ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)


คณะกรรมาธิการยุโรปแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการให้ข้อมูลผิดของ AI สําหรับการเลือกตั้ง -  European Commission seeks input on AI misinformation guidelines for elections

คณะกรรมาธิการยุโรปแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการให้ข้อมูลผิดของ AI สําหรับการเลือกตั้ง
(European Commission seeks input on AI misinformation guidelines for elections)


Published: 2024-02-10


1. ข้อมูลที่ผิดของ AI ในการเลือกตั้ง: คณะกรรมาธิการยุโรปกําลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการกับข้อมูลที่ผิดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในการเลือกตั้ง. เป้าหมายหลักคือเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปกป้องกระบวนการประชาธิปไตยและป้องกันการจัดการความคิดเห็นของประชาชนผ่านการใช้ปัญญาประดิษฐ์. ด้วยการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง. แนวทางนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยจัดทํากรอบการทํางานสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทําความเข้าใจและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ผิดของ AI. ข้อมูลที่คณะกรรมาธิการยุโรปต้องการจะช่วยกําหนดแนวทางเหล่านี้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพและครอบคลุมในการต่อสู้กับข้อมูลที่ผิดในการเลือกตั้ง.

2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความร่วมมือ: คณะกรรมาธิการยุโรปกําลังแสวงหาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในการกําหนดแนวทางในการจัดการกับข้อมูลที่ผิดของ AI ในการเลือกตั้ง. ซึ่งรวมถึงพรรคการเมือง องค์กรภาคประชาสังคม และบริษัทเทคโนโลยี. คณะกรรมาธิการยุโรปมีเป้าหมายที่จะรวบรวมมุมมองและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเพื่อพัฒนาแนวทางที่ใช้งานได้จริงนําไปปฏิบัติได้และครอบคลุม. การทํางานร่วมกันและความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งสําคัญในการจัดการกับความท้าทายที่เกิดจากข้อมูลที่ผิดที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างมีประสิทธิภาพ.

3. การบรรเทาผลกระทบต่อกระบวนการประชาธิปไตย: จุดเน้นของแนวทางของคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับข้อมูลที่ผิดของ AI ในการเลือกตั้งคือการปกป้องกระบวนการประชาธิปไตยจากการบิดเบือนและรับรองความสมบูรณ์ของการเลือกตั้ง. แนวทางนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คําแนะนําที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตรวจจับ ต่อสู้ และบรรเทาผลกระทบของข้อมูลที่ผิดของ AI ต่อความคิดเห็นของสาธารณชนและผลการเลือกตั้ง. ด้วยการจัดเตรียมกลยุทธ์และเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมคณะกรรมาธิการยุโรปตั้งใจที่จะจัดเตรียมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยวิธีการปกป้องกระบวนการประชาธิปไตยและรักษาความไว้วางใจในระบบการเลือกตั้ง. แนวทางเหล่านี้จะมีบทบาทสําคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าคะแนนเสียงของพวกเขาไม่ได้รับอิทธิพลจากเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทําให้เข้าใจผิด ซึ่งจะช่วยปกป้องรากฐานประชาธิปไตยของสหภาพยุโรป. หมายเหตุ: จํานวนคําสําหรับแต่ละหัวข้ออยู่ที่ประมาณ 150 คํา. .


1. AI Misinformation in Elections: The European Commission is seeking input on guidelines for tackling AI-driven misinformation in elections. The main goal is to ensure the protection of democratic processes and prevent the manipulation of public opinion through the use of artificial intelligence. With the rise of AI-powered technologies,there is a growing concern about the potential spread of false information during electoral campaigns. The guidelines aim to address this issue by providing a framework for stakeholders to understand and mitigate the risks associated with AI misinformation. The input sought by the European Commission will help shape these guidelines,ensuring they are effective and comprehensive in combating misinformation in elections.

2. Stakeholder Involvement and Partnerships: The European Commission is actively seeking the involvement of various stakeholders in the formulation of guidelines for tackling AI misinformation in elections. This includes political parties,civil society organizations,and technology companies. By involving a wide range of stakeholders,the European Commission aims to gather diverse perspectives and expertise to develop guidelines that are practical,actionable,and inclusive. Collaboration and partnerships between stakeholders are essential in addressing the challenges posed by AI-driven misinformation effectively.

3. Mitigating the Impact on Democratic Processes: The focus of the European Commission's guidelines on AI misinformation in elections is to protect democratic processes from manipulation and ensure the integrity of elections. The guidelines aim to provide clear recommendations on detecting,combating,and mitigating the impact of AI misinformation on public opinion and electoral outcomes. By providing concrete strategies and tools,the European Commission intends to equip stakeholders with the means to safeguard democratic processes and maintain trust in the electoral system. These guidelines will play a crucial role in reassuring citizens that their votes are not influenced by misleading AI-driven content,thereby safeguarding the democratic foundations of the European Union. Note: The word count for each topic is approximately 150 words.


Reference: cointelegraph.com

เหรียญที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด


(อัพเดททุก 1 ชั่วโมง)
ที่ จาก เป็น ($US) มูลค่าซื้อขาย ($)
1 BTC title=BTC 51,650.00 1,888,668,679.15
2 ARS title=ARS 1,057.80 1,876,749,751.10
3 ETH title=ETH 2,990.04 1,721,207,149.60
4 WLD title=WLD 8.94 505,445,680.37
5 SOL title=SOL 104.24 437,080,285.87
6 JASMY title=JASMY 0.02 283,632,356.62
7 FIL title=FIL 8.36 224,813,332.36
8 XRP title=XRP 0.55 191,056,892.10
9 AGIX title=AGIX 0.72 188,459,534.38
10 RNDR title=RNDR 7.74 178,751,742.41
11 MATIC title=MATIC 1.01 174,006,366.50
12 STRK title=STRK 1.88 162,687,225.81
13 SUI title=SUI 1.76 132,550,966.41
14 SPELL title=SPELL <0.01 125,086,976.46
15 MANTA title=MANTA 3.32 124,709,332.04
16 PIXEL title=PIXEL 0.54 122,145,266.86
17 AI title=AI 1.81 92,239,233.28
18 ARKM title=ARKM 1.45 79,266,929.04
19 OP title=OP 3.66 78,745,809.44
20 MASK title=MASK 4.46 78,338,790.45
21 ADA title=ADA 0.60 76,839,474.43
22 LINK title=LINK 18.42 75,345,752.54
23 SEI title=SEI 0.86 73,333,179.66
24 HBAR title=HBAR 0.12 70,066,846.65
25 AVAX title=AVAX 37.26 69,650,807.83
26 XAI title=XAI 1.32 65,963,149.09
27 INJ title=INJ 34.95 62,349,031.81
28 EPX title=EPX <0.01 54,205,413.10
29 DOGE title=DOGE 0.09 53,350,420.74
30 STX title=STX 2.61 53,271,826.35

เหรียญที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) เพิ่มขึ้น (%)
1 Spell title=SPELL <0.01
+73.55
2 Ellipsis X title=EPX <0.01 +41.13
3 Worldcoin title=WLD 8.94 +38.27
4 SingularityNET title=AGIX 0.72 +35.47
5 Arkham title=ARKM 1.45 +35.28
6 IQ title=IQ <0.01 +33.46
7 Amp title=AMP <0.01 +30.70
8 PlayDapp title=PLA 0.20 +24.46
9 Render title=RNDR 7.74 +21.79
10 Open Campus title=EDU 0.91 +19.64
11 Alchemix title=ALCX 30.70 +18.99
12 Filecoin title=FIL 8.36 +18.70
13 WOO title=WOO 0.48 +18.25
14 NFPrompt title=NFP 0.80 +17.55
15 Cortex title=CTXC 0.65 +16.50
16 Hedera title=HBAR 0.12 +14.53
17 Ren title=REN 0.07 +14.42
18 Reserve Rights title=RSR <0.01 +14.42
19 Mask Network title=MASK 4.46 +14.35
20 Ocean Protocol title=OCEAN 0.78 +13.00
21 iExec RLC title=RLC 4.06 +12.77
22 Flux title=FLUX 0.88 +12.66
23 My Neighbor Alice title=ALICE 1.42 +12.66
24 Zcash title=ZEC 27.02 +12.49
25 Cartesi title=CTSI 0.33 +11.83
26 Linear title=LINA <0.01 +11.79
27 Shentu title=CTK 0.74 +11.44
28 Chiliz title=CHZ 0.13 +11.23
29 Reef title=REEF <0.01 +11.15
30 Marlin title=POND 0.02 +11.04

เหรียญที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว


(อัพเดททุก 1 นาที)
ที่ จาก เป็น ($US) ลดลง (%)
1 Request title=REQ 0.11 -13.44
2 Prom title=PROM 12.13 -7.83
3 NKN title=NKN 0.14 -6.12
4 WINkLink title=WIN <0.01 -4.75
5 Loom Network (NEW) title=LOOM 0.11 -2.84
6 Xai title=XAI 1.32 -2.56
7 Xeno title=XNO 1.22 -1.62
8 Dock title=DOCK 0.03 -1.31
9 Aergo title=AERGO 0.15 -0.99
10 Pundi X title=PUNDIX 0.45 -0.85
11 OAX title=OAX 0.16 -0.68
12 ARK title=ARK 0.85 -0.65
13 Lisk title=LSK 1.43 -0.63
14 Ardor title=ARDR 0.10 -0.62
15 Orion title=ORN 1.61 -0.37
16 Hive title=HIVE 0.34 -0.26
17 PAX Gold title=PAXG 2,000.00 -0.25
18 Ethereum Name Service title=ENS 21.80 -0.18
19 Golem title=GLM 0.37 -0.16
20 Raydium title=RAY 0.94 -0.13

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
74
Greed

ส่วนต่างของราคา Binance - Bitkub

?
ที่ เหรียญ Bitkub Binance Diff (%)
1 FLUX title=FLUX 31.32 31.76
(0.88)
0.44 1.41
2 GAL title=GAL 111.22 112.38
(3.13)
1.16 1.05
3 ENS title=ENS 790.72 782.98
(21.80)
7.74 0.99
4 GLMR title=GLMR 15.86 16.02
(0.45)
0.16 0.98
5 AAVE title=AAVE 3,371.62 3,339.88
(92.99)
31.74 0.95
6 INJ title=INJ 1,266.08 1,255.28
(34.95)
10.80 0.86
7 CYBER title=CYBER 314.63 312.04
(8.69)
2.59 0.83
8 LQTY title=LQTY 53.48 53.87
(1.50)
0.39 0.74
9 CHZ title=CHZ 4.64 4.67
(0.13)
0.03 0.71
10 KSM title=KSM 1,683.86 1,672.63
(46.57)
11.23 0.67
11 MOVR title=MOVR 824.00 818.57
(22.79)
5.43 0.66
12 ALGO title=ALGO 6.85 6.89
(0.19)
0.04 0.62
13 PERP title=PERP 48.10 47.80
(1.33)
0.30 0.62
14 ANKR title=ANKR 1.08 1.09
(0.03)
0.01 0.60
15 UMA title=UMA 140.82 141.62
(3.94)
0.80 0.57
16 CELO title=CELO 28.00 28.16
(0.78)
0.16 0.57
17 AXS title=AXS 283.54 281.94
(7.85)
1.60 0.57
18 OMG title=OMG 25.33 25.46
(0.71)
0.13 0.53
19 LDO title=LDO 109.73 109.19
(3.04)
0.54 0.50
20 RNDR title=RNDR 276.50 277.85
(7.74)
1.35 0.49
21 SOL title=SOL 3,761.20 3,743.94
(104.24)
17.26 0.46
22 BLUR title=BLUR 25.30 25.18
(0.70)
0.12 0.46
23 GMX title=GMX 1,668.66 1,676.22
(46.67)
7.56 0.45
24 FXS title=FXS 302.00 303.35
(8.45)
1.35 0.45
25 YFI title=YFI 273,750.00 272,606.24
(7,590.00)
1,143.76 0.42
26 ENJ title=ENJ 12.03 11.98
(0.33)
0.05 0.40
27 WOO title=WOO 17.01 17.08
(0.48)
0.07 0.40
28 JOE title=JOE 17.90 17.83
(0.50)
0.07 0.40
29 STG title=STG 23.79 23.70
(0.66)
0.09 0.39
30 ALPHA title=ALPHA 4.64 4.62
(0.13)
0.02 0.38
31 SUSHI title=SUSHI 47.02 47.19
(1.31)
0.17 0.37
32 GLM title=GLM 13.50 13.45
(0.37)
0.05 0.37
33 LINK title=LINK 659.10 661.44
(18.42)
2.34 0.35
34 CRV title=CRV 19.87 19.94
(0.56)
0.07 0.34
35 OCEAN title=OCEAN 27.76 27.85
(0.78)
0.09 0.34
36 WLD title=WLD 320.06 321.06
(8.94)
1.00 0.31
37 ID title=ID 22.26 22.19
(0.62)
0.07 0.31
38 COMP title=COMP 2,169.31 2,163.25
(60.23)
6.06 0.28
39 SNX title=SNX 127.70 128.04
(3.57)
0.34 0.27
40 XLM title=XLM 4.17 4.18
(0.12)
0.01 0.26
41 AVAX title=AVAX 1,341.63 1,338.25
(37.26)
3.38 0.25
42 DOGE title=DOGE 3.05 3.06
(0.09)
0.01 0.22
43 SAND title=SAND 18.15 18.11
(0.50)
0.04 0.21
44 BCH title=BCH 9,453.06 9,471.18
(263.70)
18.12 0.19
45 TRX title=TRX 5.02 5.01
(0.14)
0.01 0.17
46 C98 title=C98 12.07 12.05
(0.34)
0.02 0.17
47 BAND title=BAND 72.85 72.73
(2.03)
0.12 0.16
48 ETH title=ETH 107,216.90 107,391.77
(2,990.04)
174.87 0.16
49 NEAR title=NEAR 118.34 118.52
(3.30)
0.18 0.16
50 XRP title=XRP 19.67 19.70
(0.55)
0.03 0.15
51 ZRX title=ZRX 12.85 12.87
(0.36)
0.02 0.15
52 MANA title=MANA 17.71 17.74
(0.49)
0.03 0.14
53 ATOM title=ATOM 355.30 355.79
(9.91)
0.49 0.14
54 BAL title=BAL 154.84 155.05
(4.32)
0.21 0.14
55 MATIC title=MATIC 36.08 36.13
(1.01)
0.05 0.13
56 IMX title=IMX 117.80 117.95
(3.28)
0.15 0.13
57 UNI title=UNI 267.99 268.33
(7.47)
0.34 0.13
58 FLOW title=FLOW 34.38 34.34
(0.96)
0.04 0.13
59 TIA title=TIA 613.01 613.76
(17.09)
0.75 0.12
60 KNC title=KNC 23.68 23.71
(0.66)
0.03 0.12
61 XTZ title=XTZ 40.22 40.26
(1.12)
0.04 0.11
62 BTC title=BTC 1,853,180.29 1,855,087.28
(51,650.00)
1,906.99 0.10
63 FTM title=FTM 14.76 14.77
(0.41)
0.01 0.08
64 CTXC title=CTXC 23.25 23.23
(0.65)
0.02 0.08
65 GNO title=GNO 11,399.53 11,407.08
(317.60)
7.55 0.07
66 ADA title=ADA 21.41 21.40
(0.60)
0.01 0.05
67 ILV title=ILV 3,481.79 3,483.54
(96.99)
1.75 0.05
68 APE title=APE 61.75 61.78
(1.72)
0.03 0.04
69 OP title=OP 131.40 131.45
(3.66)
0.05 0.04
70 DYDX title=DYDX 106.38 106.42
(2.96)
0.04 0.04
71 MKR title=MKR 73,164.20 73,161.91
(2,037.00)
2.29 0.00

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
ที่ ข่าว วันที่
1 ECB ไม่เชื่อมั่นในการอนุมัติ ETF ในสหรัฐฯ ยังคงไม่ชอบ Bitcoin
(ECB not convinced by ETF approval in the US still dislikes Bitcoin)
2024-02-22
2 Google อัปเดต Gemini AI ขอโทษที่ปลุกภาพที่ไม่ถูกต้อง
(Google updates Gemini AI apologizes for woke inaccurate imagery)
2024-02-22
3 KuCoin ตอบสนองต่อการเรียกร้องว่าเงินของผู้ใช้ถูกล็อค
(KuCoin responds to claims of user funds being locked)
2024-02-22
4 a16z ลงทุน 100 ล้านในรายงาน EigenLayer
(a16z invests 100 million in EigenLayer report)
2024-02-22
5 Aave ปรับใช้โปรโตคอล DeFi บน BNB Chain
(Aave deploys DeFi protocol on BNB Chain)
2024-02-22
6 Visa และ Mastercard: ประโยชน์สําหรับผู้ถือกระเป๋าเงิน: ภัยคุกคามต่อการแลกเปลี่ยน crypto
(Visa and Mastercard A boon for wallet holders a threat to crypto exchanges)
2024-02-22
7 Ondo Finance จับตาการขยายตัวของคลังโทเค็นท่ามกลางตลาดกระทิงของ crypto
(Ondo Finance eyes tokenized treasury expansion amid crypto bull market)
2024-02-22
8 Binance Labs ลงทุนในบริการรับคืนของเหลว EigenLayers Renzo
(Binance Labs invests in EigenLayers liquid restaking service Renzo)
2024-02-22
9 Valkyrie เปิดตัวกองทุน Bitcoin Futures ที่มีเลเวอเรจ 2 เท่า
(Valkyrie launches 2x leveraged Bitcoin futures fund)
2024-02-22
10 Marathon Digital Holdings เปิดตัวบริการส่งธุรกรรม Bitcoin โดยตรง
(Marathon Digital Holdings launches direct Bitcoin transaction submission service)
2024-02-22
11 ของสะสมดิจิทัล WWE บนตั๋ว Panini Sports Illustrated NFT บน Avalanche Nifty Newsletter
(WWE digital collectibles on Panini Sports Illustrated NFT tickets on Avalanche Nifty Newsletter)
2024-02-22
12 บริษัทเท็กซัสท้าทายศาลต่อหน่วยงานด้านการเข้ารหัสลับของ SEC
(Texas company mounts court challenge to SEC crypto authority)
2024-02-22
13 Sam Bankman Fried กลับมาขึ้นศาลอีกครั้งยกเว้นผลประโยชน์ทับซ้อนสําหรับทนายความ
(Sam Bankman Fried is back in court waives conflict of interest for lawyers)
2024-02-22
14 Greg Solana ผู้ร่วมสร้าง BAYC กุมบังเหียนในฐานะ CEO ของ Yuga Labs
(BAYC co creator Greg Solana takes up reins as Yuga Labs CEO)
2024-02-22
15 Tether จะไม่ยืนยันหรือปฏิเสธหาก USDT ลดลงบน Tron
(Tether wont confirm or deny if its dropping USDT on Tron)
2024-02-22
16 Google เพื่อแก้ไขความหลากหลาย Gemini AI ChatGPT บ้า AI Eye
(Google to fix diversity borked Gemini AI ChatGPT goes insane AI Eye)
2024-02-22
17 ตอนนี้คุณสามารถปรับใช้ชุดรวม L3 ของคุณเองเป็นเวลา 50 ต่อเดือน
(You can now deploy your own L3 rollup for 50 a month)
2024-02-22
18 Citrea ระดมทุน 27 ล้านเพื่อเปิดตัว Bitcoin ZK rollup
(Citrea raises 27M in seed funding to launch Bitcoin ZK rollup)
2024-02-22
19 ฮ่องกงเห็นการยื่นขอใบอนุญาต crypto เพิ่มขึ้น
(Hong Kong sees surge in crypto license applications)
2024-02-21
20 หน่วยงานด้านเทคโนโลยีของไนจีเรียผลักดันการรวม AI เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
(Nigerias tech agency pushes for AI integration for enhanced security)
2024-02-21
21 Ripple ยินดีต้อนรับ XRP ETF Brad Garlinghouse อย่างแน่นอน
(Ripple would certainly welcome an XRP ETF Brad Garlinghouse)
2024-02-21
22 การกํากับดูแล AI คืออะไร
(What is AI governance)
2024-02-21
23 เกม Web3 สามารถระเบิดได้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI Gaming CEO กล่าว
(Web3 games can explode thanks to artificial intelligence says AI gaming CEO)
2024-02-21
24 Andrew Yang และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ 300 คนยื่นคําร้องให้รัฐบาลดําเนินการกับ AI Deepfakes
(Andrew Yang and 300 international experts petition for government action on AI deepfakes)
2024-02-21
25 ตัวเร่งฮาร์ดแวร์ของ AMD เพื่อรองรับการทํางานร่วมกันของบล็อกเชน
(AMD hardware accelerators to support blockchain interoperability)
2024-02-21
26 CBDC ปัญหาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้หรือสกุลเงินแห่งอนาคต
(CBDCs User privacy problem or currency of the future)
2024-02-21
27 ชายหาดที่มั่งคั่งโดดเดี่ยวและน่าทึ่ง คู่มือเมือง Perth Crypto
(Wealthy isolated and incredible beaches Perth Crypto City Guide)
2024-02-21
28 ราคา BTC ลดลงสู่ระดับต่ําสุดในรอบ 1 สัปดาห์เนื่องจากผู้ค้ามุ่งเน้นไปที่วาฬ Bitcoin Nvidia
(BTC price drops to 1 week low as traders focus on Bitcoin whales Nvidia)
2024-02-21
29 Bitcoin ฟิวเจอร์สเปิดดอกเบี้ยใกล้เตือนเพิ่มระดับ 24B กระทิงมีความเสี่ยงหรือไม่
(Bitcoin futures open interest near alarm raising 24B level Are bulls at risk)
2024-02-21
30 Starknet airdrop ประสบความสําเร็จอย่างมากแม้จะมีข้อโต้แย้ง
(Starknet airdrop largely successful despite controversies)
2024-02-21
31 ตุรกีเผยแพร่รายงานการประเมินโครงการลีร่าดิจิทัลเฟสแรก
(Turkey releases first phase digital lira project evaluation report)
2024-02-21
32 ข้อมูลชี้ให้เห็นถึงการเข้าใกล้ฤดูกาล altcoin แม้ว่าการครอบงําของ Bitcoin จะยังคงอยู่
(Data points to approaching altcoin season even as Bitcoin dominance holds)
2024-02-21
33 กลุ่มผู้สนับสนุน Crypto เรียกร้องให้ประธานการธนาคารของวุฒิสภาไม่สนับสนุนร่างกฎหมาย AML ของ Elizabeth Warrens
(Crypto advocacy group calls on Senate Banking Chair not to support Elizabeth Warrens AML bill)
2024-02-21
34 ราคา Bitcoin ปฏิเสธที่ 53K เนื่องจากดอกเบี้ยเปิดฟิวเจอร์สแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี
(Bitcoin price rejects at 53K as futures open interest hits a 2 year high)
2024-02-21
35 VanEcks Bitcoin ETF เพิ่มปริมาณการซื้อขาย 1400 รายวัน
(VanEcks Bitcoin ETF notches 1400 daily trading volume increase)
2024-02-21
36 Circle ยุติการสร้าง USDC บนเครือข่าย Tron โดยมีผลทันที
(Circle to cease minting USDC on Tron Network effective immediately)
2024-02-21
37 ความเชื่อมั่นของ Bitcoin ของออสเตรเลียพุ่งขึ้นหลังจากการอนุมัติ Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ
(Australias Bitcoin sentiment jumps after US spot Bitcoin ETF approvals)
2024-02-21
38 Stellar เปิดตัวสัญญาอัจฉริยะหลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดล่าช้า
(Stellar launches smart contracts following bug fix delays)
2024-02-21
39 ราคา Ethereum ETH แตะ 3K เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022
(Ethereum ETH price hits 3K for the first time since 2022)
2024-02-20
40 Starknets STRK แตะ 7 บน Binance เนื่องจากโทเค็นนับล้านอ้างสิทธิ์ในวันแอร์ดรอป
(Starknets STRK hits 7 on Binance as millions of tokens claimed on airdrop day)
2024-02-20
41 AI สร้าง ID ปลอมทําให้มาตรการ KYC ของการแลกเปลี่ยน crypto สับสน
(AI generated fake IDs confound crypto exchange KYC measures)
2024-02-20
42 Web3 Gamer Sweatcoin กล่าวว่าการสั่นเป็นการแกล้งทํา MotoDEX รีวิว Gods Unchained 2024
(Web3 Gamer Sweatcoin says shaking is faking MotoDEX review Gods Unchained 2024)
2024-02-20
43 การแลกเปลี่ยน crypto ต่างประเทศในอินเดียเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน
(Foreign crypto exchanges in India face uncertain future)
2024-02-20
44 DeFi Devs รับข้อมูล Bitcoin ETF แบบเรียลไทม์ด้วย Pyth Network
(DeFi Devs get real time Bitcoin ETF data with Pyth Network)
2024-02-20
45 MetaMask เพิ่มความปลอดภัยด้วยการแจ้งเตือนสําหรับผู้ใช้ 30 ล้านคนในเครือข่ายหลัก
(MetaMask boosts security with alerts for 30M users on major chains)
2024-02-20
46 ทนายความที่วิ่งไปปลด Elizabeth Warren ไม่ได้พูดถึง crypto ในการเปิดตัวแคมเปญ
(Lawyer running to unseat Elizabeth Warren doesnt mention crypto in campaign launch)
2024-02-20
47 Bitcoin ETF จะผลักดันการยอมรับของสถาบันและการเติบโตของบริษัท Navin Gupta ซีอีโอของ Crystal
(Bitcoin ETFs will drive institutional adoption and company growth Crystal CEO Navin Gupta)
2024-02-20
48 ราคา BTC พุ่งขึ้นถึง 53K แต่แนวต้านไล่ตามภาวะกระทิงของ Bitcoin
(BTC price spikes to 53K but resistance catches up with Bitcoin bulls)
2024-02-20
49 ChatGPT สามารถเขียนสัญญาอัจฉริยะได้ แต่อย่าใช้เป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัย
(ChatGPT can write smart contracts just dont use it as a security auditor)
2024-02-20
50 Forbes เปิดตัว metaverse ถาวรที่มีบาร์สุดหรูพร้อมสระว่ายน้ําสุดหรู
(Forbes launches permanent metaverse presence featuring luxurious pool elegant bar)
2024-02-20

ข่าวของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

ที่ ข่าว วัน วันที่ เวลา
1 สมาชิก FED (Cook) แถลงการณ์ (FOMC Member Cook Speaks) ศุกร์ (Fri) 23-02-2024 05:00
2 สมาชิก FED (Christopher J. Waller) แถลงการณ์ (FOMC Member Waller Speaks) ศุกร์ (Fri) 23-02-2024 07:35

เหรียญที่ถูกเปิดดูล่าสุด

Wrapped Bitcoin (wbtc) MoonBeans (beans) Wife Changing Money (wife) Wrapped EGLD (wegld) Xgold Coin (xgold) Beam (beam) Whole Earth Coin (wec) BeNFT Solutions (beai) Travel Care (travel) Buddy DAO (bdy)

สุ่มเหรียญจากฐานข้อมูล

Project Dojo (dojo)Zoopia (zooa)Grok Bank (grokbank)Florin (xfl)Liquidus (Old) (liq)

Hashtags เหรียญที่เกี่ยวกับเทรนด์ของโลก

#NFTs #Metaverse #CeFi #GameFi #sport #medicine #cloud #carbon-credit #digital currency #financial services

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

Bitcoin มีการใช้งานมากในกลุ่มคนไหนบ้างDAO คืออะไรDeflationary คืออะไรMarket Capitalization คืออะไรQuantum computing คืออะไรiosco คืออะไรการลงทุนในบิทคอยน์ ทำยังไงความปลอดภัยของคริปโตเป็นอย่างไรวิธีการแลกเปลี่ยน Bitcoin คืออะไร เหรียญคริปโตในอนาคต เป็นอย่างไร
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000