Podstawowe informacje o zasobach cyfrowych (zasoby cyfrowe) — TiTdoi (TiTdoi.com)


monety związane z #VR


w nazwa monety Detale
1 LPT
Livepeer (lpt)
Projekt Livepeer ma na celu dostarczenie protokołu sieciowego strumieniowania wideo na żywo, który jest w pełni zdecentralizowany, wysoce skalowalny, zachęca do tokenów kryptograficznych i skutkuje rozwiązaniem, które może służyć jako warstwa mediów na żywo w zdecentralizowanym stosie programistycznym web3.. Ponadto Livepeer ma zapewnić ekonomiczni
The Livepeer project aims to deliver a live video streaming network protocol that is fully decentralized, highly scalable, crypto token incentivized, and results in a solution which can serve as the live media layer in the decentralized development web3 stack. In addition, Livepeer is meant to provide an economically efficient alternative to centralized broadcasting solutions for any existing broadcaster. In this document we describe the Livepeer
2 VRA
Verasity (vra)
Verasity wspiera infrastrukturę i narzędzia dla wydawców wideo do obsługi nagradzanych programów wideo i lojalnościowych za pomocą VRA dla swoich widzów..
Verasity supports the infrastructure and tools for video publishers to serve rewarded video and loyalty programs using VRA for their viewers.
3 VR
Victoria VR (vr)
Victoria VR to pierwsza oparta na blockchain gra MMORPG w wirtualnej rzeczywistości z realistyczną grafiką zbudowaną na silniku Unreal Engine, stworzonym i posiadanym przez użytkowników.. Victoria VR ma na celu stworzenie nowego Metaverse wielowymiarowych interakcji, w którym użytkownicy będą mogli interaktywnie zanurzyć się w niekończących się tre
Victoria VR is the first blockchainbased MMORPG in virtual reality with realistic graphics built on the Unreal Engine, created and owned by its users. Victoria VR aims to create a new Metaverse of multidimensional interactions where users will be able to immerse themselves interactively with neverending digital content.The whole world is built to be a universal platform for all virtual realities, games, and decentralized applications, collectivel
4 AIOZ
AIOZ Network (aioz)
AIOZ Network na nowo wyobraża sobie streaming od podstaw dzięki blockchainowi, który integruje dystrybucję treści i tokenomikę zbudowaną dla mediów. AIOZ Network wykorzystuje ogólnoświatową sieć węzłów do wykorzystania przepustowości otoczenia peertopeer, tworząc nieskończenie skalowalne rozwiązanie dostarczania treści za ułamek kosztów starszej si
AIOZ Network is reimagining streaming from the ground up with a blockchain that integrates content distribution and tokenomics built for media.AIOZ Network uses a worldwide network of nodes to leverage peertopeer neighborhood bandwidth, creating an infinitely scalable content delivery solution at a fraction of the cost of a legacy CDN.AIOZ Network Strengths: Cost Efficiency: Minimal hardware investment makes every solutions possible with a fr
5 CEEK
CEEK Smart VR (ceek)
CEEK oferuje istniejącą platformę Virtual Reality z partnerami takimi jak Universal Music, Apple i TMobile.. CEEK tworzy, kuratoruje i dystrybuuje treści VR przy użyciu opatentowanych zestawów VR i platformy VR CEEK.. Użytkownicy СЕЕК mogą uzyskać dostęp do występów na żywo i innych ekscytujących doświadczeń za pośrednictwem inteligentnych urządzeń
CEEK offers an existing Virtual Reality platform with partners such as Universal Music, Apple and TMobile. CEEK creates, curates and distributes VR content using patented VR headsets and CEEK’s VR platform. СЕЕК users can access live performances and other exciting experiences via smart devices including Smart TV’s, Mobile phones, AR and VR headsets while physically being anywhere in the world where there is an Internet connection. CEEK also pres
6 GOLC
GOLCOIN (golc)
GolCoin jest głównym kluczem zasilającym kompletny ekosystem, w tym platformę do obstawiania inwestycji, pionierską giełdę, rewolucyjny Metaverse, platformę ułatwiającą wydobycie i następną generację rynków NFT. Jako token wielołańcuchowy, GolCoin zapewnia, że posiadacze tokenów mogą łatwo uzyskać dostęp do swoich aktywów i nie przegapić żadnych ok
GolCoin is the main key powering a complete ecosystem including an investment staking platform, a pioneering exchange, a revolutionary Metaverse, a mining facilitation platform, and the next generation of NFT marketplaces.As a multichain token, GolCoin makes sure that the token holders can access their assets easily and dont miss any opportunities on different networks.Each part of this ecosystem has lots of innovations presented to the crypto wo
7 OVR
Ovr (ovr)
OVR to zdecentralizowana infrastruktura dla sieci przestrzennej, łącząca świat fizyczny i wirtualny poprzez Rozszerzoną Rzeczywistość, tworząc nowy wymiar, w którym wszystko jest możliwe..
OVR is the decentralized infrastructure for the spatial web, merging physical and virtual world through Augmented Reality, creating a new dimension where everything is possible.
8 WWY
WeWay (wwy)
WeWay to ekosystem społecznościowy Web3 do nauki, zarabiania i zabawy.. Naszą misją jest rozwój masowej adopcji blockchain i kryptowalut z pomocą influencerów, gwiazd i KOL z całego świata.. Mamy trzy podstawowe produkty: WeAcademy - pierwszą akademię kryptograficzną Learn2Earn, WePad - wysoce przejrzysty i zorientowany na społeczność IDO Launchpad
WeWay is a Web3 communitydriven ecosystem for learning, earning, and playing. Our mission is to develop the mass adoption of blockchain and cryptocurrencies with the help of influencers, stars and KOLs from all over the world. We have three primary products: WeAcademy — the first Learn2Earn crypto academy, WePad — highly transparent and community oriented IDO Launchpad, where our holders can earn by participating in IDO highquality projects, and
9 BBC
Bull BTC Club (bbc)
Misją Bull BTC Club jest wprowadzenie mocy obliczeniowej onchain w celu osiągnięcia bezproblemowych transakcji hash power za pośrednictwem NFT.. Użytkownicy Bull BTC Club mogą wybijać NFT mocy hash i budować kopalnie POW VR na metaverse..
The mission of Bull BTC Club is to bring computing power onchain to achieve effortless hash power transactions through NFTs. Bull BTC Club users can mint hash power NFTs and build POW VR mines on the metaverse.
10 DIGI
DIGIVERSE (digi)
Digiverse to pierwszy i jedyny na świecie cyfrowy metaverse, który tworzy percepcję wirtualnej rzeczywistości.. Jest to najbardziej udany i opatentowany przykład tworzenia instancji środowisk Metaverse. Digiverse to innowacyjny projekt blockchain, który łączy świat wirtualny i rzeczywisty, wdrażając go do świata fizycznego w sposób bezpieczny i szy
Digiverse is the worlds first and only digital metaverse that creates the perception of virtual reality. It is the single most successful and patented example of instantiating Metaverse environments.Digiverse is an innovative blockchain project that merges virtual and real world,implementing it into the physical world securely and expeditiously. It is not just a concept; its a reality,occupying 5000 square meters in the Land of Legends and commen
11 LOCUS
Locus Chain (locus)
Czym jest LOCUS CHAIN LOCUSLocus Chain ma być najczęściej stosowanym publicznym protokołem blockchain nowej generacji warstwy 1, który osiąga jednocześnie pełną decentralizację i skalowalność.. Jako zdecentralizowany skalowalny łańcuch warstwy 1 oparty na opatentowanych technologiach, Locus Chain ma na celu wspieranie różnych projektów Defi, GameFi
What Is LOCUS CHAIN LOCUSLocus Chain aims to be the most widely used Next Generation Layer 1 Public Blockchain Protocol, which achieves both full decentralization and scalability simultaneously. As a decentralized scalable layer 1 chain based on patented technologies, Locus Chain aims to support various Defi, GameFi, Metaverse, Smart City, CBDCCentral Bank Digital Currency projects by being the most reliable, secure, low cost and high performance
12 BIRD
LuckyBird (bird)
LuckyBird to ekscytujący i wyjątkowy dodatek do świata NFT, oferujący kolekcjonerom rzadkie i cenne dzieło sztuki z dodatkową użytecznością w ekosystemie metaverse.. Ich oryginalny design, rzadkość, limitowane edycje i przystępne ceny sprawiają, że są bardzo pożądane przez kolekcjonerów i entuzjastów.. LuckyBird to projekt metaverse stworzony przez
LuckyBird is an exciting and unique addition to the world of NFTs,offering collectors a rare and valuable piece of artwork with additional utility in the metaverse ecosystem. Their original design,rarity,limited edition releases,and accessible pricing make them highly desirable to collectors and enthusiasts. LuckyBird is a metaverse project created by the Singaporebased WEMI Foundation. Lucky Bird focuses on infrastructure,economic models,and cro
13 TABOO
Taboo (taboo)
Taboo to projekt NFT & Streaming Media dla dorosłych.. Specjalizujemy się w wysoce ekskluzywnych treściach.. W przypadku modelek, które nie są gwiazdami porno, ich zawartość nie przypomina innych żetonów dla dorosłych.. Ich rynek jest najnowocześniejszy, a jego stworzenie zostało stworzone przez Enjin Coin Marketplace Developers.. Od Super Modeli p
Taboo is an adult NFT & Streaming media project. Specializing in highly, exclusive content. With models, who aren’t strictly porn stars, their content is not like other adult tokens. Their marketplace is cuttingedge, with its creation by the Enjin Coin Marketplace Developers. From Super Models to Pornstars, TABOO is selectively curating the most exclusive content creator list in existence, providing the highest quality and most exclusive SFW, NSF
14 VRTX
Vertex Protocol (vrtx)
Vertex Protocol planuje decentralizować zarządzanie i zapewnić dodatkowe narzędzie poprzez wydanie tokena zarządzania, VRTX.. Główną funkcją VRTX będzie ułatwienie skutecznego zdecentralizowanego uczestnictwa w Vertex, a także stworzenie xVRTX, płynnego tokena stakingu i voVRTX, niezbywalnego tokena głosowania protokołu.. Oba mają zasadnicze znacze
Vertex Protocol plans to decentralize governance and provide additional utility via the release of a governance token, VRTX. The main function of VRTX will be to facilitate effective decentralized participation in Vertex while also creating xVRTX, a liquid staking token, and voVRTX, the protocol’s untransferable voting token. Both are essential in rewarding different levels of commitment to the protocol and rewarding stakeholders at various level
15 ARDVRK
Aardvark (ardvrk)
Aardvark jest pierwszym słowem w słowniku.. Samo zwierzę jest niemal tajemnicą.. Od lat zastanawiamy się, czym jest Aardvark.. Wielu innych również.. Naszym celem jest zrozumienie tego i dobra zabawa, gdy to robimy.. Z tych powodów uważamy, że zasługuje na własny token. Od samego początku zbudowaliśmy wściekłą społeczność twórców memów i hype lordó
Aardvark is the first word in the dictionary. The animal itself is a near mystery. We have wondered for years what an Aardvark is. Many others have also. We aim to figure this out,and have a lot of fun while we do it. Because of these reasons,we believe it deserves its own token.Since inception we have built a rabid community of meme creators and hype lords. Together we plan to take over the meme space,and become a bluechip meme coin that outlast
16 CHANCE
Ante Casino (chance)
Ante Casino to w pełni zdecentralizowany HubAnte łączący gry online z bezpieczeństwem Blockchain i provably Fair Randomization.. Nie wahaj się i wypróbuj już terazW szybko zmieniającym się świecie gier online zaufanie i przejrzystość są najważniejsze. Ante Casino ma na celu rozwiązanie tych problemów poprzez wykorzystanie potencjału technologii blo
Ante Casino is a Fully Decentralized Gaming HubAnte Bridging Online Gaming with Blockchain Security and Provably Fair Randomization. Do not hesitate and try it right nowIn the rapidly evolving world of online gaming,trust and transparency are paramount.Ante Casino aims to address these concerns by harnessing the potential of blockchain technology and Chainlinks Verifiable Random Function VRF.$CHANCE is the primary currency for Ante Casinos inhous
17 ASIX
ASIX (asix)
Asix Token ma na celu zaproszenie inwestorów w aktywa kryptograficzne do budowy naszych dużych projektów: P2E Games, Asix NFT Marketplace i Nusantara Land MetaverseASIX Token to także silna społeczność z wieloma narzędziami, takimi jak :P 2E Games • Congklak game• Bekel game• Layangan Battlefield game• Komodochain game• We Are Papua game*NFT Market
Asix Token is intended to invite crypto asset investors to build our big projects: P2E Games, Asix NFT Marketplace and Nusantara Land MetaverseASIX Token is also a strongbased community with a lot of utilities, such as :P2E Games • Congklak game• Bekel game• Layangan Battlefield game• Komodochain game• We Are Papua game*NFT MarketplaceMetaverse / Nusantaraverse• Metaverse is a virtual world that allows you to carry out various activities like in
18 ABB
Astro Babies (abb)
Astro Token $ABB wyznacza nowy rozdział dla ekosystemu Astro Babies NFT.. Zbliżając się do marki w pierwszą rocznicę, Astro Babies zapoczątkowało ścieżkę użyteczności dla Solana NFT, a teraz chce zdywersyfikować wiele sieci, aby rozszerzyć dostępność platform jako ekosystem niezależny od blockchain.. Astro Token odgrywa ważną rolę w każdym z przeds
Astro Token $ABB marks a new chapter for Astro Babies NFT ecosystem. Coming up on the brands one year anniversary, Astro Babies have pioneered the path of utility for Solana NFTs and now are looking to diversify across many networks to expand the platforms accessibility as a blockchain agnostic ecosystem. Astro Token play’s a major role in each of the Astro Babies ventures which revolve around the recently launch Astro Gallery NFT marketplace and
19 ADTX
Aurora Dimension (adtx)
Doskonała technologia wirtualnej rzeczywistościTechnologia symulacji, grafika komputerowa, technologia interfejsu manmachine, technologia multimedialna, technologia czujników, technologia sieciowa i inne technologie są trudnym tematem i dziedziną badań.. Technologia wirtualnej rzeczywistości VR obejmuje głównie środowisko symulacyjne, percepcję, um
Excellent virtual reality technologySimulation technology, computer graphics, manmachine interface technology, multimedia technology, sensor technology, network technology and other technologies are a challenging cross cuttingedge subject and research field. Virtual reality technology VR mainly includes simulation environment, perception, natural skills and sensing equipment. Simulation environment is a realtime and dynamic threedimensional reali
20 AVATLY
Avatly (avatly)
PIERWSZY METAVERSEDLA BRANŻY MODOWEJNOWY WYMIARPoszo pragnieniem stworzenia wyjątkowych wrażeń z przymierzania wirtualnych ubrań w Metaverse.. Jesteśmy przekonani, że Metaverse i technologia VR są kluczem do realizacji tej wizji. DOŚWIADCZENIE MODOWEPrzedźmie metaverse i awatarom 3D przenosimy zakupy w zupełnie nowy wymiar. Przymierzanie, dzielenie
THE FIRST METAVERSEFOR FASHION INDUSTRYNEW DIMENSIONOur desire is to create outstanding experience of trying on virtual clothes in the Metaverse. We are convinced that Metaverse and VR technology is the key to realising this vision.FASHION EXPERIENCEThanks to the metaverse and 3D avatars,we take the shopping experience into a completely new dimension.Trying on,sharing outfits and buying clothes in the metaverse will be so unbelievably exciting th
21 BPLC
BlackPearl (bplc)
BlackPearl.Chain przesuwa decentralizację w przyszłość dzięki publicznemu blockchainowi trzeciej generacji.. Jego sieć osiąga oszałamiające prędkości transakcji Miliony TPS przy użyciu Sharding i błyskawicznego mechanizmu konsensusu VRF zbudowanego wewnętrznie. Ostateczność osiąga się w mniej niż trzy sekundy dzięki rewolucyjnemu P2P, Jego szybkość
BlackPearl.Chain is pushing decentralization into the future with a thirdgeneration public blockchain. It’s network achieves blazing transaction speeds Millions TPS using Sharding and a VRF lightningfast consensus mechanism built inhouse.Finality is achieved in under three seconds with revolutionary P2P, Its speed and security make it the perfect platform for applications like digital asset trading, social media messaging, payment processing, sup
22 CAPP
Cappasity (capp)
Cappasity to platforma oparta na chmurze, która pozwala łatwo tworzyć i dostarczać klientom doświadczenia zakupowe 3D, VR i AR.. Cappasity to kompleksowe rozwiązanie, które pozwala firmom szybko i łatwo tworzyć i osadzać treści 3D na swoich stronach internetowych, aplikacjach mobilnych i aplikacjach VR / AR.. Rozwiązanie pojemnościowe działa 10 raz
Cappasity is a cloudbased platform that lets you easily create and deliver 3D, VR and AR shopping experiences to your customers. Cappasity is a full pipeline solution that allows businesses quickly and easily create and embed 3D content into their websites, mobile apps and VR/AR applications. Cappasity solution works 10 times faster compared to competitors and optimized for production of thousands SKU per day. Cappasity proprietary 3D format allo
23 CVR
Caviar (cvr)
O czym jest projektCAVIAR $CVR, płynne opakowanie od Tangible, usuwa złożoność i zaangażowanie ve3,3, tworząc prosty token dla prawie każdego poziomu inwestora kryptograficznego.. Cotygodniowe głosowanie, blokowanie, zarządzanie tokenami i wszystko inne zostało w pełni zautomatyzowane, pozostawiając użytkownikom pojedynczy, prosty, wysokowydajny to
What is the project aboutCAVIAR $CVR,a liquid wrapper from Tangible,removes the complexity and commitment of ve3,3,creating a simple token for nearly any level of crypto investor. Weekly voting,locking,token management and everything else have been fully automated leaving users with single,simple,highyield token to stake.What makes your project uniqueStated aboveHistory of your project.Launched today 17th AugWhat’s next for your projectIntergrati
24 NANA
Nana (nana)
Chimp Fight to generatywna gra NFT, aby zarobić na blockchainie Solana.. Gracze będą mogli dostosować sztukę swoich szympansów, aby odzwierciedlić ich strategie i styl, a także wyposażyć przedmioty, konsumować ulepszenia cech i rzucać wyzwanie swoim rówieśnikom w walce z wynikami zapisanymi na zawsze na blockchain.. Trwa kilka etapów rozwoju walki,
Chimp Fight is a generative NFT play to earn game built on the Solana blockchain. Players will be able to customize their chimp fighters art to reflect their strategies & style as well equip items, consume trait powerups and challenge their peers to combat with outcomes recorded forever on the blockchain. Several stages of combat development are under way ranging from 2D text combat to full VR interactions.
25 CVT
concertVR (cvt)
ConcertVR będzie pierwszym rynkiem opartym na blockchain dla wysokiej jakości treści VR z sektora muzycznego i rozrywkowego.. Ciesz się prawdziwymi koncertami w wirtualnej rzeczywistości w czasie rzeczywistym lub na żądanie w zaciszu własnego domu Oprócz wszystkich dobrze znanych metod płatności, akceptujemy wiele kryptowalut..
ConcertVR will be the first blockchain based marketplace for highquality VR content from the music and entertainment sector. Enjoy real concerts in Virtual Reality in realtime or on demand right from the comfort of your own home Besides all well established payment methods, we accept a multitude of crypto currencies
26 CVNT
Conscious Value Network (cvnt)
CVN, Conscious Value Network, to połączenie nowej generacji zdecentralizowanej sieci pamięci masowej i wysokowydajnej sieci warstwy 2.. Przyjmując główny łańcuch konsensusu VRF oraz konsensus PoST, tworzy bardziej zasobooszczędny i wydajny zdecentralizowany system przechowywania. Tymczasem CVN wykorzystuje ZK Rollup i State Channels, aby zapewnić t
CVN, Conscious Value Network, is a combination of a new generation of decentralized storage network and highperformance Layer 2 network. By adopting the VRF consensus main chain plus the PoST consensus, it creates a more resourcesaving and efficient decentralized storage system.Meanwhile, CVN uses ZK Rollup and State Channels to provide a lowcost, highthroughput Layer 2 solution. It also builds a Layer 2 validator node, to better ensure the effic
27 CMCX
CORE MultiChain (cmcx)
CORE MultiChain Cryptographic Object Resource Engine to struktura blockchain PoS 3.0 skoncentrowana na interoperacyjności, skalowalności oraz użyteczności i prywatności.CORE MultiChain zapewnia przewagę nad istniejącymi i starszymi łańcuchami bloków, takimi jak sharding, uproszczone tworzenie i wdrażanie blockchain, możliwości crosschain i wysoka p
CORE MultiChain Cryptographic Object Resource Engine is a PoS blockchain 3.0 framework focused on Interoperability, Scalability, and Usability and Privacy.CORE MultiChain provides advantages over existing and legacy blockchains such as sharding, simplistic blockchain creation and implementation, crosschain capabilities, and high transaction throughput.CORE created a decentralized neighbor selection protocol that continuously strives to create opt
28 COS
Cradle of Sins (cos)
Cradle Of Sins to gra VR MOBA ESports, która umożliwia crossplay między graczami VR i PC.. Możesz grać ze znajomymi, tworzyć drużynę i walczyć z innymi na arenie lub wypróbować nasz tryb Singleplayer / COOP.. Rozgrywka została zaprojektowana tak, aby obracać się wokół połączenia twoich osobistych umiejętności i pracy zespołowej..
Cradle Of Sins is a VR MOBA ESports Game That Allows Crossplay Between VR & PC Players. You can play with your friends,form a team and battle with others in the arena or try our Singleplayer / COOP Mode. The gameplay is designed to revolve around the combination of your personal skills and teamwork.
29 CRI3X
Cri3x (cri3x)
Cri3X tworzy wirtualne eXperiences na platformach partnerskich Metaverse. Nie jest ograniczony granicami, jak platformy Metaverse, Cri3X jest w stanie zintegrować się z wieloma społecznościami web3, zapewniając wirtualną rozrywkę Web3 za pośrednictwem naszego wirtualnego łańcucha kinowego Cri3X, gier filmowych IP P2E, wydarzeń muzycznych, imprez po
Cri3X is creating virtual eXperiences across Metaverse partner platforms.Not bound by borders as Metaverse platforms are,Cri3X is positioned to integrate across multiple web3 communities,providing Web3 virtual entertainment content via our Cri3X virtual cinema chain,film IP P2E gaming,musical events,screening parties and VR first person Avatar experiences in the Metaverse. We have the opportunity to be an agile player in the Metaverse,crossing bo
30 VRSE
CronosVerse (vrse)
CronosVerse ma być pierwszym prawdziwym projektem metaverse na blockchainie Cronos.. Naszym celem jest stworzenie najlepszych społecznościowych gier MMO dla całej społeczności Cronos.. Będziesz mógł uczestniczyć jako właściciele ziemscy lub jako zwykli cywile CronosVerse, znani jako Crovilians.. Każdy Crovilian będzie miał swój unikalny zestaw cec
The CronosVerse aims to be the first true metaverse project on the Cronos blockchain. Our goal is to create the ultimate social MMO gaming experience for the entire Cronos community. You will be able to participate as either land owners or as everyday civilians of the CronosVerse, known as the Crovilians. Each Crovilian will have their own unique set of traits, identifying their unique role within the CronosVerse society. Along with our own col
31 CAT
Cyber Arena (cat)
O czym jest projektCyberArena AR / VR to projekt, który integruje funkcje AR / VR i kryptoekonomię.. Zapewnia ponad 30 milionom graczy w ekosystemie Imperiums i 2+ miliardom graczy na całym świecie wyjątkową okazję do zarabiania na swoich umiejętnościach poza streamingiem.. Przekraczając ograniczenia gier web2, CyberArena otwiera nowe możliwości dl
What is the project aboutCyberArena AR/VR is a project that integrates AR/VR features and crypto economics. It provides over 30 million gamers in Imperiums ecosystem and 2+ billion gamers worldwide with a unique opportunity to monetize their skills beyond streaming. By transcending the limitations of web2 gaming,CyberArena opens up new possibilities for immersive experiences and valuestaked skill games. Its a revolution in the gaming industry.Wha
32 DFSM
DFS Mafia V2 (dfsm)
Nasz token i ochrona mają na celu wprowadzenie innowacji kryptograficznych i integracji do sportów fantasy Planujemy uruchomić własną platformę codziennych sportów fantasy i zintegrować nasz token DFSM z witryną.. Nasza innowacja polega na wielu różnych przypadkach użycia krypto wdrażanych do sportów fantasy.. Zgłoszenia konkursowe i wygrane można
Our token and protect seeks to bring crypto innovation and integration to fantasy sports We plan to launch our own daily fantasy sports platform and integrate our DFSM token into the site. Our innovation consists of a number of different crypto use cases being implemented into fantasy sports. Contest entries and winnings can be paid in DFSM token. There will be a swap feature on the platform in which a percentage of the swap fee will go towards b
33 XDN
DigitalNote (xdn)
DigitalNote opisuje się jako zdecentralizowany hybrydowy blockchain ProofofWorkbmw512 / ProofofStakeecho512 z szybkimi, niewykrywalnymi transakcjami i szyfrowanymi funkcjami przesyłania wiadomości.. Sieć jest podobno odporna na 51% ataków za pośrednictwem technologii VRX v3.0 i jest gotowa do pracy mobilnej z lekką funkcjonalnością portfela.. Sieć
DigitalNote describes itself as a decentralized ProofofWorkbmw512/ProofofStakeecho512 hybrid blockchain with fast, untraceable transactions and encrypted messaging features. The network is reportedly resistant to 51% attacks via its VRX v3.0 technology and it is mobileready with lightweight wallet functionality. A masternode network reportedly enhances untraceability and provides incentive for users to secure the network, whilst enabling fast pri
34 DVI
Dvision Network (dvi)
Dvision Network to zasadniczo ekosystem treści VR oparty na blockchain, który zasila również rynek NFT w wirtualnej rzeczywistości.. Dvision Network przedstawia nowy świat wirtualnej rzeczywistości, w którym ludzkość może prowadzić dostatnie życie, w samym centrum czwartej rewolucji przemysłowej opartej na ICT.. W rzeczywistości, aby być bardziej
Dvision Network is essentially a blockchainbased VR content ecosystem, which also powers the NFT marketplace within virtual reality. Dvision Network presents a new virtual reality world, where humanity can lead an affluent life, at the very center of the ICT based fourth industrial revolution. In fact, to be more precise, Dvision has 3 important platform pillars, which can be explained briefly as an NFT marketplace VRMarket, where you can also c
35 ZENI
Edoverse Zeni (zeni)
Edoverse to unikalny metaverse, który ma na celu odtworzenie wirtualnego miasta Edo, w którym użytkownicy rozpoczynają swoją podróż z awatarem jako ronin, czyli bezrobotnym samurajem, lub w mieście Edo z jego zasadami, regulacjami i obyczajami społecznymi zaprojektowanymi przez siogunat Tokugawa. ZENI to natywny token Edoverse, ekscytującej platfor
Edoverse is a unique metaverse which aims to recreate the virtual city of Edo where users begin their journey with an avatar as a ronin,or unemployed samurai,or in Edo city with its rules,regulation and social mores designed by the Tokugawa shogunate.ZENI is the native token of Edoverse,an exciting GameFi platform featuring samurai and ninjas. ZENI can be staked for enhanced rewards.Our web experience is about to go through a most radical transfo
36 EPIKO
Epiko (epiko)
O czym jest projektEPIKO to przełomowa platforma GameFi, która działa na blockchain, rewolucjonizując ekosystem gier Web3.0.. Jego głównym celem jest zapewnienie niezrównanych wrażeń z gry poprzez płynną integrację technologii blockchain, mechaniki playtoearn i niezamiennych tokenów NFT z uniwersum gier. To, co wyróżnia Twój projekt, to jego zdolno
What is the project aboutEPIKO is a groundbreaking GameFi platform that operates on the blockchain,revolutionizing the Web3.0 gaming ecosystem. Its primary objective is to deliver an unparalleled gaming experience by seamlessly integrating blockchain technology,playtoearn mechanics,and nonfungible tokens NFTs into its gaming universe.What makes your project uniqueWhat sets EPIKO apart is its ability to combine gaming,decentralized finance DeFi,an
37 ES
Era Swap (es)
Era Swap Token ES, zdecentralizowany token narzędziowy, obecnie oparty na blockchainie Ethereum, ERC20, będzie używany na wielu platformach do wymiany usług P2P, rabatów, otrzymywania nagród i wielu innych użyteczności.. Era Swap ES to token ER20, który jest obsługiwany przez Era Swap Ecosystem.. ES może być używany w tym ekosystemie do zniżek i na
Era Swap Token ES a decentralized utility token currently based on Ethereum blockchain ERC20 will be used on multiple platforms for exchange of services P2P, avail discounts, get rewards and many more utility. Era Swap ES is an ER20 token which is supported by Era Swap Ecosystem. ES can be used within this ecosystem for discounts and rewards to users. Era Swap Ecosystem ESE consists of multiple utility platforms for day to day life such as P2P So
38 DOME
Everdome (dome)
Everdome zapewni miejsce dla niezwykłej technologii Metahero do życia, interakcji i rozkwitu.. Przenosząc Metahero z bramy do metawersu, wraz z Everdome, do w pełni wszechobecnego doświadczenia web3 do punktu, w którym zdejmiesz zestaw VR, nie będziesz w stanie odróżnić, co jest prawdziwe, a co nie..
Everdome will provide a destination for Metahero’s remarkable tech to live, interact and flourish. Taking Metahero from the gateway into the metaverse, together with Everdome, to a fully ubiquitous web3 experience to the point when you take off your VR headset you won’t be able to tell what’s real and what’s not.
39 EVRF
EverReflect (evrf)
EverReflect to token narzędzia hiperrefleksyjnego z obniżką podatków i opóźnionym spalaniem deweloperów.. Posiadacze EVRF otrzymają 15% nagrody w odbiciach BinancePeg BUSD za każdą min. kupna/sprzedaży.. 1 000 000 żetonów..
EverReflect is a hyper reflection utility token with tax reduction & delayed dev burn. EVRF holders will earn a 15% Reward in BinancePeg BUSD reflections for every BUY/SELL Min. 1,000,000 Tokens
40 EXGO
Exgoland (exgo)
EXGO token is the key to EXGOLAND a metaverse powered by AI,revolutionizing the metaverse industry by levering the latest AI and VR technology.
41 FRY
Forestry (fry)
Leśnictwo to zielona społeczność oparta na DAO, której celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla i spowolnienie globalnego wzrostu temperatury.. Poprzez NFT i DEFI, prawdziwe sadzenie farmy leśnej i metaverse WEB3.0 są połączone za pośrednictwem blockchain.. Nasze produkty obejmują: tokeny zarządzania FRY, FRYNFT, centrum DEFI, gry leśne, zdalne p
Forestry is a DAObased green community dedicated to reducing carbon emissions and slowing global temperature rise. Through NFT and DEFI,the real planting forest farm and the WEB3.0 metaverse are linked through the blockchain. Our products include: FRY governance tokens,FRYNFT,DEFI center,forest farm games,VR remote viewing of forest farms,brand derivatives,etc.FRY application: buy NFT or game props,is the only ecological governance token,and also
42 F2C
Ftribe Fighters (f2c)
Ftribe Fighters to wieloosobowa gra online Battle Arena MOBA opracowana dla platform mobilnych, freetoplaytoearn token economics i wsparcie zestawów słuchawkowych AR / VR dla interaktywnego metaverse.. Opracowany przez doświadczony zespół ponad 20 inżynierów oprogramowania i artystów cyfrowych, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy w branży
Ftribe Fighters is a Multiplayer Online Battle Arena MOBA game developed for mobile platforms, freetoplaytoearn token economics and support of AR/VR headsets for an interactive metaverse. Developed by an experienced team of over 20 software engineers and digital artists that have years working experience in the game industry, Ftribe Fighters will be made on the Unity engine and will feature polished, consolequality graphics.
43 GAMI
Gami (gami)
CZYM JEST GAMI #GAMIGAMI to studio gier oparte na blockchain, wykorzystujące technologie AR, VR i NFT, aby zapewnić graczom najlepsze wrażenia z gry i nagradzać ich za przyjemność.. Ten nowy świat gier zaczyna się od dwóch epickich gier. LAST WARRIORS™ #GAMIEnter na ring w szybkiej grze walki w zwarciu z wybraną bronią za pomocą AR.. Walcz z gracza
WHAT IS GAMI #GAMIGAMI is a playtoearn blockchainbased gaming studio, leveraging AR, VR, and NFT technologies to give gamers the ultimate playing experiences and reward them for their enjoyment. This new gaming world begins with two epic games.LAST WARRIORS™ #GAMIEnter into the ring in a fastpaced close combat fighting game with weapons of your choice using AR. Battle against players around the world, enter tournaments, and taste victory as you e
44 GOO
Gooeys (goo)
GOO jest podstawowym żetonem używanym w grze Gooeys Gooeys to gra PlayToEarn od zespołu Dogira Studios, oferująca w pełni tokenizowaną ekonomię - gdzie wszystko, od postaci w grze po nagrody za zadania, jest w pełni onchain i można je wymieniać na popularnych platformach, takich jak OpenSea.. Gooeys jest zabezpieczony przez Chainlink VRF, zapewniaj
GOO is the primary token used in the game Gooeys Gooeys is a PlayToEarn game from the Dogira Studios team, featuring a fully tokenized economy – where everything from your ingame characters to quest rewards are fully onchain, and tradable on popular platforms such as OpenSea. Gooeys is secured by Chainlink VRF, ensuring that all random rolls such as character/NFT Generation and Quest Rewards are onchain, and provably fair.
45 BO
gumBOvile (bo)
Gumbovile to wirtualna wyspa położona na środku Never ending Ocean, która łączy mechanikę playtoearn i learntoearn.. Ma na celu zrewolucjonizowanie tradycyjnego świata biznesu, edukacji i gier, zapewniając użytkownikom i twórcom bezpośrednią własność ich przedmiotów w grze, a wszystko to w przejrzystym i odpornym na manipulacje ekosystemie. Gumbovi
Gumbovile is a virtual island located in the middle of Never ending Ocean,it that combines playtoearn and learntoearn mechanics. It aims to revolutionize the traditional world of business,education,and gaming by providing users and creators with direct ownership of their ingame items,all within a transparent and tamperproof ecosystem.Gumbovile is a crossplatform experience that can be accessed via PC and VR,enabling gamers and investors to play,l
46 HDV
Hydraverse (hdv)
W Hydralandzie, krainie treserów smoków, spokoju strzeże siedem smoczych kul na szczycie góry Versa.. Mówi się, że jeśli masz te klejnoty, twoja siła będzie nieograniczona i będziesz nieśmiertelny.. Ta plotka rozprzestrzenia się daleko poza jego ziemię i każdy pragnie posiadać te cenne smocze kule. Pewnego dnia zło infiltrowało Hydrę, próbując ukra
In Hydraland, the land of dragon trainers, peace is guarded by seven dragon balls on the top of Mount Versa. It is said that if you have these gems, your strength will be boundless and you will be immortal. This rumor spreads far beyond its land, and everyone desires to own these precious dragon balls.One day, evil was infiltrating Hydra trying to steal the gems, but fortunately, he was caught by the guardian. A fight broke out. The evil intentio
47 KBC
Kabuni (kbc)
Co to jest Kabuni KBCKabuni to innowacyjna platforma, której misją jest edukacja w celu uwolnienia potencjału projektowego każdego człowieka i podniesienia poziomu życia.. Naszą misją jest stworzenie bezprecedensowych zmian w doświadczeniach edukacyjnych, które wzbogacą programy nauczania i ukształtują przyszłość pracy.. Kabuni wierzy w oparte na d
What Is Kabuni KBCKabuni is an innovative platform with a mission to educate with purpose to unlock the design potential of every human being and elevate life. We are on a mission to create unprecedented change in the learning experience that enhances curricula and shapes the future of work. Kabuni believes in evidencebased microlearning to empower individuals and provide them with the tools to excel in various aspects of life.KBC Kabuni Coin is


Najczęściej wymieniana moneta


(Aktualizacja co 1 godzinę)
w od jest ($US) obrót ($)
1 ARS title=ARS 1,055.90 1,481,393,704.10
2 ETH title=ETH 3,105.39 1,278,500,985.48
3 BTC title=BTC 51,483.76 968,088,470.53
4 WLD title=WLD 8.64 288,777,237.05
5 SOL title=SOL 103.34 211,964,188.75
6 COTI title=COTI 0.21 183,965,042.12
7 UNI title=UNI 11.02 151,609,789.70
8 SC title=SC 0.01 147,149,995.46
9 FIL title=FIL 8.06 138,538,345.66
10 XRP title=XRP 0.54 118,186,367.15
11 JASMY title=JASMY 0.02 104,989,398.96
12 PIXEL title=PIXEL 0.59 95,939,954.88
13 SPELL title=SPELL <0.01 83,790,119.50
14 XAI title=XAI 1.49 79,146,954.80
15 ARKM title=ARKM 1.58 74,238,398.11
16 MATIC title=MATIC 0.99 74,235,666.33
17 RNDR title=RNDR 7.24 70,910,566.81
18 USTC title=USTC 0.04 69,067,691.38
19 ORDI title=ORDI 65.27 63,229,939.83
20 AGIX title=AGIX 0.75 62,792,996.03
21 NEAR title=NEAR 3.66 61,339,000.45
22 STRK title=STRK 1.93 59,220,946.57
23 XVG title=XVG <0.01 57,217,464.96
24 AVAX title=AVAX 37.27 52,550,000.44
25 DYDX title=DYDX 3.38 47,567,257.42
26 ADA title=ADA 0.58 47,406,744.62
27 OP title=OP 3.80 46,291,718.03
28 ETC title=ETC 27.01 46,051,521.25
29 MANTA title=MANTA 2.98 45,845,535.94
30 AI title=AI 1.64 43,990,113.12

Monety o szybko rosnących cenach


(Aktualizacja co 1 minutę)
w od jest ($US) jeszcze (%)
1 Verge title=XVG <0.01
+59.16
2 Orion title=ORN 1.93 +19.71
3 Pixels title=PIXEL 0.59 +15.23
4 TerraClassicUSD title=USTC 0.04 +14.68
5 Cartesi title=CTSI 0.38 +14.04
6 Theta Network title=THETA 1.50 +13.51
7 Arweave title=AR 16.02 +13.36
8 Coin98 title=C98 0.38 +12.48
9 Kadena title=KDA 1.24 +11.75
10 Spell title=SPELL <0.01 +11.69
11 Harmony title=ONE 0.02 +10.31
12 My Neighbor Alice title=ALICE 1.62 +9.95
13 Flux title=FLUX 0.97 +9.26
14 Stratis title=STRAX 1.13 +8.21
15 Galxe title=GAL 3.20 +7.89
16 Pepe title=PEPE <0.01 +7.63
17 Fusionist title=ACE 10.80 +7.32
18 Syscoin title=SYS 0.16 +6.45
19 Polkastarter title=POLS 0.98 +6.19
20 Immutable title=IMX 3.28 +6.14
21 COTI title=COTI 0.21 +6.10
22 Santos FC Fan Token title=SANTOS 6.16 +5.90
23 Compound title=COMP 72.97 +5.68
24 Arkham title=ARKM 1.58 +5.55
25 RSK Infrastructure Framework title=RIF 0.20 +5.36
26 Perpetual Protocol title=PERP 1.48 +5.33
27 Golem title=GLM 0.40 +4.88
28 Ravencoin title=RVN 0.03 +4.87
29 Dego Finance title=DEGO 2.51 +4.85
30 Flow title=FLOW 1.06 +4.75

Cena monet gwałtownie spada.


(Aktualizacja co 1 minutę)
w od jest ($US) zmniejszyć (%)
1 Siacoin title=SC 0.01 -10.51
2 JasmyCoin title=JASMY 0.02 -9.71
3 Blur title=BLUR 0.74 -7.26
4 Biconomy title=BICO 0.37 -5.87
5 Sei title=SEI 0.81 -5.83
6 Amp title=AMP <0.01 -4.95
7 API3 title=API3 3.87 -4.64
8 WOO title=WOO 0.50 -4.53
9 SingularityNET title=AGIX 0.75 -4.47
10 Ellipsis X title=EPX <0.01 -4.38
11 dYdX title=DYDX 3.38 -4.30
12 Mdex (BSC) title=MDX 0.07 -4.20
13 BENQI title=QI 0.02 -4.12
14 AdEx title=ADX 0.20 -3.95
15 PancakeSwap title=CAKE 3.09 -3.89
16 Vanar Chain title=VANRY 0.09 -3.82
17 Clover Finance title=CLV 0.06 -3.61
18 NEAR Protocol title=NEAR 3.66 -3.61
19 Render title=RNDR 7.24 -3.61
20 Sushi title=SUSHI 1.59 -3.47
21 MANTRA title=OM 0.21 -3.47
22 Raydium title=RAY 0.96 -3.46
23 Streamr title=DATA 0.07 -3.46
24 WINkLink title=WIN <0.01 -3.42
25 Celestia title=TIA 16.77 -3.25
26 Klaytn title=KLAY 0.23 -3.20
27 Beta Finance title=BETA 0.08 -3.07
28 Harvest Finance title=FARM 44.48 -2.97
29 Aergo title=AERGO 0.15 -2.89
30 Polymesh title=POLYX 0.19 -2.77

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
72
Greed

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
w Aktualności data
1 ZachXBT recovers majority of 177K stolen NFT proceeds after 9 month probe 2024-02-25
2 Blockchain cybercrimes trigger action from Chinas national prosecutor 2024-02-25
3 Privacy focused Aleo users concerned after KYC documents leak 2024-02-25
4 What is a vampire attack in crypto 2024-02-25
5 Carlson Group adds four Bitcoin ETFs to financial advisers 2024-02-25
6 Texas Blockchain Council and Riot secure win against US energy officials 2024-02-25
7 Riot Platforms boosted BTC output by 19 in 2023 mines 6626 Bitcoin 2024-02-24
8 46 of largest crypto airdrops peaked within 14 days CoinGecko 2024-02-24
9 Google seals AI training deal with Reddit 2024-02-24
10 What is a block reward explained 2024-02-24
11 Crypto access issues raise questions about Nigerias regulatory intentions 2024-02-24
12 FTX settles dispute sells European arm for 33M 2024-02-24
13 Nowo opublikowane e maile Satoshiego ujawniają skarbnicę wczesnej wiedzy o Bitcoinie
(Newly released Satoshi emails reveal a treasure trove of early Bitcoin lore)
2024-02-24
14 Drenaż portfela ERC 20 otrzymuje licencję biznesową, którą Aave wdraża na BNB Finance Redefined
(ERC 20 wallet drainer gets a business license Aave deploys on BNB Finance Redefined)
2024-02-24
15 Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) proponuje cofnięcie licencji problematycznej giełdzie Zipmex
(Thai SEC proposes to revoke license of troubled exchange Zipmex)
2024-02-24
16 Cena Uniswap UNI wzrasta o 50 po propozycji zarządzania podziałem opłat
(Uniswap UNI price gains 50 after fee sharing governance proposal)
2024-02-24
17 SEC poszukuje komentarzy na temat opcji Bitwise Grayscale Bitcoin ETF
(SEC seeks comments on Bitwise Grayscale Bitcoin ETF options)
2024-02-24
18 Stopa finansowania Bitcoinów staje się ujemna, ale inwestorzy stali się niedźwiedzi
(Bitcoins funding rate turns negative but have traders turned bearish)
2024-02-24
19 Crypto Biz Czy nowy dyrektor generalny Yuga Labs sprawia, że Otherside odnosi sukcesy
(Crypto Biz Can Yuga Labs new CEO make Otherside a success)
2024-02-24
20 Prokuratorzy żądają od Changpeng Zhao oddania wszystkich paszportów przed wydaniem wyroku
(Prosecutors request Changpeng Zhao surrender all passports ahead of sentencing)
2024-02-24
21 Krwawa łaźnia Bitcoina o połowę może zepchnąć amerykańskich górników za granicę
(Bitcoin halving blood bath could push US miners offshore)
2024-02-24
22 Riot Platforms zwiększa produkcję BTC o 19 w 2023 r. wydobywa 6626 Bitcoinów
(Riot Platforms boosts BTC output by 19 in 2023 mines 6626 Bitcoins)
2024-02-24
23 Unijny urząd ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w kryptowalutach ustanowi siedzibę główną we Frankfurcie
(EU crypto AML authority to establish HQ in Frankfurt)
2024-02-23
24 Co to jest koparka Helium i jak działa
(What is a Helium miner and how does it work)
2024-02-23
25 Były prezydent USA Trump nie jest już przeciwnikiem Bitcoina i mówi, że może z tym żyć
(Former US President Trump no longer anti Bitcoin says can live with it)
2024-02-23
26 Avalanche wstrzymuje produkcję bloków w związku ze startem fali napisów
(Avalanche halts block production amid inscription wave launch)
2024-02-23
27 EigenLayer nawiązuje współpracę z firmą Ritual w celu tworzenia DApps opartych na sztucznej inteligencji
(EigenLayer partners with Ritual to build AI enabled DApps)
2024-02-23
28 Jak kupić USD Coin USDC w Stanach Zjednoczonych
(How to buy USD Coin USDC in the United States)
2024-02-23
29 Boty DeFi pompują wolumen stablecoina Solanas
(The DeFi bots pumping Solanas stablecoin volume)
2024-02-23
30 Dlaczego Solana zwycięży pomimo ETF ów Ethereum
(Why Solana will prevail despite Ethereum ETFs)
2024-02-23
31 Kryptowaluty kolejnym skokiem Ether ETF przez kalejdoskop Keyrocks
(Cryptos next leap Ether ETFs through Keyrocks kaleidoscope)
2024-02-23
32 Texas Blockchain Council i Riot Platforms pozywają urzędników energetycznych w związku z danymi dotyczącymi wydobywania kryptowalut
(Texas Blockchain Council and Riot Platforms sue energy officials over crypto mining data)
2024-02-23
33 Digital Currency Group sprzeciwia się rozliczeniu spółki zależnej Genesis z NYAG
(Digital Currency Group objects to subsidiary Genesis settlement with NYAG)
2024-02-23
34 Cena Ethereum uderza w opór na poziomie 3K, ale dane obecnie faworyzują byki ETH
(Ethereum price hits resistance at 3K but data currently favors ETH bulls)
2024-02-23
35 Pełniący obowiązki szefa OCC porównuje pośredników aktywów kryptograficznych do skorumpowanego banku
(OCC acting head compares crypto asset intermediaries to corrupt bank)
2024-02-23
36 Partia Nayib Bukeles zdobywa większość w parlamencie w związku z zarzutami o oszustwa wyborcze
(Nayib Bukeles party takes supermajority in legislature amid voter fraud allegations)
2024-02-23
37 StarkWare zmienia harmonogram odblokowywania tokenów STRK po kontrowersjach
(StarkWare changes STRK token unlock schedule following controversy)
2024-02-23
38 Wyznaczona przez sąd firma upadłościowa przejmuje HectorDAO po włamaniu do 27 mln
(Court appointed insolvency firm takes over HectorDAO after 27M hack)
2024-02-23
39 Reddit zamienia nadwyżkę gotówki na Bitcoin i Ethereum
(Reddit converts excess cash into Bitcoin and Ethereum)
2024-02-23
40 Kraken składa wnioski o oddalenie pozwu SEC Niebezpieczny precedens za przekroczenie uprawnień
(Kraken files to dismiss SEC suit dangerous precedent for overreach)
2024-02-23
41 Protokół DeFi Blueberry wstrzymuje udzielanie pożyczek po tajemniczym exploitie
(DeFi protocol Blueberry pauses lending following mystery exploit)
2024-02-23
42 Jack Dorseys Block odnotowuje 90 krotny wzrost zysków brutto Bitcoina
(Jack Dorseys Block posts 90 boost in Bitcoin gross profits)
2024-02-23
43 EBC nie przekonany do zatwierdzenia ETF ów w USA nadal nie lubi Bitcoina
(ECB not convinced by ETF approval in the US still dislikes Bitcoin)
2024-02-22
44 Google aktualizuje Gemini AI przeprasza za niedokładne obrazy woke
(Google updates Gemini AI apologizes for woke inaccurate imagery)
2024-02-22
45 KuCoin odpowiada na roszczenia dotyczące zablokowania środków użytkowników
(KuCoin responds to claims of user funds being locked)
2024-02-22
46 a16z inwestuje 100 milionów w raport EigenLayer
(a16z invests 100 million in EigenLayer report)
2024-02-22
47 Aave wdraża protokół DeFi na Binance Chain
(Aave deploys DeFi protocol on BNB Chain)
2024-02-22
48 Visa i Mastercard: dobrodziejstwo dla posiadaczy portfeli, zagrożenie dla giełd kryptowalut
(Visa and Mastercard A boon for wallet holders a threat to crypto exchanges)
2024-02-22
49 Ondo Finance przygląda się tokenizowanej ekspansji skarbu państwa w czasie hossy na rynku kryptowalut
(Ondo Finance eyes tokenized treasury expansion amid crypto bull market)
2024-02-22
50 Binance Labs inwestuje w usługę restakingu płynów EigenLayers Renzo
(Binance Labs invests in EigenLayers liquid restaking service Renzo)
2024-02-22

wiadomości z USA który ma znaczący wpływ na rynek

w Aktualności dzień data czas
1 Raport sprzedaży nowych domów w USA (New Home Sales) Poniedziałek (Mon) 26-02-2024 16:00
2 Miesięczne zamówienia na dobra trwałego użytku (Durable Goods Orders m/m) Wtorek (Tue) 27-02-2024 14:30
3 Miesięczny raport zamówień na dobra trwałego użytku (Core Durable Goods Orders m/m) Wtorek (Tue) 27-02-2024 14:30
4 Indeks cen domów jest obliczany poprzez zebranie danych o cenach domów z 20 miast w Stanach Zjednoczonych i porównanie cen domów w bieżącym miesiącu z tym samym miesiącem w poprzednim roku. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) Wtorek (Tue) 27-02-2024 15:00
5 Miesięczny raport dotyczący indeksu cen mieszkań w USA (HPI m/m) Wtorek (Tue) 27-02-2024 15:00
6 Raport zaufania konsumentów (CB Consumer Confidence) Wtorek (Tue) 27-02-2024 16:00
7 Raport indeksu produkcji w Richmond (Richmond Manufacturing Index) Wtorek (Tue) 27-02-2024 16:00
8 Łączne kwartalne wyniki produktów w USA (Prelim GDP q/q) Środa (Wed) 28-02-2024 14:30
9 Kwartalny raport o indeksie cen produktów krajowych brutto (Prelim GDP Price Index q/q) Środa (Wed) 28-02-2024 14:30
10 Raport księgowy pokazuje różnicę netto między wartością eksportowanych i importowanych towarów danego kraju. (Goods Trade Balance) Środa (Wed) 28-02-2024 14:30
11 Miesięczny raport inwentaryzacji handlu hurtowego (Prelim Wholesale Inventories m/m) Środa (Wed) 28-02-2024 14:30
12 raport inwentaryzacji ropy naftowej (Crude Oil Inventories) Środa (Wed) 28-02-2024 16:30
13 FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) Środa (Wed) 28-02-2024 18:00
14 Oświadczenie członka FED (Williamsa). (FOMC Member Williams Speaks) Środa (Wed) 28-02-2024 18:45
15 Miesięczny raport indeksu cen podstawowych wydatków na konsumpcję osobistą (Core PCE Price Index m/m) Czwartek (Thur) 29-02-2024 14:30
16 Dane o bezrobociu w USA (Unemployment Claims) Czwartek (Thur) 29-02-2024 14:30
17 Miesięczny raport o wskaźniku dochodów osobistych (Personal Income m/m) Czwartek (Thur) 29-02-2024 14:30
18 Miesięczny raport o wskaźniku wydatków osobistych (Personal Spending m/m) Czwartek (Thur) 29-02-2024 14:30
19 Indeks kierowników ds. zakupów w rejonie Chicago (Chicago PMI) Czwartek (Thur) 29-02-2024 15:45
20 indeks rezerwacji domów (Pending Home Sales m/m) Czwartek (Thur) 29-02-2024 16:00
21 Raport o rezerwach gazu ziemnego (Natural Gas Storage) Czwartek (Thur) 29-02-2024 16:30
22 FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) Czwartek (Thur) 29-02-2024 16:50
23 Oświadczenie członka FED (Loretta J. Mester). (FOMC Member Mester Speaks) Czwartek (Thur) 29-02-2024 19:15
24 Oświadczenie członka FED (Williamsa). (FOMC Member Williams Speaks) Piątek (Fri) 01-03-2024 02:10
25 Standardowy indeks produktów w sektorze wytwórczym (Final Manufacturing PMI) Piątek (Fri) 01-03-2024 15:45
26 Indeks menedżerów ds. zakupów w przemyśle w USA (ISM Manufacturing PMI) Piątek (Fri) 01-03-2024 16:00
27 Poprawa wskaźników zaufania konsumentów (Revised UoM Consumer Sentiment) Piątek (Fri) 01-03-2024 16:00
28 Indeks cen produkcji z ISM Institute, USA (ISM Manufacturing Prices) Piątek (Fri) 01-03-2024 16:00
29 miesięczne wydatki na budowę (Construction Spending m/m) Piątek (Fri) 01-03-2024 16:00
30 Oczekiwany raport o inflacji z Uniwersytetu Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) Piątek (Fri) 01-03-2024 16:00
31 Raport całkowitej sprzedaży samochodów (Wards Total Vehicle Sales) Piątek (Fri) 01-03-2024 16:15
32 FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) Piątek (Fri) 01-03-2024 16:50
33 Raport o polityce monetarnej Rezerwy Federalnej. (Fed Monetary Policy Report) Piątek (Fri) 01-03-2024 17:00
34 FOMC Member Daly Speaks (FOMC Member Daly Speaks) Piątek (Fri) 01-03-2024 19:30

Ostatnio oglądane monety

Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon) (eth2x-fli-p) Sentiment (sent) VoldemortTrumpRobotnik-10Neko (ethereum) Champignons of Arborethia (champz) Ketaicoin (ethereum) Beta Finance (beta) Doke Inu (doke) YouCoin Metaverse (ucon) agEUR (ageur) HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ethereum)

losowe monety z bazy danych

mpETH (mpeth)Aavegotchi FUD (fud)Konomi Network (kono)FlypMe (fyp)Cryptegrity Dao (escrow)

Hashtags Monety związane ze światowymi trendami

#climate #privacy #lending #wellness #cloud #carbon-credit #DAO #digital economy #financial services #decentralized application
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000