ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)


เคนยาเผชิญกับฟันเฟืองเกี่ยวกับร่างกฎหมาย AI และหุ่นยนต์ใหม่ -  Kenya faces backlash over new AI and robotics bill

เคนยาเผชิญกับฟันเฟืองเกี่ยวกับร่างกฎหมาย AI และหุ่นยนต์ใหม่
(Kenya faces backlash over new AI and robotics bill)


Published: 2024-02-09


หัวข้อหลักที่วิเคราะห์ในบทความมีดังนี้:

1. ร่างกฎหมาย AI ที่มีข้อบกพร่องในเคนยา: บทความนี้กล่าวถึงร่างกฎหมาย AI ที่เพิ่งถูกปฏิเสธในเคนยาซึ่งถือว่ามีข้อบกพร่องโดยผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในท้องถิ่น. ร่างกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในประเทศ แต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าขาดความชัดเจนและผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น. ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าร่างกฎหมายดังกล่าวล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาสําคัญ เช่น การปกป้องข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และความรับผิดชอบ. พวกเขาโต้แย้งว่าภาษาที่คลุมเครือของร่างกฎหมายและการขาดแนวทางเฉพาะอาจนําไปสู่การใช้เทคโนโลยี AI ในทางที่ผิดและละเมิดสิทธิส่วนบุคคล.

2. ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น: บทความนี้เน้นย้ําถึงข้อกังวลของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกฎหมาย AI ที่มีข้อบกพร่อง. พวกเขาโต้แย้งว่ากฎระเบียบที่ไม่เพียงพออาจนําไปสู่ระบบ AI ที่มีอคติหรือเลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อกระบวนการตัดสินใจที่เป็นธรรมและทําให้ความไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู่รุนแรงขึ้น. ผู้เชี่ยวชาญยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับความมั่นคงในการทํางาน. พวกเขากลัวว่าร่างกฎหมายที่มีข้อบกพร่องอาจทําให้บริษัทต่างๆ สามารถทํางานอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องคํานึงถึงผลที่ตามมาสําหรับพนักงานอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจนําไปสู่การสูญเสียงานจํานวนมากในภาคส่วนต่างๆ.

3. ความจําเป็นในการควบคุม AI ที่ครอบคลุมและครอบคลุม: เพื่อตอบสนองต่อร่างกฎหมาย AI ที่มีข้อบกพร่องบทความนี้เน้นย้ําถึงความสําคัญของการพัฒนากฎระเบียบที่ครอบคลุมและครอบคลุมสําหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์. ผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนแนวทางการทํางานร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมถึงหน่วยงานของรัฐ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และองค์กรภาคประชาสังคม. พวกเขาโต้แย้งว่ากฎระเบียบ AI ที่มีประสิทธิภาพควรให้ความสําคัญกับความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความเป็นธรรม. นอกจากนี้ยังควรจัดการกับข้อกังวลด้านจริยธรรมและส่งเสริมการพัฒนาและการปรับใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ. ผู้เชี่ยวชาญเรียกร้องให้มีกระบวนการตัดสินใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด. โดยสรุปบทความนี้กล่าวถึงการปฏิเสธร่างกฎหมาย AI ที่มีข้อบกพร่องในเคนยาและเน้นย้ําถึงความกังวลของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น. โดยเน้นย้ําถึงความจําเป็นในการควบคุม AI ที่ครอบคลุมและครอบคลุมเพื่อแก้ไขปัญหาสําคัญและรับประกันการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบ. .


The main topics analyzed in the article are as follows:

1. The flawed AI bill in Kenya: The article discusses a recently rejected AI bill in Kenya that is considered flawed by local IT experts. The bill aimed to regulate artificial intelligence technologies in the country but was heavily criticized for its lack of clarity and potential negative consequences. According to the experts,the bill failed to address key issues such as data protection,privacy,and accountability. They argue that the bill's vague language and lack of specific guidelines could lead to misuse of AI technologies and infringe upon individual rights.

2. Concerns over potential negative impact: The article highlights the concerns raised by IT experts regarding the potential negative impact of the flawed AI bill. They argue that inadequate regulation may lead to biased or discriminatory AI systems,posing a threat to fair decision-making processes and exacerbating existing inequalities. The experts also raise concerns about the potential impact on job security. They fear that the flawed bill could enable companies to automate jobs without appropriately considering the consequences for employees,potentially leading to significant job losses in various sectors.

3. The need for comprehensive and inclusive AI regulation: In response to the flawed AI bill,the article emphasizes the importance of developing comprehensive and inclusive regulation for artificial intelligence technologies. The experts advocate for a collaborative approach involving various stakeholders,including government bodies,industry experts,and civil society organizations. They argue that effective AI regulation should prioritize transparency,accountability,and fairness. It should also address ethical concerns and promote responsible AI development and deployment. The experts call for a more inclusive decision-making process to ensure that the interests of all stakeholders are taken into consideration. In conclusion,the article discusses the rejection of a flawed AI bill in Kenya and highlights the concerns raised by IT experts regarding its potential negative impact. It emphasizes the need for comprehensive and inclusive AI regulation to address key issues and ensure responsible AI development.


Reference: cointelegraph.com

เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 ARS title=ARS 1,050.50 1,898,452,683.40
2 BTC title=BTC 51,553.45 1,861,215,757.96
3 ETH title=ETH 2,977.29 1,692,681,604.01
4 WLD title=WLD 8.65 500,727,498.73
5 SOL title=SOL 103.37 423,481,934.68
6 JASMY title=JASMY 0.02 282,215,647.71
7 FIL title=FIL 8.25 226,461,914.50
8 XRP title=XRP 0.55 192,913,642.08
9 AGIX title=AGIX 0.71 184,805,238.08
10 STRK title=STRK 2.04 182,373,009.92
11 MATIC title=MATIC 0.99 177,732,533.61
12 RNDR title=RNDR 7.72 169,856,263.35
13 SUI title=SUI 1.74 132,434,366.53
14 SPELL title=SPELL <0.01 127,331,764.90
15 MANTA title=MANTA 3.29 123,592,938.90
16 PIXEL title=PIXEL 0.53 122,626,480.71
17 AI title=AI 1.78 87,302,169.80
18 ARKM title=ARKM 1.43 79,288,817.10
19 MASK title=MASK 4.42 78,635,874.15
20 OP title=OP 3.64 78,005,875.98
21 ADA title=ADA 0.59 76,732,535.43
22 LINK title=LINK 18.26 75,613,203.18
23 SEI title=SEI 0.85 71,967,569.46
24 HBAR title=HBAR 0.12 70,465,379.94
25 AVAX title=AVAX 37.01 68,604,092.80
26 XAI title=XAI 1.31 64,659,228.02
27 INJ title=INJ 34.52 61,123,427.14
28 EPX title=EPX <0.01 56,286,100.84
29 DOGE title=DOGE 0.08 53,286,161.62
30 ORDI title=ORDI 65.37 52,223,566.97

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 Spell title=SPELL <0.01
+64.06
2 Ellipsis X title=EPX <0.01 +46.25
3 Amp title=AMP <0.01 +34.74
4 IQ title=IQ <0.01 +31.57
5 Worldcoin title=WLD 8.65 +30.19
6 Arkham title=ARKM 1.43 +30.06
7 SingularityNET title=AGIX 0.71 +25.77
8 PlayDapp title=PLA 0.20 +23.18
9 Render title=RNDR 7.72 +19.16
10 Alchemix title=ALCX 30.81 +18.82
11 WOO title=WOO 0.47 +15.91
12 Open Campus title=EDU 0.89 +15.41
13 Filecoin title=FIL 8.25 +15.20
14 Strike title=STRK 2.04 +14.25
15 NFPrompt title=NFP 0.78 +12.85
16 Hedera title=HBAR 0.12 +12.79
17 Mask Network title=MASK 4.42 +12.66
18 Ren title=REN 0.07 +12.36
19 Cortex title=CTXC 0.63 +11.92
20 Reserve Rights title=RSR <0.01 +11.89
21 Flux title=FLUX 0.88 +11.36
22 Zcash title=ZEC 26.89 +10.57
23 Cartesi title=CTSI 0.33 +10.27
24 My Neighbor Alice title=ALICE 1.41 +10.17
25 Shentu title=CTK 0.74 +10.14
26 Ocean Protocol title=OCEAN 0.77 +9.72
27 Chiliz title=CHZ 0.13 +9.52
28 Alchemy Pay title=ACH 0.03 +9.47
29 Celo title=CELO 0.79 +9.44
30 Reef title=REEF <0.01 +9.16

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 Prom title=PROM 11.93 -10.13
2 Request title=REQ 0.11 -9.59
3 NKN title=NKN 0.14 -7.66
4 WINkLink title=WIN <0.01 -4.05
5 Xai title=XAI 1.31 -4.05
6 Loom Network (NEW) title=LOOM 0.11 -3.95
7 Xeno title=XNO 1.21 -2.50
8 ARK title=ARK 0.85 -2.50
9 Aergo title=AERGO 0.15 -2.24
10 Vanar Chain title=VANRY 0.10 -1.94
11 Golem title=GLM 0.37 -1.93
12 Raydium title=RAY 0.94 -1.83
13 Lisk title=LSK 1.42 -1.80
14 Ethereum Name Service title=ENS 21.63 -1.77
15 JasmyCoin title=JASMY 0.02 -1.49
16 Immutable title=IMX 3.27 -1.45
17 Internet Computer title=ICP 12.80 -1.42
18 OAX title=OAX 0.16 -1.41
19 OG Fan Token title=OG 5.09 -1.30
20 Sei title=SEI 0.85 -1.08
21 Pundi X title=PUNDIX 0.45 -0.98
22 Ardor title=ARDR 0.10 -0.94
23 TerraClassicUSD title=USTC 0.03 -0.93
24 Blur title=BLUR 0.69 -0.87
25 Frax Share title=FXS 8.34 -0.84
26 Orion title=ORN 1.58 -0.84
27 SPACE ID title=ID 0.61 -0.83
28 Celestia title=TIA 16.93 -0.79
29 Optimism title=OP 3.64 -0.74
30 Stacks title=STX 2.57 -0.74

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
74
Greed

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 AAVE title=AAVE 3,371.62 3,317.25
(92.36)
54.37 1.64
2 KSM title=KSM 1,683.86 1,660.06
(46.22)
23.80 1.43
3 GAL title=GAL 111.22 109.98
(3.06)
1.24 1.13
4 GNO title=GNO 11,399.53 11,274.19
(313.90)
125.34 1.11
5 CELO title=CELO 28.00 28.30
(0.79)
0.30 1.08
6 BLUR title=BLUR 25.15 24.90
(0.69)
0.25 0.99
7 ILV title=ILV 3,481.79 3,451.22
(96.09)
30.57 0.89
8 STG title=STG 23.79 23.58
(0.66)
0.21 0.88
9 GALA title=GALA 1.03 1.04
(0.03)
0.01 0.81
10 LRC title=LRC 9.38 9.32
(0.26)
0.06 0.68
11 OMG title=OMG 25.12 25.29
(0.70)
0.17 0.66
12 JOE title=JOE 17.83 17.72
(0.49)
0.11 0.59
13 ANKR title=ANKR 1.09 1.08
(0.03)
0.01 0.59
14 BAL title=BAL 154.84 153.97
(4.29)
0.87 0.56
15 YFI title=YFI 273,750.00 272,282.99
(7,581.00)
1,467.01 0.54
16 ENJ title=ENJ 11.97 11.91
(0.33)
0.06 0.50
17 MKR title=MKR 73,164.20 72,802.75
(2,027.00)
361.45 0.50
18 PERP title=PERP 47.72 47.49
(1.32)
0.23 0.48
19 ZRX title=ZRX 12.85 12.79
(0.36)
0.06 0.47
20 CYBER title=CYBER 311.00 309.60
(8.62)
1.40 0.45
21 1INCH title=1INCH 16.00 15.93
(0.44)
0.07 0.45
22 MOVR title=MOVR 816.00 812.47
(22.62)
3.53 0.43
23 C98 title=C98 12.00 11.95
(0.33)
0.05 0.42
24 WOO title=WOO 16.94 17.01
(0.47)
0.07 0.39
25 TRX title=TRX 4.99 5.01
(0.14)
0.02 0.37
26 ATOM title=ATOM 355.48 354.17
(9.86)
1.31 0.37
27 TIA title=TIA 610.20 608.09
(16.93)
2.11 0.35
28 AXS title=AXS 281.05 280.15
(7.80)
0.90 0.32
29 CRV title=CRV 19.76 19.82
(0.55)
0.06 0.32
30 SUSHI title=SUSHI 46.73 46.58
(1.30)
0.15 0.31
31 WLD title=WLD 309.81 310.71
(8.65)
0.90 0.29
32 SAND title=SAND 18.08 18.03
(0.50)
0.05 0.28
33 UNI title=UNI 266.59 265.89
(7.40)
0.70 0.26
34 RNDR title=RNDR 276.50 277.20
(7.72)
0.70 0.25
35 UMA title=UMA 140.97 140.61
(3.92)
0.36 0.25
36 AVAX title=AVAX 1,326.19 1,329.27
(37.01)
3.08 0.23
37 IMX title=IMX 117.62 117.35
(3.27)
0.27 0.23
38 FLUX title=FLUX 31.75 31.68
(0.88)
0.07 0.23
39 XLM title=XLM 4.15 4.16
(0.12)
0.01 0.22
40 CHZ title=CHZ 4.62 4.63
(0.13)
0.01 0.21
41 FTM title=FTM 14.67 14.64
(0.41)
0.03 0.21
42 ALPHA title=ALPHA 4.57 4.58
(0.13)
0.01 0.20
43 APE title=APE 60.98 61.09
(1.70)
0.11 0.19
44 LDO title=LDO 107.91 107.71
(3.00)
0.20 0.18
45 MANA title=MANA 17.60 17.63
(0.49)
0.03 0.18
46 CVC title=CVC 3.84 3.85
(0.11)
0.01 0.17
47 ID title=ID 22.10 22.06
(0.61)
0.04 0.17
48 XTZ title=XTZ 40.22 40.15
(1.12)
0.07 0.16
49 ENS title=ENS 778.12 776.87
(21.63)
1.25 0.16
50 KNC title=KNC 23.60 23.56
(0.66)
0.04 0.15
51 CTXC title=CTXC 22.80 22.77
(0.63)
0.03 0.14
52 OCEAN title=OCEAN 27.66 27.70
(0.77)
0.04 0.14
53 XRP title=XRP 19.58 19.61
(0.55)
0.03 0.14
54 FXS title=FXS 300.00 299.62
(8.34)
0.38 0.13
55 NEAR title=NEAR 119.00 118.85
(3.31)
0.15 0.13
56 GLMR title=GLMR 15.94 15.92
(0.44)
0.02 0.11
57 GMX title=GMX 1,668.66 1,670.48
(46.51)
1.82 0.11
58 OP title=OP 130.49 130.63
(3.64)
0.14 0.11
59 DYDX title=DYDX 105.72 105.63
(2.94)
0.09 0.08
60 SNX title=SNX 127.25 127.14
(3.54)
0.11 0.08
61 COMP title=COMP 2,148.54 2,150.32
(59.87)
1.78 0.08
62 ALGO title=ALGO 6.84 6.83
(0.19)
0.01 0.07
63 INJ title=INJ 1,239.00 1,239.84
(34.52)
0.84 0.07
64 BAND title=BAND 72.00 72.05
(2.01)
0.05 0.07
65 ADA title=ADA 21.24 21.23
(0.59)
0.01 0.06
66 SOL title=SOL 3,715.00 3,712.69
(103.37)
2.31 0.06
67 BTC title=BTC 1,850,549.94 1,851,619.54
(51,553.45)
1,069.60 0.06
68 FLOW title=FLOW 34.03 34.05
(0.95)
0.02 0.06
69 ETH title=ETH 106,875.19 106,933.84
(2,977.29)
58.65 0.05
70 MATIC title=MATIC 35.60 35.59
(0.99)
0.01 0.04
71 BCH title=BCH 9,396.63 9,399.35
(261.70)
2.72 0.03
72 LINK title=LINK 655.85 655.91
(18.26)
0.06 0.01

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 ECB ไม่เชื่อมั่นในการอนุมัติ ETF ในสหรัฐฯ ยังคงไม่ชอบ Bitcoin
(ECB not convinced by ETF approval in the US still dislikes Bitcoin)
2024-02-22
2 Google อัปเดต Gemini AI ขอโทษที่ปลุกภาพที่ไม่ถูกต้อง
(Google updates Gemini AI apologizes for woke inaccurate imagery)
2024-02-22
3 KuCoin ตอบสนองต่อการเรียกร้องว่าเงินของผู้ใช้ถูกล็อค
(KuCoin responds to claims of user funds being locked)
2024-02-22
4 a16z ลงทุน 100 ล้านในรายงาน EigenLayer
(a16z invests 100 million in EigenLayer report)
2024-02-22
5 Aave ปรับใช้โปรโตคอล DeFi บน BNB Chain
(Aave deploys DeFi protocol on BNB Chain)
2024-02-22
6 Visa และ Mastercard: ประโยชน์สําหรับผู้ถือกระเป๋าเงิน: ภัยคุกคามต่อการแลกเปลี่ยน crypto
(Visa and Mastercard A boon for wallet holders a threat to crypto exchanges)
2024-02-22
7 Ondo Finance จับตาการขยายตัวของคลังโทเค็นท่ามกลางตลาดกระทิงของ crypto
(Ondo Finance eyes tokenized treasury expansion amid crypto bull market)
2024-02-22
8 Binance Labs ลงทุนในบริการรับคืนของเหลว EigenLayers Renzo
(Binance Labs invests in EigenLayers liquid restaking service Renzo)
2024-02-22
9 Valkyrie เปิดตัวกองทุน Bitcoin Futures ที่มีเลเวอเรจ 2 เท่า
(Valkyrie launches 2x leveraged Bitcoin futures fund)
2024-02-22
10 Marathon Digital Holdings เปิดตัวบริการส่งธุรกรรม Bitcoin โดยตรง
(Marathon Digital Holdings launches direct Bitcoin transaction submission service)
2024-02-22
11 ของสะสมดิจิทัล WWE บนตั๋ว Panini Sports Illustrated NFT บน Avalanche Nifty Newsletter
(WWE digital collectibles on Panini Sports Illustrated NFT tickets on Avalanche Nifty Newsletter)
2024-02-22
12 บริษัทเท็กซัสท้าทายศาลต่อหน่วยงานด้านการเข้ารหัสลับของ SEC
(Texas company mounts court challenge to SEC crypto authority)
2024-02-22
13 Sam Bankman Fried กลับมาขึ้นศาลอีกครั้งยกเว้นผลประโยชน์ทับซ้อนสําหรับทนายความ
(Sam Bankman Fried is back in court waives conflict of interest for lawyers)
2024-02-22
14 Greg Solana ผู้ร่วมสร้าง BAYC กุมบังเหียนในฐานะ CEO ของ Yuga Labs
(BAYC co creator Greg Solana takes up reins as Yuga Labs CEO)
2024-02-22
15 Tether จะไม่ยืนยันหรือปฏิเสธหาก USDT ลดลงบน Tron
(Tether wont confirm or deny if its dropping USDT on Tron)
2024-02-22
16 Google เพื่อแก้ไขความหลากหลาย Gemini AI ChatGPT บ้า AI Eye
(Google to fix diversity borked Gemini AI ChatGPT goes insane AI Eye)
2024-02-22
17 ตอนนี้คุณสามารถปรับใช้ชุดรวม L3 ของคุณเองเป็นเวลา 50 ต่อเดือน
(You can now deploy your own L3 rollup for 50 a month)
2024-02-22
18 Citrea ระดมทุน 27 ล้านเพื่อเปิดตัว Bitcoin ZK rollup
(Citrea raises 27M in seed funding to launch Bitcoin ZK rollup)
2024-02-22
19 ฮ่องกงเห็นการยื่นขอใบอนุญาต crypto เพิ่มขึ้น
(Hong Kong sees surge in crypto license applications)
2024-02-21
20 หน่วยงานด้านเทคโนโลยีของไนจีเรียผลักดันการรวม AI เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
(Nigerias tech agency pushes for AI integration for enhanced security)
2024-02-21
21 Ripple ยินดีต้อนรับ XRP ETF Brad Garlinghouse อย่างแน่นอน
(Ripple would certainly welcome an XRP ETF Brad Garlinghouse)
2024-02-21
22 การกํากับดูแล AI คืออะไร
(What is AI governance)
2024-02-21
23 เกม Web3 สามารถระเบิดได้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI Gaming CEO กล่าว
(Web3 games can explode thanks to artificial intelligence says AI gaming CEO)
2024-02-21
24 Andrew Yang และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ 300 คนยื่นคําร้องให้รัฐบาลดําเนินการกับ AI Deepfakes
(Andrew Yang and 300 international experts petition for government action on AI deepfakes)
2024-02-21
25 ตัวเร่งฮาร์ดแวร์ของ AMD เพื่อรองรับการทํางานร่วมกันของบล็อกเชน
(AMD hardware accelerators to support blockchain interoperability)
2024-02-21
26 CBDC ปัญหาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้หรือสกุลเงินแห่งอนาคต
(CBDCs User privacy problem or currency of the future)
2024-02-21
27 ชายหาดที่มั่งคั่งโดดเดี่ยวและน่าทึ่ง คู่มือเมือง Perth Crypto
(Wealthy isolated and incredible beaches Perth Crypto City Guide)
2024-02-21
28 ราคา BTC ลดลงสู่ระดับต่ําสุดในรอบ 1 สัปดาห์เนื่องจากผู้ค้ามุ่งเน้นไปที่วาฬ Bitcoin Nvidia
(BTC price drops to 1 week low as traders focus on Bitcoin whales Nvidia)
2024-02-21
29 Bitcoin ฟิวเจอร์สเปิดดอกเบี้ยใกล้เตือนเพิ่มระดับ 24B กระทิงมีความเสี่ยงหรือไม่
(Bitcoin futures open interest near alarm raising 24B level Are bulls at risk)
2024-02-21
30 Starknet airdrop ประสบความสําเร็จอย่างมากแม้จะมีข้อโต้แย้ง
(Starknet airdrop largely successful despite controversies)
2024-02-21
31 ตุรกีเผยแพร่รายงานการประเมินโครงการลีร่าดิจิทัลเฟสแรก
(Turkey releases first phase digital lira project evaluation report)
2024-02-21
32 ข้อมูลชี้ให้เห็นถึงการเข้าใกล้ฤดูกาล altcoin แม้ว่าการครอบงําของ Bitcoin จะยังคงอยู่
(Data points to approaching altcoin season even as Bitcoin dominance holds)
2024-02-21
33 กลุ่มผู้สนับสนุน Crypto เรียกร้องให้ประธานการธนาคารของวุฒิสภาไม่สนับสนุนร่างกฎหมาย AML ของ Elizabeth Warrens
(Crypto advocacy group calls on Senate Banking Chair not to support Elizabeth Warrens AML bill)
2024-02-21
34 ราคา Bitcoin ปฏิเสธที่ 53K เนื่องจากดอกเบี้ยเปิดฟิวเจอร์สแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี
(Bitcoin price rejects at 53K as futures open interest hits a 2 year high)
2024-02-21
35 VanEcks Bitcoin ETF เพิ่มปริมาณการซื้อขาย 1400 รายวัน
(VanEcks Bitcoin ETF notches 1400 daily trading volume increase)
2024-02-21
36 Circle ยุติการสร้าง USDC บนเครือข่าย Tron โดยมีผลทันที
(Circle to cease minting USDC on Tron Network effective immediately)
2024-02-21
37 ความเชื่อมั่นของ Bitcoin ของออสเตรเลียพุ่งขึ้นหลังจากการอนุมัติ Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ
(Australias Bitcoin sentiment jumps after US spot Bitcoin ETF approvals)
2024-02-21
38 Stellar เปิดตัวสัญญาอัจฉริยะหลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดล่าช้า
(Stellar launches smart contracts following bug fix delays)
2024-02-21
39 ราคา Ethereum ETH แตะ 3K เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022
(Ethereum ETH price hits 3K for the first time since 2022)
2024-02-20
40 Starknets STRK แตะ 7 บน Binance เนื่องจากโทเค็นนับล้านอ้างสิทธิ์ในวันแอร์ดรอป
(Starknets STRK hits 7 on Binance as millions of tokens claimed on airdrop day)
2024-02-20
41 AI สร้าง ID ปลอมทําให้มาตรการ KYC ของการแลกเปลี่ยน crypto สับสน
(AI generated fake IDs confound crypto exchange KYC measures)
2024-02-20
42 Web3 Gamer Sweatcoin กล่าวว่าการสั่นเป็นการแกล้งทํา MotoDEX รีวิว Gods Unchained 2024
(Web3 Gamer Sweatcoin says shaking is faking MotoDEX review Gods Unchained 2024)
2024-02-20
43 การแลกเปลี่ยน crypto ต่างประเทศในอินเดียเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน
(Foreign crypto exchanges in India face uncertain future)
2024-02-20
44 DeFi Devs รับข้อมูล Bitcoin ETF แบบเรียลไทม์ด้วย Pyth Network
(DeFi Devs get real time Bitcoin ETF data with Pyth Network)
2024-02-20
45 MetaMask เพิ่มความปลอดภัยด้วยการแจ้งเตือนสําหรับผู้ใช้ 30 ล้านคนในเครือข่ายหลัก
(MetaMask boosts security with alerts for 30M users on major chains)
2024-02-20
46 ทนายความที่วิ่งไปปลด Elizabeth Warren ไม่ได้พูดถึง crypto ในการเปิดตัวแคมเปญ
(Lawyer running to unseat Elizabeth Warren doesnt mention crypto in campaign launch)
2024-02-20
47 Bitcoin ETF จะผลักดันการยอมรับของสถาบันและการเติบโตของบริษัท Navin Gupta ซีอีโอของ Crystal
(Bitcoin ETFs will drive institutional adoption and company growth Crystal CEO Navin Gupta)
2024-02-20
48 ราคา BTC พุ่งขึ้นถึง 53K แต่แนวต้านไล่ตามภาวะกระทิงของ Bitcoin
(BTC price spikes to 53K but resistance catches up with Bitcoin bulls)
2024-02-20
49 ChatGPT สามารถเขียนสัญญาอัจฉริยะได้ แต่อย่าใช้เป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัย
(ChatGPT can write smart contracts just dont use it as a security auditor)
2024-02-20
50 Forbes เปิดตัว metaverse ถาวรที่มีบาร์สุดหรูพร้อมสระว่ายน้ําสุดหรู
(Forbes launches permanent metaverse presence featuring luxurious pool elegant bar)
2024-02-20

ข่าวของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ ข่าว วัน วันที่ เวลา
1 สมาชิก FED (Cook) แถลงการณ์ (FOMC Member Cook Speaks) ศุกร์ (Fri) 23-02-2024 05:00
2 สมาชิก FED (Christopher J. Waller) แถลงการณ์ (FOMC Member Waller Speaks) ศุกร์ (Fri) 23-02-2024 07:35

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

Multichain Bridged USDT (Moonbeam) (usdt) Huobi Polkadot (hdot) ElonXAIDogeMessi69PepeInu (bitcoin) hiMAYC (himayc) Areon Network (area) Bitcoin AI (bitcoinai) CheckerChain (checkr) Bitcicoin (bitci) Geist fUSDT (gfusdt) XRP (xrp)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

Ethermon (emon)Axle Games (axle)Solpad Finance (solpad)Vanar Chain (vanry)One Hundred Million Inu (ohmi)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#GameFi #sport #wellness #big data #carbon-credit #VR #DEX #domain #multichain #decentralized application

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

Bitcoin สามารถติดตามได้ไหมDoge กับ Shiba ต่างกันอย่างไรEthereum network MetaMask คืออะไรNFT คืออะไรคริปโต มีมูลค่าไหมบล็อคเชน กับ บิทคอยน์ คือสิ่งเดียวกันหรือไม่บิทคอยน์คืออะไรประเทศที่ยอมรับ Bitcoinปัจจัยพื้นฐานคริปโตคืออะไรราคา Bitcoin ในอนาคต
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000