ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)


เหรียญที่เกี่ยวข้องกับ #Network


ที่ ชื่อเหรียญ รายละเอียด
1 LINK
Chainlink (link)
Chainlink เป็นเฟรมเวิร์กสําหรับการสร้าง Decentralized Oracle Networks DONs ที่นําข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงมาสู่เครือข่ายบล็อกเชน ทําให้สามารถสร้างสัญญาอัจฉริยะแบบไฮบริดได้. DONs เหล่านี้ให้บริการแบบกระจายอํานาจเช่นฟีดราคาหลักฐานการสํารองการสุ่มที่ตรวจสอบได้ผู้เฝ้าประตูและความสามารถในการเชื่อมต่อกับ API เว็บใด ๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการกํา
Chainlink is a framework for building Decentralized Oracle Networks DONs that bring realworld data onto blockchain networks, enabling the creation of hybrid smart contracts. These DONs provide decentralized services such as Price Feeds, Proof of Reserve, Verifiable Randomness, Keepers, and the ability to connect to any web API. It aims to ensure that the external information pricing, weather data, event outcomes, etc. and offchain computations ra
2 GRT
The Graph (grt)
Graph เป็นโปรโตคอลการจัดทําดัชนีและ API ทั่วโลกสําหรับการจัดระเบียบข้อมูลบล็อกเชนและทําให้เข้าถึงได้ง่ายด้วย GraphQL. นักพัฒนาสามารถใช้ Graph Explorer เพื่อค้นหา ค้นหา และเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะทั้งหมดที่พวกเขาต้องการเพื่อสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายอํานาจ. เครือข่ายกราฟทําให้สามารถสร้าง dApps แบบไร้เซิร์ฟเวอร์ที่ทํางานบนโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะทั้งหมด GR
The Graph is an indexing protocol and global API for organizing blockchain data and making it easily accessible with GraphQL. Developers can use Graph Explorer to search, find, and publish all the public data they need to build decentralized applications. The Graph Network makes it possible to build serverless dApps that run entirely on public infrastructure.GRT is the native token of the network that’s used to coordinate work. GRT is an ERC20 to
3 1INCH
1inch (1inch)
1inch Network1inch Network คืออะไรคือตัวรวบรวม DEX แลกเปลี่ยนแบบกระจายอํานาจเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบราคาซื้อขายที่ดีที่สุดสําหรับโทเค็น. แทนที่จะแลกเปลี่ยนโทเค็นจากกลุ่มสภาพคล่องเดียวของ DEX 1inch จะรวมข้ามกลุ่มต่างๆและแนะนําวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการซื้อขายโทเค็น ทําไมต้องใช้ 1inch หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ซื้อขายโทเค็นจํานวนมากคุณอาจไม่ทราบถึงสภ
What is 1inch Network1inch Network is a decentralized exchange DEX aggregator to help users discover the best trade prices for tokens. Instead of swapping tokens from a single liquidity pool of a DEX,1inch will aggregate across different pools and suggest the most efficient way to trade tokens.Why use 1inchIf you are a trader trading large amount of tokens,you may not be aware of all the availability liquidity across different DEXes in order to g
4 MATIC
Polygon (matic)
Polygon Previously Matic Network เป็นแพลตฟอร์มแรกที่มีโครงสร้างที่ดีและใช้งานง่ายสําหรับการปรับขนาด Ethereum และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน. ส่วนประกอบหลักคือ Polygon SDK ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กแบบแยกส่วนที่ยืดหยุ่นซึ่งรองรับการสร้างแอปพลิเคชันหลายประเภท การใช้ Polygon เราสามารถสร้าง Optimistic Rollup chains, ZK Rollup chains, stand alone chains หรืออินฟาเ
Polygon Previously Matic Network is the first wellstructured, easytouse platform for Ethereum scaling and infrastructure development. Its core component is Polygon SDK, a modular, flexible framework that supports building multiple types of applications.Using Polygon, one can create Optimistic Rollup chains, ZK Rollup chains, stand alone chains or any other kind of infra required by the developer. Polygon effectively transforms Ethereum into a ful
5 ENJ
Enjin Coin (enj)
Enjin Coin เป็นสกุลเงินดิจิทัลสําหรับสินค้าเสมือนจริงที่สร้างโดย Enjin. Enjin เป็น "แพลตฟอร์มชุมชนเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด" ที่มีชุมชนเกมมากกว่า 250,000 ชุมชนและนักเล่นเกมที่ลงทะเบียน 18.7 ล้านคน. ทีม Enjin กําลังออกแบบเหรียญอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับการเล่นเกมโดยมีเป้าหมายว่าเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้งานได้มากที่สุดสําหรับอุตสาหกรรม. โครงการนี้รวมถึง Enj
Enjin Coin is a cryptocurrency for virtual goods created by Enjin. Enjin is the “largest gaming community platform online” with over 250,000 gaming communities and 18.7 million registered gamers. The Enjin team is designing the coin completely around gaming with the goal of it being the most usable cryptocurrency for the industry. The project includes the Enjin Coin as well as a suite of software development kits SDKs that developers can integrat
6 SNX
Synthetix Network (snx)
Synthetix ตั้งอยู่ในออสเตรเลีย Synthetix เปิดตัวรอบการระดมทุนเมล็ดพันธุ์ในเดือนกันยายน 2017 เพื่อพัฒนาแนวคิดของเครือข่ายการชําระเงิน stablecoin ในตัว. จากนั้นพวกเขาก็เริ่ม ICO สาธารณะเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 และเมื่อสิ้นสุด ICO ในวันที่ 7 มีนาคม 2018 พวกเขาบรรลุเป้าหมายที่ 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ. Synthetix ได้รับการรีแบรนด์จาก Havven เมื่อวั
Synthetix is based in Australia, Synthetix launched a seed funding round in September, 2017 to develop the concept of a selfcontained stablecoin payment network. They then kicked off their public ICO on February 28, 2018 and by the end of the ICO on March 7, 2018, they had met their goal of $30,000,000 USD. Synthetix was rebranded from Havven on November 30, 2018.Synthetix is led by a multidisciplinary team of 13 individuals. The project was foun
7 ARB
Arbitrum (arb)
Arbitrum เป็นหนึ่งในโซลูชันการปรับขนาด Ethereum ชั้นนําที่นําธุรกรรมราคาถูกมาสู่ผู้ใช้หลายหมื่นคนในสภาพแวดล้อมที่ให้ความรู้สึกคล้ายกับ Ethereum มาก. มันเป็นการรวบรวมในแง่ดีและ L2 ชั้นนําในแง่ของ TVL. dApps ที่ใหญ่ที่สุดบางส่วนที่อาศัยอยู่บน Arbitrum ได้แก่ GMX, Radiant, Uniswap V3 และ Gains Network.
Arbitrum is one of the leading Ethereum scaling solutions bringing cheap transactions to tens of thousands of users in an environment that feels very similar to Ethereum. It is an optimistic rollup and the leading L2 in terms of TVL. Some of the largest dApps live on Arbitrum include GMX,Radiant,Uniswap V3,and Gains Network.
8 WOO
WOO Network (woo)
WOO Network เป็นเครือข่ายสภาพคล่องลึกที่เชื่อมต่อผู้ค้าการแลกเปลี่ยนสถาบันและแพลตฟอร์ม DeFi ด้วยการเข้าถึงสภาพคล่องที่ดีที่สุดและการดําเนินการซื้อขายด้วยต้นทุนที่ต่ํากว่าหรือเป็นศูนย์. WOO Token ใช้ในผลิตภัณฑ์ CeFi และ DeFi ของเครือข่ายสําหรับการปักหลักและส่วนลดค่าธรรมเนียม.
WOO Network is a deep liquidity network connecting traders, exchanges, institutions, and DeFi platforms with democratized access to the bestinclass liquidity and trading execution at lower or zero cost. WOO Token is used in the network’s CeFi and DeFi products for staking and fee discounts.
9 KNC
Kyber Network Crystal (knc)
Kyber Network KNCKyber Network คืออะไรเป็นศูนย์กลางของโปรโตคอลสภาพคล่องที่รวบรวมสภาพคล่องจากแหล่งต่างๆเพื่อให้การทําธุรกรรมที่ปลอดภัยและทันทีบน DApp แอปพลิเคชันแบบกระจายอํานาจ. เป้าหมายหลักของ Kyber Network คือการเปิดใช้งาน DeFi DApps, DEX การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอํานาจและผู้ใช้รายอื่นสามารถเข้าถึงกลุ่มสภาพคล่องที่ให้อัตราที่ดีที่สุดได้อย่างง่ายดาย ธ
What Is Kyber Network KNCKyber Network is a hub of liquidity protocols that aggregates liquidity from various sources to provide secure and instant transactions on any decentralized application DApp. The main goal of Kyber Network is to enable DeFi DApps, decentralized exchanges DEXs and other users easy access to liquidity pools that provide the best rates.All transactions on Kyber are onchain, which means they can be easily verified using any E
10 EOS
EOS (eos)
บล็อกเชนสร้างและดําเนินการโดยชุมชน EOS. การพัฒนาหลักของ EOSIO อยู่ในมือของชุมชนแล้ว: เกี่ยวกับการสนับสนุน EOS: เป็นองค์กรที่เริ่มต้นโดยสมาชิกในชุมชนที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกในการให้การสนับสนุนผู้ใช้และด้านเทคนิคสําหรับลูกค้าที่ใช้เครือข่าย EOS ทีมสนับสนุน EOS นําเสนอบริการใหม่ ๆ เช่นความพยายามในการประสานงานเพื่ออัปเกรดฉันทามติของ
Blockchain built and run by the EOS Community. The EOSIO core development is now in the hands of the community: About EOS Support: is an organisation started by community members that serves as a concierge for providing user and technical support for customers who use the EOS Network.EOS Support team offers new services such as coordination efforts for the Mandel consensus upgrade,knowledge base,technical support,and many more for the EOS networ
11 JTO
Jito (jto)
JTO เป็นโทเค็นการกํากับดูแลของเครือข่าย Jito. Jito Network เป็นผู้สนับสนุนหลักในระบบนิเวศของ Solana ผ่านกลุ่มการปักหลักของเหลว JitoSOL และการรวบรวมผลิตภัณฑ์ MEV. ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยน SOL เป็น JitoSOL. ในทางกลับกันผู้ถือรักษาสภาพคล่องของ SOL และโอกาส DeFi ในขณะที่ได้รับผลตอบแทนจากการปักหลัก. JitoSOL ให้รางวัลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือจากรายได้จากธุรกรรมที
JTO is the governance token of the Jito Network. Jito Network is a major contributor to the Solana ecosystem through its JitoSOL liquid staking pool,and its collection of MEV products. Users can exchange their SOL for JitoSOL. In return,holders maintain SOL’s liquidity and DeFi opportunities while earning yield from staking. JitoSOL uniquely provides its holders with additional rewards from transaction revenue associated with MEV extraction on So
12 CSPR
Casper Network (cspr)
Casper Network เป็นบล็อกเชน proofofstake แบบสดตัวแรกที่สร้างขึ้นจากข้อกําหนดของ Casper CBC. Casper ได้รับการออกแบบมาเพื่อเร่งการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนขององค์กรและนักพัฒนามาใช้ในปัจจุบันและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในอนาคต.
The Casper Network is the first live proofofstake blockchain built off the Casper CBC specification. Casper is designed to accelerate enterprise and developer adoption of blockchain technology today and evolve to meet user needs in the future.
13 ICP
Internet Computer (icp)
Internet Computer IC เป็นบล็อกเชนตัวแรกของโลกที่สามารถทํางานด้วยความเร็วเว็บที่ความสามารถไม่จํากัด. สร้างขึ้นโดย DFINITY Foundation IC มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเว็บใหม่โดยสนับสนุนการพัฒนาสัญญาอัจฉริยะในวงกว้างและเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนสามารถโต้ตอบโดยใช้บริการเว็บ. Internet Computer มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายอินเทอร์เน็ตสาธารณะเพื่อให้สามารถเป็นแพลตฟอร์มคอมพิ
Internet Computer IC is the world’s first blockchain that is capable of running at web speed at unrestrictive capacities. Built by the DFINITY Foundation, IC aims to recreate the web by supporting smart contract development at scale and changing the way people can interact using web services. Internet Computer aims to extend the public internet, so that it can be the world’s computing platform, in a decentralized manner. Internet Computer sets to
14 MANTA
Manta Network (manta)
Manta Pacific เป็นแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน EVMequivalent ZKapplication แรกที่ปรับขนาดได้และปลอดภัยผ่าน Celestia DA และ Polygon zkEVM.
Manta Pacific is the first EVMequivalent ZKapplication platform that is scalable and secure through Celestia DA and Polygon zkEVM.
15 MASK
Mask Network (mask)
Mask Network เป็นผลิตภัณฑ์หลักของ Dimension ซึ่งอยู่ในตําแหน่งที่จะกลายเป็นสะพานที่เชื่อมต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจาก Web 2.0 ถึง Web 3.0. เทคโนโลยีพื้นฐานของ Mask Network เป็นแอปพลิเคชันการส่งข้อความที่เข้ารหัสแบบ peertopeer โดยมีการสร้างฟังก์ชันใหม่อย่างต่อเนื่องในรากฐานนี้. พวกเราที่ Mask Network เป็นผู้เชื่อมั่นในเศรษฐกิจการเป็นเจ้าของ. ผู้คนควรเป็
Mask Network is the core product of Dimension, which is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peertopeer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation. We at Mask Network are strong believers in the ownership economy. People should own what they produce, people should own their data, their attent
16 ZK
Polyhedra Network (zk)
Polyhedra Network ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานร่วมกันและการคํานวณผ่านระบบพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ที่ทันสมัย. หนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของพวกเขาคือ zkBridge ซึ่งใช้ zkSNARK เพื่ออํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนสถานะอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างเครือข่ายบล็อกเชนต่างๆ. พวกเขายังได้พัฒนาระบบพิสูจน์ต่างๆ เช่น Virgo, Orion, Libra, Gemini, Marlin และ Pianist เพื่อเ
The Polyhedra Network is empowering interoperability and computation through its cutting-edge zero-knowledge proof systems. One of their key products is zkBridge,which uses zkSNARKs to facilitate efficient state transitions between different blockchain networks. They have also developed various proof systems such as Virgo,Orion,Libra,Gemini,Marlin,and Pianist to enhance speed,scalability,and efficiency in generating and verifying proofs. These te
17 PYTH
Pyth Network (pyth)
โครงการเกี่ยวกับเครือข่าย Pyth คืออะไรเป็นเครือข่าย oracle firstparty ที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุด. Pyth ส่งข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ให้กับ dApps ทางการเงินผ่านบล็อกเชน 35+ และให้ฟีดราคาต่ํา 350+ รายการในสกุลเงินดิจิทัล หุ้น ETF คู่ FX และสินค้าโภคภัณฑ์ เครือข่ายประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในโลกผู้ดูแลสภาพคล่องและผู้ให้บริการทางการเงินที่ใ
What is the project aboutThe Pyth Network is the largest and fastestgrowing firstparty oracle network. Pyth delivers realtime market data to financial dApps across 35+ blockchains and provides 350+ lowlatency price feeds across cryptocurrencies,equities,ETFs,FX pairs,and commodities.The network comprises some of the world’s largest exchanges,market makers,and financial services providers who contribute their own price data for use by smart contra
18 QNT
Quant (qnt)
Londonbased Quant Network ถูกตั้งค่าให้ปฏิวัติเทคโนโลยีบล็อกเชนด้วยการพัฒนาระบบปฏิบัติการบล็อกเชน Overledger. ทีมงานที่มีประสบการณ์มุ่งมั่นที่จะตอบสนองวิสัยทัศน์ดั้งเดิมของอินเทอร์เน็ตโดยการสร้างเครือข่ายที่เชื่อถือได้แบบเปิดสําหรับผู้คนเครื่องจักรและข้อมูลเพื่อทํางานอย่างปลอดภัยและปลอดภัย Overledger ระบบปฏิบัติการบล็อกเชนที่ทํางานร่วมกันได้ระบบแรก
Londonbased Quant Network is set to revolutionise blockchain technology with the development of their blockchain operating system Overledger. The experienced team are determined to fulfil the original vision of the internet by creating an open trusted network for people, machines, and data to operate securely and safely.Overledger the first interoperable blockchain operating system that facilitates internetscale development of decentralised, mult
19 SEI
Sei Network (sei)
เปิดตัว AppSei เป็นบล็อกเชนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนสร้างและใช้สินทรัพย์ดิจิทัล. เป็นบล็อกเชนที่เร็วที่สุดที่มีปริมาณงานสูงและขั้นสุดท้าย 500ms. นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยสูงพร้อมการป้องกัน Stake Sybil และการป้องกันการวิ่งหน้าในตัว. Sei ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันและนักลงทุนระดับโลกและได้ระดมทุนในระบบนิเวศ 120 ล้านดอลลาร์.
Launch AppSei is a blockchain designed to help people build and use digital assets. It's the fastest blockchain with high throughput and 500ms finality. It's also highly secure,with Proof of Stake Sybil Protection and built-in frontrunning prevention. Sei is trusted by world-class institutions and investors,and has raised $120 million in ecosystem funding.
20 THETA
Theta Network (theta)
เครือข่าย Theta เป็นเครือข่ายสตรีมมิ่งวิดีโอแบบกระจายอํานาจที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีบล็อกเชน. Theta ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับชมเนื้อหาวิดีโอและรับรางวัลเป็นโทเค็นเมื่อพวกเขาแบ่งปันแบนด์วิดท์อินเทอร์เน็ตและทรัพยากรการประมวลผลบนพื้นฐาน peertopeer P2P. นอกจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันเช่น Node Capital และ DHVC แล้ว Theta Network ยังได้รับคําแนะนําจาก Steve Chen
Theta network is a decentralized video streaming network that is powered by blockchain technology. Theta allows users to watch video content and get rewarded with tokens as they share their internet bandwidth and computing resources on a peertopeer P2P basis. Besides a lineup of institutional investors like Node Capital and DHVC, Theta Network is advised by Steve Chen, cofounder of YouTube, and Justin Kan, cofounder of Twitch. The video streaming
21 ASTR
Astar (astr)
Astar เป็นฮับ dApp บน Polkadot ที่รองรับ Ethereum Virtual Machine, WebAssembly Smart Contracts และโซลูชันเลเยอร์ 2 เช่น ZK Rollups. Astar ตั้งเป้าที่จะเป็นแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะแบบมัลติเชนที่จะรองรับบล็อกเชนและเครื่องเสมือนหลายเครื่อง. Shiden Network เป็นเครือข่ายน้องสาวของ Astar Network และฮับ dApp บน Kusama.
Astar is a dApp hub on Polkadot that supports Ethereum Virtual Machine, WebAssembly Smart Contracts, and layer 2 solutions like ZK Rollups. Astar aims to be a multichain smart contract platform that will support multiple blockchains and virtual machines. Shiden Network is a sister network of Astar Network and a dApp hub on Kusama.
22 BNT
Bancor Network (bnt)
Bancor BNTBancor คืออะไรเป็นโปรโตคอลการปักหลักแบบกระจายอํานาจเพียงตัวเดียวที่ช่วยให้คุณได้รับเงินด้วยการเปิดเผยโทเค็นเดียวและการป้องกันอย่างเต็มที่จากการสูญเสียที่ไม่แน่นอน. เปิดตัวในปี 2017 Bancor เป็นโปรโตคอล DeFi ตัวแรก วันนี้มันสร้างค่าธรรมเนียมนับล้านต่อเดือนสําหรับผู้ฝากเงินโดยเสนอ APR สูงถึง 60% สําหรับโทเค็นเช่น ETH, WBTC, LINK, MATIC, AAVE
What Is Bancor BNTBancor is the only decentralized staking protocol that allows you to earn money with singletoken exposure and full protection from impermanent loss. Launched in 2017, Bancor was the first DeFi protocol.Today, it generates millions in fees per month for depositors, offering up to 60% APR on tokens like ETH, WBTC, LINK, MATIC, AAVE & more. Bancor is owned by its community as a decentralized autonomous organization Bancor DAO.The p
23 XCH
Chia (xch)
Chia Network ก่อตั้งโดย Bram Cohen ผู้ประดิษฐ์เครือข่าย BitTorrent กําลังสร้างบล็อกเชนที่ดีขึ้นและแพลตฟอร์มธุรกรรมอัจฉริยะซึ่งมีการกระจายอํานาจมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น Chialisp เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมธุรกรรมอัจฉริยะใหม่ของ Chia ที่มีประสิทธิภาพง่ายต่อการตรวจสอบและปลอดภัย. บล็อกเชนขับเคลื่อนโดยอัลกอริธึมฉันทามติสไตล์ Nakamoto ใหม่ตัวแร
Founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network, Chia Network is building a better blockchain and smart transaction platform which is more decentralized, more efficient, and more secure.Chialisp is Chia’s new smart transaction programming language that is powerful, easy to audit, and secure. The blockchain is powered by the first new Nakamoto style consensus algorithm since Bitcoin launched in 2008. Proofs of Space and Time replace
24 NEXT
Connext (next)
Connext Network เป็นวิธีการสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้โทเค็นและแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อย่างปลอดภัยในทุกห่วงโซ่. มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์มากมายเช่น xCall ซึ่งทําให้นักพัฒนาใช้งานง่ายและช่วยรักษาข้อมูลของผู้คนให้ปลอดภัย. คุณสามารถสํารวจระบบนิเวศ Connext และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทํางาน.
Connext Network is a way to build web applications that can securely interact with users,tokens,and other applications on any chain. It has lots of helpful features like xCall which makes it easy for developers to use and helps to keep people's data secure. You can explore the Connext Ecosystem and learn more about how it works.
25 MSN
Meson Network (msn)
ผู้บุกเบิกเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายอํานาจ AI + DePIN ที่เสริมพลังโดยผู้คน. ใน Meson เราไว้วางใจที่ซึ่งหน่วยสืบราชการลับดิจิทัลพบบ้านของมัน.
Pioneering AI + DePIN Decentralized Physical Infrastructure Network empowered by people. In Meson we trust,where the digital intelligence finds its home.
26 CKB
Nervos Network (ckb)
Nervos เป็นเครือข่าย cryptoeconomy แบบเลเยอร์. Nervos แยกโครงสร้างพื้นฐานของ cryptoeconomy ออกเป็นสองชั้น: เลเยอร์การตรวจสอบ 1 ที่ทําหน้าที่เป็นรากความน่าเชื่อถือและผู้ดูแลอัจฉริยะ และเลเยอร์การสร้าง 2 สําหรับธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงและการปกป้องความเป็นส่วนตัว เอกสารนี้ให้ภาพรวมของ Nervos Common Knowledge Base CKB ซึ่งเป็นบล็อกเชนที่ไม่ได้รับอนุญ
Nervos is a layered cryptoeconomy network. Nervos separates the infrastructure of a cryptoeconomy into two layers: a verification layer layer 1 that serves as a trust root and smart custodian, and a generation layer layer 2 for highperformance transactions and privacy protection.This document provides an overview of the Nervos Common Knowledge Base CKB, a public permissionless blockchain and layer 1 of Nervos. CKB generates trust and extends this
27 OMNI
Omni Network (omni)
Omni Network เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อรวมการรวม Ethereum rollups. ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเปิดตัวแอปพลิเคชันแบบเนทีฟทั่วโลกที่ทํางานข้ามชุดสะสม. Omni ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนเช่น Coinbase Ventures, Jump, Pantera และ Spartan Group.
Omni Network is a platform built to unite Ethereum rollups. It allows developers to launch globallynative applications that work across rollups. Omni is backed by investors like Coinbase Ventures,Jump,Pantera,and Spartan Group.
28 SCRT
Secret (scrt)
Secret เป็นเหรียญดั้งเดิมของ Secret Network ซึ่งเป็นเครือข่ายแบบกระจายอํานาจสําหรับการคํานวณส่วนตัว / ปลอดภัย. โหนดบนเครือข่ายที่เรียกว่าโหนดลับสามารถทําการคํานวณทั่วไปผ่านข้อมูลที่เข้ารหัสซึ่งช่วยให้สัญญาอัจฉริยะที่เรียกว่าสัญญาลับสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเป็นอินพุตได้. เรามุ่งเน้นที่ความเป็นส่วนตัวในการคํานวณ ไม่ใช่แค่ความเป็น
Secret is the native coin of the Secret Network, a decentralized network for private / secure computation. Nodes on the network known as secret nodes can perform generalizable computations over encrypted data, which allows smart contracts known as secret contracts to use private and sensitive data as inputs. Our focus is on computational privacy, not just transactional privacy. Developers can build decentralized, privacypreserving Secret Apps on
29 SIX
SIX Network (six)
SIX มีต้นกําเนิดมาจากหนึ่งในกลุ่มสตาร์ทอัพสื่อดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีและไทย บริษัท OOKBEE U Company Limited และ Yello Digital Marketing Global PTE LTD.. พันธมิตรมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศที่โปร่งใส ยุติธรรม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์.
SIX was originated from one of the largest digital media startup groups in Korea and Thailand, OOKBEE U Company Limited and Yello Digital Marketing Global PTE LTD. The alliance aims to create a more transparent, fair, secured, and efficient ecosystem for all stakeholders in the digital and creative economies.
30 SSV
SSV Network (ssv)
SSV ส่งเสริมการกระจายอํานาจ ความปลอดภัย และความมีชีวิตชีวาทั่วทั้งเลเยอร์ฉันทามติของ Ethereum และเป็นรากฐานของ SSV.network ซึ่งเป็นเครือข่ายการปักหลัก ETH ที่กระจายอํานาจและแข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์. การใช้เครือข่ายจะเปิดกว้างและเรียบง่ายสําหรับทุกคนที่ต้องการเรียกใช้ตัวตรวจสอบ Ethereum ตั้งแต่ผู้ใช้ DIY ไปจนถึงกลุ่มปักหลักและบริการปักหลักสถาบันขนาดใหญ
SSV promotes decentralization, security, and liveness across the Ethereum consensus layer and forms the foundation of SSV.network – a fully decentralized and robust ETH staking network. Using the network will be open and simple for anyone who wants to run an Ethereum validator; from DIY users all the way to staking pools and big institutional staking services. This applies to using the network both as a user or a service provider; regardless of s
31 T
Threshold Network (t)
Threshold เป็นโครงการที่ผสานจากเครือข่าย NuCypher และ Keep ซึ่งมุ่งมั่นที่จะจัดหาโซลูชันการเข้ารหัสเกณฑ์ที่แตกต่างกันในลักษณะการกระจายอํานาจอย่างเต็มที่ไปยังชุมชน web3. การเข้ารหัสเกณฑ์เป็นเทคโนโลยีที่ใช้การเข้ารหัสเพื่อปลดล็อกยูทิลิตี้และการใช้งานที่มากขึ้นสําหรับสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่จําเป็นต้องไว้วางใจฝ่ายส่วนกลาง. การเข้ารหัสเกณฑ์จะกระจายการดํา
Threshold is a project merged from the NuCypher and Keep networks, which strives to provide different threshold cryptography solutions in a fully decentralized manner to the web3 community. Threshold cryptography is a technology that uses cryptography to unlock greater utility and usability for digital assets without needing to trust a centralized party. Threshold cryptography distributes sensitive operations across multiple independent entities
32 XDC
XDC Network (xdc)
XDC Network เป็น บริษัท เทคโนโลยีบล็อกเชนแบบไฮบริดที่ปรับให้เหมาะสมสําหรับการค้าและการเงินระหว่างประเทศ. เครือข่าย XDC ใช้พลังงานจากเหรียญดั้งเดิมที่เรียกว่า XDC. โปรโตคอล XDC ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับสัญญาอัจฉริยะ, 2000TPS, เวลาการทําธุรกรรม 2 วินาที, KYC ถึง Masternodes Validator Nodes. XDC Chain XinFin Digital Contract ใช้ XinFin Delegated Pr
XDC Network is an enterpriseready hybrid Blockchain technology company optimized for international trade and finance. The XDC Network is powered by the native coin called XDC. The XDC protocol is architected to support smart contracts, 2000TPS, 2seconds transaction time, KYC to Masternodes Validator Nodes. The XDC Chain XinFin Digital Contract uses XinFin Delegated Proof of Stake XDPoS, with the intending to create a ‘highlyscalable, secure, perm
33 ZEUS
Zeus Network (zeus)
Zeus Network ตั้งเป้าที่จะออนบอร์ดผู้ใช้พันล้านคนต่อไปสู่ Web3. ในระบบนิเวศ Web3 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว blockchains ใหม่จะถูกปรับใช้และดําเนินการทุกวัน. หนึ่งในความท้าทายที่สําคัญคือการทํางานร่วมกันของบล็อกเชน. Zeus Network พยายามสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้ามสายโซ่โดยใช้ Solana บล็อกเชนที่เร็วที่สุด ราคาไม่แพงที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุดในโลก. สิ่งนี
Zeus Network aims to onboard the next billion users to Web3. In the rapidly emerging Web3 ecosystem,new blockchains are deployed and operated everyday. One of the key challenges is the interoperability of blockchains. Zeus Network seeks to build a crosschain infrastructure by utilizing the worlds fastest,most affordable,and highestperforming blockchain,Solana. This is achieved by developing Zeus Layer,a pluggable and programmable network of nodes
34 CELR
Celer Network (celr)
Celer Network เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้คนใช้บล็อกเชน โทเค็น เกม และอื่นๆ ในหลายเครือข่าย. ช่วยให้ผู้คนถ่ายโอนสิ่งของได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยด้วยต้นทุนที่ต่ํา. ผู้คนสามารถใช้ Celer เพื่อเดิมพันโทเค็น Celr เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและจับมูลค่า. พวกเขายังสามารถใช้ CBridge ของ Celer เพื่อถ่ายโอนสินทรัพย์ผ่านบล็อกเชน 30 รายการได้อย่างง่ายดาย.
Celer Network is a technology that helps people use blockchains,tokens,games,and more on multiple chains. It helps people transfer things quickly and securely with low cost. People can use Celer to stake Celr tokens to help secure the network and capture value. They can also use Celer's CBridge to transfer assets across 30 blockchains easily. Developers can use the Celer Interchain Message SDK to build exciting interchain apps and list their toke
35 CEL
Celsius Network (cel)
เพื่อให้ crypto แพร่กระจายต่อไปและได้รับแรงฉุดเราต้องนําผู้คน 100 ล้านคนถัดไปเข้าสู่ชุมชน crypto. ในการทําเช่นนั้นผลิตภัณฑ์จริงที่สร้างขึ้นโดยทีมจริงจะต้องให้ประโยชน์ที่แท้จริงแก่สาธารณชน. เรากําลังสร้างเซลเซียสเพื่อนําคลื่นลูกใหม่ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินออกสู่ตลาดซึ่งออกแบบเป็นครั้งแรกเพื่อทําสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดของสมาชิกแทนที่จะพยายามทํากําไรใ
For crypto to continue to spread and gain traction we’ve got to bring the next 100m people into the crypto community. In order to do that, real products built by real teams have to provide real utility to the public. We’re building Celsius to bring a new wave of financial products to the market designed, for the first time, to always do what’s in the best interest of its members instead of trying to make as much profit as possible. Members will b
36 CFX
Conflux (cfx)
Conflux Conflux คืออะไรคือบล็อกเชนเลเยอร์ 1 ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเชื่อมต่อเศรษฐกิจแบบกระจายอํานาจข้ามพรมแดนและโปรโตคอล. เมื่อเร็ว ๆ นี้ย้ายไปยังฉันทามติ PoW / PoS แบบไฮบริด Conflux ให้สภาพแวดล้อมบล็อกเชนที่รวดเร็วปลอดภัยและปรับขนาดได้โดยไม่มีความแออัดค่าธรรมเนียมต่ําและความปลอดภัยของเครือข่ายที่ดีขึ้น ในฐานะที่เป็นบล็อกเชนสาธารณะที่เป็นไปตามกฎระเบ
What is Conflux Conflux is a permissionless Layer 1 blockchain connecting decentralized economies across borders and protocols. Recently migrated to hybrid PoW/PoS consensus, Conflux provides a fast, secure, and scalable blockchain environment with zero congestion, low fees, and improved network security.As the only regulatory compliant public blockchain in China, Conflux provides a unique advantage for projects building and expanding into Asia.
37 DUSK
DUSK Network (dusk)
Dusk Network เป็นบล็อกเชนที่ไม่มีปริมาณงานสูงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเป็นส่วนตัวความสามารถในการตั้งโปรแกรมและการตรวจสอบ ปัจจุบัน Dusk Network อยู่ในขั้นตอน Testnet และเป็นโปรโตคอลบล็อกเชนสําหรับการปรับใช้ zeroknowledge dApps ที่ตั้งโปรแกรมได้ง่ายจึงกลายเป็นกระดูกสันหลังของระบบนิเวศ dApp แบบเปิดที่ไม่ได้รับอนุญาตและความเป็นส่วนตัวทั่วโลก Dusk N
Dusk Network is a high throughput permissionless blockchain aimed at providing privacy, programmability and auditability.Dusk Network is currently in the Testnet phase and is a blockchain protocol for easy deployment of programmable zeroknowledge dApps, thus becoming the backbone of an open, permissionless and global privacyoriented dApp ecosystem.Dusk Network aims to remove technical barriers that have undermined mainstream issuance and trading
38 ICE
Ice Network (ice)
Ice เป็นสกุลเงินดิจิทัลใหม่ล่าสุดที่คุณสามารถขุดได้ฟรีโดยใช้โทรศัพท์ของคุณโครงการ Ice ได้รับการจินตนาการเพื่อนําความไว้วางใจในสินทรัพย์ดิจิทัลกลับมาและมอบความรู้สึกที่แท้จริงของชุมชนสําหรับผู้ใช้ที่ไม่มีทรัพยากรทางการเงินในการขุด Bitcoin หรือสายเกินไปที่จะเข้าสู่เกม..
Ice is the newest digital currency that you can mine for free using your phoneThe Ice project has been imagined to bring back trust in digital assets and deliver a true sense of community for users who don’t have the financial resources to mine Bitcoin or are simply too late to enter the game.
39 TRUMP
MAGA (trump)
MAGATRUMP เปิดตัวในปี 12/8/2023 โดยทีมที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา MAGA เป็นโทเค็นสกุลเงินดิจิทัลมีมที่สร้างขึ้นบน Ethereum Network. MAGA มีภาษี 1% สําหรับธุรกรรมการซื้อและขายเพื่อมอบเงินบริจาคให้กับทหารผ่านศึกอเมริกันผู้พิการ. มีการบริจาคหลายครั้งแล้วและมีความโปร่งใสในโครงการโซเชียลมีเดีย. MAGA มีโทเค็นหมุนเวียน 47 ล้านโทเค็น. MAGA เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่
What is MAGATRUMPLaunched in 12/8/2023 by a team based in United States of America,MAGA is a meme cryptocurrency token built on Ethereum Network. MAGA has 1% tax on buy and sell transactions in order to give them in donations to Disabled American Veterans. Several donations have already been done and are transparent in projects social media. MAGA has 47 million tokens in circulating supply. MAGA is a cryptocurrency with the motivation to donate t
40 ROSE
Oasis Network (rose)
Oasis Network เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่เปิดใช้งานความเป็นส่วนตัวสําหรับการเงินแบบเปิดและเศรษฐกิจข้อมูลที่รับผิดชอบ.
The Oasis Network is a privacy-enabled blockchain platform for open finance and a responsible data economy.
41 OAS
Oasys (oas)
ในเกมบล็อกเชนมีธุรกรรมจํานวนมากเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามบล็อกเชนจํานวนมากไม่สามารถจัดการธุรกรรมจํานวนมากได้และโหนดมักจะล้มเหลว Oasys ในฐานะบล็อกเชนเฉพาะเกมใช้เทคโนโลยีที่มีโอกาสน้อยที่จะล้มเหลวเนื่องจากจํานวนธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นที่เกิดจากเกม Oasys เป็นบล็อกเชนสาธารณะ PoS ที่เข้ากันได้กับ EVMm หลายชั้นซึ่งช่วยแก้ปัญหาการต่อสู้ของนักพัฒนาเกมกับบล็อกเชนอื่
In the blockchain game, a huge number of transactions occur.However, many blockchains cannot handle so many Transactions, and nodes often crash.Oasys, as a gamespecific blockchain, uses technology that is less likely to fail due to the increased number of transactions caused by games.Oasys is a multilayered EVMcompatible PoS public blockchain that solves game developers’ struggles with other blockchains.The main competitors are blockchains trying
42 OMG
OMG Network (omg)
Enya เป็นผู้พัฒนาหลักของ OMG Foundation และเธอเพิ่งประกาศเปิดตัว Boba Network. Boba Network เป็นวิธีใหม่ในการใช้ Ethereum ที่จะทําให้เร็วขึ้นถูกกว่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น. มันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้คนในการเรียนรู้เกี่ยวกับ Enya และสร้าง Boba..
Enya is a core developer of the OMG Foundation and she just announced the launch of Boba Network. Boba Network is a new way to use Ethereum that will make it faster,cheaper,and more powerful. It's a great way for people to learn about Enya and build on Boba.
43 PHA
Phala Network (pha)
Phala Network เป็นบริการคลาวด์คอมพิวติ้งที่รักษาความเป็นส่วนตัวในระบบนิเวศ Web 3.0 ตาม Substrate.
Phala Network is a privacy-preserving cloud computing service in the Web 3.0 ecosystem based on Substrate
44 LAT
PlatON Network (lat)
Platon เป็นโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่ที่ใช้บล็อกเชนและเทคโนโลยีรักษาความเป็นส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือผู้คนและองค์กรที่มีความต้องการด้านคอมพิวเตอร์. ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายผู้ให้บริการข้อมูลสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและผู้ใช้สามารถจัดการสินทรัพย์ของตนได้. Platon ยังมีแหล่งข้อมูลเช่นเอกสารไวท์เปเปอร์คู่มือเทคโนโ
Platon is a new type of internet infrastructure that uses blockchain and privacy-preserving technologies to help people and organizations with computing needs. It enables developers to build distributed applications,data providers can securely store data,and users can manage their assets. Platon also has resources like whitepapers,technology guides,and more to help people learn about it.
45 PORTAL
Portal (portal)
เนื้อหาเกี่ยวกับ Portal ซึ่งอธิบายว่าเป็นเหรียญเกมสากลสําหรับเกม Web3. มอบโอกาสในการเล่นเกมสําหรับทุกคนด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การชําระเงินที่ง่ายดาย. แพลตฟอร์มนี้จัดแสดงเกมและโลกเสมือนจริงมากกว่า 200 เกม โดยมีประเภทต่างๆ เช่น MMORPG การเอาชีวิตรอด กลยุทธ์ และอื่นๆ. นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสําหรับนักพัฒนาเกี่ยวกับวิธีการสํารวจ $Portal Token และเข้าร่วม
The content is about Portal,which is described as the universal gaming coin for Web3 gaming. It offers gaming opportunities for everyone with features like effortless payments,connecting with friends,and playing games across different chains. The platform showcases over 200 games and virtual worlds,with various genres such as MMORPG,survival,strategy,and more. Additionally,there is information for developers on how to explore the $Portal Token an
46 RIO
Realio Network (rio)
Realio เป็นแพลตฟอร์มการออกการลงทุนและการซื้อขายแบบ peertopeer แบบดิจิทัลที่ใช้เครือข่ายแบบกระจายที่เป็นกรรมสิทธิ์สําหรับการออกและเชื่อมต่อระบบนิเวศแบบกระจายอํานาจ. แพลตฟอร์มนี้ใช้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรมที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตเพื่อตอบสนองความต้องการกฎระเบียบหลักทรัพย์ที่เข้มงวดในขณะที่อนุญาตให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งป
Realio is a digital issuance, investment and peertopeer trading platform that utilizes a proprietary distributed network for issuingon and interconnecting decentralized ecosystems. The platform leverages both a permissioned and permissionless architecture to satisfy the need for stringent securities regulations while allowing uniquely democratized access to investment products normally reserved for a select subset of institutional investors. We s
47 ZBCN
Zebec Network (zbcn)
Zebecs รวมผลิตภัณฑ์แอพบัญชีเงินเดือนแบบเรียลไทม์โครงสร้างพื้นฐานการชําระเงินแบบ onchain และ DePIN แบบเครือข่ายให้บริการ บริษัท ทุกขนาดร้านค้าและบุคคลทั่วไปและช่วยก้าวข้ามขอบเขตของการธนาคารแบบดั้งเดิมและลดบทบาทของตัวกลางทางการเงิน.
Zebecs integrated products real time payroll apps,onchain payments infrastructure and networked DePIN serve companies of all sizes,merchants and individuals and help transcend the boundaries of traditional banking and diminish the role of financial intermediaries.
48 1000SATS
1000SATS (Ordinals) (1000sats)
$SATS เป็น Bitcoin ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Satoshis ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของ Bitcoin. สามารถซื้อได้ในการแลกเปลี่ยน crypto ที่แตกต่างกันเช่น Binance, OKX และ Mexc. $SATS สร้างขึ้นบนเครือข่าย Bitcoin โดยใช้โปรโตคอล ordinals และสร้างขึ้นโดยใช้ JavaScript Object Notion. ไม่จําเป็นต้องมีสัญญาอัจฉริยะใด ๆ เหมือนโทเค็นอื่น ๆ. คุณสามารถเข้าร่วมกับเราบน
$SATS is a type of Bitcoin called Satoshis,which is the smallest unit of Bitcoin. It can be bought on different crypto exchanges like Binance,OKX and Mexc. $SATS is built on the Bitcoin Network using the ordinals protocol and it is created using JavaScript Object Notion. It does not need any smart contracts like other tokens do. You can join us on our website to learn more about $SATS!
49 ADX
Ambire AdEx (adx)
Ambire AdEx ADX ซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ AdEx Network พัฒนาโซลูชันรุ่นใหม่สําหรับการโฆษณาดิจิทัลและกระเป๋าเงินดิจิทัล DeFifocused. หลังจากแคมเปญคราวด์ฟันดิงที่ประสบความสําเร็จในปี 2017 Ambire เป็นสตาร์ทอัพรายแรกที่เปิดตัวโปรโตคอลโอเพนซอร์สสําหรับการโฆษณาแบบกระจายอํานาจในปี 2018 และเป็นการชําระเงินการประมวลผลเครือข่ายโฆษณาครั้งแรกบน Ethereum b
Ambire AdEx ADX, previously known as AdEx Network, developing a newgeneration solution for digital advertising and a DeFifocused crypto wallet. After a successful crowdfunding campaign in 2017, Ambire was the first startup to release an opensource protocol for decentralized advertising in 2018 and the first ad network processing payments on the Ethereum blockchain. By using payment channels, Ambire AdEx ensures full transparency for all involved
50 AIOZ
AIOZ Network (aioz)
AIOZ Network กําลังพลิกโฉมการสตรีมตั้งแต่ต้นด้วยบล็อกเชนที่รวมการกระจายเนื้อหาและโทเค็นที่สร้างขึ้นสําหรับสื่อ AIOZ Network ใช้เครือข่ายโหนดทั่วโลกเพื่อใช้ประโยชน์จากแบนด์วิดท์ย่าน peertopeer สร้างโซลูชันการจัดส่งเนื้อหาที่ปรับขนาดได้อนันต์ในราคาเพียงเศษเสี้ยวของ CDN รุ่นเก่า จุดแข็งของเครือข่าย AIOZ: ความคุ้มค่า: การลงทุนฮาร์ดแวร์เพียงเล็กน้อยทําใ
AIOZ Network is reimagining streaming from the ground up with a blockchain that integrates content distribution and tokenomics built for media.AIOZ Network uses a worldwide network of nodes to leverage peertopeer neighborhood bandwidth, creating an infinitely scalable content delivery solution at a fraction of the cost of a legacy CDN.AIOZ Network Strengths: Cost Efficiency: Minimal hardware investment makes every solutions possible with a fr
51 AKT
Akash Network (akt)
Akash Network เป็นตลาดคลาวด์คอมพิวติ้งแบบกระจายอํานาจที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเปิดแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเช่นเว็บไซต์เกมการแสดงภาพข้อมูลโหนดบล็อกเชนและโครงการกระจายอํานาจอื่น ๆ. มันรวดเร็วและปลอดภัยและเป็นวิธีที่คุ้มค่าสําหรับผู้คนในการใช้อินเทอร์เน็ต.
Akash Network is a decentralized cloud computing marketplace that allows developers to quickly and easily launch applications such as websites,games,data visualizations,blockchain nodes,and other decentralized projects. It is fast and secure and provides a cost-effective way for people to use the internet.
52 AREA
Areon Network (area)
Areon Network เป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนรุ่นต่อไปที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน Proof of Area ของตัวเองให้การแลกเปลี่ยน NFT ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้นประสบการณ์ metaverse ที่แท้จริงมากขึ้นและให้รางวัลแก่ผู้ใช้ด้วยโปรแกรมความภักดี. เป้าหมายของมันคือเพื่อให้คน crypto ได้รับประสบการณ์ crypto ที่ปลอดภัยเร็วขึ้นและราคาไม่แพงมากขึ้น. Areon N
Areon Network is a nextgeneration blockchain technology that aims to develop its own Proof of Area blockchain technology,providing faster and more reliable NFT exchange,a more real metaverse experience,and rewarding its users with loyalty programs. Its goal is for crypto people to have a safer,faster and more affordable crypto experience. Areon Network Properties;PoA AreonChain Blockchain EcosystemmetAREON NFT MarketplaceAreonCity MetauniverseAre
53 ARPA
ARPA (arpa)
ARPA Network ARPA เป็นเครือข่ายการคํานวณที่ปลอดภัยแบบกระจายอํานาจที่สร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงความเป็นธรรมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของบล็อกเชน. เครือข่ายลายเซ็น BLS เกณฑ์ ARPA ทําหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ RNG ตัวสร้างหมายเลขสุ่มที่ตรวจสอบได้, กระเป๋าเงินที่ปลอดภัย, สะพานข้ามเชนและการดูแลแบบกระจายอํานาจในบล็อกเชนหลายตัว. ก่อนหน้านี้ ARPA รู้จัก
ARPA Network ARPA is a decentralized secure computation network built to improve the fairness, security, and privacy of blockchains. ARPA threshold BLS signature network serves as the infrastructure of verifiable Random Number Generator RNG, secure wallet, crosschain bridge, and decentralized custody across multiple blockchains. ARPA was previously known as ARPA Chain, a privacypreserving Multiparty Computation MPC network founded in 2018. ARPA M
54 AVIVE
Avive (avive)
Avive เป็นโปรโตคอลทางภูมิสังคมที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวมผู้ใช้หลายล้านคนจากกว่า 130 ประเทศบน Avive L2 ด้วยฉันทามติ Proof of Networking.
Avive is the worlds largest geosocial protocol,uniting millions of users from over 130 countries on Avive L2 with Proof of Networking consensus
55 BLENDR
Blendr Network (blendr)
ปฏิวัติการประมวลผล GPU: ปลดปล่อยความสามารถในการปรับขนาด ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ ยกระดับ AI การเรนเดอร์ และการจําลองของคุณด้วย Blendr. บอกลาฟาร์มแบบรวมศูนย์ราคาแพงและสวัสดีกับการประมวลผลที่ปรับขนาดได้และปลอดภัย ยกระดับ AI การเรนเดอร์ และการจําลองของคุณด้วย Blendr. บอกลาฟาร์มแบบรวมศูนย์ราคาแพงและสวัสดีกับการประมวลผลที่ปรับขนาดได้และปลอดภัย สําหรับ
Revolutionizing GPU Computing: Unleashing Scalability,Security,and Efficiency.Elevate your AI,rendering,and simulations with Blendr. Say goodbye to pricey centralized farms and hello to scalable,secure computing.Elevate your AI,rendering,and simulations with Blendr. Say goodbye to pricey centralized farms and hello to scalable,secure computing.For AI,rendering,and simulations,Blendr offers highperformance computing sans centralized costs and scal
56 BLOCK
BlockGames (block)
ขอแนะนํายุคใหม่ของการเป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับรางวัลสําหรับนักเล่นเกมมือถือทั่วโลก BlockGames กําลังสร้างเครือข่ายผู้เล่นด้วยโปรไฟล์ผู้เล่นสากลที่ปลดล็อกเศรษฐกิจข้อมูลจริง. กระบวนทัศน์ใหม่นี้ส่งเสริมคลื่นลูกต่อไปของแอปพลิเคชันการเผยแพร่ที่เป็นนวัตกรรมและประสบการณ์การเล่นเกมที่ขับเคลื่อนด้วยรางวัล เครือข่ายผู้เล่น BlockGames ได้รับการพัฒนาโดย Block
Introducing a new era of rewarded data ownership for mobile gamers worldwide.BlockGames is building a Player Network with Universal Player Profiles that unlock real data economies. This new paradigm empowers the next wave of innovative publishing applications and gaming experiences driven by rewards.The BlockGames Player Network is developed by BlockGames Labs.
57 BOBA
Boba Network (boba)
Boba เป็นโซลูชันการปรับขนาดและเสริม L2 Ethereum ที่สร้างขึ้นโดยทีม Enya ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของมูลนิธิ OMG. Boba เป็นโซลูชันการปรับขนาด Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup รุ่นต่อไปที่ช่วยลดค่าธรรมเนียมก๊าซปรับปรุงปริมาณธุรกรรมและขยายขีดความสามารถของสัญญาอัจฉริยะ. Boba เสนอทางออกที่รวดเร็วซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสภาพคล่องที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนโ
Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a nextgeneration Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts. Boba offers fast exits backed by communitydriven liquidity pools, shrinking the Optimistic Rollup exit period from seven days to only a few minutes,
58 CCD
Concordium (ccd)
Concordium นําเสนอโซลูชัน stateofthescience ที่เชื่อถือได้พร้อมการระบุตนเองในระดับโปรโตคอลและการรักษาความลับโดยใช้การเข้ารหัส Zero Knowledge Proof Concordium Blockchain ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อจัดหาแพลตฟอร์มการดําเนินการแบบกระจายที่รองรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบสําหรับ Fintech และอุตสาหกรรมอื่น ๆ. ค่าธรรมเนียมเครือข่ายอยู่ในระดับต่ําคาดการณ์ไ
Concordium offers a trustable stateofthescience solution with selfsovereign identification at the protocol level and confidentiality using Zero Knowledge Proof cryptography.Concordium Blockchain is designed and built to provide a distributed execution platform that supports regulatory compliance for Fintech and other industries. Network fees are low, predictable and stable in Euro terms.Concordium proposes the most trustable stateofthescience sol
59 COSMIC
Cosmic Network (cosmic)
Cosmic Network เป็นบริการ P2P VPN แบบเพียร์ทูเพียร์แบบกระจายอํานาจ ซึ่งขจัดข้อกําหนดสําหรับการลงทะเบียนบัญชีหรือการสมัครสมาชิกระยะยาวที่มีค่าใช้จ่ายสูงของข้อเสนอ VPN แบบรวมศูนย์แบบดั้งเดิม เข้าถึงและเพลิดเพลินกับเว็บไซต์โปรดของคุณได้จากทุกที่ในโลกโดยใช้บริการ Cosmics dVPN.
Cosmic Network is a decentralized peer to peer P2P VPN services which removes the requirement for account registration or costly longterm subscriptions of traditional centralized VPN offerings.Access and enjoy your favorite websites from anywhere in the world using Cosmics dVPN services.
60 DCB
Decubate (dcb)
Decubate คืออะไร: Decubate เป็น บริษัท ซอฟต์แวร์ web3 ที่ทําให้การจัดการโทเค็นเป็นเรื่องง่าย. เราส่งเสริมให้โครงการเปิดตัวโทเค็นโดยไม่มีความรู้ด้านเทคนิค. เราทําสิ่งนี้ผ่านชุดผลิตภัณฑ์การจัดการโทเค็นโนโค้ด วิธีการ: ผลิตภัณฑ์ Nocode ที่ช่วยให้โครงการสามารถเปิดตัวโทเค็นได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคนิค เหตุผล: ส่งเสริมให้ผู้คนสร้างและเปิดตัวธุรกิจ cry
What is Decubate: Decubate is a web3 software company that makes token management easy. We empower projects to launch a token without any technical knowhow. We do this through a suite of nocode token management products.How: Nocode products that enable projects to launch a token without any technical knowhow.Why: Empower more people to build and launch crypto businesses. Mission: To accelerate mass adoption of digital assets by arming crypto pr
61 DMAIL
Dmail Network (dmail)
Dmail Network กําลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารแบบกระจายอํานาจที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยนําเสนออีเมลที่เข้ารหัสการแจ้งเตือนแบบรวมและบริการทางการตลาดที่แม่นยําในเครือข่ายและแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อรองรับผู้ใช้นักพัฒนาและนักการตลาด.
Dmail Network is building an AIpowered decentralized communication infrastructure,offering encrypted emails,consolidated notifications,and precise marketing services across multiple chains and applications,catering to users,developers,and marketers.
62 ERN
Ethernity Chain (ern)
Ethernity Chain เป็นแพลตฟอร์มเชิงชุมชนที่ผลิต NFT ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องแบบลิมิเต็ดอิดิชั่นและการ์ดซื้อขายที่สร้างโดยศิลปินที่คุณชื่นชอบและรับรองโดยบุคคลที่มีชื่อเสียง. สร้างขึ้นบนเครือข่าย Ethereum มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างห้องสมุด ANFT ที่ใหญ่ที่สุดให้รางวัลแก่ผู้สร้างและระดมทุนเพื่อการกุศลตลอดไป. แอปพลิเคชัน DEFI ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้ผู้ถ
Ethernity Chain is a communityoriented platform that produces limited edition authenticated NFTs and trading cards created by your favorite artists and endorsed by notable figures. Built on the Ethereum Network, it aims to build the biggest ANFT library, reward its creators and raise funds for charitable causes forever. Its unique DEFI applications allow ERN token holders to farm rare ANFTs and vote on proposals that will amend the Ethernity Chai
63 FDUSD
First Digital USD (fdusd)
โครงการเกี่ยวกับ First Digital USD FDUSD มีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิวัติภูมิทัศน์ของสินทรัพย์ดิจิทัล. ภารกิจของเราคือการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ใช้ด้วยเครื่องมือทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงซึ่งรวมความเสถียรของการสํารองเงินสดเข้ากับประสิทธิภาพที่ราบรื่นของเทคโนโลยีบล็อกเชนขั้นสูง. ด้วยการนําเสนอสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีหลักประกันอย่างเต็มที่ stablecoin ของเราร
What is the project about First Digital USD FDUSD aim to revolutionize the digital asset landscape. Our mission is to empower users with a transformative financial instrument that combines the stability of cash reserves with the seamless efficiency of advanced blockchain technology. By offering a fully collateralized digital asset,our stablecoin ensures the utmost security,transparency,and transaction reliability. This strategic fusion of traditi
64 FOMO
FOMO Network (fomo)
FOMO เป็นเครือข่าย Layer 1 ProofofStake ชั้นนําที่มีปริมาณงาน ความเร็ว และความสามารถในการปรับขนาดที่ไม่สิ้นสุด. FOMO สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่นระหว่าง Cosmos, EVM และ WASM ทําให้นักพัฒนาสามารถเลือกสภาพแวดล้อมและภาษาของตนได้. ห่วงโซ่เดียวที่รองรับหลายภาษาในโซลูชันเลเยอร์ 1 เดียว เช่น Rust และ SolidityFOMO Network ใช้ห่วงโซ่เพื่อให้แน่ใจว่าเค
FOMO is a leading Layer 1 ProofofStake Network with superior throughput,speed and infinite scalability. FOMO is seamlessly interoperable between Cosmos,EVM and WASM enabling developers to choose their environment and language. The only chain to support multiple languages in a single Layer 1 solution such as Rust and Solidity.​FOMO Network utilises the chain to ensure that our social network and all corresponding data will be decentralized.Powered
65 GARI
Gari Network (gari)
GARI Network เป็นเศรษฐกิจครีเอเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยคริปโตบน Chingari. เครือข่ายโซเชียล web3 ชั้นนําที่มีการดาวน์โหลดแอปมากกว่า 140M+, 5M+ DAU, 40M+ MAU และกระเป๋าเงิน onchain 775K+. โทเค็น GARI จูงใจให้ผู้สร้างเนื้อหาผลิตเนื้อหาที่แท้จริงในขณะที่ทําให้ผู้ชมและผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมกับคุณสมบัติการให้ทิปที่โปร่งใสเนื้อหาพิเศษและการมีส่วนร่วมโดยตรงในก
GARI Network is a cryptopowered creator economy on Chingari. Its the leading web3 social network with over 140M+ app downloads, 5M+ DAU, 40M+ MAU, and onchain 775K+ wallets. The GARI token incentivizes content creators to produce genuine content while keeping viewers and participants engaged with transparent tipping features, exclusive content, and direct participation in platform operations.
66 IPV
IPVERSE (ipv)
IPVERSE เป็นเครือข่ายธุรกรรม IP ดิจิทัลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ซึ่งสร้างเครือข่ายบล็อกเชนธุรกรรม IP ของ IP และแก้ปัญหาความทึบของธุรกรรม IP. IPV Token ทําหน้าที่เป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลกําไรรวมถึงให้การประมวลผลการแปลโดยใช้จุดแข็งของบริการ blockchainbased นอกจากนี้ยังให้แพลตฟอร์มที่มีความสามารถในการขยายและบํารุงรักษาและฟังก์ชั่นผลประโยชน์สาธารณะ
IPVERSE is a secure and reliable Digital IP Transaction Network that establishes an IP transaction blockchain network of IP and solves the IP transactions opacity problem. IPV Token serves as an asset that can generate profit, as well as provide translation processing by utilising the strengths of blockchainbased services, It also provides the platform with the capability for expansion and maintenance and public interest functions for all users t
67 KCS
KuCoin (kcs)
KuCoin เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลระหว่างประเทศจากเซเชลส์ซึ่งปัจจุบันรองรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 250 รายการ. สิ่งที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับ KuCoin คือพวกเขาแบ่งปัน 50% ของรายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายโดยรวมกับผู้ใช้ที่ถือโทเค็นการแลกเปลี่ยน. ในลักษณะเดียวกับ Binance KuCoin เสนอค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ค่อนข้างต่ําและสิ่งจูงใจสําหรับการถือครอ
KuCoin is an international cryptocurrency exchange based out of Seychelle that currently supports the trading of 250 digital assets. What’s unique about KuCoin is that they share 50% of their overall trading fee revenue with users holding their exchangebased token. In a similar fashion to Binance, KuCoin offers relatively low tradings fees and incentives for holding or trading its native cryptocurrency. Back in 2011, the founders started research
68 LOOM
Loom Network (NEW) (loom)
แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันบล็อกเชน NextGeneration สําหรับ DPoS sidechains ของ Ethereum.Loom Network ช่วยให้เกมบล็อกเชนและ DApps ที่ปรับขนาดได้อย่างแท้จริงด้วยความปลอดภัยของ Ethereum mainnet. เช่นเดียวกับ EOS บน Ethereum เครือข่าย Loom NetworkLoom คืออะไรเป็นโซลูชันการปรับขนาดเลเยอร์ 2 สําหรับ Ethereum ที่อยู่ในการผลิต. เป็นเครือข่ายของ DPoS sidechains ซึ
The NextGeneration Blockchain Application Platform for Ethereum.Loom Network’s DPoS sidechains allow for truly scalable blockchain games and DApps with the security of Ethereum mainnet. Like EOS on Ethereum.What is Loom NetworkLoom Network is a Layer 2 scaling solution for Ethereum that is live in production. It is a network of DPoS sidechains, which allows for highlyscalable games and userfacing DApps while still being backed by the security of
69 MASA
Masa Network (masa)
Masa ได้รับการอธิบายว่าเป็นตลาดและเครือข่าย ZK-Data ชั้นนําที่ให้ความสําคัญกับความเป็นส่วนตัว. แพลตฟอร์มนี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บ ให้บริการโฆษณาส่วนบุคคล และวิเคราะห์การเข้าชม. Masa ตั้งเป้าที่จะสร้าง Google แบบกระจายอํานาจสําหรับยุค AI ส่งเสริมเศรษฐกิจที่เปิดกว้าง จูงใจ และเน้นความเป็นส่วนตัวสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล. เครือข่ายนํ
Masa is described as the leading ZK-Data marketplace and network that values privacy. The platform uses cookies for enhancing browsing experiences,serving personalized ads,and analyzing traffic. Masa aims to create a decentralized Google for the AI era,promoting an open,incentivized,and privacy-focused economy for personal data. The network offers services such as growth campaigns,analytics,and developer tools. Users can earn rewards,stake person
70 MXC
MXC (mxc)
วิสัยทัศน์ MXC คือการแนะนํากระบวนการที่เป็นระบบเพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มธุรกรรมข้อมูล IoT โครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอํานาจที่ใช้ระบบของ MXC คืออนาคตของ LPWAN เครือข่ายการเข้าถึงกว้างที่ใช้พลังงานต่ําและ Machine eXchange Protocol MXProtocol. การใช้รากฐานเครือข่ายอุปกรณ์ที่มั่นคงนี้ MXC กําลังแนะนําข้อเสนอเหรียญที่ไม่เหมือนใคร Machine eXchange Coin M
The MXC vision is to introduce a systematic process to both simplify and increase IoT data transactionsThe decentralized infrastructure upon which MXC’s system is based is the future of Low Power Wide Access Network LPWAN and the Machine eXchange Protocol MXProtocol. Utilizing this solid device network foundation, MXC is introducing an extraordinarily unique coin offering, Machine eXchange Coin MXC, which allows for increased data transactions an
71 NOS
Nosana (nos)
Nosana Network จะเป็นผู้ให้บริการชั้นนําด้านโซลูชัน DevOps ที่ใช้ CPU แบบกระจายอํานาจ ซึ่งปฏิวัติกระบวนการพัฒนาโครงการ Metaverse. แพลตฟอร์มคราวด์คอมพิวติ้งของเราจะช่วยให้โครงการโอเพ่นซอร์สสร้างซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้นคุ้มค่าและปลอดภัยยิ่งขึ้น. Nosana เป็นแพลตฟอร์มการคํานวณแบบกระจายอํานาจแห่งแรกที่ขับเคลื่อนโดย Solana Network.
The Nosana Network will be the leading provider of decentralized CPUbased DevOps solutions, revolutionizing the development process of Metaverse projects. Our crowdcomputing platform will help open source projects to build software faster, more costeffective and secure. Nosana is the first decentralized computation platform powered by the Solana Network.
72 OMAX
Omax (omax)
OMAX TOKEN OMAXOMAX คืออะไร เป็นโทเค็นที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2021 ในเครือข่าย Binance โดยมีความตั้งใจที่จะมีบล็อกเชนของตัวเองเพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนรุ่นต่อไปและทําให้ crypto ง่ายและปลอดภัยสําหรับทุกคน OMAX เป็นหนึ่งในโครงการที่เติบโตเร็วที่สุดซึ่งกําลังย้ายจาก BEP20 ไปยังบล็อกเชนเครือข่ายของตนเอง OMX20 ซึ่งเ
What Is OMAX TOKEN OMAXOMAX is a communitydriven token which was launched on 3rd of November 2021 in binance network with theintention to have its own blockchain to educate the nextgeneration of investors and make crypto simple and safe for everyone.OMAX is one of the fastest growing projects which ismoving from BEP20 to their own network blockchainOMX20 which is also a EVM compatible. It is way ahead of the roadmaps and the blockchain is alread
73 PG
PEGO Network (pg)
PEGO เป็นโครงสร้างพื้นฐาน Web3 ที่ให้ความเป็นอิสระความสามารถในการปรับขนาดและความยั่งยืนสูงสําหรับแอปพลิเคชันแบบกระจายอํานาจ. PEGO ได้ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน Web3 อิสระที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนอย่างเต็มที่ซึ่งพารามิเตอร์ onchain ทั้งหมดสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นผ่านข้อเสนอที่ริเริ่มโดยชุมชน. ตามฉันทามติ PPOS กลไกจูงใจทางเศรษฐกิจแบบรวมที่จัดตั้งขึ้
PEGO is a Web3 infrastructure that provides high autonomy,scalability,and sustainability for decentralized applications. PEGO has designed a fully communitydriven autonomous Web3 infrastructure,where all onchain parameters can be flexibly adjusted through proposals initiated by the community. According to the PPOS consensus,the established composite economic incentive mechanism can promote the sustainable development of the PEGO ecosystem. Additi
74 SPCT
Spectra Chain (spct)
Spectra Chain / VM เป็นโซลูชันเลเยอร์ 2 แบบกระจายอํานาจที่เข้ากันได้กับระบบนิเวศ Ethereum Virtual Machine EVM โดยใช้ BTC ดั้งเดิมเป็นก๊าซ. SpectraVM เชื่อมโยงระบบนิเวศ EVM กับ Bitcoin Network ทําให้มีระบบเลเยอร์ 2 ที่ปลอดภัยปรับขนาดได้และยืดหยุ่น. SpeedSpectraChain มอบความเร็วในการทําธุรกรรมที่ยอดเยี่ยมและคุ้มค่าเหมาะสําหรับการใช้งานที่มีความต้องกา
Spectra Chain / VM is a decentralized Layer 2 solution compatible with the Ethereum Virtual Machine EVM ecosystem,utilizing native BTC as gas. SpectraVM bridges the EVM ecosystem with Bitcoin Network,enabling a secure,scalable and flexible layer 2 system. SpeedSpectraChain delivers exceptional transaction speed and costefficiency,ideal for highdemand applications. Its high scalability and enterprise readiness ensure a robust platform for business
75 SVN
StakeVault.Network (svn)
Stake Vault เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมในพื้นที่บล็อกเชนสามารถเดิมพันโทเค็นของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย.
Stake Vault is a platform that enables participants in the blockchain space to stake their tokens efficiently and securely,whether as validators or token holders,to earn rewards and contribute to network security
76 STT
Statter Network (stt)
Statter Network เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชน metaverse ที่บ่มเพาะโดย Holo Metaverse Group Inc.. มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม Holo metaverse ในขณะเดียวกันก็นําเสนอบริการที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศ metaverse ที่กว้างขึ้น รวมถึงเทคโนโลยี แอปพลิเคชัน และการกํากับดูแล. ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐาน metaverse ที่ครอบ
Statter Network is a metaverse blockchain platform incubated by Holo Metaverse Group Inc. Its aims to promote the development of the Holo metaverse industry,while also offering a range of services to support the wider metaverse ecosystem,including technology,applications,and governance. It is widely regarded as the most comprehensive metaverse infrastructure available.
77 STPT
STP (stpt)
STP เป็นระบบนิเวศที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ DAOs. เปิดตัว Verse Network ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานแบบเนทีฟเต็มรูปแบบที่อํานวยความสะดวกในการตัดสินใจแบบกระจายอํานาจที่มีประสิทธิภาพสําหรับผู้ใช้ชุมชนและองค์กรเพื่อปรับปรุงการสร้างและการจัดการ DAOs. ผ่าน Verse Network ผู้ใช้สามารถเข้าถึงชุดเครื่องมือ Nocode DAO เพื่อเปิดตัวและจัดการ DAOs ของพ
STP is an ecosystem optimzed for DAOs. It launched Verse Network, a full suite of native tools and infrastructures facilitating efficient decentralized decisionmaking for users, communities and organizations to streamline the creation and management of DAOs. Through Verse Network, users can access a suite of nocode DAO tools to launch and manage their DAOs on a range of blockchains.
78 TABOO
Taboo (taboo)
Taboo เป็นโครงการสื่อ NFT และสตรีมมิ่งสําหรับผู้ใหญ่. เชี่ยวชาญในเนื้อหาพิเศษสูง. ด้วยนางแบบที่ไม่ใช่ดาราหนังโป๊อย่างเคร่งครัดเนื้อหาของพวกเขาไม่เหมือนกับโทเค็นสําหรับผู้ใหญ่อื่น ๆ. ตลาดของพวกเขามีความทันสมัยด้วยการสร้างสรรค์โดยนักพัฒนา Enjin Coin Marketplace. ตั้งแต่ Super Models ไปจนถึงดาราหนังโป๊ TABOO กําลังคัดเลือกรายชื่อผู้สร้างเนื้อหาพิเศษที
Taboo is an adult NFT & Streaming media project. Specializing in highly, exclusive content. With models, who aren’t strictly porn stars, their content is not like other adult tokens. Their marketplace is cuttingedge, with its creation by the Enjin Coin Marketplace Developers. From Super Models to Pornstars, TABOO is selectively curating the most exclusive content creator list in existence, providing the highest quality and most exclusive SFW, NSF
79 ROOT
The Root Network (root)
lectables และคอลเลกชันโดยไม่ต้องปรับใช้สัญญาอัจฉริยะ. ROOT Network เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้คนสร้างแอปพลิเคชันและเกมในโลกเสมือนจริง. มีเครื่องมือสําหรับนักพัฒนาในการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลซื้อขายและทําให้พวกเขาทํางานกับมาตรฐานที่มีอยู่. ROOT ยังมีโปรโตคอลสําหรับของสะสมดิจิทัลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างและซื้อขายได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด.
lectables and collections without having to deploy smart contracts. ROOT Network is a technology platform that helps people build applications and games in the virtual world. It has tools for developers to create digital assets,trade them,and make them work with existing standards. ROOT also has protocols for digital collectibles,so users can create and trade without writing code.
80 TWT
Trust Wallet (twt)
Trust Wallet Token TWT 511 เป็นโทเค็นยูทิลิตี้ที่สามารถใช้ได้ภายในแอปเท่านั้น. สิ่งนี้จะใช้เพื่อจูงใจผู้ใช้ Trust Wallet ทุกคน อะไรคือสิ่งจูงใจของโทเค็น TWTGovernance ที่จะใช้โดยทุกคนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพิ่มการสนับสนุนบล็อกเชนโทเค็นและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใหม่. นอกจากนี้ยังจะถูกเรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมสําหรับการส่งไปยังที่เก็บ Trust
Trust Wallet Token TWT 511 is a utility token that can only be used within the app. This will be used to incentivize all Trust Wallet users.What are the Incentives of TWTGovernance token that will be used by anyone who wants to take part in making decisions for adding new blockchain support, tokens and product features. Will also be collected as fees for submissions to the Trust Wallet repository 59.Discounts on DEX services and purchasing crypto


เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 ETH title=ETH 3,688.73 4,481,487,980.38
2 BTC title=BTC 67,355.99 3,095,751,305.23
3 ARS title=ARS 1,242.60 2,482,854,571.50
4 PEPE title=PEPE <0.01 1,231,228,459.35
5 SOL title=SOL 165.05 1,204,331,063.95
6 DOGE title=DOGE 0.16 499,003,217.79
7 PEOPLE title=PEOPLE 0.08 356,946,960.25
8 ETHFI title=ETHFI 4.66 328,733,977.25
9 XRP title=XRP 0.52 318,281,468.58
10 BONK title=BONK <0.01 261,788,708.56
11 ENA title=ENA 0.84 248,307,221.76
12 WIF title=WIF 2.78 241,298,669.57
13 OP title=OP 2.53 201,543,820.27
14 ETC title=ETC 31.49 193,038,998.41
15 BOME title=BOME 0.01 180,115,839.36
16 FLOKI title=FLOKI <0.01 142,977,254.91
17 LINK title=LINK 17.51 142,771,649.70
18 NEAR title=NEAR 7.63 138,768,703.84
19 ENS title=ENS 22.85 124,731,841.90
20 AVAX title=AVAX 37.46 122,800,957.35
21 WLD title=WLD 4.60 115,623,321.61
22 LDO title=LDO 2.20 112,738,410.35
23 RNDR title=RNDR 10.02 109,562,805.42
24 MATIC title=MATIC 0.72 108,566,117.88
25 RUNE title=RUNE 6.23 96,571,033.33
26 LTC title=LTC 85.64 89,633,702.95
27 PENDLE title=PENDLE 6.10 88,073,762.82
28 ADA title=ADA 0.46 79,656,642.17

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 ConstitutionDAO title=PEOPLE 0.08 +22.44
2 TrueFi title=TRU 0.15 +17.29
3 Origin Protocol title=OGN 0.16 +15.62
4 RAD title=RAD 1.89 +13.14
5 Cream title=CREAM 79.39 +11.74
6 Maverick Protocol title=MAV 0.44 +7.79
7 Zcash title=ZEC 26.81 +7.54
8 Tensor title=TNSR 0.94 +7.13
9 Reserve Rights title=RSR <0.01 +6.52
10 Ether.fi title=ETHFI 4.66 +5.98
11 Chainlink title=LINK 17.51 +5.51
12 Kyber Network Crystal title=KNC 0.64 +5.41
13 BasedSwap title=BSW 0.09 +5.31
14 Dusk title=DUSK 0.37 +5.25
15 Saga title=SAGA 2.35 +4.72
16 Open Campus title=EDU 0.94 +4.07
17 ApeCoin title=APE 1.32 +3.62
18 BinaryX title=BNX 1.41 +3.61
19 Polymesh title=POLYX 0.44 +3.47
20 Aave title=AAVE 98.42 +3.30
21 Lido DAO title=LDO 2.20 +3.19
22 Gnosis title=GNO 360.40 +3.12
23 High title=HIGH 4.31 +2.79
24 Galxe title=GAL 3.54 +2.64
25 Rocket Pool title=RPL 22.07 +2.27
26 Tranchess title=CHESS 0.18 +2.06
27 Band Protocol title=BAND 1.66 +2.03
28 Biconomy title=BICO 0.59 +2.01
29 Mina Protocol title=MINA 0.81 +1.93
30 LTO Network title=LTO 0.22 +1.92

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 Bittensor title=TAO 433.60 -10.91
2 ORDI title=ORDI 36.98 -9.81
3 Bluzelle title=BLZ 0.26 -9.79
4 Axelar title=AXL 0.86 -9.12
5 BOOK OF MEME title=BOME 0.01 -9.06
6 Bonk title=BONK <0.01 -8.18
7 Sei title=SEI 0.51 -7.67
8 Arweave title=AR 40.42 -7.33
9 Metis title=METIS 72.36 -7.27
10 League of Kingdoms title=LOKA 0.26 -7.11
11 dogwifhat title=WIF 2.78 -7.06
12 Injective title=INJ 24.97 -6.93
13 Mandala Exchange title=MDX 0.06 -6.81
14 Immutable title=IMX 2.36 -6.81
15 Illuvium title=ILV 91.96 -6.70
16 MANTRA title=OM 0.65 -6.68
17 Pyth Network title=PYTH 0.43 -6.67
18 Kava Lend title=HARD 0.18 -6.58
19 Dock title=DOCK 0.03 -6.51
20 Unifi Protocol DAO title=UNFI 5.36 -6.46
21 FLOKI title=FLOKI <0.01 -6.32
22 Verge title=XVG <0.01 -6.30
23 SingularityNET title=AGIX 0.96 -6.26
24 Optimism title=OP 2.53 -6.22
25 Avalanche title=AVAX 37.46 -6.21
26 Decred title=DCR 19.83 -6.15
27 1000SATS (Ordinals) title=1000SATS <0.01 -6.12
28 Prosper title=PROS 0.39 -6.09
29 Stacks title=STX 1.93 -6.09
30 Conflux title=CFX 0.22 -6.08

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
74
Greed

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 AXL title=AXL 33.92 31.50
(0.86)
2.42 7.69
2 OMNI title=OMNI 588.98 547.02
(14.91)
41.96 7.67
3 ARKM title=ARKM 87.30 83.91
(2.29)
3.39 4.05
4 INJ title=INJ 942.09 916.10
(24.97)
25.99 2.84
5 WOO title=WOO 11.63 11.94
(0.33)
0.31 2.68
6 GNO title=GNO 12,908.10 13,222.37
(360.40)
314.27 2.43
7 GAL title=GAL 127.28 129.69
(3.54)
2.41 1.90
8 SUSHI title=SUSHI 42.97 43.73
(1.19)
0.76 1.77
9 FXS title=FXS 166.20 169.06
(4.61)
2.86 1.72
10 ENA title=ENA 31.36 30.89
(0.84)
0.47 1.52
11 SNX title=SNX 103.82 105.37
(2.87)
1.55 1.49
12 FLUX title=FLUX 31.88 32.30
(0.88)
0.42 1.32
13 XTZ title=XTZ 34.44 34.89
(0.95)
0.45 1.31
14 FLOW title=FLOW 34.19 33.75
(0.92)
0.44 1.29
15 PERP title=PERP 38.20 38.67
(1.05)
0.47 1.23
16 ALGO title=ALGO 6.57 6.65
(0.18)
0.08 1.19
17 YFI title=YFI 252,597.28 255,312.07
(6,959.00)
2,714.79 1.07
18 LRC title=LRC 9.98 10.07
(0.27)
0.09 0.87
19 BAL title=BAL 142.00 143.23
(3.90)
1.23 0.87
20 BLUR title=BLUR 15.74 15.62
(0.43)
0.12 0.78
21 ENJ title=ENJ 12.59 12.68
(0.35)
0.09 0.74
22 UMA title=UMA 126.17 127.09
(3.46)
0.92 0.73
23 ID title=ID 26.69 26.88
(0.73)
0.19 0.72
24 KSM title=KSM 1,112.47 1,119.72
(30.52)
7.25 0.65
25 AAVE title=AAVE 3,588.63 3,610.84
(98.42)
22.21 0.62
26 AXS title=AXS 280.46 282.13
(7.69)
1.67 0.60
27 COMP title=COMP 2,140.93 2,153.59
(58.70)
12.66 0.59
28 RNDR title=RNDR 369.56 367.43
(10.02)
2.13 0.58
29 ETHFI title=ETHFI 170.12 171.00
(4.66)
0.88 0.52
30 APE title=APE 48.11 48.35
(1.32)
0.24 0.51
31 1INCH title=1INCH 15.16 15.23
(0.42)
0.07 0.48
32 GMX title=GMX 1,116.44 1,121.55
(30.57)
5.11 0.46
33 ILV title=ILV 3,387.59 3,373.83
(91.96)
13.76 0.41
34 UNI title=UNI 334.13 335.48
(9.14)
1.35 0.40
35 FTM title=FTM 29.59 29.47
(0.80)
0.12 0.40
36 ANKR title=ANKR 1.66 1.67
(0.05)
0.01 0.38
37 BCH title=BCH 17,990.87 18,057.85
(492.20)
66.98 0.37
38 LDO title=LDO 80.50 80.79
(2.20)
0.29 0.36
39 LQTY title=LQTY 41.01 40.87
(1.11)
0.14 0.34
40 C98 title=C98 9.16 9.19
(0.25)
0.03 0.33
41 JOE title=JOE 16.56 16.51
(0.45)
0.05 0.31
42 LINK title=LINK 640.40 642.33
(17.51)
1.93 0.30
43 BAND title=BAND 61.00 60.83
(1.66)
0.17 0.28
44 TIA title=TIA 330.01 330.93
(9.02)
0.92 0.28
45 DYDX title=DYDX 73.61 73.41
(2.00)
0.20 0.27
46 CELO title=CELO 31.29 31.22
(0.85)
0.07 0.23
47 CTXC title=CTXC 11.60 11.63
(0.32)
0.03 0.23
48 GLMR title=GLMR 10.54 10.56
(0.29)
0.02 0.21
49 SKL title=SKL 3.20 3.21
(0.09)
0.01 0.20
50 ATOM title=ATOM 307.74 307.12
(8.37)
0.62 0.20
51 SOL title=SOL 6,067.37 6,055.36
(165.05)
12.01 0.20
52 AEVO title=AEVO 31.82 31.88
(0.87)
0.06 0.19
53 ADA title=ADA 16.93 16.96
(0.46)
0.03 0.18
54 BTC title=BTC 2,466,789.60 2,471,159.26
(67,355.99)
4,369.66 0.18
55 ENS title=ENS 836.92 838.32
(22.85)
1.40 0.17
56 ALPHA title=ALPHA 4.22 4.23
(0.12)
0.01 0.15
57 SAND title=SAND 16.13 16.15
(0.44)
0.02 0.15
58 CYBER title=CYBER 320.01 319.55
(8.71)
0.46 0.14
59 MKR title=MKR 101,126.40 101,002.17
(2,753.00)
124.23 0.12
60 OCEAN title=OCEAN 35.30 35.26
(0.96)
0.04 0.12
61 MANA title=MANA 16.51 16.49
(0.45)
0.02 0.11
62 WLD title=WLD 168.62 168.80
(4.60)
0.18 0.11
63 ETH title=ETH 135,191.01 135,332.27
(3,688.73)
141.26 0.10
64 OP title=OP 92.80 92.89
(2.53)
0.09 0.10
65 NEAR title=NEAR 279.69 279.97
(7.63)
0.28 0.10
66 AVAX title=AVAX 1,373.03 1,374.33
(37.46)
1.30 0.09
67 KLAY title=KLAY 6.72 6.71
(0.18)
0.01 0.09
68 ZRX title=ZRX 20.21 20.19
(0.55)
0.02 0.08
69 STG title=STG 17.97 17.98
(0.49)
0.01 0.08
70 MOVR title=MOVR 550.04 549.62
(14.98)
0.42 0.08
71 KNC title=KNC 23.57 23.59
(0.64)
0.02 0.07
72 API3 title=API3 101.31 101.26
(2.76)
0.05 0.05
73 CRV title=CRV 17.25 17.24
(0.47)
0.01 0.04
74 XRP title=XRP 19.17 19.18
(0.52)
0.01 0.04
75 IMX title=IMX 86.43 86.40
(2.36)
0.03 0.03
76 MATIC title=MATIC 26.48 26.49
(0.72)
0.01 0.03
77 SFP title=SFP 29.46 29.45
(0.80)
0.01 0.02
78 OSMO title=OSMO 29.90 29.89
(0.81)
0.01 0.02

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 Spot Ether ETF ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจาก ก.ล.ต.
(Spot Ether ETFs receive official approval from the SEC)
2024-05-24
2 เทรดเดอร์กล่าวว่าการปรับฐานราคา Bitcoin เป็นของปลอมก่อนที่จะขาขึ้นครั้งต่อไป
(Traders say Bitcoin price correction a fake out before the next leg up)
2024-05-24
3 Fantom เปิดตัว Sonic Foundation สําหรับ Sonic Chain ใหม่
(Fantom unveils Sonic Foundation for new Sonic Chain)
2024-05-24
4 มติล้มล้างกฎคริปโตของ SEC อยู่บนโต๊ะ Bidens ตอนนี้อะไร
(Resolution overturning SEC crypto rule is on Bidens desk Now what)
2024-05-24
5 บริษัทสตรีมมิ่งฮ่องกงซื้อคริปโต 100 ล้านเหรียญ Worldcoin คว่ําบาตร Asia Express
(Hong Kong streaming firm to buy 100M of crypto Worldcoin sanctioned Asia Express)
2024-05-24
6 VanEck ปล่อยโฆษณา Ethereum ETF ใหม่ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากได้รับการอนุมัติจาก SEC
(VanEck drops new Ethereum ETF ad within an hour of SEC approval)
2024-05-24
7 การตัดสินใจของ SECs ETF หมายความว่า ETH และโทเค็นอื่น ๆ จํานวนมากไม่ใช่หลักทรัพย์
(SECs ETF decision means ETH and a lot of other tokens are not securities)
2024-05-24
8 Ethereum ETF ได้รับการอนุมัติแล้วทําไมเรายังไม่รวย
(Ethereum ETF approved so why arent we rich yet)
2024-05-24
9 Ethereum ETFs เปิดตัวในเดือนหน้าเป็นไปได้อย่างแน่นอน 039
(Ethereum ETFs launch next month certainly possible039 Analyst)
2024-05-24
10 ชายผู้อยู่เบื้องหลัง AI ที่สร้าง robocalls ปลอมของ Biden ถูกฟ้อง
(Man behind AI generated fake Biden robocalls is indicted)
2024-05-24
11 Polymarket ได้รับฟันเฟืองจากผลลัพธ์ที่ได้รับอนุมัติจากการเดิมพัน Ethereum ETF 13M
(Polymarket gets backlash over approved outcome on 13M Ethereum ETF bet)
2024-05-24
12 ธนาคารกลางฮ่องกงศึกษาผลกระทบของ AI ต่องานและทักษะด้านการธนาคาร
(Hong Kong central bank studies AIs impact on banking jobs and skills)
2024-05-23
13 คําตัดสินของศาลในการรื้อถอนจะเป็นการกล่าวอ้างเท็จของ Craig Wrights ผู้สร้าง Bitcoin
(Court ruling dismantles would be Bitcoin creator Craig Wrights false claims)
2024-05-23
14 Ethereum ETF สามารถเติบโตได้โดยไม่ต้องเดิมพันท่ามกลางการตรวจสอบของ SEC
(Can Ethereum ETFs thrive without staking amid SEC scrutiny)
2024-05-23
15 VCs ทิ้ง 125M ลงในแพลตฟอร์มเพลง AI ใหม่ เราทุกคนสามารถเป็นผู้สร้างจังหวะได้หรือไม่
(VCs dump 125M into new AI music platform Can we all become beat makers)
2024-05-23
16 Hong Kong SFC พิจารณาอนุญาตให้ Staking Ether สําหรับผู้ออก ETF
(Hong Kong SFC considers allowing Ether staking for ETF issuers)
2024-05-23
17 ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ เรียกร้องให้ SECs Gensler อนุมัติสปอต Ethereum ETF
(US lawmakers urge SECs Gensler to approve spot Ethereum ETF)
2024-05-23
18 พอร์ตโฟลิโอของ Zenecas สูงสุดที่ 20M และเขามีกลิ่นอายปี 2021 อีกครั้ง NFT Collector
(Zenecas portfolio peaked at 20M and he has 2021 vibes again NFT Collector)
2024-05-23
19 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอนเตเนโกรหารือกรณี Do Kwons กับ SEC
(Montenegrin Justice Minister discussed Do Kwons case with SEC)
2024-05-23
20 ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ เรียกร้องให้บันทึก SEC FINRA เกี่ยวกับการดูแล Prometheum ETH
(US lawmakers demand SEC FINRA records on Prometheum ETH custody)
2024-05-23
21 Ethereum rally stalls ที่ 38K การตัดสินใจของ SEC ETH ETF มีราคาอยู่แล้วหรือไม่
(Ethereum rally stalls at 38K Is SEC ETH ETF decision already priced in)
2024-05-23
22 การอนุมัติ Ethereum ETF กลายเป็น 039 ประเด็นทางการเมืองยักษ์ 039 Joseph Lubin
(Ethereum ETF approvals becoming 039giant political issue039 Joseph Lubin)
2024-05-23
23 BlackRock Grayscale และ Bitwise แก้ไขการยื่น ETF ก่อนการตัดสินใจของ SEC
(BlackRock Grayscale and Bitwise amend ETF filings before SEC decision)
2024-05-23
24 สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอนุมัติร่างกฎหมายคริปโต FIT21 ด้วยการสนับสนุนจากสองพรรค
(US House approves FIT21 crypto bill with bipartisan support)
2024-05-23
25 3 เหตุผลที่ราคา Ethereum พร้อมที่จะปรับตัวสูงขึ้น
(3 reasons why Ethereum price looks ready to rally higher)
2024-05-23
26 Asias MicroStrategy Metaplanet ทุบหุ้นญี่ปุ่นอื่น ๆ ทั้งหมด
(Asias MicroStrategy Metaplanet smashes all other Japanese stocks)
2024-05-23
27 ร่างกฎหมายคริปโต FIT21 ผ่านสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
(FIT21 crypto bill passes US House Heres what could happen next)
2024-05-23
28 การกลับมาของ Bitcoin ที่ 73K อาจเป็นการเริ่มต้นที่จะหลบหนีช่วงความเร็ว
(Bitcoin return to 73K could be a start to escape velocity phase)
2024-05-23
29 Nvidia เพิ่มอนาคตของ AI เป็นสองเท่าเนื่องจากมูลค่าตลาดหุ้นสูงถึง 25T
(Nvidia doubles down on AI future as stock market cap tops 25T)
2024-05-23
30 ผู้ค้า CNBC Fast Money กล่าวว่า Solana ETF อาจจุดประกายการอภิปรายครั้งต่อไป
(CNBC Fast Money trader says Solana ETFs probably next sparking debate)
2024-05-23
31 ใกล้แผนตัวแทน AI เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เขียนโค้ดแอปแบบกระจายอํานาจ
(Near plans AI agent to help users code decentralized apps)
2024-05-22
32 การอภิปรายด้านความปลอดภัยของ Ether ยังคงดําเนินต่อไปเมื่อกําหนดเส้นตายการตัดสินใจของ SEC ETF ใกล้เข้ามา
(Ether security debate continues as SEC ETF decision deadline looms)
2024-05-22
33 Stripchain ระดมทุน 10M เพื่อลดความซับซ้อนของประสบการณ์ผู้ใช้บล็อกเชน
(Stripchain raises 10M to simplify blockchain user experience)
2024-05-22
34 ทําเนียบขาวและประธาน SEC คัดค้านร่างกฎหมาย FIT21 ก่อนการลงมติของสภา
(White House and SEC chair oppose FIT21 bill ahead of House vote)
2024-05-22
35 ก.ล.ต. ปรับบริษัทแม่ของ NYSE 10M เนื่องจากไม่รายงานการโจมตีทางไซเบอร์
(SEC fines NYSE parent company 10M for failing to report cyberattack)
2024-05-22
36 Godzilla vs Kong SEC เผชิญกับการต่อสู้ที่ดุเดือดกับอํานาจทางกฎหมายของ cryptos
(Godzilla vs Kong SEC faces fierce battle against cryptos legal firepower)
2024-05-22
37 ชุมนุมหรือโง่ สิ่งที่คาดหวังหากสปอต Ether ETF ได้รับการอนุมัติ
(Rally or dud What to expect if spot Ether ETFs are approved)
2024-05-22
38 WEF เตือน CBDC อาจเสี่ยงต่อการถูกโจมตีด้วยคอมพิวเตอร์ควอนตัม
(WEF warns CBDCs could be vulnerable to quantum computer attack)
2024-05-22
39 ทางการสหรัฐฯ จะโอน SBF ไปยังเรือนจําแคลิฟอร์เนีย รายงาน
(US authorities will transfer SBF to California prison Report)
2024-05-22
40 Uniswap ตอบสนองต่อประกาศของ SEC Wells เราพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อ DeFi
(Uniswap responds to SEC Wells notice We are ready to fight for DeFi)
2024-05-22
41 Arta TechFin Chainlink ขยายความร่วมมือเพื่อสร้างโทเค็นสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง
(Arta TechFin Chainlink expand partnership to tokenize real world assets)
2024-05-22
42 Donald Trump กล่าวว่าแคมเปญของเขาจะยอมรับ crypto
(Donald Trump says his campaign will accept crypto)
2024-05-22
43 เกิดขึ้น 5 ผู้ประมูล Ethereum ETF แก้ไขการยื่น SEC
(Its happening 5 Ethereum ETF bidders amend SEC filings)
2024-05-22
44 ผู้ใช้ประโยชน์จาก Gala Games ส่งคืน 22M จากการโจมตีโทเค็น GALA
(Gala Games exploiter returns 22M from GALA token attack)
2024-05-22
45 การแฮ็กกระเป๋าเงิน multisig เดียวอาจทําให้ Ethereum L12 2 12 ตัวเต็ม 121M หมดไป
(Hack of a single multisig wallet could drain 12 Ethereum L2s of 121M)
2024-05-22
46 การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดของ Bitcoins คือการปั๊มตลาดข้อตกลงที่แท้จริงไปที่ 90K
(Bitcoins recent price move is the real deal market pump to 90K)
2024-05-22
47 โทเค็น Degen พุ่งขึ้น 17 ใน Farcasters 150M Series A เพิ่มขึ้น
(Degen token surges 17 on Farcasters 150M Series A raise)
2024-05-22
48 Nancy Pelosi mulls สนับสนุนร่างกฎหมาย crypto FIT21 ของพรรครีพับลิกัน รายงาน
(Nancy Pelosi mulls supporting Republicans FIT21 crypto bill Report)
2024-05-22
49 การอ้างสิทธิ์ในการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการขายโทเค็น MAGA ถูกหักล้างว่าเป็นกิจกรรมบอท MEV
(Insider trading claims over MAGA token sell off debunked as MEV bot activity)
2024-05-21
50 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดคาดว่า ก.ล.ต. จะไฟเขียวสปอต Ether ETF ในสัปดาห์นี้
(Standard Chartered expects SEC to greenlight spot Ether ETF this week)
2024-05-21

ข่าวของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ ข่าว วัน วันที่ เวลา
1 รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Core Durable Goods Orders m/m) ศุกร์ (Fri) 24-05-2024 19:30
2 คำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Durable Goods Orders m/m) ศุกร์ (Fri) 24-05-2024 19:30
3 สมาชิก FED (Christopher J. Waller) แถลงการณ์ (FOMC Member Waller Speaks) ศุกร์ (Fri) 24-05-2024 20:35
4 การปรับปรุงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised UoM Consumer Sentiment) ศุกร์ (Fri) 24-05-2024 21:00
5 รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Inflation Expectations) ศุกร์ (Fri) 24-05-2024 21:00

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

PromptIDE (promptide) MetaniaGames (metania) Summer (summer) Aave (aave) MetaSafeMoon (metasfm) Rafkróna (iskt) Metaverse Kombat (mvk) Terra Name Service (tns) PlutusFi (plut) OccamX (ocx)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

21.co Wrapped LTC (21ltc)Astroport (astro)Thala (thl)Injective Kings (ikings)CryptoDeliveryCoin (dcoin)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#Web3 #DeFi #privacy #virtual world #carbon emission #medicine #carbon-credit #DAO #DEX #solar energy

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

Bitcoin มีค่าธรรมเนียมการใช้งานอย่างไรHyperinflation กับ inflation ต่างกันอย่างไรPetroDollar คืออะไรWeb3 คืออะไรZero knowledge proofs คืออะไรthe sandbox คือจะได้รับ Bitcoin ได้อย่างไรธนาคารกลางสหรัฐ FED คืออะไรราคา Bitcoin ในอนาคตเหรียญคริปโตในอนาคต เป็นอย่างไร
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000