ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)


Spot Bitcoin ETF เหนือกว่าทองคํา ETF ผู้ก่อตั้ง Core Scientific -  Spot Bitcoin ETF superior to gold ETF Core Scientific founder

Spot Bitcoin ETF เหนือกว่าทองคํา ETF ผู้ก่อตั้ง Core Scientific
(Spot Bitcoin ETF superior to gold ETF Core Scientific founder)


Published: 2024-02-08


1. Bitcoin ETF vs Gold ETF: การเปรียบเทียบสองตัวเลือกการลงทุน ในบทความนี้ จุดสนใจหลักเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสองตัวเลือกการลงทุน - Bitcoin ETF และ Gold ETF. ผู้เขียนกล่าวถึงสาเหตุที่ Spot Bitcoin ETF อาจเป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ Gold ETF. บทความนี้เน้นย้ําถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นใน Bitcoin ในฐานะทางเลือกการลงทุนที่เป็นไปได้สําหรับสินทรัพย์แบบดั้งเดิม เช่น ทองคํา. ด้วยการเกิดขึ้นของ Bitcoin ETFs นักลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาของ Bitcoin โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหรือจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรง. ผู้เขียนสํารวจข้อดีของ Bitcoin ETF เช่น ความสะดวกในการเข้าถึง สภาพคล่อง ศักยภาพในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น และการเปรียบเทียบกับ Gold ETF ในแง่ของประสิทธิภาพและความต้องการของตลาด. บทความนี้ยังกล่าวถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและความท้าทายด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ETF. โดยรวมแล้ว มุ่งเน้นไปที่การให้ผู้อ่านได้รับการวิเคราะห์เชิงลึกและความเข้าใจเกี่ยวกับ Bitcoin ETF ในฐานะตัวเลือกการลงทุนที่เหนือกว่า Gold ETF.

2. การเพิ่มขึ้นของ Bitcoin เป็นการลงทุนที่น่าสนใจ หนึ่งในหัวข้อหลักที่กล่าวถึงคือการเพิ่มขึ้นของ Bitcoin ในฐานะการลงทุนที่น่าสนใจ. บทความนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความนิยมและความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย Bitcoin โดยเฉพาะ Bitcoin ETF. ผู้เขียนสํารวจว่า Bitcoin มีวิวัฒนาการจากการเป็นสกุลเงินดิจิทัลเฉพาะกลุ่มไปสู่การได้รับการยอมรับในกระแสหลักในฐานะประเภทสินทรัพย์อย่างไร. บทความนี้เจาะลึกถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังเสน่ห์ของ Bitcoin เช่น ศักยภาพในการเติบโต อุปทานที่จํากัด การกระจายอํานาจ และความสามารถในการป้องกันความเสี่ยง. นอกจากนี้ บทความนี้ยังเน้นย้ําถึงการเติบโตที่สําคัญของตลาดสกุลเงินดิจิทัลและบทบาทของนักลงทุนสถาบันในการกระตุ้นการเติบโตนี้. ส่วนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแจ้งให้ผู้อ่านทราบเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการอุทธรณ์ของ Bitcoin และศักยภาพในการเป็นโอกาสในการลงทุนที่ร่ํารวย.

3. ข้อดีและความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของ Bitcoin ETF อีกหัวข้อสําคัญที่กล่าวถึงในบทความคือข้อดีและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ETF. ผู้เขียนให้ผู้อ่านได้รับการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับประโยชน์ของการลงทุนใน Bitcoin ETF รวมถึงการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นอุปสรรคในการเข้าที่ต่ํากว่าและศักยภาพในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเลือกการลงทุนแบบดั้งเดิม. บทความนี้ยังให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้อง เช่น ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ ความผันผวนของตลาด และข้อกังวลด้านความปลอดภัย. ผู้เขียนมีเป้าหมายเพื่อให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลตอบแทนและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ETF. บทความนี้มุ่งเน้นไปที่การเปรียบเทียบระหว่าง Bitcoin ETF และ Gold ETF เป็นหลัก โดยสํารวจการเพิ่มขึ้นของ Bitcoin ในฐานะการลงทุนที่น่าสนใจ และวิเคราะห์ข้อดีและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของ Bitcoin ETF. .


1. Bitcoin ETF vs Gold ETF: Comparing Two Investment Options In this article,the main focus revolves around comparing two investment options - Bitcoin ETF and Gold ETF. The author discusses why a Spot Bitcoin ETF could potentially be a superior option compared to a Gold ETF. The article highlights the increasing interest in Bitcoin as a viable investment alternative to traditional assets like gold. With the emergence of Bitcoin ETFs,investors now have the opportunity to gain exposure to Bitcoin's price movements without having to directly own or store the digital asset. The author explores the advantages of Bitcoin ETFs,such as ease of access,liquidity,potential for higher returns,and how they compare to Gold ETFs in terms of performance and market demand. The article also touches upon the potential risks and regulatory challenges associated with Bitcoin ETFs. Overall,the focus is on providing readers with an in-depth analysis and understanding of Bitcoin ETFs as a potential superior investment option over Gold ETFs.

2. The Rise of Bitcoin as an Attractive Investment One of the main topics discussed is the rise of Bitcoin as an attractive investment. The article provides insights into the increasing popularity and demand for Bitcoin-driven investment products,particularly Bitcoin ETFs. The author explores how Bitcoin has evolved from being a niche digital currency to gaining mainstream recognition as an asset class. The article delves into the reasons behind Bitcoin's allure,such as its potential for growth,limited supply,decentralization,and hedging capabilities. Additionally,the article highlights the significant growth of the cryptocurrency market and the role played by institutional investors in fueling this growth. This section aims to inform readers about the factors that contribute to Bitcoin's appeal and its potential as a lucrative investment opportunity.

3. The Potential Advantages and Risks of Bitcoin ETFs Another important topic covered in the article is the potential advantages and risks associated with Bitcoin ETFs. The author provides readers with an in-depth analysis of the benefits of investing in Bitcoin ETFs,including increased accessibility,lower barriers to entry,and potential for higher returns compared to traditional investment options. The article also sheds light on the potential risks involved,such as regulatory uncertainties,market volatility,and security concerns. By discussing both the advantages and risks,the author aims to provide a comprehensive understanding of the potential rewards and challenges associated with Bitcoin ETFs. Overall,this article mainly focuses on the comparison between Bitcoin ETFs and Gold ETFs,exploring the rise of Bitcoin as an attractive investment,and analyzing the potential advantages and risks of Bitcoin ETFs.


Reference: cointelegraph.com

เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 BTC title=BTC 51,911.11 1,885,860,603.35
2 ARS title=ARS 1,058.50 1,852,156,433.90
3 ETH title=ETH 3,008.41 1,714,007,870.33
4 WLD title=WLD 8.93 505,563,275.75
5 SOL title=SOL 105.04 435,374,734.86
6 JASMY title=JASMY 0.02 285,035,930.48
7 FIL title=FIL 8.41 222,882,854.15
8 XRP title=XRP 0.55 190,619,591.79
9 AGIX title=AGIX 0.72 188,412,442.97
10 RNDR title=RNDR 7.66 179,722,300.87
11 MATIC title=MATIC 1.03 167,590,257.45
12 STRK title=STRK 1.90 163,252,059.62
13 SUI title=SUI 1.76 131,974,764.76
14 MANTA title=MANTA 3.35 124,693,773.16
15 PIXEL title=PIXEL 0.55 121,573,683.11
16 SPELL title=SPELL <0.01 121,538,128.24
17 AI title=AI 1.81 92,777,554.32
18 ARKM title=ARKM 1.46 79,999,512.44
19 MASK title=MASK 4.44 78,411,612.89
20 OP title=OP 3.72 78,033,298.84
21 ADA title=ADA 0.60 75,247,870.66
22 LINK title=LINK 18.54 74,863,277.11
23 SEI title=SEI 0.87 72,997,828.83
24 HBAR title=HBAR 0.12 69,867,267.77
25 AVAX title=AVAX 37.57 68,937,643.76
26 XAI title=XAI 1.33 66,232,942.03
27 INJ title=INJ 35.36 61,229,823.89
28 STX title=STX 2.62 53,654,653.68
29 EPX title=EPX <0.01 53,281,113.76
30 ORDI title=ORDI 66.23 52,627,386.76

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 Spell title=SPELL <0.01
+69.59
2 Ellipsis X title=EPX <0.01 +47.22
3 Arkham title=ARKM 1.46 +42.22
4 Worldcoin title=WLD 8.93 +41.39
5 SingularityNET title=AGIX 0.72 +39.04
6 IQ title=IQ <0.01 +33.16
7 Amp title=AMP <0.01 +28.37
8 PlayDapp title=PLA 0.20 +25.08
9 Render title=RNDR 7.66 +23.04
10 Open Campus title=EDU 0.93 +22.18
11 Filecoin title=FIL 8.41 +19.61
12 Alchemix title=ALCX 30.73 +18.83
13 NFPrompt title=NFP 0.80 +18.09
14 WOO title=WOO 0.47 +17.99
15 Cortex title=CTXC 0.65 +17.49
16 Ren title=REN 0.07 +14.91
17 Reserve Rights title=RSR <0.01 +14.83
18 Mask Network title=MASK 4.44 +13.84
19 My Neighbor Alice title=ALICE 1.43 +13.49
20 Hedera title=HBAR 0.12 +13.41
21 iExec RLC title=RLC 4.08 +13.28
22 Zcash title=ZEC 27.17 +13.26
23 Ocean Protocol title=OCEAN 0.77 +13.08
24 Pendle title=PENDLE 2.73 +13.07
25 Linear title=LINA <0.01 +13.03
26 Shentu title=CTK 0.74 +12.83
27 Cartesi title=CTSI 0.33 +12.64
28 Marlin title=POND 0.02 +12.58
29 Flux title=FLUX 0.88 +12.55
30 SelfKey title=KEY <0.01 +12.16

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 Prom title=PROM 12.04 -13.01
2 Request title=REQ 0.11 -10.91
3 NKN title=NKN 0.14 -5.73
4 WINkLink title=WIN <0.01 -4.06
5 Loom Network (NEW) title=LOOM 0.11 -1.80
6 Xai title=XAI 1.33 -1.61
7 Xeno title=XNO 1.22 -1.22
8 Aergo title=AERGO 0.15 -1.19
9 Lisk title=LSK 1.43 -1.04
10 Pundi X title=PUNDIX 0.45 -0.83
11 Dock title=DOCK 0.03 -0.47
12 Ardor title=ARDR 0.10 -0.42
13 PAX Gold title=PAXG 2,000.00 -0.20

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
74
Greed

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 RNDR title=RNDR 281.00 275.08
(7.66)
5.92 2.15
2 GMX title=GMX 1,668.66 1,695.26
(47.20)
26.60 1.59
3 GLMR title=GLMR 15.86 16.11
(0.45)
0.25 1.57
4 WOO title=WOO 16.79 17.03
(0.47)
0.24 1.44
5 ANKR title=ANKR 1.08 1.09
(0.03)
0.01 1.33
6 FLUX title=FLUX 31.25 31.66
(0.88)
0.41 1.32
7 LQTY title=LQTY 53.48 54.16
(1.51)
0.68 1.28
8 FTM title=FTM 14.73 14.91
(0.42)
0.18 1.24
9 ALGO title=ALGO 6.85 6.93
(0.19)
0.08 1.14
10 OMG title=OMG 25.33 25.54
(0.71)
0.21 0.82
11 SNX title=SNX 127.70 128.72
(3.58)
1.02 0.80
12 1INCH title=1INCH 16.00 16.12
(0.45)
0.12 0.77
13 ATOM title=ATOM 355.30 358.02
(9.97)
2.72 0.76
14 LDO title=LDO 109.73 110.55
(3.08)
0.82 0.75
15 XTZ title=XTZ 40.25 40.55
(1.13)
0.30 0.74
16 CELO title=CELO 27.63 27.84
(0.78)
0.21 0.74
17 CRV title=CRV 19.90 20.04
(0.56)
0.14 0.73
18 LRC title=LRC 9.38 9.45
(0.26)
0.07 0.70
19 C98 title=C98 12.04 12.12
(0.34)
0.08 0.68
20 BAL title=BAL 154.84 155.88
(4.34)
1.04 0.67
21 GAL title=GAL 112.96 113.71
(3.17)
0.75 0.67
22 FXS title=FXS 302.00 303.89
(8.46)
1.89 0.63
23 JOE title=JOE 17.90 18.00
(0.50)
0.10 0.55
24 UNI title=UNI 267.99 269.41
(7.50)
1.42 0.53
25 AAVE title=AAVE 3,348.33 3,365.38
(93.70)
17.05 0.51
26 GLM title=GLM 13.50 13.57
(0.38)
0.07 0.49
27 MATIC title=MATIC 36.69 36.86
(1.03)
0.17 0.46
28 ILV title=ILV 3,500.00 3,514.07
(97.84)
14.07 0.40
29 UMA title=UMA 141.63 142.19
(3.96)
0.56 0.40
30 MKR title=MKR 73,164.20 73,449.24
(2,045.00)
285.04 0.39
31 MOVR title=MOVR 824.10 827.26
(23.03)
3.16 0.38
32 SUSHI title=SUSHI 47.41 47.59
(1.33)
0.18 0.38
33 CTXC title=CTXC 23.32 23.41
(0.65)
0.09 0.37
34 KSM title=KSM 1,683.86 1,689.51
(47.04)
5.65 0.34
35 AVAX title=AVAX 1,344.96 1,349.38
(37.57)
4.42 0.33
36 STG title=STG 23.79 23.87
(0.66)
0.08 0.32
37 KNC title=KNC 23.80 23.87
(0.66)
0.07 0.31
38 ADA title=ADA 21.50 21.56
(0.60)
0.06 0.30
39 ZRX title=ZRX 12.85 12.89
(0.36)
0.04 0.29
40 PERP title=PERP 48.10 48.24
(1.34)
0.14 0.28
41 ENJ title=ENJ 12.03 12.06
(0.34)
0.03 0.26
42 DYDX title=DYDX 106.38 106.64
(2.97)
0.26 0.24
43 BTC title=BTC 1,860,000.00 1,864,465.43
(51,911.11)
4,465.43 0.24
44 BAND title=BAND 73.00 73.16
(2.04)
0.16 0.22
45 SOL title=SOL 3,764.61 3,772.67
(105.04)
8.06 0.21
46 INJ title=INJ 1,267.41 1,270.01
(35.36)
2.60 0.20
47 AXS title=AXS 283.54 284.10
(7.91)
0.56 0.20
48 GNO title=GNO 11,399.53 11,421.45
(318.00)
21.92 0.19
49 ID title=ID 22.26 22.30
(0.62)
0.04 0.19
50 WLD title=WLD 320.00 320.59
(8.93)
0.59 0.18
51 NEAR title=NEAR 119.50 119.71
(3.33)
0.21 0.18
52 TIA title=TIA 618.00 619.08
(17.24)
1.08 0.17
53 ETH title=ETH 107,865.96 108,051.56
(3,008.41)
185.60 0.17
54 MANA title=MANA 17.75 17.78
(0.50)
0.03 0.16
55 OP title=OP 133.38 133.57
(3.72)
0.19 0.15
56 LINK title=LINK 666.96 666.00
(18.54)
0.96 0.14
57 DOGE title=DOGE 3.06 3.07
(0.09)
0.00 0.14
58 APE title=APE 62.30 62.39
(1.74)
0.09 0.14
59 COMP title=COMP 2,169.31 2,172.23
(60.48)
2.92 0.13
60 XRP title=XRP 19.75 19.78
(0.55)
0.03 0.13
61 FLOW title=FLOW 34.38 34.34
(0.96)
0.04 0.13
62 OCEAN title=OCEAN 27.61 27.64
(0.77)
0.03 0.11
63 BCH title=BCH 9,497.49 9,507.10
(264.70)
9.61 0.10
64 IMX title=IMX 119.00 118.88
(3.31)
0.12 0.10
65 SAND title=SAND 18.19 18.21
(0.51)
0.02 0.09
66 ENS title=ENS 790.72 790.16
(22.00)
0.56 0.07
67 YFI title=YFI 273,750.00 273,899.24
(7,626.00)
149.24 0.05

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 ECB ไม่เชื่อมั่นในการอนุมัติ ETF ในสหรัฐฯ ยังคงไม่ชอบ Bitcoin
(ECB not convinced by ETF approval in the US still dislikes Bitcoin)
2024-02-22
2 Google อัปเดต Gemini AI ขอโทษที่ปลุกภาพที่ไม่ถูกต้อง
(Google updates Gemini AI apologizes for woke inaccurate imagery)
2024-02-22
3 KuCoin ตอบสนองต่อการเรียกร้องว่าเงินของผู้ใช้ถูกล็อค
(KuCoin responds to claims of user funds being locked)
2024-02-22
4 a16z ลงทุน 100 ล้านในรายงาน EigenLayer
(a16z invests 100 million in EigenLayer report)
2024-02-22
5 Aave ปรับใช้โปรโตคอล DeFi บน BNB Chain
(Aave deploys DeFi protocol on BNB Chain)
2024-02-22
6 Visa และ Mastercard: ประโยชน์สําหรับผู้ถือกระเป๋าเงิน: ภัยคุกคามต่อการแลกเปลี่ยน crypto
(Visa and Mastercard A boon for wallet holders a threat to crypto exchanges)
2024-02-22
7 Ondo Finance จับตาการขยายตัวของคลังโทเค็นท่ามกลางตลาดกระทิงของ crypto
(Ondo Finance eyes tokenized treasury expansion amid crypto bull market)
2024-02-22
8 Binance Labs ลงทุนในบริการรับคืนของเหลว EigenLayers Renzo
(Binance Labs invests in EigenLayers liquid restaking service Renzo)
2024-02-22
9 Valkyrie เปิดตัวกองทุน Bitcoin Futures ที่มีเลเวอเรจ 2 เท่า
(Valkyrie launches 2x leveraged Bitcoin futures fund)
2024-02-22
10 Marathon Digital Holdings เปิดตัวบริการส่งธุรกรรม Bitcoin โดยตรง
(Marathon Digital Holdings launches direct Bitcoin transaction submission service)
2024-02-22
11 ของสะสมดิจิทัล WWE บนตั๋ว Panini Sports Illustrated NFT บน Avalanche Nifty Newsletter
(WWE digital collectibles on Panini Sports Illustrated NFT tickets on Avalanche Nifty Newsletter)
2024-02-22
12 บริษัทเท็กซัสท้าทายศาลต่อหน่วยงานด้านการเข้ารหัสลับของ SEC
(Texas company mounts court challenge to SEC crypto authority)
2024-02-22
13 Sam Bankman Fried กลับมาขึ้นศาลอีกครั้งยกเว้นผลประโยชน์ทับซ้อนสําหรับทนายความ
(Sam Bankman Fried is back in court waives conflict of interest for lawyers)
2024-02-22
14 Greg Solana ผู้ร่วมสร้าง BAYC กุมบังเหียนในฐานะ CEO ของ Yuga Labs
(BAYC co creator Greg Solana takes up reins as Yuga Labs CEO)
2024-02-22
15 Tether จะไม่ยืนยันหรือปฏิเสธหาก USDT ลดลงบน Tron
(Tether wont confirm or deny if its dropping USDT on Tron)
2024-02-22
16 Google เพื่อแก้ไขความหลากหลาย Gemini AI ChatGPT บ้า AI Eye
(Google to fix diversity borked Gemini AI ChatGPT goes insane AI Eye)
2024-02-22
17 ตอนนี้คุณสามารถปรับใช้ชุดรวม L3 ของคุณเองเป็นเวลา 50 ต่อเดือน
(You can now deploy your own L3 rollup for 50 a month)
2024-02-22
18 Citrea ระดมทุน 27 ล้านเพื่อเปิดตัว Bitcoin ZK rollup
(Citrea raises 27M in seed funding to launch Bitcoin ZK rollup)
2024-02-22
19 ฮ่องกงเห็นการยื่นขอใบอนุญาต crypto เพิ่มขึ้น
(Hong Kong sees surge in crypto license applications)
2024-02-21
20 หน่วยงานด้านเทคโนโลยีของไนจีเรียผลักดันการรวม AI เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
(Nigerias tech agency pushes for AI integration for enhanced security)
2024-02-21
21 Ripple ยินดีต้อนรับ XRP ETF Brad Garlinghouse อย่างแน่นอน
(Ripple would certainly welcome an XRP ETF Brad Garlinghouse)
2024-02-21
22 การกํากับดูแล AI คืออะไร
(What is AI governance)
2024-02-21
23 เกม Web3 สามารถระเบิดได้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI Gaming CEO กล่าว
(Web3 games can explode thanks to artificial intelligence says AI gaming CEO)
2024-02-21
24 Andrew Yang และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ 300 คนยื่นคําร้องให้รัฐบาลดําเนินการกับ AI Deepfakes
(Andrew Yang and 300 international experts petition for government action on AI deepfakes)
2024-02-21
25 ตัวเร่งฮาร์ดแวร์ของ AMD เพื่อรองรับการทํางานร่วมกันของบล็อกเชน
(AMD hardware accelerators to support blockchain interoperability)
2024-02-21
26 CBDC ปัญหาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้หรือสกุลเงินแห่งอนาคต
(CBDCs User privacy problem or currency of the future)
2024-02-21
27 ชายหาดที่มั่งคั่งโดดเดี่ยวและน่าทึ่ง คู่มือเมือง Perth Crypto
(Wealthy isolated and incredible beaches Perth Crypto City Guide)
2024-02-21
28 ราคา BTC ลดลงสู่ระดับต่ําสุดในรอบ 1 สัปดาห์เนื่องจากผู้ค้ามุ่งเน้นไปที่วาฬ Bitcoin Nvidia
(BTC price drops to 1 week low as traders focus on Bitcoin whales Nvidia)
2024-02-21
29 Bitcoin ฟิวเจอร์สเปิดดอกเบี้ยใกล้เตือนเพิ่มระดับ 24B กระทิงมีความเสี่ยงหรือไม่
(Bitcoin futures open interest near alarm raising 24B level Are bulls at risk)
2024-02-21
30 Starknet airdrop ประสบความสําเร็จอย่างมากแม้จะมีข้อโต้แย้ง
(Starknet airdrop largely successful despite controversies)
2024-02-21
31 ตุรกีเผยแพร่รายงานการประเมินโครงการลีร่าดิจิทัลเฟสแรก
(Turkey releases first phase digital lira project evaluation report)
2024-02-21
32 ข้อมูลชี้ให้เห็นถึงการเข้าใกล้ฤดูกาล altcoin แม้ว่าการครอบงําของ Bitcoin จะยังคงอยู่
(Data points to approaching altcoin season even as Bitcoin dominance holds)
2024-02-21
33 กลุ่มผู้สนับสนุน Crypto เรียกร้องให้ประธานการธนาคารของวุฒิสภาไม่สนับสนุนร่างกฎหมาย AML ของ Elizabeth Warrens
(Crypto advocacy group calls on Senate Banking Chair not to support Elizabeth Warrens AML bill)
2024-02-21
34 ราคา Bitcoin ปฏิเสธที่ 53K เนื่องจากดอกเบี้ยเปิดฟิวเจอร์สแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี
(Bitcoin price rejects at 53K as futures open interest hits a 2 year high)
2024-02-21
35 VanEcks Bitcoin ETF เพิ่มปริมาณการซื้อขาย 1400 รายวัน
(VanEcks Bitcoin ETF notches 1400 daily trading volume increase)
2024-02-21
36 Circle ยุติการสร้าง USDC บนเครือข่าย Tron โดยมีผลทันที
(Circle to cease minting USDC on Tron Network effective immediately)
2024-02-21
37 ความเชื่อมั่นของ Bitcoin ของออสเตรเลียพุ่งขึ้นหลังจากการอนุมัติ Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ
(Australias Bitcoin sentiment jumps after US spot Bitcoin ETF approvals)
2024-02-21
38 Stellar เปิดตัวสัญญาอัจฉริยะหลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดล่าช้า
(Stellar launches smart contracts following bug fix delays)
2024-02-21
39 ราคา Ethereum ETH แตะ 3K เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022
(Ethereum ETH price hits 3K for the first time since 2022)
2024-02-20
40 Starknets STRK แตะ 7 บน Binance เนื่องจากโทเค็นนับล้านอ้างสิทธิ์ในวันแอร์ดรอป
(Starknets STRK hits 7 on Binance as millions of tokens claimed on airdrop day)
2024-02-20
41 AI สร้าง ID ปลอมทําให้มาตรการ KYC ของการแลกเปลี่ยน crypto สับสน
(AI generated fake IDs confound crypto exchange KYC measures)
2024-02-20
42 Web3 Gamer Sweatcoin กล่าวว่าการสั่นเป็นการแกล้งทํา MotoDEX รีวิว Gods Unchained 2024
(Web3 Gamer Sweatcoin says shaking is faking MotoDEX review Gods Unchained 2024)
2024-02-20
43 การแลกเปลี่ยน crypto ต่างประเทศในอินเดียเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน
(Foreign crypto exchanges in India face uncertain future)
2024-02-20
44 DeFi Devs รับข้อมูล Bitcoin ETF แบบเรียลไทม์ด้วย Pyth Network
(DeFi Devs get real time Bitcoin ETF data with Pyth Network)
2024-02-20
45 MetaMask เพิ่มความปลอดภัยด้วยการแจ้งเตือนสําหรับผู้ใช้ 30 ล้านคนในเครือข่ายหลัก
(MetaMask boosts security with alerts for 30M users on major chains)
2024-02-20
46 ทนายความที่วิ่งไปปลด Elizabeth Warren ไม่ได้พูดถึง crypto ในการเปิดตัวแคมเปญ
(Lawyer running to unseat Elizabeth Warren doesnt mention crypto in campaign launch)
2024-02-20
47 Bitcoin ETF จะผลักดันการยอมรับของสถาบันและการเติบโตของบริษัท Navin Gupta ซีอีโอของ Crystal
(Bitcoin ETFs will drive institutional adoption and company growth Crystal CEO Navin Gupta)
2024-02-20
48 ราคา BTC พุ่งขึ้นถึง 53K แต่แนวต้านไล่ตามภาวะกระทิงของ Bitcoin
(BTC price spikes to 53K but resistance catches up with Bitcoin bulls)
2024-02-20
49 ChatGPT สามารถเขียนสัญญาอัจฉริยะได้ แต่อย่าใช้เป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัย
(ChatGPT can write smart contracts just dont use it as a security auditor)
2024-02-20
50 Forbes เปิดตัว metaverse ถาวรที่มีบาร์สุดหรูพร้อมสระว่ายน้ําสุดหรู
(Forbes launches permanent metaverse presence featuring luxurious pool elegant bar)
2024-02-20

ข่าวของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ ข่าว วัน วันที่ เวลา
1 สมาชิก FED (Cook) แถลงการณ์ (FOMC Member Cook Speaks) ศุกร์ (Fri) 23-02-2024 05:00
2 สมาชิก FED (Christopher J. Waller) แถลงการณ์ (FOMC Member Waller Speaks) ศุกร์ (Fri) 23-02-2024 07:35

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

OG Fan Token (og) CCGDS (ccgds) GUS (gus) InvectAI (invectai) Gami (gami) EagleCoin (elc) Bart Simpson Coin (bart) BARSIK (barsik) Platform of meme coins (payu) zkSync id (zkid)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

Pube Finance (pube)Luna Rush (lus)Amateras (amt)IdleTUSD (Best Yield) (idletusdyield)Convex FPIS (cvxfpis)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#NFTs #Metaverse #CeFi #lending #healthcare #medicine #real estate #digital economy #multichain #digital currency

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

Bitcoin ETF คืออะไรCrypto Contagion คืออะไรMeme coin คืออะไรRug Pull คืออะไรponzi scheme คืออะไรการวิเคราะห์กราฟราคาคริปโต และวิธีการอ่านกราฟราคาคริปโตคืออะไรทำไม USA สามารถพิมพ์เงินได้ไม่จำกัดธุรกรรม Bitcoin สามารถยกเลิกได้ไหมปัจจัยพื้นฐานคริปโตคืออะไรโลกเสมือน คืออะไร
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000