Podstawowe informacje o zasobach cyfrowych (zasoby cyfrowe) — TiTdoi (TiTdoi.com)


monety związane z #privacy


w nazwa monety Detale
1 ADA
Cardano (ada)
Cardano to zdecentralizowana platforma, która umożliwi złożone, programowalne transfery wartości w bezpieczny i skalowalny sposób.. Jest to jeden z pierwszych blockchainów zbudowanych w bardzo bezpiecznym języku programowania Haskell.. Cardano opracowuje inteligentną platformę kontraktową, która ma na celu dostarczenie bardziej zaawansowanych funkc
Cardano is a decentralised platform that will allow complex programmable transfers of value in a secure and scalable fashion. It is one of the first blockchains to be built in the highly secure Haskell programming language. Cardano is developing a smart contract platform which seeks to deliver more advanced features than any protocol previously developed. It is the first blockchain platform to evolve out of a scientific philosophy and a researchf
2 MINA
Mina Protocol (mina)
Najlżejszy na świecie blockchain, obsługiwany przez uczestników.. Mina buduje bramę chroniącą prywatność między światem rzeczywistym a kryptografią – oraz infrastrukturę dla bezpiecznej, demokratycznej przyszłości, na którą wszyscy zasługujemy..
The worlds lightest blockchain, powered by participants. Mina is building a privacypreserving gateway between the real world and crypto — and the infrastructure for the secure, democratic future we all deserve.
3 WLD
Worldcoin (wld)
Misją projektu Worldcoin jest zbudowanie największej na świecie sieci tożsamości i sieci finansowej jako przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, dającego własność każdemu.. Kluczowym elementem projektu Worldcoin jest rozwój podstawowej infrastruktury, która będzie ważna dla świata, w którym AI odgrywa coraz większą rolę. System Worldcoin obraca s
The mission of the Worldcoin project is to build the world’s largest identity and financial network as a public utility,giving ownership to everyone. A key component of the Worldcoin project is the development of the foundational infrastructure that will be important for a world where AI plays an increasingly large role.The Worldcoin system revolves around World ID,a privacypreserving global identity network. World ID enables users to verify thei
4 ROSE
Oasis Network (rose)
Oasis Network to platforma blockchain z obsługą prywatności dla otwartych finansów i odpowiedzialnej gospodarki danych..
The Oasis Network is a privacy-enabled blockchain platform for open finance and a responsible data economy.
5 BAT
Basic Attention (bat)
Basic Attention Token BAT to zdecentralizowana platforma wymiany reklam typu open source zbudowana na platformie Ethereum.. Basic Attention Token przeprowadził pierwszą ofertę monet w dniu 31 maja 2017 r. dla swojego tytułowego tokena narzędziowego ERC20, zbierając około 35 milionów USD w mniej niż 30 sekund.. Basic Attention Token ma na celu napra
Basic Attention Token BAT is an opensource, decentralized ad exchange platform built on Ethereum platform. Basic Attention Token held an initial coin offering on May 31, 2017 for its eponymous ERC20 utility token, raising approximately $35M USD at the time in less than 30 seconds. The Basic Attention Token aims to fix digital advertising, which is broken, fraudulent and opaque. Basic Attention Token work by having advertisers pay BAT to website p
6 DUSK
DUSK Network (dusk)
Dusk Network to wysokoprzepustowy blockchain bez uprawnień, którego celem jest zapewnienie prywatności, programowalności i możliwości audytu. Dusk Network znajduje się obecnie w fazie Testnet i jest protokołem blockchain do łatwego wdrażania programowalnych dApps zeroknowledge, stając się w ten sposób kręgosłupem otwartego, pozbawionego uprawnień i
Dusk Network is a high throughput permissionless blockchain aimed at providing privacy, programmability and auditability.Dusk Network is currently in the Testnet phase and is a blockchain protocol for easy deployment of programmable zeroknowledge dApps, thus becoming the backbone of an open, permissionless and global privacyoriented dApp ecosystem.Dusk Network aims to remove technical barriers that have undermined mainstream issuance and trading
7 CKB
Nervos Network (ckb)
Nervos to warstwowa sieć kryptoekonomiczna.. Nervos dzieli infrastrukturę kryptogospodarki na dwie warstwy: warstwę weryfikacyjną 1, która służy jako zaufany root i inteligentny depozytariusz, oraz warstwę generacyjną 2 dla wysokowydajnych transakcji i ochrony prywatności. Ten dokument zawiera przegląd Nervos Common Knowledge Base CKB, publicznego
Nervos is a layered cryptoeconomy network. Nervos separates the infrastructure of a cryptoeconomy into two layers: a verification layer layer 1 that serves as a trust root and smart custodian, and a generation layer layer 2 for highperformance transactions and privacy protection.This document provides an overview of the Nervos Common Knowledge Base CKB, a public permissionless blockchain and layer 1 of Nervos. CKB generates trust and extends this
8 AZERO
Aleph Zero (azero)
Aleph Zero to gotowa do użycia w przedsiębiorstwie, wysokowydajna platforma blockchain z nowatorskim, opartym na Directed Acyclic Graph DAG protokołem konsensusu, który został zrecenzowany i zaprezentowany na konferencji ACM.. Do tej pory Aleph Zero zebrał 15 milionów dolarów na dalszy rozwój, integrację ze stosem Substrate i powiększenie zespołu..
Aleph Zero is an enterpriseready, highperformance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph DAGbased consensus protocol that has been peerreviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacyenhancing features based on secure multiparty computation research and zeroknowledge pro
9 ARPA
ARPA (arpa)
Sieć ARPA ARPA to zdecentralizowana bezpieczna sieć obliczeniowa zbudowana w celu poprawy uczciwości, bezpieczeństwa i prywatności łańcuchów bloków.. Próg ARPA Sieć podpisów BLS służy jako infrastruktura weryfikowalnego generatora liczb losowych RNG, bezpiecznego portfela, mostu krzyżowego i zdecentralizowanego przechowywania w wielu blokach blokow
ARPA Network ARPA is a decentralized secure computation network built to improve the fairness, security, and privacy of blockchains. ARPA threshold BLS signature network serves as the infrastructure of verifiable Random Number Generator RNG, secure wallet, crosschain bridge, and decentralized custody across multiple blockchains. ARPA was previously known as ARPA Chain, a privacypreserving Multiparty Computation MPC network founded in 2018. ARPA M
10 CRO
Cronos (cro)
Proponujemy Crypto.com Chain, zdecentralizowany protokół płatności mobilnych nowej generacji, najbardziej wydajny i bezpieczny sposób płacenia i otrzymywania płatności w krypto, w dowolnym miejscu, bez opłat.. Crypto.com Chain zrealizuje swoją wizję, opracowując innowacyjne komponenty technologiczne i procesy.. skalowalny algorytm szyfrowania w cel
We propose Crypto.com Chain, the next generation decentralized mobile payment protocol, the most efficient and secure way to pay and be paid in crypto, anywhere, any cryptowithout fees. Crypto.com Chain will deliver on its vision by developing innovative technology components and processes inc. scalable encryption algorithm to protect users’ privacy, utilizing trusted execution environments, sustainable price stability mechanisms, user protection
11 RVN
Ravencoin (rvn)
Ravencoin to blockchain specjalnie poświęcony tworzeniu i transferowi aktywów peertopeer.. Tak jak Monero koncentruje się wyłącznie na prywatności, Ravencoin specjalizuje się w transferze aktywów - nic więcej, nic mniej.. Chociaż możesz wymieniać aktywa na inne blockchainy, takie jak Bitcoin i Ethereum, nie jest to ich zamierzonym celem.. A brak sp
Ravencoin is a blockchain specifically dedicated to the creation and peertopeer transfer of assets. Just as Monero is solely focused on privacy, Ravencoin specializes in asset transfer – nothing more, nothing less. Although you can exchange assets over other blockchains, like Bitcoin and Ethereum, that’s not their intended purpose. And the lack of specialization leads to problems that are specific to transferring assets. Ravencoin enables you to
12 SCRT
Secret (scrt)
Secret to natywna moneta Secret Network, zdecentralizowanej sieci do prywatnych / bezpiecznych obliczeń.. Węzły w sieci znane jako tajne węzły mogą wykonywać uogólnione obliczenia na zaszyfrowanych danych, co pozwala inteligentnym kontraktom znanym jako tajne kontrakty na używanie prywatnych i poufnych danych jako danych wejściowych.. Koncentrujemy
Secret is the native coin of the Secret Network, a decentralized network for private / secure computation. Nodes on the network known as secret nodes can perform generalizable computations over encrypted data, which allows smart contracts known as secret contracts to use private and sensitive data as inputs. Our focus is on computational privacy, not just transactional privacy. Developers can build decentralized, privacypreserving Secret Apps on
13 ZEC
Zcash (zec)
Zcash to zdecentralizowana i otwarta kryptowaluta, która oferuje prywatność i selektywną przejrzystość transakcji.. Płatności Zcash są publikowane w publicznym łańcuchu bloków, ale nadawca, odbiorca i kwota transakcji pozostają prywatne. Zcash opiera się na recenzowanych badaniach kryptograficznych i jest zbudowany przez zespół inżynierów zajmujący
Zcash is a decentralized and opensource cryptocurrency that offers privacy and selective transparency of transactions. Zcash payments are published on a public blockchain, but the sender, recipient, and amount of a transaction remain private.Zcash is based on peerreviewed cryptographic research, and built by a securityspecialized engineering team on an open source platform based on Bitcoin Cores battletested codebase. Our improvement over Bitcoin
14 ARK
Ark (ark)
ARK zapewnia użytkownikom, programistom i startupom innowacyjne technologie blockchain.. Ich celem jest stworzenie całego ekosystemu połączonych łańcuchów i wirtualnej pajęczyny o niekończących się zastosowaniach, które sprawiają, że ARK jest wysoce elastyczny, elastyczny i skalowalny.. ARK to bezpieczna platforma przeznaczona do masowej adopcji i
ARK provides users, developers, and startups with innovative blockchain technologies. They aim to create an entire ecosystem of linked chains and a virtual spiderweb of endless usecases that make ARK highly flexible, adaptable, and scalable. ARK is a secure platform designed for mass adoption and will deliver the services that consumers want and developers need. It is fast, decentralized, scalable, collaborative, bridging and opensource. The ARK
15 DASH
Dash (dash)
Dash DASH to cyfrowa gotówka zaprojektowana, aby zapewnić wolność finansową każdemu.. Płatności są natychmiastowe, łatwe i bezpieczne, z niemal zerowymi opłatami. Stworzony do obsługi rzeczywistych przypadków użycia, Dash jest wiodącym zdecentralizowanym rozwiązaniem płatniczym.. Użytkownicy mogą kupować towary u tysięcy sprzedawców i handlować nim
Dash DASH is digital cash designed to offer financial freedom to everyone. Payments are instant, easy and secure, with nearzero fees.Built to support real life use cases, Dash is the leading decentralized payment solution. Users can purchase goods at thousands of merchants and trade it at major exchanges and brokers around the globe.Since its creation in 2014, Dash has demonstrated leadership in innovation and pioneered groundbreaking features su
16 IOTX
IoTeX (iotx)
IoTeX to autoskalowalna i zorientowana na prywatność infrastruktura blockchain dla Internetu rzeczy IoT.. Globalny zespół IoTeX składa się z doktorów kryptografii, systemów rozproszonych i uczenia maszynowego, najlepszych inżynierów i doświadczonych budowniczych ekosystemów.. IoTeX opracowuje kilka wewnętrznych innowacji, aby przesunąć granicę bloc
IoTeX is the autoscalable and privacycentric blockchain infrastructure for the Internet of Things IoT. IoTeX’s global team is comprised of Ph.Ds in Cryptography, Distributed Systems, and Machine Learning, top tier engineers, and experienced ecosystem builders. IoTeX is developing several inhouse innovations to push the frontier of blockchain 3.0, including a blockchainsinblockchain architecture for heterogeneous computing, lightning fast RollDPoS
17 PHA
Phala Network (pha)
Phala Network to chroniąca prywatność usługa przetwarzania w chmurze w ekosystemie Web 3.0 oparta na Substrate..
Phala Network is a privacy-preserving cloud computing service in the Web 3.0 ecosystem based on Substrate
18 WAN
Wanchain (wan)
Wanchain stara się połączyć teraźniejszość z przyszłością poprzez eksplorację i wdrożenie technologii blockchain.. Wanchain ma na celu zbudowanie rozproszonego "banku".. Podobnie jak tradycyjne banki są infrastrukturą obecnych ram finansowych, Wanchain dąży do zbudowania nowej, rozproszonej infrastruktury aktywów cyfrowych, aby stworzyć ulepszone,
Wanchain seeks to link the present to the future, through the exploration and implementation of blockchain technology. Wanchain aims to build a distributed “bank”. Just as traditional banks are the infrastructure of the current financial framework, Wanchain seeks to build a new, distributed infrastructure of digital assets to form an improved, modern framework an ambitious goal indeed.Wanchain connects and exchanges value between different block
19 ATOR
AirTor Protocol (ator)
AirTor wzmacnia ToR routera cebulowego poprzez zachęty onchain i ułatwia szersze przyjęcie bezpiecznych protokołów przekaźników sieciowych za pośrednictwem naszych produktów.. AirTor przyczynia się do istniejącej sieci ToR:1 Ramy dla istniejących przekaźników ToR do otrzymywania nagród kryptowalutowych w naszej rodzimej walucie, ATOR, zgodnie z ich
AirTor empowers The Onion Router ToR through onchain incentives,and facilitates wider adoption of secure network relay protocols through our products. AirTor contributes the following to the existing ToR network:1 A framework for existing ToR relays to receive cryptocurrency rewards in our native currency,ATOR,in accordance with their cumulative useful uptime,through a ProofofUptime mechanism 2 The introduction of the AirTor Router Hotspot,a hand
20 BDX
Beldex (bdx)
Beldex to moneta z ochroną prywatności, dająca władzę i kontrolę jej posiadaczom do przeprowadzania transakcji publicznych i prywatnych.. Transakcje mogą obejmować transakcje identyfikowalne, publicznie dostępne i identyfikowalne oraz nieidentyfikowalne transakcje prywatne.. Monety BDX dają pełną kontrolę użytkownikom, umożliwiając im wybór dokonyw
Beldex is a privacyenabled coin, giving power and control to its holders to perform public and private transactions. The transactions can range from traceable publically available and traceable transactions to untraceable private transactions. BDX coins gives total control to users, empowering them with the choice of making transaction that are traceable and untraceable.With a lot of ICOs around choosing the right one becomes the hardest part in
21 CSIX
Carbon Browser (csix)
Carbon to darmowa i otwarta przeglądarka internetowa opracowana przez Carbon X Labs w oparciu o niestandardowy fork Chromium SDK i jego potężny silnik Blink.. Carbon to szybka przeglądarka skoncentrowana na prywatności, która blokuje reklamy online i moduły śledzące.. Obecnie na żywo w sklepie Google Play, a wkrótce na iOS, Mac OS i PC..
Carbon is a free and opensource web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium SDK and its powerful Blink engine. Carbon is a fast privacyfocused browser,which blocks online ads and trackers. Currently live on Google Play Store and coming soon to iOS,Mac OS and PC.
22 CLORE
Clore.ai (clore)
Clore.ai to innowacyjna platforma, która łączy osoby i firmy, które chcą wykorzystać wysokowydajne procesory graficzne do różnych zadań, takich jak szkolenie sztucznej inteligencji, renderowanie wideo i wydobywanie kryptowalut.. Zapewniając przyjazny dla użytkownika rynek, Clore.ai umożliwia użytkownikom dostęp do potężnych zasobów obliczeniowych p
Clore.ai is an innovative platform that connects individuals and businesses seeking to utilize highperformance GPUs for various tasks,such as artificial intelligence training,video rendering,and cryptocurrency mining. By providing a userfriendly marketplace,Clore.ai enables users to access powerful computing resources at competitive prices and on a flexible basis.The swift lease initiation process and minutebyminute billing system ensure that bot
23 GOLC
GOLCOIN (golc)
GolCoin jest głównym kluczem zasilającym kompletny ekosystem, w tym platformę do obstawiania inwestycji, pionierską giełdę, rewolucyjny Metaverse, platformę ułatwiającą wydobycie i następną generację rynków NFT. Jako token wielołańcuchowy, GolCoin zapewnia, że posiadacze tokenów mogą łatwo uzyskać dostęp do swoich aktywów i nie przegapić żadnych ok
GolCoin is the main key powering a complete ecosystem including an investment staking platform, a pioneering exchange, a revolutionary Metaverse, a mining facilitation platform, and the next generation of NFT marketplaces.As a multichain token, GolCoin makes sure that the token holders can access their assets easily and dont miss any opportunities on different networks.Each part of this ecosystem has lots of innovations presented to the crypto wo
24 LAT
PlatON Network (lat)
Platon to nowy rodzaj infrastruktury internetowej, która wykorzystuje blockchain i technologie chroniące prywatność, aby pomóc ludziom i organizacjom w potrzebach obliczeniowych.. Umożliwia programistom tworzenie aplikacji rozproszonych, dostawcy danych mogą bezpiecznie przechowywać dane, a użytkownicy mogą zarządzać swoimi zasobami.. Platon ma rów
Platon is a new type of internet infrastructure that uses blockchain and privacy-preserving technologies to help people and organizations with computing needs. It enables developers to build distributed applications,data providers can securely store data,and users can manage their assets. Platon also has resources like whitepapers,technology guides,and more to help people learn about it.
25 REQ
Request (req)
Co to jest Request REQThe Request REQ utility token, uruchomiony w 2017 roku, zapewnia wydajność i stabilność sieci żądań.. Sama sieć żądań jest zdecentralizowanym systemem płatności opartym na Ethereum, w którym każdy może zażądać płatności i otrzymać pieniądze za pomocą bezpiecznych środków.. Eliminuje wymóg dla stron trzecich w celu zapewnienia
What Is Request REQThe Request REQ utility token, launched in 2017, ensures the performance and stability of the Request Network. The Request Network itself is an Ethereumbased decentralized payment system where anyone can request a payment and receive money through secure means. It removes the requirement for third parties in order to provide a cheaper, more secure payment solution that works with all global currencies.When a user creates a requ
26 SYLO
Sylo (sylo)
Protokół Sylo zapewnia poufną komunikację jako narzędzie do aplikacji Sylo Confidential Communication App.. Protokół działa jako poufna warstwa sieciowa dla aplikacji Sylo, tworząc połączenia P2P i zapewniając użytkownikom możliwość poufnej interakcji i wymiany danych. Protokół Sylo jest opracowywany w celu zapewnienia w pełni zdecentralizowanej po
The Sylo Protocol provides confidential communication as a utility to the Sylo Confidential Communication App. The protocol acts as the confidential networking layer for the Sylo App, creating P2P connections and providing a way for users to interact and exchange data confidentially.The Sylo Protocol is being developed to provide fully decentralised confidential communication as a utility to all connectedapps within the Sylo ecosystem. Powered by
27 ZEN
Horizen (zen)
Horizen to sieć bloków typu zeroknowledge, zasilana przez największą infrastrukturę węzłów w branży.. Interoperacyjność Blockchain jest możliwa dzięki protokołowi Zendoo, który wykorzystuje SNARKverification i pozwala na pełną elastyczność w typie łańcucha bocznego, konsensusie, szybkości i prywatności.. Kryptograficzna weryfikacja łańcuchów siecio
Horizen is a zeroknowledgeenabled network of blockchains powered by the largest node infrastructure in the industry. Blockchain interoperability is enabled by the Zendoo protocol, which uses SNARKverification and allows for complete flexibility in sidechain type, consensus, speed, and privacy. Cryptographic verification of networked chains offers massive scale, and the network currently supports up to 10,000 sidechains with a throughput limit of
28 CAPS
Ternoa (caps)
Wspomnienia są istotną częścią tego, kim jesteśmy.. Jeśli pamięć odgrywa istotną rolę w kształtowaniu nas, to prawda jest taka, że pamięć jest ze swej natury rzeczą częściową i tylko media, takie jak obrazy, dźwięk i teksty, pozwalają nam zachować i zapamiętać naszą przeszłość.. Wsparcie to pozwala nam również przekazywać wspomnienia kolejnym pokol
Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we mu
29 CRU
Crust Network (cru)
Czym jest Crust NetworkCrust Network zapewnia zdecentralizowaną sieć pamięci masowej i rozwiązania chmurowe zarówno dla ekosystemu Web 3.0, jak i Web 2.0 i jest zbudowany na platformie Substrate Polkadot.. Zapewnia unikalną warstwę motywacyjną dla protokołu IPFS i wykorzystuje technologię blockchain do zwiększenia bezpieczeństwa, prywatności, wydaj
What is Crust NetworkCrust Network provides a decentralized storage network and cloud solutions for both, the Web 3.0 as well as Web 2.0 ecosystem and is build on Polkadot’s Substrate framework. It provides an unique incentive layer for the IPFS protocol and utilizes blockchain technology to enhancesecurity, privacy, performance and ownership of data.How does the roadmap look likeThe mainnet launched on the 1st of September 2021 and currently hol
30 EMT
EmoTech (emt)
EmoTech to pionierski projekt kryptowalutowy oparty na sztucznej inteligencji, którego celem jest zapewnienie całodobowego wsparcia emocjonalnego za pośrednictwem innowacyjnego systemu chatbotów.. Rozumiemy, że w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie dobre samopoczucie emocjonalne jest ważniejsze niż kiedykolwiek.. Naszą misją jest wykorzysta
EmoTech is a pioneering AIdriven crypto project dedicated to providing roundtheclock emotional support through an innovative chatbot system. We understand that in todays fastpaced world,emotional wellbeing is more important than ever. Our mission is to harness the power of artificial intelligence to create a platform that not only listens but empathizes with your emotions,offering personalized guidance and fostering a supportive community. We pri
31 GLEEC
Gleec Coin (gleec)
Gleec CoinCYFROWA WALUTA DO UŻYTKU W ŚWIECIE RZECZYWISTYM Bezpieczne, łatwe i cenne. Gleec Coin jest o krok przed wieloma innymi projektami kryptowalutowymi, które obiecują niebotyczne zyski oparte na zwykłych pomysłach.. Firma już obsługuje działające produkty, które mają realny potencjał do uzyskania trakcji wśród użytkowników. Nasz token został
Gleec CoinDIGITAL CURRENCY FOR REAL WORLD USE Safe, Easy and Valuable. Gleec Coin is a step ahead of many other cryptocurrency projects that promise exorbitant gains based on mere ideas. The company already operates working products that have real potential to gain traction among users.Our token was designed through Bitcoin Fork for privacysensitive users that buy and sell products or services online. We believe that blockchain technology will be
32 GXC
GXChain (gxc)
Od programistów z Gongxinbao GXB pochodzi GXChain, publiczny blockchain, który oferuje zdecentralizowane rozwiązania wymiany danych, będąc pierwszą tego rodzaju wymianą na świecie.. Wymiana danych GXS nie buforuje danych osobowych, oferując swoim klientom prywatność.. Ponadto wymiana chroni prawa autorskie do danych, zapobiegając oszustwom i fałszo
From the developers at Gongxinbao GXB comes GXChain, a public blockchain that offers decentralized data exchange solutions, being the first exchange of its kind in the world. The GXS data exchange does not cache personal data, offering its customers privacy. In addition, the exchange protects data copyright, preventing data fraud and counterfeiting and supports bilateral anonymous transactions. The GXS data exchange, which was commercialized on S
33 HGPT
HyperGPT (hgpt)
O czym jest projektHyperGPT to rynek AI Web3, który wykorzystuje blockchain do pokonywania wyzwań w tradycyjnych aplikacjach AI.. Oferuje scentralizowany dostęp do wielu aplikacji, oszczędzając czas i upraszczając zarządzanie.. Programiści korzystają ze standardowego interfejsu API, zmniejszając koszty i umożliwiając użytkownikom łatwe przełączanie
What is the project aboutHyperGPT is a Web3 AI marketplace that uses blockchain to overcome challenges in traditional AI applications. It offers centralized access to multiple applications,saving time and simplifying management. Developers benefit from a standardized API,reducing costs and enabling easy application switching for users. Users can manage subscriptions securely with cryptocurrency payments.What makes your project uniqueHyperGPT comb
34 ICE
ICE NET (ice)
ICE NET to produkt Depin, który wykorzystuje technologię zeroknowledge proof, oferując anonimowe przeglądanie, ochronę prywatności i solidne zabezpieczenia..
ICE NET is a Depin product that uses zeroknowledge proof technology,offering anonymous browsing,privacy protection,and robust security.
35 IRON
Iron Fish (iron)
O czym jest projektIron Fish szyfruje każdą transakcję, chroniąc poufne informacje o zasobach przed publicznym widokiem.. Dzięki widoku tylko do odczytu zachowujesz zgodność i kontrolę. Co sprawia, że Twój projekt jest wyjątkowyWspierany przez globalną sieć górników i węzłów, Iron Fish jest odporną na cenzurę, odporną i chroniącą prywatność platfor
What is the project aboutIron Fish encrypts every transaction,shielding your sensitive asset information from public view. With readonly view keys,you remain compliant and in control.What makes your project uniquePowered by a global network of miners and nodes,Iron Fish is a censorship resistant,resilient,and privacyenabled platform for everyday crypto transactions.History of your project.Similarly to how the invention of the SSL/TLS layer in the
36 LAMB
Lambda (lamb)
Lambda to szybki, bezpieczny i skalowalny projekt infrastruktury blockchain, który zapewnia zdecentralizowane aplikacje DAPP możliwości przechowywania danych z nieograniczoną skalowalnością i spełnia usługi takie jak wielołańcuchowe przechowywanie danych, zarządzanie danymi międzyłańcuchowymi, ochrona prywatności danych, PDP i rozproszone inteligen
Lambda is a fast, safe, and scalable blockchain infrastructure project, which provides decentralized applications DAPPs data storage capabilities with unlimited scalability and fulfills services such as multichain data costorage, crosschain data management, data privacy protection, PDP, and distributed intelligent computing through logic decoupling and independent implementation of Lambda Chain and Lambda DB.Through the logical decoupling and sep
37 LTO
LTO Network (lto)
LTO Network to platforma blockchain do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji przepływu pracy, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności danych i zgodności z RODO.. Programiści i przedsiębiorstwa mogą korzystać z zestawu narzędzi LTO do tworzenia nowych lub integrowania istniejących rozwiązań – i uruchamiania ich w przejrzysty, bezpieczny i zdecent
LTO Network is a blockchain platform for creating decentralized workflow applications, while maintaining data privacy and GDPR compliance. Developers and enterprises can use the LTO toolkit to either create new, or integrate existing solutions — and run them in a transparent, secure and decentralized way.
38 OORT
OORT (oort)
U podstaw atrakcyjności OORT leży jego zaangażowanie w przystępność cenową, dokładność, prywatność danych i własność.. OORT wyróżnia się tym, że oferuje usługi, które są do 80% tańsze niż tradycyjni dostawcy chmury, tacy jak AWS i Google Cloud.. Ta efektywność kosztowa sprawia, że OORT jest atrakcyjnym wyborem dla firm, które chcą wykorzystać moc W
At the heart of OORTs appeal is its commitment to affordability,accuracy,data privacy and ownership. OORT distinguishes itself by offering services that are up to 80% cheaper than traditional cloud providers like AWS and Google Cloud. This costefficiency makes OORT an attractive choice for businesses looking to leverage the power of Web3 without incurring prohibitive expenses.Furthermore,the partnership between OORT AI and Lenovos Customer Servic
39 KEY
SelfKey (key)
SelfKey zapewnia organizacjom i osobom fizycznym pełną własność nad własną tożsamością cyfrową, umożliwiając im odkrywanie dodatkowej prywatności i wolności.. SelfKey to suwerenny system tożsamości oparty na łańcuchu bloków, który może zapewnić użytkownikom kontrolę i zarządzanie tożsamościami cyfrowymi.. Ponadto użytkownicy mogą korzystać z SelfKe
SelfKey provides organizations and individuals with complete ownership over their own digital identity, empowering them to discover additional privacy and freedom. SelfKey is a selfsovereign identity system that is based on the blockchain and can provide control and management of digital identities to users. Additionally, users can utilize SelfKey to securely manage a crypto portfolio and instantly onboard immigration, cryptocurrency, and financi
40 TYPE
TypeIt (type)
Projekt o Typet to rewolucyjna nowa klawiatura, która pozwala użytkownikom zarabiać pasywnie po prostu używając jej do wykonywania codziennych czynności związanych z pisaniem.. Ta innowacyjna klawiatura przekształciła motywy klawiatury w niezamienne tokeny lub NFT, które użytkownicy mogą posiadać i używać do zdobywania tokenów podczas pisania. Co s
What is the project aboutTypet is a revolutionary new keyboard that allows users to earn a passive income simply by using it to conduct their daytoday typing activities. This innovative keyboard has converted keyboard themes into nonfungible tokens,or NFTs,which users can own and use to earn tokens as they type.What makes your project uniqueTypet is a powerful app that enables users to earn income by typing. With features like buying and selling
41 FIRO
Firo (firo)
Firo, wcześniej znany jako Zcoin, to kryptowaluta skoncentrowana na prywatności, która wdraża dowody zerowej wiedzy, aby zapewnić w pełni anonimowe transakcje.. Działa poprzez umożliwienie użytkownikom niszczenia monet, a następnie wymiany na zupełnie nowe bez historii transakcji. Firo różni się od innych monet na rynku tym, że nie tylko zaciemnia
Firo formerly known as Zcoin, is a privacyfocused cryptocurrency that deploys zeroknowledge proofs to ensure fully anonymous transactions. It works by allowing users to destroy coins and then redeem later for brand new ones with no transaction history. Firo differs from the other privacycentric coins in the market in that it does not merely obfuscate payment trails, but rather, works to abolish them. Its operation is backed by the Lelantus priva
42 ZEPH
Zephyr Protocol (zeph)
O czym jest projektZephyr Protocol to protokół OverCollateralized Private Stablecoin zainspirowany protokołem Djed w natywnym łańcuchu opartym na Monero, dziedziczącym wszystkie funkcje prywatności dla wszystkich aktywów. Protokół Zephyr wykorzystuje model trzech zasobów: ZEPH, ZephUSD i ZephRSV.Co sprawia, że Twój projekt jest wyjątkowyPierwszy Na
What is the project aboutZephyr Protocol is an OverCollateralized Private Stablecoin Protocol inspired by Djed Protocol on a native Monero based chain,inheriting all privacy features for all assets.Zephyr Protocol uses a three asset model: ZEPH,ZephUSD and ZephRSV.What makes your project uniqueFirst Native Chain implementation of the Djed Protocol.First private OverCollateralized stablecoin protocolHistory of your project.Launched on 29/05/2023 G
43 ZKS
ZKSpace (zks)
W oparciu o technologię ZKRollups, L2 Labs uruchomiło ZKSpace, w pełni funkcjonalny protokół warstwy 2, w tym DEX, płatność i funkcję NFT, i przenosi wszystkie tokeny, w tym protokoły ERC20 i ERC721, do warstwy 2 przy użyciu technologii ZKRollups.. Spójny stan warstwy 1 i warstwy 2 jest gwarantowany w oparciu o stale generowane dowody zerowej wiedz
Based on ZKRollups technology, L2 Labs has launched ZKSpace, a fullfeatured protocol of Layer2, including DEX, payment, and NFT function, and it transfers all tokens including protocols ERC20 and ERC721 onto Layer2 using ZKRollups technology. The consistent state of Layer1 and Layer2 is guaranteed based on continuously generated zeroknowledge proofs, so as to make all token swaps, transfers, and NFT minting and trading on Layer 2, realizing realt
44 0KN
0 Knowledge Network (0kn)
Co to jest 0 Knowledge Network 0KN0KN to zdecentralizowana i motywowana metadane nowej generacjiprywatna anonimowa sieć rozgłoszeniowa oparta na mixnecie z kryptograficznymi gwarancjami bezpieczeństwa.0KN to zdecentralizowana infrastruktura sieci prywatności, która ma na celu zachowanie anonimowości użytkownika w obliczu przeciwnika monitorującego
What Is 0 Knowledge Network 0KN0KN is a next generation decentralized and incentivized metadataprivate mixnetbased anonymous broadcast network with cryptographic security guarantees.0KN is a decentralized privacy network infrastructure that is designed to preserve user anonymity in the face of an adversary monitoring the entire network and while assuming a fraction of all network servers are malicious. It leverages the next generation stateofthea
45 ZCN
Zus (zcn)
0Chain to wysokowydajna zdecentralizowana sieć pamięci masowej zaprojektowana w celu wyeliminowania zagrożeń biznesowych, takich jak cenzura, odpowiedzialność za prywatność i naruszenie danych.. 0Chain pomaga podmiotom osiągnąć zgodność z RODO, lokalizację, tokenizację i monetyzuje udostępnianie prywatnych danych.. Nasza zdecentralizowana platforma
0Chain is a high performance decentralized storage network designed to eliminate business threats such as censorship, privacy liability and data breach. 0Chain helps entities achieve GDPR compliance, localization, tokenization and monetizes private data sharing. Our decentralized platform offers high performance, high quality of service, collaboration, localization, and streaming to address a broad spectrum of applications.
46 0XGAS
0xGasless (0xgas)
xGasless to ekosystem bezgazowy, który dąży do całkowitego wyeliminowania transakcji gazowych.. Jest to nowatorskie rozwiązanie problemu opłaty za gaz, umożliwiające użytkownikom przeprowadzanie transakcji w sieciach kompatybilnych z maszynami wirtualnymi Ethereum bez ponoszenia kosztów gazu. Ekosystem będzie mógł pochwalić się następującymi zastos
xGasless is a gasless ecosystem that seek to eliminate gas transaction completely. Its a novel solution to the gas fee problem,enabling users to conduct transactions on the Ethereum Virtual Machine compatible networks without incurring gas costs.The ecosystem will boast of the following applications:MEV free Gasless swap These swaps leverage the concept of relayers or protocol wallets to facilitate trades between users. Relayers act as intermedia
47 OXN
0xNumber (oxn)
Własne numery, nie wymaga KYC.. Łatwo zdobywaj numery kryptograficzne, zachowaj anonimowość.. Dołącz do rewolucji własnościowej razem z nami — tam, gdzie prywatność i prostota spotykają się.. Zainwestuj w bezpieczeństwo.. Witamy w przyszłości własności numerów..
Own numbers,no KYC needed. Get crypto numbers easily,stay anonymous. Join the ownership revolution with us—where privacy and simplicity meet. Invest in security. Welcome to the future of number ownership.
48 VGC
5G-CASH (vgc)
5GCASH VGC to eksperymentalna waluta cyfrowa, która umożliwia natychmiastowe płatności każdemu, w dowolnym miejscu na świecie.. Wykorzystuje różne kluczowe funkcje technologii do działania bez centralnego organu, umożliwiając każdemu działanie tak, jak chcą, dzięki nowej, najnowocześniejszej powłoce prywatności, która wykorzystuje protokół Sigma i
5GCASH VGC is an experimental digital currency that enables instant payments to anyone, anywhere in the world. It uses different key features technology to operate with no central authority allowing everyone to operate the way they want to with new state of the art privacy coin that uses Sigma and Dandelion++ Protocol along with TOR.
49 ABEL
Abelian (abel)
O czym jest projektAbelow, to system Blockchain warstwy 1, który jest odporny na kwantowe i zachowuje prywatność.. Dzięki odporności kwantowej systemy kryptograficzne Abelowa mogą bronić się przed atakami przeprowadzanymi przez przyszłe potężne komputery kwantowe.. Zachowując prywatność, Abelian ma monetę prywatności ABEL, która może być używana z
What is the project aboutAbelian is a Layer 1 Blockchain system which is quantum resistant and privacy preserving. By quantum resistant,Abelian’s cryptographic systems can defend against attacks launched by the future powerful quantum computers. By privacy preserving,Abelian has the privacy coin ABEL,which can be used with full privacy,privacy with accountability,or privacy in the pseudonymous level.What makes your project uniqueThis is the world
50 ADM
ADAMANT Messenger (adm)
ADAMANT to prawdziwy komunikator Blockchain, niezależny od rządów, korporacji, a nawet programistów.. Jest to możliwe dzięki zdecentralizowanej infrastrukturze sieciowej, w pełni open source i prowadzonej przez użytkowników. ADM to token narzędziowy obsługujący zdecentralizowaną infrastrukturę ADAMANT Messenger. Blockchain oferuje najwyższy poziom
ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users.ADM is a utilitytoken supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure.Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store a
51 AEON
Aeon (aeon)
Aeon to przyjazna dla urządzeń mobilnych, lekka moneta prywatności.. Podobnie jak Litecoin jest lżejszym dodatkiem do Bitcoina, możesz spojrzeć na Aeon jako młodszego brata Monero.. Społeczność Monero jest całkowicie skoncentrowana na prywatności i anonimowości dla użytkownika końcowego.. To skupienie ma swoje zalety, ale spowodowało, że moneta poz
Aeon is a mobilefriendly, lightweight privacy coin. Similar to the way that Litecoin is a lighter supplement to Bitcoin, you can look at Aeon as Monero’s little brother. The Monero community is wholly focused on privacy and anonymity for the enduser. This focus has its perks but has caused the coin to fall behind from a usability standpoint. Aeon builds upon Monero’s CryptoNote hash while adding some lightweight functionality of its own.Aeon is t
52 AESIRX
AesirX (aesirx)
###Project PrzeglądProjekt AesirX stanowi przełomowy krok w przyszłość ekosystemów cyfrowych.. Jest to kompleksowa platforma oparta na blockchain, która obejmuje AesirX Shield of Privacy, AesirX Analytics, AesirX Business Intelligence BI i AesirX Single Sign On SSO.. Te cztery podstawowe komponenty, działające w harmonii, mają na celu przedefiniowa
###Project OverviewThe AesirX project represents a transformative leap into the future of digital ecosystems. It is a comprehensive blockchainbased platform that encompasses AesirX Shield of Privacy,AesirX Analytics,AesirX Business Intelligence BI,and AesirX Single Sign On SSO. These four core components,working in harmony,are designed to redefine the way data is handled,privacy is safeguarded,and insights are derived.### Uniqueness of the Projec
53 AGGRX
AggrX (aggrx)
O czym jest projektAggrX to bot, który wykorzystuje 1-calowy interfejs API do ułatwienia szybkiej wymiany tokenów i monet w różnych łańcuchach. Co sprawia, że Twój projekt jest wyjątkowyWszystko ukończone w czasie krótszym niż 60 sekund. Interfejs botów jest przyjazny dla użytkownika i zapewnia aktualizacje transakcji swap w czasie rzeczywistym. Hi
What is the project aboutAggrX is a bot that utilizes the 1inch API to facilitate swift token and coin swaps across various chains.What makes your project uniqueAll completed within a time frame ofunder 60 seconds.The bots interface is userfriendly,and it provides realtime updates on swap transactions.History of your project.Telegram bot called AggrX which is an aggregator bot designed to optimize crypto swaps and find the best prices across diff
54 AICB
AICB (aicb)
AICB zobowiązuje się do zapewnienia publicznego łańcucha dla uwierzytelnionych użytkowników podmiotów, pod warunkiem pełnej ochrony prywatności osobistej, wszystkie informacje w łańcuchu są otwarte i przejrzyste, a za adresem w łańcuchu kryją się społeczne osoby fizyczne.. Można do niego podłączyć wiele sieci i systemów blockchain, umożliwiając zde
AICB is committed to providing a public chain for authenticated entity users,under the condition of fully protecting personal privacy,all information on the chain is open and transparent,and there are social natural persons behind the address on the chain. Many blockchain networks and systems can be connected to it,allowing decentralized centralized systems to merge with it and penetrate each other,and ultimately connect the onchain and offchain
55 ATP
Alaya (atp)
Alaya to biznesowa piaskownica i pole testowe dla nowej generacji infrastruktury finansowej PlatON, globalnej infrastruktury przetwarzania zasobów danych z najnowocześniejszą architekturą chroniącą prywatność.. Podczas gdy Alaya i PlatON mają prawie identyczną technologię, zachowują odpowiedni stopień otwartości i niezależnych działań.. Alaya jest
Alaya is a business sandbox and testing field for the nextgeneration of financial infrastructure of PlatON, a global data asset computing infrastructure with cuttingedge privacypreserving architecture. While Alaya and PlatON share the almost identical underlying technology, they maintain their respective degrees of openness and independent activities. Alaya is positioned as a testing ground for innovative technology and distributed finance, and P
56 ALT
Alitas (alt)
Alitas to podstawowa infrastruktura nowej generacji sieci wartości, której celem jest budowanie nowej generacji zaufanych protokołów sieciowych oraz dostarczanie wydajnych, wygodnych, bezpiecznych i stabilnych środowisk programistycznych i wdrożeniowych klientom na całym świecie. Przełam tradycyjną strukturę łańcucha i zaprojektuj nowy mechanizm ko
Alitas is the underlying infrastructure of a new generation of value networks, dedicated to building a new generation of underlying trusted network protocols, and providing efficient, convenient, secure, and stable development and deployment environments to customers worldwide.Break the traditional chain structure and design a new consensus mechanism on Alitas. While achieving complete decentralization and absolute security, it breaks through per
57 ALLBI
All Best ICO (allbi)
ALL BEST ICO SATOSHI SATSALL to projekt technologiczny zarządzany przez społeczność.. Decentralizacja, prywatność i wolność to podstawowe wartości SATSALL.. Pod parasolem satoshi pragniemy tworzyć różnorodne produkty z myślą o naszych podstawowych wartościach.. Obecnie przyglądamy się 3 różnym branżom, tj. usługom związanym z NFT, publikowaniu kryp
ALL BEST ICO SATOSHI SATSALL is a technology driven project governed by its community. Decentralisation, privacy and freedom are the core fundamental values of SATSALL. Under the satoshi umbrella we desire to build a variety of products with our core values in mind. We are currently looking into 3 different industries i.e NFT related services, Crypto publishing and payment solutions. We follow the ideologies of Satoshi and strive to bring crypto
58 ALY
Ally (aly)
ALLY Eco wykorzystuje moc blockchain, koncentrując się w szczególności na prywatności w komunikacji oraz szybkich i bezpiecznych transakcjach finansowych.. Wykorzystując zastrzeżony konsensus PoA Proof of Authority, zaoferuje przyszłą niezależną warstwę protokołu zachęt, którą można skalować do wszystkich projektów blockchain.. Z ponad 200 000 użyt
The ALLY Eco leverages the power of blockchain focusing specifically on privacy for communication and fast and secure financial transactions. Utilizing a proprietary Proof of Authority PoA consensus, it will offer a future independent incentivization protocol layer that can be scaled to all blockchain projects. With over 200,000 users, ALLY has become the hub for those looking to freely speak and come together.
59 ALP
Alpine (alp)
Alpine to kompleksowy ekosystem blockchain, który łączy najnowocześniejszą technologię z prywatnością.. Rozwiązania warstwy 2 Alpine zostały stworzone w celu zwiększenia skalowalności blockchain, zapewniając, że sieci mogą obsłużyć zwiększoną globalną adopcję..
Alpine is a comprehensive blockchain ecosystem that combine cuttingedge technology with privacy. Alpine layer 2 solutions are crafted to enhance blockchain scalability,ensuring networks can handle increased global adoption.
60 AMPERE
AmpereChain (ampere)
AmpereChain jest uznawany na całym świecie za najszybszy blockchain, wspierany przez zdecentralizowaną społeczność.. Jest napędzany przez najnowocześniejszy zdecentralizowany algorytm konsensusu QBFT DQBFT, podnoszący poziom kryptowaluty AmpereChain AMPERE.. Jako pionierski publiczny łańcuch EVM z węzłami chronionymi prywatnością, AmpereChain służy
AmpereChain is globally acknowledged as the fastest blockchain,backed by a decentralized community. Its fueled by the cuttingedge Decentralized QBFT DQBFT consensus algorithm,elevating the AmpereChain AMPERE cryptocurrency. As the pioneering EVM public chain with privacyprotected nodes,AmpereChain serves as a resilient platform for diverse decentralized applications. With unparalleled speed,efficiency,privacy,and the highest Transactions Per Seco
61 ANONBOT
Anonbot (anonbot)
Anonbot to nowe, unikalne narzędzie do mostkowania i miksowania zbudowane na Telegramie i wykorzystujące istniejącą technologię crosschain, aby zapewnić użytkownikom najlepsze w swojej klasie i łatwe w użyciu narzędzie do mostkowania i mieszania.. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć można łatwo wymieniać, mostkować, mieszać lub jednocześnie wymieniać
Anonbot is a unique new bridging and mixing tool built on Telegram and leveraging existing crosschain technology to give users a bestinclass and easytouse bridging and mixing tool. With just a few clicks,one can easily swap,bridge,mix or simultaneously swap,bridge and mix tokens at market competitive transaction fees. Leveraging both the momentum of Telegrambased DeFi tools,as well as the growing need for privacyenhancing products,Anonbot aims to
62 AZK
AnonZK (azk)
AnonZK to zdecentralizowany ekosystem prywatności, który istnieje zarówno w celu poprawy, jak i utrzymania prywatności na blockchainie, umożliwiając użytkownikom całkowity spokój ducha.. Incognito to narzędzie do ochrony prywatności znane jako mikser, które opracowaliśmy w celu wykorzystania zkSNARKs.. Jest to narzędzie do maskowania prywatności, k
AnonZK is a decentralised privacy ecosystem that exists to both improve and maintain privacy on the blockchain,allowing its users complete peace of mind. Incognito is a privacy tool known as a mixer,which we developed to utilise zkSNARKs. It is a privacymasking tool that allows users to send and receive cryptocurrencies anonymously,whilst keeping their identity and transaction history hidden.We announced our visa offramp options later today which
63 APL
Apollo (apl)
Wykorzystując społeczność światowej klasy programistów, menedżerów, marketerów i badaczy, społeczność Apollo, wspierana przez Fundację Apollo, postanowiła osiągnąć cel, jakim jest uczynienie Apollo najbardziej zaawansowaną technologicznie, bogatą w funkcje walutą na rynku.. Fundacja Apollo rozumie wymagania kryptowaluty najwyższego poziomu i wierzy
Utilizing a community of worldclass developers, managers, marketers and researchers, the Apollo community, backed by the Apollo Foundation, has set out to accomplish the goal of making Apollo the most technologically advanced, featurerich currency on the market. The Apollo Foundation understands the demands of a top tier cryptocurrency and they believe they can create a coin that will integrate everything necessary to replace the current currency
64 XAR
Arcana Network (xar)
Co to jest sieć ArcanaArcana buduje warstwę danych dla Ethereum i innych blockchainów, oferując stos prywatności dla każdego programisty do tworzenia bezpiecznych i chroniących prywatność aplikacji.. Arcana wykorzystuje DKG, kryptografię progową, reszyfrowanie proxy i inną najnowocześniejszą kryptografię do budowy swojego blockchaina.. Arcana dział
What is Arcana NetworkArcana is building the data layer for Ethereum and other blockchains,offering a privacy stack for any developer to build secure and privacy preserving apps. Arcana uses DKG,Threshold cryptography,proxy reencryption,and other cutting edge cryptography to build its blockchain . Arcana runs on its own ProofofStake Blockchain and currently supports Ethereum and other EVM compatible chains,with plans to support other blockchains
65 UCO
Archethic (uco)
ArchEthic to warstwa 1 mająca na celu stworzenie nowego zdecentralizowanego Internetu.Jego infrastruktura blockchain jest najbardziej skalowalnym, bezpiecznym i energooszczędnym rozwiązaniem na rynku dzięki wdrożeniu nowego konsensusu: ARCH. Smartkontrakty ArchEthic rozszerzają granice programistów, wprowadzając wewnętrzną wyrocznię, wyzwalacze cza
ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet.Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energyefficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus :  ARCH.ArchEthic smartcontracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, timetriggers, editable content & interpreted language.Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ;  ArchEthic offer
66 ARIA20
Arianee (aria20)
Zmieniają się zachowania konsumpcyjne, nowe pokolenia mają własne cyfrowe życie, a zapotrzebowanie na prywatność danych rośnie. Co by było, gdyby marki mogły zaproponować nowoczesny sposób posiadania swoich kreacji Co by było, gdybyśmy dzięki technologii mogli zwiększyć własność dóbrW Arianee budujemy wieczne relacje między markami i właścicielami,
Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing.What if brands could propose a modern way of owning their creations What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goodsAt Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency.With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbre
67 ARMOUR
Armour Wallet (armour)
Armour Wallet to nieostrożny, wielołańcuchowy portfel kryptograficzny, który wykorzystuje najnowocześniejszą technologię sztucznej inteligencji, aby zapewnić użytkownikom nowy poziom wygody w zarządzaniu ich różnorodnymi zasobami kryptograficznymi. Armour Wallet to rewolucyjny wielołańcuchowy portfel kryptograficzny, który oferuje użytkownikom wyso
Armour Wallet is a noncustodial,multichain crypto wallet that utilizes cuttingedge AI technology to provide users with a new level of convenience in managing their diverse crypto holdings.Armour Wallet is a revolutionary multichain crypto wallet that offers users a high level of convenience,security,and performance. Its advanced features are powered by cuttingedge AI technology,which allows users to manage their digital assets across various bloc
68 AUTISM
Autism (autism)
Użytkownik zostanie poproszony o wyświetlenie komunikatu informującego, że JavaScript jest wyłączony w jego przeglądarce.. Następnie są kierowani do włączenia JavaScript lub przełączenia się na obsługiwaną przeglądarkę, aby nadal korzystać z Twittera.. Strona zawiera również linki do centrum pomocy, warunków korzystania z usługi, polityki prywatnoś
The user is prompted with a message stating that JavaScript is disabled in their browser. They are then directed to enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using Twitter. The page also provides links to the help center,terms of service,privacy policy,cookie policy,imprint,and advertising information. The user is also informed that X and its partners use cookies to provide better,safer,and faster services and to support thei
69 ATA
Automata (ata)
Automata Network to zdecentralizowany protokół usług, który zapewnia pośredniczące usługi prywatności bez śledzenia dla dApps na Ethereum i Polkadot w celu osiągnięcia prywatności, wysokiej pewności i bezproblemowych obliczeń.. Aby uzyskać więcej informacji na temat Automata, odwiedź stronę internetową lub przeczytaj lightpaper..
Automata Network is a decentralized service protocol that provides middlewarelike traceless privacy services for dApps on Ethereum and Polkadot to achieve privacy, high assurance and frictionless computation. For more information about Automata, visit the website or read the lightpaper.


Najczęściej wymieniana moneta


(Aktualizacja co 1 godzinę)
w od jest ($US) obrót ($)
1 ARS title=ARS 1,050.00 1,530,060,725.00
2 ETH title=ETH 3,129.67 1,293,781,642.12
3 BTC title=BTC 51,774.07 979,723,484.80
4 WLD title=WLD 8.83 305,716,375.98
5 SOL title=SOL 103.61 202,667,274.23
6 COTI title=COTI 0.22 188,819,984.26
7 UNI title=UNI 10.86 160,291,042.13
8 SC title=SC 0.01 152,251,390.84
9 FIL title=FIL 8.28 147,391,259.46
10 XRP title=XRP 0.54 112,873,747.64
11 JASMY title=JASMY 0.02 110,961,515.83
12 SPELL title=SPELL <0.01 85,310,662.38
13 PIXEL title=PIXEL 0.56 85,033,513.89
14 XAI title=XAI 1.55 78,480,298.55
15 ARKM title=ARKM 1.68 75,316,924.35
16 RNDR title=RNDR 7.26 73,895,192.06
17 MATIC title=MATIC 1.00 72,827,266.18
18 AGIX title=AGIX 0.78 70,969,868.68
19 ORDI title=ORDI 66.03 67,971,595.58
20 USTC title=USTC 0.04 66,198,136.80
21 NEAR title=NEAR 3.69 65,630,240.63
22 STRK title=STRK 1.96 58,775,137.15
23 AVAX title=AVAX 37.51 51,752,718.03
24 DYDX title=DYDX 3.43 48,173,037.41
25 XVG title=XVG <0.01 47,556,819.75
26 ADA title=ADA 0.59 46,381,910.11
27 BLUR title=BLUR 0.75 45,511,635.57
28 MANTA title=MANTA 2.98 45,056,924.46
29 OP title=OP 3.88 44,918,788.95
30 AI title=AI 1.68 43,948,063.74

Monety o szybko rosnących cenach


(Aktualizacja co 1 minutę)
w od jest ($US) jeszcze (%)
1 Verge title=XVG <0.01
+51.97
2 Spell title=SPELL <0.01 +22.69
3 TerraClassicUSD title=USTC 0.04 +18.71
4 IQ title=IQ <0.01 +18.08
5 Coin98 title=C98 0.39 +17.72
6 COTI title=COTI 0.22 +16.98
7 Arweave title=AR 16.06 +16.38
8 Orion title=ORN 1.83 +15.36
9 Harmony title=ONE 0.02 +14.17
10 Arkham title=ARKM 1.68 +13.00
11 Celo title=CELO 0.95 +12.10
12 Kadena title=KDA 1.23 +12.10
13 Pepe title=PEPE <0.01 +11.72
14 Santos FC Fan Token title=SANTOS 6.33 +10.24
15 Theta Network title=THETA 1.44 +10.23
16 Galxe title=GAL 3.24 +9.97
17 My Neighbor Alice title=ALICE 1.60 +9.71
18 Cartesi title=CTSI 0.36 +9.70
19 Flux title=FLUX 0.95 +9.69
20 Pixels title=PIXEL 0.56 +9.40
21 Fusionist title=ACE 10.89 +9.04
22 Celer Network title=CELR 0.03 +7.91
23 RSK Infrastructure Framework title=RIF 0.21 +7.74
24 Ravencoin title=RVN 0.03 +7.71
25 Vite title=VITE 0.03 +7.70
26 Reef title=REEF <0.01 +7.45
27 Ankr Network title=ANKR 0.03 +7.25
28 Polkastarter title=POLS 0.98 +6.79
29 Syscoin title=SYS 0.16 +6.67
30 Optimism title=OP 3.88 +6.39

Cena monet gwałtownie spada.


(Aktualizacja co 1 minutę)
w od jest ($US) zmniejszyć (%)
1 Siacoin title=SC 0.01 -14.05
2 JasmyCoin title=JASMY 0.02 -6.00
3 Raydium title=RAY 0.94 -5.59
4 Blur title=BLUR 0.75 -5.27
5 Automata title=ATA 0.14 -4.60
6 Mask Network title=MASK 4.44 -4.29
7 Sushi title=SUSHI 1.59 -3.98
8 WOO title=WOO 0.51 -3.75
9 Sei title=SEI 0.82 -3.42
10 Powerledger title=POWR 0.36 -3.40
11 Biconomy title=BICO 0.37 -3.39
12 dYdX title=DYDX 3.43 -3.35
13 Uniswap title=UNI 10.86 -3.10
14 Klaytn title=KLAY 0.23 -3.06
15 Clover Finance title=CLV 0.06 -3.05
16 NEAR Protocol title=NEAR 3.69 -3.05
17 Mdex (BSC) title=MDX 0.07 -3.01
18 PancakeSwap title=CAKE 3.13 -2.92
19 Amp title=AMP <0.01 -2.63
20 VeThor title=VTHO <0.01 -2.36
21 WINkLink title=WIN <0.01 -2.32
22 Hedera title=HBAR 0.11 -2.25
23 MANTRA title=OM 0.21 -2.12
24 Ren title=REN 0.08 -2.05
25 AdEx title=ADX 0.21 -1.86
26 BENQI title=QI 0.02 -1.86
27 Decred title=DCR 20.66 -1.57
28 Beta Finance title=BETA 0.08 -1.41
29 Mina Protocol title=MINA 1.28 -1.32
30 Synthetix Network title=SNX 3.96 -1.32

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
72
Greed

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
w Aktualności data
1 ZachXBT recovers majority of 177K stolen NFT proceeds after 9 month probe 2024-02-25
2 Blockchain cybercrimes trigger action from Chinas national prosecutor 2024-02-25
3 Privacy focused Aleo users concerned after KYC documents leak 2024-02-25
4 What is a vampire attack in crypto 2024-02-25
5 Carlson Group adds four Bitcoin ETFs to financial advisers 2024-02-25
6 Texas Blockchain Council and Riot secure win against US energy officials 2024-02-25
7 Riot Platforms boosted BTC output by 19 in 2023 mines 6626 Bitcoin 2024-02-24
8 46 of largest crypto airdrops peaked within 14 days CoinGecko 2024-02-24
9 Google seals AI training deal with Reddit 2024-02-24
10 What is a block reward explained 2024-02-24
11 Crypto access issues raise questions about Nigerias regulatory intentions 2024-02-24
12 FTX settles dispute sells European arm for 33M 2024-02-24
13 Nowo opublikowane e maile Satoshiego ujawniają skarbnicę wczesnej wiedzy o Bitcoinie
(Newly released Satoshi emails reveal a treasure trove of early Bitcoin lore)
2024-02-24
14 Drenaż portfela ERC 20 otrzymuje licencję biznesową, którą Aave wdraża na BNB Finance Redefined
(ERC 20 wallet drainer gets a business license Aave deploys on BNB Finance Redefined)
2024-02-24
15 Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) proponuje cofnięcie licencji problematycznej giełdzie Zipmex
(Thai SEC proposes to revoke license of troubled exchange Zipmex)
2024-02-24
16 Cena Uniswap UNI wzrasta o 50 po propozycji zarządzania podziałem opłat
(Uniswap UNI price gains 50 after fee sharing governance proposal)
2024-02-24
17 SEC poszukuje komentarzy na temat opcji Bitwise Grayscale Bitcoin ETF
(SEC seeks comments on Bitwise Grayscale Bitcoin ETF options)
2024-02-24
18 Stopa finansowania Bitcoinów staje się ujemna, ale inwestorzy stali się niedźwiedzi
(Bitcoins funding rate turns negative but have traders turned bearish)
2024-02-24
19 Crypto Biz Czy nowy dyrektor generalny Yuga Labs sprawia, że Otherside odnosi sukcesy
(Crypto Biz Can Yuga Labs new CEO make Otherside a success)
2024-02-24
20 Prokuratorzy żądają od Changpeng Zhao oddania wszystkich paszportów przed wydaniem wyroku
(Prosecutors request Changpeng Zhao surrender all passports ahead of sentencing)
2024-02-24
21 Krwawa łaźnia Bitcoina o połowę może zepchnąć amerykańskich górników za granicę
(Bitcoin halving blood bath could push US miners offshore)
2024-02-24
22 Riot Platforms zwiększa produkcję BTC o 19 w 2023 r. wydobywa 6626 Bitcoinów
(Riot Platforms boosts BTC output by 19 in 2023 mines 6626 Bitcoins)
2024-02-24
23 Unijny urząd ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w kryptowalutach ustanowi siedzibę główną we Frankfurcie
(EU crypto AML authority to establish HQ in Frankfurt)
2024-02-23
24 Co to jest koparka Helium i jak działa
(What is a Helium miner and how does it work)
2024-02-23
25 Były prezydent USA Trump nie jest już przeciwnikiem Bitcoina i mówi, że może z tym żyć
(Former US President Trump no longer anti Bitcoin says can live with it)
2024-02-23
26 Avalanche wstrzymuje produkcję bloków w związku ze startem fali napisów
(Avalanche halts block production amid inscription wave launch)
2024-02-23
27 EigenLayer nawiązuje współpracę z firmą Ritual w celu tworzenia DApps opartych na sztucznej inteligencji
(EigenLayer partners with Ritual to build AI enabled DApps)
2024-02-23
28 Jak kupić USD Coin USDC w Stanach Zjednoczonych
(How to buy USD Coin USDC in the United States)
2024-02-23
29 Boty DeFi pompują wolumen stablecoina Solanas
(The DeFi bots pumping Solanas stablecoin volume)
2024-02-23
30 Dlaczego Solana zwycięży pomimo ETF ów Ethereum
(Why Solana will prevail despite Ethereum ETFs)
2024-02-23
31 Kryptowaluty kolejnym skokiem Ether ETF przez kalejdoskop Keyrocks
(Cryptos next leap Ether ETFs through Keyrocks kaleidoscope)
2024-02-23
32 Texas Blockchain Council i Riot Platforms pozywają urzędników energetycznych w związku z danymi dotyczącymi wydobywania kryptowalut
(Texas Blockchain Council and Riot Platforms sue energy officials over crypto mining data)
2024-02-23
33 Digital Currency Group sprzeciwia się rozliczeniu spółki zależnej Genesis z NYAG
(Digital Currency Group objects to subsidiary Genesis settlement with NYAG)
2024-02-23
34 Cena Ethereum uderza w opór na poziomie 3K, ale dane obecnie faworyzują byki ETH
(Ethereum price hits resistance at 3K but data currently favors ETH bulls)
2024-02-23
35 Pełniący obowiązki szefa OCC porównuje pośredników aktywów kryptograficznych do skorumpowanego banku
(OCC acting head compares crypto asset intermediaries to corrupt bank)
2024-02-23
36 Partia Nayib Bukeles zdobywa większość w parlamencie w związku z zarzutami o oszustwa wyborcze
(Nayib Bukeles party takes supermajority in legislature amid voter fraud allegations)
2024-02-23
37 StarkWare zmienia harmonogram odblokowywania tokenów STRK po kontrowersjach
(StarkWare changes STRK token unlock schedule following controversy)
2024-02-23
38 Wyznaczona przez sąd firma upadłościowa przejmuje HectorDAO po włamaniu do 27 mln
(Court appointed insolvency firm takes over HectorDAO after 27M hack)
2024-02-23
39 Reddit zamienia nadwyżkę gotówki na Bitcoin i Ethereum
(Reddit converts excess cash into Bitcoin and Ethereum)
2024-02-23
40 Kraken składa wnioski o oddalenie pozwu SEC Niebezpieczny precedens za przekroczenie uprawnień
(Kraken files to dismiss SEC suit dangerous precedent for overreach)
2024-02-23
41 Protokół DeFi Blueberry wstrzymuje udzielanie pożyczek po tajemniczym exploitie
(DeFi protocol Blueberry pauses lending following mystery exploit)
2024-02-23
42 Jack Dorseys Block odnotowuje 90 krotny wzrost zysków brutto Bitcoina
(Jack Dorseys Block posts 90 boost in Bitcoin gross profits)
2024-02-23
43 EBC nie przekonany do zatwierdzenia ETF ów w USA nadal nie lubi Bitcoina
(ECB not convinced by ETF approval in the US still dislikes Bitcoin)
2024-02-22
44 Google aktualizuje Gemini AI przeprasza za niedokładne obrazy woke
(Google updates Gemini AI apologizes for woke inaccurate imagery)
2024-02-22
45 KuCoin odpowiada na roszczenia dotyczące zablokowania środków użytkowników
(KuCoin responds to claims of user funds being locked)
2024-02-22
46 a16z inwestuje 100 milionów w raport EigenLayer
(a16z invests 100 million in EigenLayer report)
2024-02-22
47 Aave wdraża protokół DeFi na Binance Chain
(Aave deploys DeFi protocol on BNB Chain)
2024-02-22
48 Visa i Mastercard: dobrodziejstwo dla posiadaczy portfeli, zagrożenie dla giełd kryptowalut
(Visa and Mastercard A boon for wallet holders a threat to crypto exchanges)
2024-02-22
49 Ondo Finance przygląda się tokenizowanej ekspansji skarbu państwa w czasie hossy na rynku kryptowalut
(Ondo Finance eyes tokenized treasury expansion amid crypto bull market)
2024-02-22
50 Binance Labs inwestuje w usługę restakingu płynów EigenLayers Renzo
(Binance Labs invests in EigenLayers liquid restaking service Renzo)
2024-02-22

wiadomości z USA który ma znaczący wpływ na rynek

w Aktualności dzień data czas
1 Raport sprzedaży nowych domów w USA (New Home Sales) Poniedziałek (Mon) 26-02-2024 16:00
2 Miesięczne zamówienia na dobra trwałego użytku (Durable Goods Orders m/m) Wtorek (Tue) 27-02-2024 14:30
3 Miesięczny raport zamówień na dobra trwałego użytku (Core Durable Goods Orders m/m) Wtorek (Tue) 27-02-2024 14:30
4 Indeks cen domów jest obliczany poprzez zebranie danych o cenach domów z 20 miast w Stanach Zjednoczonych i porównanie cen domów w bieżącym miesiącu z tym samym miesiącem w poprzednim roku. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) Wtorek (Tue) 27-02-2024 15:00
5 Miesięczny raport dotyczący indeksu cen mieszkań w USA (HPI m/m) Wtorek (Tue) 27-02-2024 15:00
6 Raport zaufania konsumentów (CB Consumer Confidence) Wtorek (Tue) 27-02-2024 16:00
7 Raport indeksu produkcji w Richmond (Richmond Manufacturing Index) Wtorek (Tue) 27-02-2024 16:00
8 Łączne kwartalne wyniki produktów w USA (Prelim GDP q/q) Środa (Wed) 28-02-2024 14:30
9 Kwartalny raport o indeksie cen produktów krajowych brutto (Prelim GDP Price Index q/q) Środa (Wed) 28-02-2024 14:30
10 Raport księgowy pokazuje różnicę netto między wartością eksportowanych i importowanych towarów danego kraju. (Goods Trade Balance) Środa (Wed) 28-02-2024 14:30
11 Miesięczny raport inwentaryzacji handlu hurtowego (Prelim Wholesale Inventories m/m) Środa (Wed) 28-02-2024 14:30
12 raport inwentaryzacji ropy naftowej (Crude Oil Inventories) Środa (Wed) 28-02-2024 16:30
13 FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) Środa (Wed) 28-02-2024 18:00
14 Oświadczenie członka FED (Williamsa). (FOMC Member Williams Speaks) Środa (Wed) 28-02-2024 18:45
15 Miesięczny raport indeksu cen podstawowych wydatków na konsumpcję osobistą (Core PCE Price Index m/m) Czwartek (Thur) 29-02-2024 14:30
16 Dane o bezrobociu w USA (Unemployment Claims) Czwartek (Thur) 29-02-2024 14:30
17 Miesięczny raport o wskaźniku dochodów osobistych (Personal Income m/m) Czwartek (Thur) 29-02-2024 14:30
18 Miesięczny raport o wskaźniku wydatków osobistych (Personal Spending m/m) Czwartek (Thur) 29-02-2024 14:30
19 Indeks kierowników ds. zakupów w rejonie Chicago (Chicago PMI) Czwartek (Thur) 29-02-2024 15:45
20 indeks rezerwacji domów (Pending Home Sales m/m) Czwartek (Thur) 29-02-2024 16:00
21 Raport o rezerwach gazu ziemnego (Natural Gas Storage) Czwartek (Thur) 29-02-2024 16:30
22 FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) Czwartek (Thur) 29-02-2024 16:50
23 Oświadczenie członka FED (Loretta J. Mester). (FOMC Member Mester Speaks) Czwartek (Thur) 29-02-2024 19:15
24 Oświadczenie członka FED (Williamsa). (FOMC Member Williams Speaks) Piątek (Fri) 01-03-2024 02:10
25 Standardowy indeks produktów w sektorze wytwórczym (Final Manufacturing PMI) Piątek (Fri) 01-03-2024 15:45
26 Indeks menedżerów ds. zakupów w przemyśle w USA (ISM Manufacturing PMI) Piątek (Fri) 01-03-2024 16:00
27 Poprawa wskaźników zaufania konsumentów (Revised UoM Consumer Sentiment) Piątek (Fri) 01-03-2024 16:00
28 Indeks cen produkcji z ISM Institute, USA (ISM Manufacturing Prices) Piątek (Fri) 01-03-2024 16:00
29 miesięczne wydatki na budowę (Construction Spending m/m) Piątek (Fri) 01-03-2024 16:00
30 Oczekiwany raport o inflacji z Uniwersytetu Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) Piątek (Fri) 01-03-2024 16:00
31 Raport całkowitej sprzedaży samochodów (Wards Total Vehicle Sales) Piątek (Fri) 01-03-2024 16:15
32 FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) Piątek (Fri) 01-03-2024 16:50
33 Raport o polityce monetarnej Rezerwy Federalnej. (Fed Monetary Policy Report) Piątek (Fri) 01-03-2024 17:00
34 FOMC Member Daly Speaks (FOMC Member Daly Speaks) Piątek (Fri) 01-03-2024 19:30

Ostatnio oglądane monety

Bitcicoin (bitci) 1MillionNFTs (1mil) Cyberclassic (class) Doge Protocol (dogep) Alaya (atp) Doge Pup (dogepup) Diamond Coin (diamond) WingRiders (wrt) Football World Community (fwc) Electroneum (etn)

losowe monety z bazy danych

Metagalaxy Land (megaland)Clay Nation (clay)Angry Birds (brd)Gambex (gbe)USDV (usdv)

Hashtags Monety związane ze światowymi trendami

#NFTs #climate #GameFi #healthcare #cloud #DAO #domain #clean energy #real estate #digital currency
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000