStorage,run on EVMsupported networks and manage the file system,versioning,and nodeproof processing.2. DeNet is a decentralized storage protocol with an EVMcompatible and userfriendly UX/UI. It operates on Open Economy 3.0,promoting direc
66 DETENSOR
DeTensor (detensor)
DeTensor គឺជាទីផ្សារមួយដែលផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់ដាក់ពង្រាយ nodes, cloud services, និងជួល/កម្ចី GPUs។. វេទិកា នេះ កំណត់ គោលដៅ លើ អ្នក ប្រើប្រាស់ ផ្សេងៗ រួម មាន អ្នក អភិវឌ្ឍ បណ្ដាញ,អ្នក អភិវឌ្ឍន៍ AI, និង អ្នក លក់, ផ្ដល់ នូវ ផលិតផល ជា ច្រើន ដើម្បី បំពេញ តាម តម្រូវការ របស់ ពួក គេ។. វាមានគោលបំណងផ្តល់ជូនដំណោះស្រាយពពកល្អបំផុត តម្លៃថោកនិងឱកាសក្នុងការបង្កើតប្
DeTensor is a marketplace that offers services for deploying nodes,cloud services,and renting/lending GPUs. The platform targets various users,including web developers,AI developers,and salespeople,providing a range of products to cater to their needs. It aims to offer the best cloud solutions,affordable prices,and opportunities for generating income through promoting and selling products. DeTensor's roadmap outlines phases for launching services


កាក់ជួញដូរច្រើនបំផុត


(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ 1 ម៉ោង)
នៅ ពី គឺ ($US) ចំណូល ($)
1 ARS title=ARS 1,295.80 2,408,125,005.60
2 BTC title=BTC 65,120.00 2,158,525,214.77
3 ETH title=ETH 3,541.62 1,348,878,101.47
4 COP title=COP 4,040.00 1,246,590,209.00
5 SOL title=SOL 138.13 590,609,503.10
6 PEPE title=PEPE <0.01 421,588,950.03
7 WIF title=WIF 2.06 224,737,102.35
8 ZK title=ZK 0.24 193,223,090.08
9 XRP title=XRP 0.49 165,250,816.22
10 DOGE title=DOGE 0.12 127,458,381.68
11 IO title=IO 3.84 122,756,923.11
12 PEOPLE title=PEOPLE 0.09 97,407,129.95
13 FLOKI title=FLOKI <0.01 93,552,191.91
14 LDO title=LDO 2.38 92,349,891.92
15 NEAR title=NEAR 5.03 89,908,968.67
16 ENS title=ENS 26.58 87,771,195.17
17 FTM title=FTM 0.56 75,776,605.05
18 ETHFI title=ETHFI 3.41 75,641,445.40
19 CRV title=CRV 0.34 69,846,498.00
20 ENA title=ENA 0.65 68,041,900.44
21 RUNE title=RUNE 4.13 64,742,543.65
22 RNDR title=RNDR 7.87 62,262,735.18
23 ORDI title=ORDI 38.03 60,969,270.90
24 CVX title=CVX 3.77 58,506,733.97
25 BOME title=BOME <0.01 54,185,580.74
26 PENDLE title=PENDLE 5.79 53,910,016.75
27 BONK title=BONK <0.01 53,573,824.24
28 WLD title=WLD 2.85 49,536,711.21

កាក់ជាមួយនឹងតម្លៃកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស


(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ 1 នាទី)
នៅ ពី គឺ ($US) ច្រើនទៀត (%)
1 Convex Finance title=CVX 3.77 +37.08
2 Ethereum Name Service title=ENS 26.58 +22.43
3 Lido DAO title=LDO 2.38 +22.39
4 SingularityNET title=AGIX 0.57 +20.86
5 Ocean Protocol title=OCEAN 0.58 +20.01
6 Bittensor title=TAO 310.80 +19.40
7 SSV Network title=SSV 40.55 +17.98
8 1inch title=1INCH 0.44 +17.84
9 Pendle title=PENDLE 5.79 +17.11
10 zkSync title=ZK 0.24 +16.74
11 Fantom title=FTM 0.56 +16.33
12 Arweave title=AR 28.11 +14.25
13 Render title=RNDR 7.87 +13.86
14 Aave title=AAVE 87.95 +13.24
15 BEAMX title=BEAMX 0.02 +13.19
16 Maker title=MKR 2,403.00 +12.45
17 Curve DAO title=CRV 0.34 +12.23
18 Compound title=COMP 50.96 +11.51
19 Kadena title=KDA 0.59 +11.51
20 Alchemy Pay title=ACH 0.02 +11.23
21 Pepe title=PEPE <0.01 +11.19
22 BinaryX [OLD] title=BNX 1.05 +11.18
23 Arkham title=ARKM 1.67 +11.11
24 Immutable title=IMX 1.59 +10.77
25 Shentu title=CTK 0.81 +10.16
26 Ethena title=ENA 0.65 +10.03
27 Ether.fi title=ETHFI 3.41 +9.80
28 dYdX title=DYDX 1.44 +9.67
29 UMA title=UMA 2.61 +9.45
30 Synthetix Network title=SNX 2.02 +9.21

តម្លៃកាក់កំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។


(ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ 1 នាទី)
នៅ ពី គឺ ($US) កាត់បន្ថយ (%)
1 BakerySwap title=BAKE 0.34 -11.25
2 ARK title=ARK 0.60 -4.75
3 Prosper title=PROS 0.35 -3.16
4 BarnBridge title=BOND 2.17 -2.08
5 Linear title=LINA <0.01 -1.78
6 ConstitutionDAO title=PEOPLE 0.09 -1.50
7 JasmyCoin title=JASMY 0.03 -1.02
8 Beta Finance title=BETA 0.04 -0.90
9 ForTube title=FOR 0.02 -0.66
10 Manta Network title=MANTA 1.00 -0.40
11 Conflux title=CFX 0.15 -0.34
12 Highstreet title=HIGH 2.10 -0.33

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
64
Greed

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
នៅ ព័ត៌មាន កាលបរិច្ឆេទ
1 dYdX gets isolated margin isolated markets and Raydium support in latest upgrade 2024-06-19
2 Canada lacks engagement from lawmakers on crypto Coinbase exec 2024-06-19
3 Retail crypto market growth in Canada driven by market factors regulation 2024-06-19
4 Nvidia is now the worlds most valuable publicly traded company 2024-06-19
5 Brazils tax dept to summon info from foreign crypto exchanges Report 2024-06-19
6 Pharma Bro Martin Shkreli says he helped create the DJT token 2024-06-19
7 SEC to drop investigation into Ethereum Consensys 2024-06-19
8 Bitcoin Banana Zone is next if these 3 indicators play out 2024-06-19
9 Ethereum back above 35K as Consensys says SEC to drop ETH probe 2024-06-19
10 North Dakota latest US state to revoke BinanceUS license 2024-06-19
11 Solana gaming studio Mirror World raises 12M in funding 2024-06-18
12 Bitcoin and Ether can greatly improve portfolio performance BBVA 2024-06-18
13 Crypto clicker games need real token use cases to be sustainable 2024-06-18
14 Fox Time use blockchain to combat fake news 2024-06-18
15 Ronin to scale Web3 games with new zkEVM 2024-06-18
16 3 reasons why DOGE PEPE and other memecoins are flashing red 2024-06-18
17 Ethereums recent pullback could be a gift Dynamo DeFi X Hall of Flame 2024-06-18
18 Bitcoin analyst optimistic of buying BTC lower as 3 trendlines fail 2024-06-18
19 Ethereum price to 10K is the most 039asymmetric bet039 in crypto Analyst 2024-06-18
20 US prosecutors oppose Ethereum devs motion to reduce 5 year sentence 2024-06-18
21 CleanSpark acquires 5 mining facilities in Georgia 2024-06-18
22 ជន រង គ្រោះ FTX ទៅ តាម ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ ក្រុម ហ៊ុន ពី ការ លួច ឧក្រិដ្ឋ កម្ម
(FTX victims go after companys assets from criminal forfeiture)
2024-06-18
23 Tether បើក ដំណើរ ការ មាស ដែល គាំទ្រ ដល់ ស្ថេរ ភាព ដុល្លារ អាមេរិក ដែល មាន ស្ថេរ ភាព កូរី
(Tether launches gold backed US dollar stablecoin Alloy)
2024-06-18
24 Coinbase International ប្រកាសគាំទ្រទីផ្សារបង្ហោះមុន
(Coinbase International announces support for pre launch market)
2024-06-18
25 Terraform Labs to shut down after 45B SEC settlement Law Decoded 2024-06-18
26 ក្រុម ហ៊ុន ពាណិជ្ជ កម្ម Crypto Cumberland ធានា នូវ New York BitLicense
(Crypto trading firm Cumberland secures New York BitLicense)
2024-06-18
27 មូលនិធិ ទ្រព្យ សកម្ម ឌីជីថល មើល ឃើញ លំហូរ ធំ បំផុត ប្រចាំ សប្តាហ៍ ចាប់ តាំង ពី ខែ មិនា
(Digital asset funds see biggest weekly outflow since March)
2024-06-18
28 Ethiopia takes first step toward CBDC in economic reform 2024-06-18
29 Crypto Super PAC ចំណាយ 2M លើ ការ ផ្សាយ ពាណិជ្ជ កម្ម វាយ ប្រហារ សំដៅ ទៅ លើ មេធាវី NY
(Crypto Super PAC spends 2M on attack ad targeting NY lawmaker)
2024-06-18
30 ប្រធាន សញ្ញា បាន រិះ គន់ ការ ត្រួត ពិនិត្យ របៀប ផ្ទុក ឡើង ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ EUs
(Signal boss slams EUs latest upload moderation surveillance ploy)
2024-06-18
31 TikTok could soon be flooded with AI avatars in ads 2024-06-18
32 លោក ត្រាំ បាន បោះ ចោល 31 ទោះបី ជា មាន ការ សង្ស័យ ថា លោក នៅ ពី ក្រោយ ថូខេន DJT ក៏ ដោយ
(Trump token dumps 31 despite doubts hes behind the DJT token)
2024-06-18
33 XLink នៅលើផ្ទាំង Fireblocks Ancilia ដើម្បីបង្ការការ hack 10M មួយទៀត
(XLink onboards Fireblocks Ancilia to prevent another 10M hack)
2024-06-17
34 TXSE ពាណិជ្ជ កម្ម ភាគ ហ៊ុន ចាប់ ផ្តើម អាច ក្លាយ ជា អ្នក ប្រកួត ប្រជែង មិត្ត ភាព គ្រីប
(TXSE upstart stock exchange could become a crypto friendly challenger)
2024-06-17
35 Bitcoin Runes កើន ឡើង ជាង 2500 BTC ក្នុង ថ្លៃ សេវា ក្រោម 2 ខែ
(Bitcoin Runes racks up over 2500 BTC in fees under 2 months)
2024-06-17
36 ប្រធាន Crypto ស្នើ សុំ លា SEC បន្ទាប់ ពី សេវា កម្ម រយៈ ពេល 9 ឆ្នាំ
(Crypto chief bids SEC farewell after 9 years of service)
2024-06-17
37 Ethereum បាន ត្រៀម ខ្លួន កើន ឡើង ដល់ 50 នាក់ នៅ ឆ្នាំ នេះ ប្រឆាំង នឹង ការ វិភាគ Bitcoin Fractal
(Ethereum poised to 50 surge this year against Bitcoin Fractal analysis)
2024-06-17
38 zkSync token បើក ដំណើរការ នៅ ពេល ដែល មាន ផ្ទុក បណ្ដាញ LOAD បញ្ហា RPC
(zkSync token launches amid network load RPC issues)
2024-06-17
39 ហេតុផល ៣ យ៉ាង ដែល តម្លៃ Ether នៅ តែ សម្លុត ប្រហែល ៣៥០០
(3 reasons why Ether price remains bullish around 3500)
2024-06-17
40 Crypto Sec 11M Bittensor phish UwU កម្ចីនិងខ្សែកោងព័ត៌មានក្លែងក្លាយ 22M Lykke hack
(Crypto Sec 11M Bittensor phish UwU Lend and Curve fake news 22M Lykke hack)
2024-06-17
41 BTC price risks 62K dip as Bitcoin sellers return to exchanges
(BTC price risks 62K dip as Bitcoin sellers return to exchanges)
2024-06-17
42 Bitcoin តម្លៃ 039clusters039 គន្លឹះ នៅ ពេល ធ្លាក់ ចុះ កាន់ តែ ខ្លាំង Is BTC ហៀប នឹង បាត់ បង់ ការ គាំទ្រ 64K
(Bitcoin price 039clusters039 hint at more downside Is BTC about to lose 64K support)
2024-06-17
43 ហ្គារី ហ្គេនឡឺ ពិត ជា អាច ធ្វើ ឲ្យ ចូ ប៊ីដិន បាត់ បង់ ការ បោះ ឆ្នោត ម៉ាក គុយបា
(Gary Gensler could literally cost Joe Biden the election Mark Cuban)
2024-06-17
44 Bitcoin ប្រើ ថាមពល ដែល អាច កកើត ឡើង វិញ បាន ច្រើន ប៉ុន្តែ នឹង Tesla នឹង ទទួល យក វា ម្ដង ទៀត
(Bitcoin uses more renewable energy but will Tesla accept it again)
2024-06-17
45 Solana sandwich bot ផលិតបាន 30M ពី ARbitrage MEV ក្នុងរយៈពេល 2 ខែ
(Solana sandwich bot makes 30M from MEV arbitrage in 2 months)
2024-06-17
46 SEC បាញ់ ទម្លាក់ អាគុយម៉ង់ Ripples សម្រាប់ ការ ពិន័យ ទាប
(SEC shoots down Ripples argument for a lower penalty)
2024-06-17
47 Stablecoins នឹង ជួយ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ឲ្យ បន្ត ជាមួយ អតីត វាគ្មិន សភា ចិន
(Stablecoins would help US keep up with China Former House speaker)
2024-06-17
48 ការ មើល ត្រី បាឡែន Bitcoin គឺ គ្មាន ប្រយោជន៍ សម្រាប់ អ្នក ជំនួញ ព័ត៌មាន ទេ
(Bitcoin whale watching is useless for information Traders)
2024-06-16
49 លោក ដូណាល់ ត្រាំ ប្តេជ្ញា បញ្ចប់ សង្គ្រាម Joe Bidens លើ crypto
(Donald Trump vows to end Joe Bidens war on crypto)
2024-06-16
50 នាយក ប្រតិបត្តិ កោង ជម្រះ ការ hack CRV ការ hack CRV របស់ក្រុមហ៊ុន UwU
(Curve CEO clears up UwU Lend hack CRV burn misinformation)
2024-06-16

ព័ត៌មានអាមេរិក ដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើទីផ្សារ

នៅ ព័ត៌មាន ថ្ងៃ កាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា
1 ថ្ងៃឈប់សម្រាកធនាគារ (Bank Holiday) ថ្ងៃពុធ (Wed) 19-06-2024 19:00
2 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ទីផ្សារលំនៅដ្ឋាន (NAHB Housing Market Index) ថ្ងៃពុធ (Wed) 19-06-2024 21:00
3 ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 20-06-2024 19:30
4 របាយការណ៍លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ផ្ទះ (Building Permits) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 20-06-2024 19:30
5 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មទុនបម្រុងសហព័ន្ធ Philadelphia (Philly Fed Manufacturing Index) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 20-06-2024 19:30
6 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍គណនីចរន្ត (Current Account) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 20-06-2024 19:30
7 រាយការណ៍អំពីចំនួនលំនៅដ្ឋានចាប់ផ្តើមសាងសង់។ (Housing Starts) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 20-06-2024 19:30
8 របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) 20-06-2024 22:00
9 FOMC Member Barkin Speaks (FOMC Member Barkin Speaks) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 21-06-2024 02:30
10 ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 21-06-2024 20:45
11 ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 21-06-2024 20:45
12 របាយការណ៍លក់ផ្ទះនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Existing Home Sales) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 21-06-2024 21:00
13 របាយការណ៍សន្ទស្សន៍នាំមុខនៃលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំខែ (CB Leading Index m/m) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 21-06-2024 21:00
14 របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) ថ្ងៃសុក្រ (Fri) 21-06-2024 21:30

កាក់ដែលបានមើលថ្មីៗនេះ

Cacom (cacom) eFin Decentralized (wefin) Troll (troll) GAGARIN (ggr) Tarmex [OLD] (tarm) Lunar (lnr) TOKHIT (hitt) Starck (stk) AptosLaunch Token (alt) BOOM (boom)

កាក់ចៃដន្យពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យ

Catcoin BSC (cat)Make Solana Great Again (trump)Taylor Swift's Cat Benji (benji)DogeZilla Ai (dai)Flovi Inu (flovi)

Hashtags កាក់ទាក់ទងនឹងនិន្នាការពិភពលោក

#NFTs #Web3 #CeFi #privacy #big data #DEX #pegged #digital money #green energy #decentralized application
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000