Podstawowe informacje o zasobach cyfrowych (zasoby cyfrowe) — TiTdoi (TiTdoi.com)


monety związane z #virtual-world


w nazwa monety Detale
1 MANA
Decentraland (mana)
Decentraland to platforma wirtualnej rzeczywistości oparta na Ethereum.. W tym wirtualnym świecie kupujesz działki, które możesz później przemierzać, budować i zarabiać.. Nie ma ograniczeń co do tego, co możesz zrobić.. Jest to pierwsza platforma cyfrowa, która jest w całości własnością użytkowników.. Podobnie jak gry takie jak Skyrim i Fallout, De
Decentraland is an Ethereumpowered virtual reality platform. In this virtual world, you purchase plots of land that you can later traverse, build upon, and monetize. There’s no limit to what you can do. It’s the first digital platform that’s completely owned by its users. Similar to games like Skyrim and Fallout, Decentraland is an allimmersive virtual universe. However, instead of playing on a 2dimensional screen, you participate in a 3dimension
2 YGG
Yield Guild Games (ygg)
Yield Guild Games YGG to zdecentralizowana autonomiczna organizacja DAO do inwestowania w niezamienne tokeny NFT używane w wirtualnych światach i grach opartych na blockchain.. Misją organizacji jest stworzenie największej wirtualnej gospodarki światowej, optymalizacja zasobów należących do społeczności pod kątem maksymalnej użyteczności i dzieleni
Yield Guild Games YGG is a decentralized autonomous organization DAO for investing in non fungible tokens NFTs used in virtual worlds and blockchainbased games. The organisation’s mission is to create the biggest virtual world economy, optimizing its communityowned assets for maximum utility and sharing its profits with its token holders.
3 AGI
Delysium (agi)
Delysium buduje wirtualne społeczeństwo oparte na sztucznej inteligencji z $AGI.. Delysium buduje wirtualny świat, w którym 1 miliard osób i 100 miliardów wirtualnych istot AI współistnieją na blockchain..
Delysium is building AIpowered virtual society with $AGI. Delysium has been constructing a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain.
4 ROOT
The Root Network (root)
i kolekcji bez konieczności wdrażania inteligentnych kontraktów.. ROOT Network to platforma technologiczna, która pomaga ludziom tworzyć aplikacje i gry w wirtualnym świecie.. Posiada narzędzia dla programistów do tworzenia zasobów cyfrowych, handlu nimi i sprawiania, by działały z istniejącymi standardami.. ROOT posiada również protokoły dla cyfro
lectables and collections without having to deploy smart contracts. ROOT Network is a technology platform that helps people build applications and games in the virtual world. It has tools for developers to create digital assets,trade them,and make them work with existing standards. ROOT also has protocols for digital collectibles,so users can create and trade without writing code.
5 ARTY
Artyfact (arty)
to wirtualny świat, który dzieci mogą odkrywać.. Mogą grać w gry, tworzyć sztukę i rozmawiać z innymi graczami z całego świata.. To zabawny i bezpieczny sposób dla dzieci na poznawanie technologii i nawiązywanie nowych znajomości..
is a virtual world for kids to explore. They can play games,create art,and talk with other players from around the world. It is a fun and safe way for kids to learn about technology and make new friends.
6 GGG
Good Games Guild (ggg)
Good Games Guild to centrum gier, którego celem jest stworzenie największej wirtualnej gospodarki światowej poprzez sponsorowanie milionów graczy playtoearn, inwestowanie w gry playtoearn wraz z ich zasobami w grze oraz budowanie narzędzi, które poprawią przyszłość gier i metaverse..
Good Games Guild is a Gaming Hub that aims to create the largest virtual world economy by sponsoring millions of playtoearn gamers, investing in playtoearn games along with their ingame assets, and building tools that will enhance the future of gaming and metaverse.
7 OVR
Ovr (ovr)
OVR to zdecentralizowana infrastruktura dla sieci przestrzennej, łącząca świat fizyczny i wirtualny poprzez Rozszerzoną Rzeczywistość, tworząc nowy wymiar, w którym wszystko jest możliwe..
OVR is the decentralized infrastructure for the spatial web, merging physical and virtual world through Augmented Reality, creating a new dimension where everything is possible.
8 VV
Virtual Versions (vv)
O wersjach wirtualnychCo to jest token VV Token VVVV jest głównym silnikiem w całym ekosystemie VV, umożliwiając ludziom transfer wartości w całym ekosystemie oraz zdobywanie nagród i rabatów za produkty i doświadczenia VV. VV jest natywnym tokenem narzędziowym, który jest używany do:Dostęp do wirtualnych doświadczeń rozrywkowych, takich jak koncer
About Virtual VersionsWhat Is VV Token VVVV Token is the main engine across the VV ecosystem allowing people to transfer value across the ecosystem,and earn rewards and discounts for VV products and experiences.VV is the native utility token that is used for:Access to virtual entertainment experiences like concerts,museum exhibitions,and comedy shows in the VV metaverse.Purchase wearable NFTs for avatarsThe native currency for our Metaverse,Unus
9 TAVA
ALTAVA (tava)
ALTAVA GROUP to firma z siedzibą w Singapurze o silnej obecności operacyjnej w Korei Południowej.. Budujemy indywidualne doświadczenia marki, które wzbogacają ewoluujący świat ekspresji w świecie metawersum i poza nim, pracując w świecie fizycznym i wirtualnym oraz zapewniając płynny most zarówno dla konsumentów, jak i marek.. Stworzyliśmy ALTAVA W
ALTAVA GROUP is a Singaporebased company with a strong operating presence in South Korea. We build bespoke brand experiences that enrich the evolving World of Expressions in the metaverse and beyond, working across physical and virtual worlds and providing a seamless bridge for both consumers and brands. We have created ALTAVA Worlds of You, a gamified social commerce platform for luxury fashion, to enable multiple expressions of self in the meta
10 ORB
Orbcity (orb)
KlayCity metaverse to pierwszy oficjalny projekt metaverse zbudowany na Klaytn i wspierany przez Krust, spółkę zależną blockchain Kakao.. KlayCity łączy NFT Gaming i DeFi, aby stworzyć ekosystem, w którym gracze mogą wybierać swoje ścieżki zbierania lub uprawy NFT.. KlayCity rozszerza Twój wirtualny świat, tworząc ekosystem, w którym użytkownicy mo
KlayCity metaverse is the first official metaverse land project built on Klaytn and backed by Krust, Kakao’s blockchain subsidiary. KlayCity blends NFT Gaming and DeFi together to create an ecosystem where players can choose their paths of NFT collecting or farming. KlayCity expands your virtual world by creating an ecosystem where users can own a part of their favourite cities around the world and earn $ORB. The community is invited to govern th
11 VIZ
Vimmer (viz)
VIM to ekosystem Create 2 Earn C2E, który umożliwia uczestnikom ekosystemu wspieranie odbiorców KOL działających w mediach społecznościowych za pomocą Vanter NFT i zdobywanie nagród.. Dzięki VIM możesz zwiększyć świadomość posiadaczy kont w mediach społecznościowych, którzy chcą zostać KOL.. Wielu posiadaczy kont w mediach społecznościowych Zimmer
VIM is a Create 2 Earn C2E ecosystem that enables ecosystem participants to support KOL demanders operating in Social Media with Vanter NFT and earn rewards. Through VIM,you can increase the awareness of Social media account holders who wish to become KOLs. Many Social media account holders Zimmer are all potential clients of VIM,and partnerships with them can share greater rewards with VIM participants who are defined as Vimmer. Also VIM aims to
12 AART
ALL.ART (aart)
CAŁY. Protokół ART zapewnia lepsze standardy NFT, właściwe zarządzanie prawami własności i lepszą płynność niezamiennych tokenów.. Tworząc na nich zarówno warstwy infrastrukturalne, jak i produkty, staramy się umożliwić twórcom, użytkownikom, kolekcjonerom i inwestorom generowanie, wykorzystywanie i handel nowymi generacjami NFT.. Jesteśmy teraz u
ALL.ART Protocol brings better NFT standards, proper ownership rights management, and improved liquidity for nonfungible tokens. By creating both infrastructural layers and products on top of it, we aim to empower creators, users, collectors, and investors to generate, utilize and trade new generations of NFTs. We are now at the dawn of a new era—the era of metaverses. The driving force behind it will not be virtual and augmented realities, but t
13 ALONMARS
Alon Mars (alonmars)
Sztuczna inteligencja na Marsie AIonMars to zdecentralizowany wirtualny świat, który łączy technologię blockchain i sztuczną inteligencję, aby stworzyć wyjątkowe i wciągające doświadczenie.. Eksploruj czerwoną planetę, wchodź w interakcje z podmiotami zasilanymi sztuczną inteligencją i uczestnicz w tętniącej życiem społeczności..
Artificial Intelligence on Mars AIonMars is a decentralized virtual world that combines blockchain technology and artificial intelligence to create a unique and immersive experience. Explore the red planet,interact with AIpowered entities,and participate in a vibrant community.
14 ANIV
Aniverse Metaverse (aniv)
ANIVERSE to wirtualny świat, w którym wiele osób może mieć możliwość tworzenia swoich marzeń w wirtualnej rzeczywistości, przynosząc nowe doświadczenia do życia, budując nową podróż biznesową i określając swoją przyszłość, o której zawsze marzyłeś, i przełamując ograniczenia w świecie rzeczywistym..
ANIVERSE is a virtual world in which many people could have the opportunity to create their dreams in virtual reality,bringing you new experiences for living life,building a new business journey and determining your future that you have always dreamed of,and breaking the limitation in the real world.
15 ARCONA
Arcona (arcona)
Ekosystem Arcona tworzy Cyfrową Krainę, warstwę Rozszerzonej Rzeczywistości, łącząc świat fizyczny i wirtualny w jedno środowisko informacyjne doskonale połączone z naszym światem rzeczywistym.. Jest przeznaczony do codziennego interaktywnego doświadczenia użytkownika z rozszerzonymi, wirtualnymi i mieszanymi treściami multimedialnymi w rzeczywisty
The Arcona Ecosystem creates a Digital Land a layer of Augmented Reality uniting the physical and virtual worlds into a single information environment perfectly linked to our real world. It is designed for everyday user interactive experience with augmented, virtual and mixed reality multimedia content in real world locations.
16 DIE
ART CAN DIE (die)
O czym jest projektART CAN DIE to społecznościowa firma produkcyjna, która przekształca tworzenie i doświadczanie sztuki.. Ekosystem wzmacnia artystów i łączy ich z kolekcjonerami i miłośnikami sztuki.. Wspólnie tworzą sztukę fizyczną i cyfrową, a także kuratorują wystawy i osobiste wydarzenia IRL. Co sprawia, że Twój projekt jest wyjątkowyACD kura
What is the project aboutART CAN DIE is a communityled production company transforming the creation and experience of art. The ecosystem empowers artists and connects them with collectors and art lovers. Together,they produce physical and digital art,and curate exhibitions and inperson IRL events.What makes your project uniqueACD curates a catalog of physical and digital art from both emerging and established artists. The decentralized platform w
17 ASIX
ASIX (asix)
Asix Token ma na celu zaproszenie inwestorów w aktywa kryptograficzne do budowy naszych dużych projektów: P2E Games, Asix NFT Marketplace i Nusantara Land MetaverseASIX Token to także silna społeczność z wieloma narzędziami, takimi jak :P 2E Games • Congklak game• Bekel game• Layangan Battlefield game• Komodochain game• We Are Papua game*NFT Market
Asix Token is intended to invite crypto asset investors to build our big projects: P2E Games, Asix NFT Marketplace and Nusantara Land MetaverseASIX Token is also a strongbased community with a lot of utilities, such as :P2E Games • Congklak game• Bekel game• Layangan Battlefield game• Komodochain game• We Are Papua game*NFT MarketplaceMetaverse / Nusantaraverse• Metaverse is a virtual world that allows you to carry out various activities like in
18 IBAT
Battle Infinity (ibat)
Battle Infinity to platforma do gier składająca się z wielu gier bitewnych P2E Playtoearn.. Wszystkie gry są zintegrowane ze światem Metaverse zwanym IBAT Battle Arena.. W świecie Battle Infinity gracze nie tylko grają i walczą, ale także mogą cieszyć się i doświadczać wciągającego świata Metaverse.. Tutaj mogą wchodzić ze sobą w interakcje, wystę
Battle Infinity is a gaming platform made up of multiple P2E Playtoearn battle games. All games are integrated within a Metaverse world called the IBAT Battle Arena. In Battle Infinity world, gamers do not only play and battle but can also enjoy and experience the immersive Metaverse world. Here they can interact with each other, perform, watch and explore the Battle Arena virtual world
19 BRN
BRN Metaverse (brn)
BRN Token to projekt tokenów i gier zaprojektowany w obszarach Metaverse, GameNFT, GameFi i Web 3.0.. BRN Token, który otwiera bramę Metaverse dla swoich inwestorów dzięki grze, którą stworzy, ma na celu połączenie świata, w którym żyjemy, z Metaverse Universe z firmą technologiczną, którą założy.. Korzystając z technologii ubieralnych wraz z rozwo
BRN Token is a token and game project designed in the Metaverse GameNFT GameFi and Web 3.0 areas. BRN Token, which opens the gate of the Metaverse to its investors with the game it will create, aims to connect the world we live into the Metaverse Universe with the tech company it will found. By using wearable technologies with the development of the ecosystem established in the game, BRN Token investors and players are able to transfer their e
20 CMP
Caduceus (cmp)
Fundacja Kaduceusza buduje pierwszą platformę 3D Metaverse.. Jest to wirtualny świat, w którym ludzie mogą robić takie rzeczy, jak podróże, nauka, granie w gry i oglądanie filmów.. Platforma oferuje szybkie tworzenie przy niskich kosztach dla wszystkich.. Posiada również narzędzia do zarządzania aktywami, zdecentralizowanych giełd i innych.. Tworzą
The Caduceus Foundation is building the first 3D Metaverse platform. It is a virtual world where people can do things like travel,learn,play games and watch movies. The platform offers high-speed creation with low costs for everyone. It also has tools for asset management,decentralized exchanges,and more. They are also creating tools to help developers create 3D games and other applications in the Metaverse.
21 CTP
Captain Planet (ctp)
Aktualizując koncepcję MEME, CTP to token ESDT stworzony na blockchainie Elrond.. W świecie CTP istnieje sześć kolekcji NFT wspierających ekosystem zabawą, aby zarabiać i pomagać.. Wizją CTP jest tworzenie i jednoczenie najbardziej angażujących artystów na świecie, twórców treści memów i graczy poprzez zabawę, aby zarabiać i pomagać.. CTP to wirtua
Upgrading the MEME concept, CTP is an ESDT token created on the Elrond blockchain. In the CTP world, there are six NFT collections supporting the ecosystem with play to earn and help. CTP’s vision is to create and unite the worlds most engaging artists ,creators of MEME content and players through play to earn and help. CTP is a virtual world where people can build, own, and monetize their creation on the Elrond ecosystem where the platform aims
22 CHICKENTOWN
Chicken Town (chickentown)
Chicken Town to protokół płynności NFT w łańcuchu arbitrażowym obsługujący natychmiastowe pożyczki zabezpieczone NFT, listę zabezpieczeń i zaliczkę NFT.. Bezproblemowe doświadczenie zaliczki, pożyczek i aukcji tworzy idealną zamkniętą pętlę dla użytkowników, kompleksowe rozwiązanie płynności NFT. Chicken Town buduje warstwę onramp dla masowej adopi
Chicken Town is the NFT liquidity protocol in Arbitrum Chain supporting instant NFTbacked loans,Collateral Listing,and NFT Down Payment. The seamless experience of down payment,borrowing,and listing create a perfect closed loop for users,a onestop NFT liquidity solution.Chicken Town is building the onramp layer for massive Web3 adopition,providing tailored Play2Earn products and onboarding infrastructures for investors to enter the new world of W
23 BCT
Chitaverse (bct)
Chitaverse został pomyślany jako przyszłość i na niej buduje.. Rozwój w grze z Baby Chita Token przyjdzie, aby rozwinąć i zabawić się obietnicami świata metaverse. Przekształcanie chitaverse w metaverse zintegrowany wirtualny świat.. Obiecując dochód inwestorom dzięki projektowi gry i wygranej.. Obok ciebie, aby utrzymać rozrywkę i zarobki na najwy
Chitaverse was conceived as the future and is building on it. Ingame development with Baby Chita Token will come to develop and fun the metaverse world promises.Turning chitaverse into a metaverse integrated virtual world. Promising income to investors with its play and win project. Next to you to keep the entertainment and earnings at the highest level while playing the game. While presenting the BabyChita game to our valued investors,we priorit
24 CICCA
Cicca Network (cicca)
1.Cicca Metaverse i web3 Game oraz moneta z nagrodą za wysokie stawkiGracze mogą zdobywać kryptowalutę P2E lub inne tokeny cyfrowe jako nagrody za swoje działania w grze.. Nagrody te mogą być znaczące, a gracze mogą zdecydować się na przechowywanie, handel lub konwersję tych tokenów na walutę świata rzeczywistego. Gracze mogą wchodzić w interakcje
1.Cicca Metaverse and web3 Game and High staking award coinPlayers can earn P2E cryptocurrency or other digital tokens as rewards for their ingame activities. These rewards can be significant,and players can choose to hold,trade,or convert these tokens into realworld currency.Players can interact with the virtual world and other players in various ways,such as socializing,trading,competing,and collaborating. These interactions often shape the gam
25 CIND
Cindrum (cind)
CIN w Cindrum oznacza "konsolidację w sieci", co oznacza wirtualny świat, w którym rzeczywistość jest zintegrowana.. Cindrum to coś więcej niż doświadczenie AR rozszerzonej rzeczywistości.. Użytkownicy, poprzez swoje awatary, mogą wyrazić to, co mogą w prawdziwym życiu, a nawet więcej w wirtualnym środowisku społecznościowym.. Wirtualna przestrzeń
The CIN in Cindrum stands for ‘consolidate in network,’ meaning a virtual world where reality is integrated. Cindrum is more than an augmented reality AR experience. Users, through their avatars, can express what they could in real life and even more in a virtual social networking environment. The virtual space of Cindrum will be closer to “another reality” for users.​Overcoming the physical boundaries and limitations of reality, CINDRUM as a new
26 COC
cocktailbar.finance (coc)
Cocktailbar to wirtualny świat z mnóstwem zabawnych rzeczy do zrobienia.. Możesz grać w gry takie jak poker, tańczyć do muzyki, a nawet grać w oldschoolowe gry wideo! Możesz także kupić specjalne awatary, żetony i przepustki, dzięki czemu możesz dołączyć do całej zabawy..
The Cocktailbar is a virtual world with lots of fun things to do. You can play games like poker,dance to music,and even play old school video games! You can also buy special avatars,tokens and passes so you can join in on all the fun.
27 CRI3X
Cri3x (cri3x)
Cri3X tworzy wirtualne eXperiences na platformach partnerskich Metaverse. Nie jest ograniczony granicami, jak platformy Metaverse, Cri3X jest w stanie zintegrować się z wieloma społecznościami web3, zapewniając wirtualną rozrywkę Web3 za pośrednictwem naszego wirtualnego łańcucha kinowego Cri3X, gier filmowych IP P2E, wydarzeń muzycznych, imprez po
Cri3X is creating virtual eXperiences across Metaverse partner platforms.Not bound by borders as Metaverse platforms are,Cri3X is positioned to integrate across multiple web3 communities,providing Web3 virtual entertainment content via our Cri3X virtual cinema chain,film IP P2E gaming,musical events,screening parties and VR first person Avatar experiences in the Metaverse. We have the opportunity to be an agile player in the Metaverse,crossing bo
28 ILAND
Cuberium (iland)
## Co to jest CuberiumCuberium to wirtualny świat oparty na blockchainie, który pozwala użytkownikom tworzyć, budować, kupować i sprzedawać zasoby cyfrowe w formie gry.. Łącząc moc DeFi i model createtoearn, Sandbox tworzy zdecentralizowaną platformę dla dobrze prosperującej społeczności graczy. Główną misją platformy Cuberium jest pomyślne wprowad
## What Is CuberiumCuberium is a blockchainbased virtual world allowing users to create,build,buy and sell digital assets in the form of a game. By combining the powers of DeFi and the createtoearn model,the Sandbox creates a decentralized platform for a thriving gaming community.The Cuberium platform’s main mission is to introduce blockchain technology in mainstream gaming successfully. The platform focuses on facilitating a creative “createtoea
29 PINCHI
Da Pinchi (pinchi)
Da Pinchi to projekt memecoinowy zbudowany na blockchainie Ethereum, charakteryzujący się unikalnym połączeniem kryptowalut i inicjatyw społecznych.. Oto jasny i zwięzły opis:Cel: Główną misją Da Pinchi jest wspieranie lokalnych rybaków poprzez darowizny na cele charytatywne.. Osiąga się to poprzez wykorzystanie części transakcji w ramach ekosystem
Da Pinchi is a memecoin project built on the Ethereum blockchain,characterized by its unique blend of cryptocurrency and social impact initiatives. Heres a clear and concise description:Purpose: The primary mission of Da Pinchi is to support local fishermen through charitable contributions. This is achieved by leveraging a portion of the transactions within its ecosystem,including buy/sell taxes and merchandise sales.Function and Utility:Eat 2 Ea
30 DEOD
Decentrawood (deod)
Decentrawood to platforma metaverse, która wykorzystuje blockchain, wirtualną rzeczywistość i technologię sztucznej inteligencji, aby stworzyć wirtualny świat, w którym użytkownicy mogą żyć, pracować i wchodzić ze sobą w interakcje.. Platforma została zaprojektowana w celu symulacji ewolucji ludzkiej cywilizacji i umożliwienia użytkownikom przyczyn
Decentrawood is a metaverse platform that uses blockchain,virtual reality,and artificial intelligence technology to create a virtual world where users can live,work,and interact with each other. The platform is designed to simulate the evolution of human civilization and allow users to contribute to the world by creating buildings,objects,and animations,which are referred to as usergenerated content. This content is one of the unique features of
31 DLANCE
DeeLance (dlance)
O czym jest projektDeeLance to zdecentralizowana platforma rewolucjonizująca sposób, w jaki freelancerzy łączą się z potencjalnymi pracodawcami w Metaverse.. DeeLances koncentruje się głównie na wirtualnym świecie, w którym użytkownicy mogą się spotykać, pracować i zarabiać.. Metaverse, rynek NFT, rekrutacja i bezproblemowa platforma freelancingowa
What is the project aboutDeeLance is a decentralized platform revolutionizing how freelancers connect with potential employers in Metaverse. DeeLances main focus is on the virtual world where users can Socialize,Work and Earn. The Metaverse,NFT marketplace,recruitment,and seamless freelancing platform create the ultimate ecosystem for the users. At the core of DeeLances groundbreaking approach is the tokenization of freelance work products into N
32 DGBN
DigiBunnies (dgbn)
DigiBunnies to mieszanka tokena MEME, NFT i Gaming na blockchainie Polygon.. To, co sprawia, że DigiBunnies jest wyjątkowy, to nie tylko platforma, którą rozwijamy i możliwości WEB3, jakie oferuje użytkownikom, ale także interaktywne doświadczenia, które oferuje.. Użytkownicy będą mogli eksplorować wirtualne mapy i odkrywać/polować na skarby w różn
DigiBunnies is a mix of MEME,NFT and Gaming token on the Polygon blockchain. What makes DigiBunnies special is not only the platform we are developing and WEB3 opportunities it presents for the users,but also the interactive experiences it offers. Users will be able to explore the virtual maps,and unearth/hunt treasures in the different virtual worlds. Users can also engage in entertaining quizzes. Quizzes participants will be rewarded with addit
33 DV
Dreamverse (dv)
Dreamverse to wysoce realistyczny i wyrafinowany wirtualny świat, który przywraca wiele gwiazd, najlepsze światy IP, takie jak film i telewizja, animacje i gry oraz świat rzeczywisty.. Dreamverse jest zaangażowany w tworzenie metawszechświata o wysokiej wierności, wyrafinowaniu, silnym wpływie wizualnym i wciągającym silnym doświadczeniu.. Użytkown
Dreamverse is a highly realistic and refined virtual world that restores many stars, top IP worlds such as film and television, animation and games and the real world. Dreamverse is committed to creating a meta universe with high fidelity, refinement, strong visual impact and immersive strong experience. Users can sell, build, share, participate and interact with others to obtain the same sense of existence and experience as in reality. All parti
34 EFK
EFK Token (efk)
Platforma EFK to pomost łączący ekologię i blockchain.. Naszym celem jest zbudowanie ekosystemu, który wydobywa to, co najlepsze ze świata rzeczywistego i wirtualnego. Wspierając organizacje pozarządowe i ich projekty mające na celu ochronę naszej planety, wprowadzimy również grywalizację za pośrednictwem naszej aplikacji do gier, a Ty będziesz móg
EFK platform is the bridge connecting ecology and blockchain. We aim to build an ecosystem that brings out the best of the real and virtual worlds.While supporting nongovernmental organizations and their projects to protect our planet, we will also bring gamification through our gaming app, and you will be able to place your digital assets in green areas in different metaverses.You can buy unique green NFTs through our marketplace, share them wit
35 EWW
EndlessWebWorlds (eww)
Wprowadź nowy sposób współpracy i eksploracjiEWW jest zbudowany na uniwersum maleńkich światów online 2.5D, które każdy może tworzyć indywidualnie i za darmo. Tworzymy platformę, na której ludzie mogą łatwo i zabawnie dowiedzieć się o projektach lub innych ludziach. Gdzie drużyny/klany/posiadacze mogą się spotkać i bawić z różnymi zestawami narzędz
Enter a new way to collaborate and exploreEWW is built on an universe of tiny 2.5D online worlds that anyone can create individually and for free.We are creating a platform where people can easily and amusingly learn about projects or other people.Where teams/clans/holders can meet and have fun with various tool sets that we offer.Endless Web Worlds is a sandbox experience unlike any other. Everything may be customized immediately in your browser
36 UT
Fantaverse (ut)
FantaVerse to zdecentralizowany wirtualny świat 3D, w którym możesz odkrywać planety i grać w gry.. Możesz także kupić specjalne przedmioty zwane NFT, aby pomóc swojej postaci.. Pobierz wersję Beta teraz, aby dołączyć do przygody!..
FantaVerse is a 3D decentralized virtual world where you can explore planets and play games. You can also buy special items called NFTs to help your character. Download the Beta version now to join the adventure!
37 GIF
GIF DAO (gif)
crossowanie NFT i Dapps, aby tworzyć zabawne i interaktywne światy, w których użytkownicy mogą zbierać, zarabiać i budować nowe wirtualne światy..
crossing NFTs and Dapps to make fun and interactive worlds where users can collect, earn, and build new virtual worlds
38 INDI
IndiGG (indi)
IndiGG jest SubDAO Yield Guild Games YGG budowanym we współpracy z Polygonem w celu stworzenia centrum gier PlaytoEarn w Indiach.. IndiGG buduje platformę, na której gracze odkryją przyszłość gier i wyruszą w podróż do wirtualnych światów, aby stworzyć możliwości ekonomiczne dla wszystkich uczestników..
IndiGG is a SubDAO of Yield Guild Games YGG being built in association with Polygon to create a PlaytoEarn gaming hub within India. IndiGG is building a platform where gamers will discover the future of gaming and embark on a journey into virtual worlds to create economic opportunities for all participants.
39 TORR
InfiniTORR (torr)
InfiniTORR to gra online, w której możesz odkrywać wirtualny świat i zaprzyjaźniać się.. Możesz zbierać monety, budować własny dom i dostosowywać swoją postać.. To ekscytujący sposób na dobrą zabawę i poznawanie nowych przyjaciół!..
InfiniTORR is an online game where you can explore a virtual world and make friends. You can collect coins,build your own home,and customize your character. It's an exciting way to have fun and make new friends!
40 JAB
Jable (jab)
AIMVerse to piłkarski metaverse, w którym świat rzeczywisty przecina się ze światem wirtualnym, oferując użytkownikom cyfrowe doświadczenia, których rzadko doświadczają w świecie rzeczywistym.. Jest to brama do cyfrowego ekosystemu piłkarskiego, w którym przewidywanie wygranych staje się intuicyjnie proste dla użytkowników bez profesjonalnej wiedzy
AIMVerse is a football metaverse where the real world intersects with the virtual world,offering users digital experiences they seldom experience in the real world. It is a gateway to a digital football ecosystem where making win predictions becomes intuitively simple for users without professional analytical knowledge and where users can make such predictions into and trade as digital assets. A critical mission for AIMVerse is to ensure a transp
41 DICE
Klaydice (dice)
KLAYDICE to projekt DICEtoEarn oparty na Klaytn.. DICE służy jako kluczowa waluta w różnych ekosystemach gier KLAYDICE. KLAYDICE zapewnia globalnym użytkownikom najłatwiejszą i najwygodniejszą możliwość dostępu do blockchain. W 4 erze przemysłowej świat wirtualny jest inną rzeczywistością i kolejną szansą.. Użytkownicy na całym świecie uczestniczą
KLAYDICE is a DICEtoEarn project based on Klaytn. DICE serves as a key currency within the various KLAYDICE game ecosystems.KLAYDICE provides global users with easiest and the most convenient opportunity to access to the blockchain.In the 4th industrial age, the virtual world is another reality and another opportunity. Users all over the world are participating in the production of various ecosystems on the messenger, in the game, and on the meta
42 MEGA
MegaWorld (mega)
Massively multiplayer Web3 city builder gra strategiczna od 2018 roku.. Gracze budują budynki wytwarzające zasoby potrzebne innym budynkom do działania.. Odkryj tętniący życiem wirtualny świat z prawdziwą ekonomią, odkrywaj, buduj, twórz i handluj wirtualnymi nieruchomościami w Ethereum, BNB Chain i TRON Network.. Własność graczy, zarządzana przez
Massively multiplayer Web3 city builder strategy game since 2018. Players construct buildings producing resources required by other buildings to operate. Discover vibrant virtual world with real economics explore,build,craft and trade virtual real estate on Ethereum,BNB Chain and TRON Network. Owned by players,governed by players.
43 MTBL
Metable (mtbl)
O czym jest projektMetable, przełomowy metawers, który ma na celu stworzenie wirtualnego świata opartego na blockchain, ma na celu przekształcenie krajobrazu edukacji online.. Łącząc rzeczywistość wirtualną, blockchain i edukację, Metable daje nauczycielom, studentom i twórcom nowe możliwości biznesowe, nauczanie, uczenie się, interakcje społeczne
What is the project aboutMetable,a groundbreaking metaverse that aims to create a virtual world based on blockchain,is set to transform the landscape of online education. By merging virtual reality,blockchain,and education,Metable empowers teachers,students,and creators with new opportunities for business,teaching,learning,social interaction,and earning.Metable is a metaverse developed with graphics technology that will allow people to explore an
44 VCOIN
Metajuice (vcoin)
Metajuice buduje rzeczy, które pomagają ludziom tworzyć, zarabiać i posiadać rzeczy w wirtualnych światach.. Używają rzeczy takich jak Vcore, Vcoin i NFT, aby to działało.. Zasilają także Imvu, która jest największą na świecie platformą awatarów społecznościowych 3D.. Ludzie mogą używać tych narzędzi do budowania swojej przyszłości w Metaverse!..
Metajuice is building things that help people create,earn and own things in virtual worlds. They are using things like Vcore,Vcoin and NFTs to make this work. They are also powering Imvu,which is the world's biggest 3D social avatar platform. People can use these tools to build their future in the Metaverse!
45 METANIA
MetaniaGames (metania)
METANIA buduje Metaverse z wirtualną rzeczywistością VR, przestrzeniami na działkach i zabawnym rynkiem.. Wirtualny świat z grami połączonymi z technologią wirtualnej rzeczywistości, składający się z ekscytujących połączonych ze sobą miejsc i odpowiednich dla lokalizacji NFT, zasilanych inteligentnymi kontraktami Binance i chronionych przez blockch
METANIA is building the Metaverse with Virtual reality VR, plotted spaces and a fun marketplace. A virtual world with games combined with virtual reality technology, made up of exciting interconnected venues and siteappropriate NFTs, powered by Binance smart contracts and protected by the blockchain. METANIA allows users to be virtually there when they are physically anywhere in the world. METANIA aims to anticipate this upcoming revolution by co
46 MAPS
Metapolitans (maps)
Czym jest MetropolitansMAPSMetropolitans to wirtualny świat playtomint i projekt kryptowalutowy.. Pierwszym celem Metropolitans jest stworzenie wirtualnego środowiska, w którym użytkownicy mogą tworzyć, udostępniać i handlować unikalnymi zasobami cyfrowymi za pomocą zastrzeżonego tokena MAPS.. Zdecentralizowana autonomiczna organizacja DAO będzie r
What is MetropolitansMAPSMetropolitans is a playtomint virtual world and cryptocurrency project. Metropolitans first aim is to create a virtual environment where users can create,share,and trade unique digital assets using the proprietary token,MAPS. The decentralized autonomous organization DAO will govern the use of MAPS and facilitate transactions within the virtual world,creating a fair and transparent economy. By participating in various act
47 MTP
MetaPuss (mtp)
Czym jest MetapussMetaPuss to ekscytujący nowy projekt, który łączy światy AI, NFT i miłośników kotów.. Zespół odpowiedzialny za MetaPuss wierzy, że przyszłość NFT leży w integracji sztucznej inteligencji i metaverse, i pracują nad urzeczywistnieniem tej wizji.. Wyobraź sobie, że odkrywasz tętniący życiem wirtualny świat wypełniony kotami o różnych
What is MetapussMetaPuss is an exciting new project that brings together the worlds of AI,NFTs,and cat lovers. The team behind MetaPuss believes that the future of NFTs lies in the integration of AI and the metaverse,and they are working to make this vision a reality. Imagine exploring a vibrant virtual world filled with cats of all shapes and sizes. As you explore,you stumble upon an NFT that unlocks a secret area or grants you special abilities
48 TRC
MetaTrace (trc)
## Czym jest MetaTrace MetaTrace to pierwszy na świecie projekt GameFi z modelem Free to Play i Earn na mapie świata rzeczywistego. Aplikacja MetaTrace to gra zawierająca różnorodne mechaniki gry mające na celu połączenie geolokalizacji, środowisk blockchain i klasycznych strategii gier. Opiera się na technologii rzeczywistości rozszerzonej, która
## What is MetaTrace MetaTrace is the worlds first GameFi project featuring a Free to Play and Earn model on a realworld map.The MetaTrace application is a game incorporating a variety of game mechanics aimed at combining geolocation,blockchain environments,and classic game strategies.It is based on augmented reality technology,which offers users a unique gaming experience and an easy immersion into the world of Web3 technologies. Project team is


Najczęściej wymieniana moneta


(Aktualizacja co 1 godzinę)
w od jest ($US) obrót ($)
1 ARS title=ARS 1,049.60 1,527,007,776.90
2 ETH title=ETH 3,116.48 1,276,482,816.36
3 BTC title=BTC 51,692.20 974,622,239.10
4 WLD title=WLD 8.74 302,953,578.28
5 SOL title=SOL 103.52 202,523,219.62
6 COTI title=COTI 0.21 188,633,182.78
7 UNI title=UNI 10.87 159,552,739.00
8 SC title=SC 0.01 152,179,293.82
9 FIL title=FIL 8.24 147,434,238.93
10 JASMY title=JASMY 0.02 111,791,817.44
11 XRP title=XRP 0.54 111,685,116.23
12 SPELL title=SPELL <0.01 85,206,818.55
13 PIXEL title=PIXEL 0.56 84,624,972.44
14 XAI title=XAI 1.54 78,969,109.06
15 ARKM title=ARKM 1.65 75,126,561.54
16 RNDR title=RNDR 7.22 74,007,180.93
17 MATIC title=MATIC 0.99 72,949,421.19
18 AGIX title=AGIX 0.76 71,376,275.84
19 ORDI title=ORDI 65.68 68,655,867.56
20 NEAR title=NEAR 3.69 66,302,448.18
21 USTC title=USTC 0.04 65,613,784.38
22 STRK title=STRK 1.95 58,635,516.96
23 AVAX title=AVAX 37.34 51,632,415.97
24 DYDX title=DYDX 3.42 48,472,594.13
25 XVG title=XVG <0.01 47,268,673.87
26 ADA title=ADA 0.59 46,300,814.45
27 BLUR title=BLUR 0.75 45,732,730.69
28 MANTA title=MANTA 2.96 44,985,380.42
29 OP title=OP 3.86 44,791,058.42
30 AI title=AI 1.67 43,961,499.32

Monety o szybko rosnących cenach


(Aktualizacja co 1 minutę)
w od jest ($US) jeszcze (%)
1 Verge title=XVG <0.01
+53.52
2 Spell title=SPELL <0.01 +24.13
3 Coin98 title=C98 0.39 +18.21
4 TerraClassicUSD title=USTC 0.04 +18.02
5 IQ title=IQ <0.01 +17.47
6 COTI title=COTI 0.21 +16.19
7 Orion title=ORN 1.84 +15.94
8 Celo title=CELO 0.96 +15.56
9 Arweave title=AR 15.85 +15.40
10 Harmony title=ONE 0.02 +13.57
11 Arkham title=ARKM 1.65 +12.44
12 Kadena title=KDA 1.23 +12.31
13 My Neighbor Alice title=ALICE 1.61 +10.69
14 Flux title=FLUX 0.95 +9.93
15 Galxe title=GAL 3.23 +9.40
16 Santos FC Fan Token title=SANTOS 6.28 +9.22
17 Cartesi title=CTSI 0.36 +8.94
18 Pepe title=PEPE <0.01 +8.53
19 Pixels title=PIXEL 0.56 +8.33
20 Reef title=REEF <0.01 +8.21
21 Fusionist title=ACE 10.80 +8.11
22 Celer Network title=CELR 0.03 +7.84
23 RSK Infrastructure Framework title=RIF 0.21 +7.81
24 Vite title=VITE 0.03 +7.36
25 Syscoin title=SYS 0.16 +7.23
26 Theta Network title=THETA 1.40 +7.02
27 Ravencoin title=RVN 0.03 +6.97
28 Polkastarter title=POLS 0.98 +6.63
29 Xai title=XAI 1.54 +6.52
30 Algorand title=ALGO 0.21 +5.93

Cena monet gwałtownie spada.


(Aktualizacja co 1 minutę)
w od jest ($US) zmniejszyć (%)
1 Siacoin title=SC 0.01 -12.94
2 Automata title=ATA 0.14 -6.28
3 Blur title=BLUR 0.75 -5.69
4 JasmyCoin title=JASMY 0.02 -5.05
5 Raydium title=RAY 0.94 -5.05
6 WOO title=WOO 0.51 -4.98
7 VeThor title=VTHO <0.01 -3.88
8 Mask Network title=MASK 4.43 -3.78
9 Sei title=SEI 0.81 -3.71
10 Sushi title=SUSHI 1.60 -3.68
11 Amp title=AMP <0.01 -3.57
12 NEAR Protocol title=NEAR 3.69 -3.15
13 Mdex (BSC) title=MDX 0.07 -3.14
14 MANTRA title=OM 0.21 -3.02
15 PancakeSwap title=CAKE 3.12 -2.95
16 Clover Finance title=CLV 0.06 -2.94
17 WINkLink title=WIN <0.01 -2.72
18 dYdX title=DYDX 3.42 -2.70
19 Biconomy title=BICO 0.37 -2.66
20 Hedera title=HBAR 0.11 -2.60
21 Klaytn title=KLAY 0.23 -2.57
22 Pendle title=PENDLE 2.77 -2.30
23 Uniswap title=UNI 10.87 -2.28
24 BENQI title=QI 0.02 -2.09
25 Ren title=REN 0.08 -2.06
26 AdEx title=ADX 0.21 -2.05
27 Synthetix Network title=SNX 3.93 -1.92
28 Powerledger title=POWR 0.36 -1.90
29 Ampleforth Governance title=FORTH 4.13 -1.85
30 Vanar Chain title=VANRY 0.09 -1.69

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
72
Greed

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
w Aktualności data
1 ZachXBT recovers majority of 177K stolen NFT proceeds after 9 month probe 2024-02-25
2 Blockchain cybercrimes trigger action from Chinas national prosecutor 2024-02-25
3 Privacy focused Aleo users concerned after KYC documents leak 2024-02-25
4 What is a vampire attack in crypto 2024-02-25
5 Carlson Group adds four Bitcoin ETFs to financial advisers 2024-02-25
6 Texas Blockchain Council and Riot secure win against US energy officials 2024-02-25
7 Riot Platforms boosted BTC output by 19 in 2023 mines 6626 Bitcoin 2024-02-24
8 46 of largest crypto airdrops peaked within 14 days CoinGecko 2024-02-24
9 Google seals AI training deal with Reddit 2024-02-24
10 What is a block reward explained 2024-02-24
11 Crypto access issues raise questions about Nigerias regulatory intentions 2024-02-24
12 FTX settles dispute sells European arm for 33M 2024-02-24
13 Nowo opublikowane e maile Satoshiego ujawniają skarbnicę wczesnej wiedzy o Bitcoinie
(Newly released Satoshi emails reveal a treasure trove of early Bitcoin lore)
2024-02-24
14 Drenaż portfela ERC 20 otrzymuje licencję biznesową, którą Aave wdraża na BNB Finance Redefined
(ERC 20 wallet drainer gets a business license Aave deploys on BNB Finance Redefined)
2024-02-24
15 Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) proponuje cofnięcie licencji problematycznej giełdzie Zipmex
(Thai SEC proposes to revoke license of troubled exchange Zipmex)
2024-02-24
16 Cena Uniswap UNI wzrasta o 50 po propozycji zarządzania podziałem opłat
(Uniswap UNI price gains 50 after fee sharing governance proposal)
2024-02-24
17 SEC poszukuje komentarzy na temat opcji Bitwise Grayscale Bitcoin ETF
(SEC seeks comments on Bitwise Grayscale Bitcoin ETF options)
2024-02-24
18 Stopa finansowania Bitcoinów staje się ujemna, ale inwestorzy stali się niedźwiedzi
(Bitcoins funding rate turns negative but have traders turned bearish)
2024-02-24
19 Crypto Biz Czy nowy dyrektor generalny Yuga Labs sprawia, że Otherside odnosi sukcesy
(Crypto Biz Can Yuga Labs new CEO make Otherside a success)
2024-02-24
20 Prokuratorzy żądają od Changpeng Zhao oddania wszystkich paszportów przed wydaniem wyroku
(Prosecutors request Changpeng Zhao surrender all passports ahead of sentencing)
2024-02-24
21 Krwawa łaźnia Bitcoina o połowę może zepchnąć amerykańskich górników za granicę
(Bitcoin halving blood bath could push US miners offshore)
2024-02-24
22 Riot Platforms zwiększa produkcję BTC o 19 w 2023 r. wydobywa 6626 Bitcoinów
(Riot Platforms boosts BTC output by 19 in 2023 mines 6626 Bitcoins)
2024-02-24
23 Unijny urząd ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w kryptowalutach ustanowi siedzibę główną we Frankfurcie
(EU crypto AML authority to establish HQ in Frankfurt)
2024-02-23
24 Co to jest koparka Helium i jak działa
(What is a Helium miner and how does it work)
2024-02-23
25 Były prezydent USA Trump nie jest już przeciwnikiem Bitcoina i mówi, że może z tym żyć
(Former US President Trump no longer anti Bitcoin says can live with it)
2024-02-23
26 Avalanche wstrzymuje produkcję bloków w związku ze startem fali napisów
(Avalanche halts block production amid inscription wave launch)
2024-02-23
27 EigenLayer nawiązuje współpracę z firmą Ritual w celu tworzenia DApps opartych na sztucznej inteligencji
(EigenLayer partners with Ritual to build AI enabled DApps)
2024-02-23
28 Jak kupić USD Coin USDC w Stanach Zjednoczonych
(How to buy USD Coin USDC in the United States)
2024-02-23
29 Boty DeFi pompują wolumen stablecoina Solanas
(The DeFi bots pumping Solanas stablecoin volume)
2024-02-23
30 Dlaczego Solana zwycięży pomimo ETF ów Ethereum
(Why Solana will prevail despite Ethereum ETFs)
2024-02-23
31 Kryptowaluty kolejnym skokiem Ether ETF przez kalejdoskop Keyrocks
(Cryptos next leap Ether ETFs through Keyrocks kaleidoscope)
2024-02-23
32 Texas Blockchain Council i Riot Platforms pozywają urzędników energetycznych w związku z danymi dotyczącymi wydobywania kryptowalut
(Texas Blockchain Council and Riot Platforms sue energy officials over crypto mining data)
2024-02-23
33 Digital Currency Group sprzeciwia się rozliczeniu spółki zależnej Genesis z NYAG
(Digital Currency Group objects to subsidiary Genesis settlement with NYAG)
2024-02-23
34 Cena Ethereum uderza w opór na poziomie 3K, ale dane obecnie faworyzują byki ETH
(Ethereum price hits resistance at 3K but data currently favors ETH bulls)
2024-02-23
35 Pełniący obowiązki szefa OCC porównuje pośredników aktywów kryptograficznych do skorumpowanego banku
(OCC acting head compares crypto asset intermediaries to corrupt bank)
2024-02-23
36 Partia Nayib Bukeles zdobywa większość w parlamencie w związku z zarzutami o oszustwa wyborcze
(Nayib Bukeles party takes supermajority in legislature amid voter fraud allegations)
2024-02-23
37 StarkWare zmienia harmonogram odblokowywania tokenów STRK po kontrowersjach
(StarkWare changes STRK token unlock schedule following controversy)
2024-02-23
38 Wyznaczona przez sąd firma upadłościowa przejmuje HectorDAO po włamaniu do 27 mln
(Court appointed insolvency firm takes over HectorDAO after 27M hack)
2024-02-23
39 Reddit zamienia nadwyżkę gotówki na Bitcoin i Ethereum
(Reddit converts excess cash into Bitcoin and Ethereum)
2024-02-23
40 Kraken składa wnioski o oddalenie pozwu SEC Niebezpieczny precedens za przekroczenie uprawnień
(Kraken files to dismiss SEC suit dangerous precedent for overreach)
2024-02-23
41 Protokół DeFi Blueberry wstrzymuje udzielanie pożyczek po tajemniczym exploitie
(DeFi protocol Blueberry pauses lending following mystery exploit)
2024-02-23
42 Jack Dorseys Block odnotowuje 90 krotny wzrost zysków brutto Bitcoina
(Jack Dorseys Block posts 90 boost in Bitcoin gross profits)
2024-02-23
43 EBC nie przekonany do zatwierdzenia ETF ów w USA nadal nie lubi Bitcoina
(ECB not convinced by ETF approval in the US still dislikes Bitcoin)
2024-02-22
44 Google aktualizuje Gemini AI przeprasza za niedokładne obrazy woke
(Google updates Gemini AI apologizes for woke inaccurate imagery)
2024-02-22
45 KuCoin odpowiada na roszczenia dotyczące zablokowania środków użytkowników
(KuCoin responds to claims of user funds being locked)
2024-02-22
46 a16z inwestuje 100 milionów w raport EigenLayer
(a16z invests 100 million in EigenLayer report)
2024-02-22
47 Aave wdraża protokół DeFi na Binance Chain
(Aave deploys DeFi protocol on BNB Chain)
2024-02-22
48 Visa i Mastercard: dobrodziejstwo dla posiadaczy portfeli, zagrożenie dla giełd kryptowalut
(Visa and Mastercard A boon for wallet holders a threat to crypto exchanges)
2024-02-22
49 Ondo Finance przygląda się tokenizowanej ekspansji skarbu państwa w czasie hossy na rynku kryptowalut
(Ondo Finance eyes tokenized treasury expansion amid crypto bull market)
2024-02-22
50 Binance Labs inwestuje w usługę restakingu płynów EigenLayers Renzo
(Binance Labs invests in EigenLayers liquid restaking service Renzo)
2024-02-22

wiadomości z USA który ma znaczący wpływ na rynek

w Aktualności dzień data czas
1 Raport sprzedaży nowych domów w USA (New Home Sales) Poniedziałek (Mon) 26-02-2024 16:00
2 Miesięczne zamówienia na dobra trwałego użytku (Durable Goods Orders m/m) Wtorek (Tue) 27-02-2024 14:30
3 Miesięczny raport zamówień na dobra trwałego użytku (Core Durable Goods Orders m/m) Wtorek (Tue) 27-02-2024 14:30
4 Indeks cen domów jest obliczany poprzez zebranie danych o cenach domów z 20 miast w Stanach Zjednoczonych i porównanie cen domów w bieżącym miesiącu z tym samym miesiącem w poprzednim roku. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) Wtorek (Tue) 27-02-2024 15:00
5 Miesięczny raport dotyczący indeksu cen mieszkań w USA (HPI m/m) Wtorek (Tue) 27-02-2024 15:00
6 Raport zaufania konsumentów (CB Consumer Confidence) Wtorek (Tue) 27-02-2024 16:00
7 Raport indeksu produkcji w Richmond (Richmond Manufacturing Index) Wtorek (Tue) 27-02-2024 16:00
8 Łączne kwartalne wyniki produktów w USA (Prelim GDP q/q) Środa (Wed) 28-02-2024 14:30
9 Kwartalny raport o indeksie cen produktów krajowych brutto (Prelim GDP Price Index q/q) Środa (Wed) 28-02-2024 14:30
10 Raport księgowy pokazuje różnicę netto między wartością eksportowanych i importowanych towarów danego kraju. (Goods Trade Balance) Środa (Wed) 28-02-2024 14:30
11 Miesięczny raport inwentaryzacji handlu hurtowego (Prelim Wholesale Inventories m/m) Środa (Wed) 28-02-2024 14:30
12 raport inwentaryzacji ropy naftowej (Crude Oil Inventories) Środa (Wed) 28-02-2024 16:30
13 FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) Środa (Wed) 28-02-2024 18:00
14 Oświadczenie członka FED (Williamsa). (FOMC Member Williams Speaks) Środa (Wed) 28-02-2024 18:45
15 Miesięczny raport indeksu cen podstawowych wydatków na konsumpcję osobistą (Core PCE Price Index m/m) Czwartek (Thur) 29-02-2024 14:30
16 Dane o bezrobociu w USA (Unemployment Claims) Czwartek (Thur) 29-02-2024 14:30
17 Miesięczny raport o wskaźniku dochodów osobistych (Personal Income m/m) Czwartek (Thur) 29-02-2024 14:30
18 Miesięczny raport o wskaźniku wydatków osobistych (Personal Spending m/m) Czwartek (Thur) 29-02-2024 14:30
19 Indeks kierowników ds. zakupów w rejonie Chicago (Chicago PMI) Czwartek (Thur) 29-02-2024 15:45
20 indeks rezerwacji domów (Pending Home Sales m/m) Czwartek (Thur) 29-02-2024 16:00
21 Raport o rezerwach gazu ziemnego (Natural Gas Storage) Czwartek (Thur) 29-02-2024 16:30
22 FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) Czwartek (Thur) 29-02-2024 16:50
23 Oświadczenie członka FED (Loretta J. Mester). (FOMC Member Mester Speaks) Czwartek (Thur) 29-02-2024 19:15
24 Oświadczenie członka FED (Williamsa). (FOMC Member Williams Speaks) Piątek (Fri) 01-03-2024 02:10
25 Standardowy indeks produktów w sektorze wytwórczym (Final Manufacturing PMI) Piątek (Fri) 01-03-2024 15:45
26 Indeks menedżerów ds. zakupów w przemyśle w USA (ISM Manufacturing PMI) Piątek (Fri) 01-03-2024 16:00
27 Poprawa wskaźników zaufania konsumentów (Revised UoM Consumer Sentiment) Piątek (Fri) 01-03-2024 16:00
28 Indeks cen produkcji z ISM Institute, USA (ISM Manufacturing Prices) Piątek (Fri) 01-03-2024 16:00
29 miesięczne wydatki na budowę (Construction Spending m/m) Piątek (Fri) 01-03-2024 16:00
30 Oczekiwany raport o inflacji z Uniwersytetu Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) Piątek (Fri) 01-03-2024 16:00
31 Raport całkowitej sprzedaży samochodów (Wards Total Vehicle Sales) Piątek (Fri) 01-03-2024 16:15
32 FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) Piątek (Fri) 01-03-2024 16:50
33 Raport o polityce monetarnej Rezerwy Federalnej. (Fed Monetary Policy Report) Piątek (Fri) 01-03-2024 17:00
34 FOMC Member Daly Speaks (FOMC Member Daly Speaks) Piątek (Fri) 01-03-2024 19:30

Ostatnio oglądane monety

Dor (dor) PinkSale (pinksale) Monaco Planet (mona) Chaincoin (chc) DecentraMind (dmind) Cantosino.com (sino) Aptos (apt) Treat (treat) Poly-Peg Mdex (hmdx) Diamond (dmd)

losowe monety z bazy danych

Boss (boss)Exchange Genesis Ethlas Medium (xgem)CAROLToken (carol)Wrapped DOGE (21.co) (21doge)Sauce Inu (sauceinu)

Hashtags Monety związane ze światowymi trendami

#Metaverse #DeFi #smart contract #carbon emission #sport #carbon-credit #DAO #real estate #digital money #digital economy
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000